HollandBIO Nieuws > HollandBIO nieuws

HollandBIO boekt resultaat in Regeerakkoord

HollandBIO is blij dat een aantal van onze speerpunten hun weg hebben weten te vinden naar het vandaag gepubliceerde Regeerakkoord. Uit een eerste analyse destilleren wij de volgende punten op onze centrale thema’s innovatieklimaat, nieuwe technologie, therapie sneller en beter naar de patiënt, en preventie.

Innovatieklimaat
Het Regeerakkoord benadrukt de rol van het MKB in innovatie. Om ondernemers de ruimte te geven, gaat de nieuwe regering veel wet- en regelgeving moderniseren om in te spelen op technologische ontwikkelingen en om regeldruk en administratieve lasten te verminderen. HollandBIO juicht deze ambitie toe en roept het nieuwe kabinet op om deze principes vooral ook te hanteren in de modernisering van het biotechnologiebeleid.

HollandBIO heeft zwaar ingezet op verruiming van het budget voor het Innovatiekrediet. En met resultaat: het budget wordt uitgebreid. Dit geeft de innovatieve frontrunners in onze achterban meer ruimte om hun innovaties te realiseren.

Het Nederlandse onderzoeksklimaat krijgt een welkome stimulans, want het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek.

De Topsectoren gaan sterker focussen op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica. Met name de eerste twee thema’s bieden aanknopingspunten voor biotechbedrijven. HollandBIO vindt het een gemiste kans dat gezondheid en de zorg van de toekomst niet explicieter terugkomen in de thema’s.

Ook het vestigingsklimaat komt aan bod: de vennootschapsbelasting (VPB) gaat omlaag en de dividendbelasting verdwijnt. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijker eigen kapitaal uit het buitenland aantrekken. Om dit te financieren, wordt de renteaftrek beperkt en de mogelijkheid in de VPB om met verliezen te schuiven over de jaren heen. Hoe dit in de praktijk voor onze achterban uitpakt, is nog niet duidelijk. We houden de vinger aan de pols.

Nieuwe technologie voor de toekomst
HollandBIO is enthousiast over het plan voor een Europees landbouwbeleid waarin niet inkomensondersteuning maar innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid meer centraal staan.

Een mooi resultaat van onze inspanningen is dat het nieuwe kabinet expliciet aangeeft dat zij zich in Europa zal inzetten voor de toepassing en toelating van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr Cas9, mits daarbij geen soortgrenzen worden overschreden. Ook wil de regering nationale koppen op EU-regelgeving gaan vermijden. Ook dit is goed nieuws voor onze innovatieve achterban.

Het hoofdstuk over klimaat biedt perspectief door het verwelkomen van technologie en innovatie om te werken aan de energietransitie. Voor bedrijven in de ‘witte’ biotech biedt het aspect circulaire/biobased economie in het bijzonder mogelijk mooie kansen.

Als het gaat om nieuwe technologie in de medische hoek, moeten we het doen met de wat omfloerste omschrijving dat innovatie zoals personalized medicine in de breedste zin van het woord gestimuleerd wordt in de farmaceutische industrie. Hier had HollandBIO op wat meer ambitie gehoopt.

Therapie sneller en beter naar de patiënt
In het onderdeel curatieve zorg ligt de nadruk op kostenbeheersing van genees- en hulpmiddelen. Zo stelt het Regeerakkoord een bezuiniging van bijna een half miljard voor door een herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het valt echter nog te bezien of deze maatregel de gewenste besparing oplevert. De inzet op gezamenlijke inkoop op nationaal en Europees niveau kan op onze volle steun rekenen. We vinden het echter teleurstellend dat de nieuwe regering helemaal voorbij gaat aan de mogelijkheden om de route van therapieën naar de patiënt te verbeteren en te versnellen. Hier zijn allerlei oplossingen voorhanden waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan. Het in stand houden van de ‘sluis’ werkt daarbij zelfs contraproductief.

Preventie
De nieuwe regering toont ambitie op het gebied van preventie. Ze wil tot een Nationaal Preventieakkoord komen met een breed palet van stakeholders. De nadruk ligt van het preventieakkoord ligt in eerste instantie op roken en overgewicht, maar ook bewezen effectieve interventies als vaccinaties krijgen een prominente plek. Een mooie inzet waar HollandBIO zich goed in kan vinden!

Terug