← Al het nieuws

Trendanalyse biotechnologie slaat spijker op zijn kop

,

De vorige week verschenen Trendanalyse Biotechnologie 2023 van de Gezondheidsraad (GR) en Commissie Genetische Modificatie (COGEM) had ook zomaar een HollandBIO-publicatie kunnen zijn. Het lijvige rapport geeft een scherp overzicht van de razendsnelle ontwikkelingen in de biotechnologie, de significante rol van deze sleuteltechnologie in de realisatie van de wereldwijde sustainable development goals (SDG’s) en van nationale ambities zoals de eiwitstrategie en circulaire economie. Ook schetst het rapport de vele fronten waarop Nederland en Europa helaas nog tekortschieten om die biotech potentie ook daadwerkelijk te verzilveren. De GR en COGEM roepen daarom onder meer op tot een integrale visie met scherpe keuzes, nationale regie via een interdepartementale directie biotechnologie, en fikse investeringen in alle aspecten van het biotech innovatie ecosysteem. Want, zo stellen de auteurs: “biotechnologie mag niet iets zijn wat ons overkomt”. Hear, Hear.

De kersverse Trendanalyse Biotechnologie 2023, uitgevoerd door de Gezondheidsraad (GR) en Commissie Genetische Modificatie (COGEM) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), heeft als doel om de politiek te informeren én te adviseren over de kansen, risico’s en behoeften van biotechnologie voor de maatschappij. De publicatie komt voort uit een grondige literatuurstudie en consultatie van de vele stakeholders die het biotech ecosysteem rijk is. Natuurlijk droeg ook HollandBIO bij aan de trendanalyse, met een pleidooi om de drempels weg te nemen die Nederland en Europa verhinderen om de vele kansen van de biorevolutie te verzilveren.   

Sleuteltechnologie in razende ontwikkeling 

Was biotechnologie al niet meer weg te denken uit het leven van alledag, de ontwikkeling van het vakgebied zet zich onverminderd, en misschien wel steeds sneller, door, zo laat het rapport overtuigend zien. Het lezen, produceren en aanpassen van DNA kan steeds goedkoper, sneller en preciezer, op grotere schaal, en de toepassingen voor micro-organisme, plant, dier én mens nemen nog steeds snel toe. Biotech is daarmee niet voor niets een enabling technologie, verweven met tal van sectoren en werkvelden zoals de circulaire economie, voedselproductie en gezondheid.  

Volop potentie voor de circulaire economie 

De industriële biotechnologie heeft potentie voor CO2-reductie, biodiversiteitsbehoud, verbetering van lucht-, water- en bodemkwaliteit en leveringszekerheid van grondstoffen, zo stelt het rapport. Zo kunnen micro-organismen zonder fossiele bronnen biobased brandstoffen en plastics produceren. Ook de ontwikkeling van biotechnologische processen met CO2 of (groene) waterstof als grondstof zit in de lift. Helaas heeft de overheid in haar nationale inspanningen rondom de circulaire economie nauwelijks aandacht voor biotech. Een flinke omissie die dringend hersteld moet worden.  

Disruptie van onze voedselproductie 

Klimaatresistente gewassen, gecultiveerd vlees en ‘dierlijke’ eiwitten uit micro-organismen: moderne biotech heeft de potentie om onze voedselvoorziening te transformeren en kan een rol van belang spelen bij de vervulling van de ambities van de Nationale Eiwitstrategie. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot – over de hele linie van lab naar consument zijn knelpunten te slechten, willen Nederland en Europa inlopen op hun achterstand ten opzichte van meer voortvarend opererende werelddelen, zoals de VS en China. Zo stamt de wet- en regelgeving rondom genetische modificatie uit de vorige eeuw en is dringend aan modernisering toe.  

Gezondheid op maat – voor iedereen 

De kracht van biotech, en in het bijzonder van grootschalig sequencen werd duidelijker dan ooit tijdens de COVID-19-pandemie. De razendsnelle karakterisering van virusvarianten en stand van de wetenschap resulteerde in een ongeëvenaard snelle ontwikkeling en productie van vaccins en testen.  Nieuwe gen- en celtherapieën boeken gezondheidswinst voor patiënten met een tot voor kort moeilijk of niet te behandelen ziekten. En onze toenemende kennis van het genoom maakt het mogelijk om op individueel niveau effectiever te behandelen en bijwerkingen terug te dringen. Om de snelgroeiende technologische mogelijkheden in goede banen te leiden en te zorgen dat iedereen de vruchten kan plukken van biotech innovatie, zijn politiek en beleid aan zet: heldere keuzes, regie en een gebalanceerde wet- en regelgeving zijn onontbeerlijk. 

Stop de versnippering: op naar een integrale visie op biotech 

Het moge duidelijk zijn, zo concluderen de auteurs: de ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel en de beloften zijn groot. Biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en van Europese en nationale doelstellingen op het terrein van een circulaire economie, (volks)gezondheid en verduurzaming van de voedselproductie. De technologische ontwikkelingen roepen echter ook juridische, maatschappelijke, ethische en economische vragen op, die op korte termijn om weloverwogen keuzes vragen. Op dit moment zijn de overheidsinspanningen echter versnipperd en de doelstellingen onduidelijk. Verantwoorde benutting van de kansen die de biotechnologie biedt, vraagt dringend om een langetermijnvisie en regie. COGEM en Gezondheidsraad roepen op tot een kabinetsbrede aanpak met betrokkenheid van wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven om het biotech ecosysteem te optimaliseren. En daar draagt hollandbio natuurlijk maar wat graag aan bij.