← Al het nieuws

Valorisatie verregaand verbeteren met AWTI-advies en KTO-plan

, ,

In de week dat HollandBIO samen met onder meer de VSNU, NFU en VH een Groeifondsplan heeft ingediend voor het verhogen van het rendement op excellente Nederlandse biotechkennis, kwamen ook de AWTI en de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) met een advies en plan op valorisatie. Zo publiceerde de AWTI het rapport ‘Kansen pakken met kennis’  en de KTO’s brachten een plan uit voor het versterken van het nationale valorisatie‐ecosysteem. Beide initiatieven zijn kolfjes naar onze hand en dragen er hopelijk aan bij dat we (biotech) kennis sneller en beter om gaan zetten naar producten met impact. 

KTO’s: Naar een valorisatie-ecosysteem met een stevig fundament 

KTO-Nederland wil een landelijke aanpak voor valorisatie invoeren. De (KTO’s) van Nederlandse kennisinstellingen blijven achter bij de internationale top en hebben nauwelijks ruimte om best practices te adopteren of hun krachten te bundelen op belangrijke thema’s. Daardoor mist Nederland kansen en dus groei. 

De voorgestelde landelijke aanpak bestaat uit drie onderdelen: 

  1. landelijk Knowledge Transfer Systeem van wereldklasse 
  1. samenwerking met ecosystemen versterken 
  1. samen gericht uitbreiden van de KTO-capaciteit 

Het maken van scherpe keuzes is belangrijk om dit plan te laten slagen, keuzes over wie wat doet en waar. Daarbij gaan de KTO’s uit van brede samenwerking in plaats van onderlinge versnippering om zo structurele knelpunten weg te nemen die ons Nederlandse kennisvalorisatie nu remmen. Voor het plan vragen de KTO’s de aankomende zeven jaar structureel €100 miljoen per jaar van de overheid. €50 miljoen per jaar voor valorisatie in de ecosystemen van universiteiten en umc’s en aanvullend 50 miljoen per jaar voor TO2-instellingen en hogescholen. 

AWTI-advies: kansen pakken met kennis 
Meer doen met Nederlandse kennis is al jaren een uitgangspunt binnen het HollandBIO-programma een IJzersterk innovatieklimaat. In het onderzoek ‘Kansen pakken met kennis’ adviseert de AWTI, een onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op wetenschap, technologie en innovatie, een aantal gerichte maatregelen waardoor onderzoekers en ondernemers elkaar vaker zullen vinden en beter kunnen samenwerken. De AWTI stelt voor om te zorgen voor meer ‘kennismakelaars’ die ondernemers en hun vragen koppelen aan de juiste onderzoekers. Daarnaast adviseert de AWTI om geld beschikbaar te stellen waarmee kleine ondernemingen samen een kennisvraag kunnen uitzetten bij een kennisinstelling. Ook dit onderzoek steunt op drie aanbevelingen: 

  1. zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden 
  1. bevorder de uitwisseling van kennis via mensen 
  1. stimuleer valorisatie op maat met professionele ondersteuning 

De AWTI roept de regering en het parlement op om het belang van kennisoverdracht als één van de hoofdfuncties van kennisinstellingen duidelijk te onderstrepen. “En steun dan de kennisinstellingen in het verder uitbouwen van een professionele ondersteuning voor kennisoverdracht naar ondernemers en de opbouw van een bloeiend ‘ecosysteem’”, aldus Jos Benschop, voorzitter van de AWTI. 

Biotech Booster 

Biotech Booster, het groeifondsplan van HollandBIO, de NFU, VSNU en VH biedt een antwoord op de problemen die de AWTI signaleert en de activiteiten die Biotech Booster voor ogen heeft, vertonen grote overlap met de aanbevelingen. Het plan van de KTO’s gaat zelfs een stapje verder, want die concluderen zelf al dat het valorisatieplan Biotech Booster kan versterken. En dat is hard nodig. Want we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: Nederland dreigt achterop te raken. We hebben een grotere wetenschappelijke output dan bijvoorbeeld België maar slagen er niet in die kennis om te zetten in producten en diensten. Tijd om werk te maken van de aanbevelingen!