← Al het nieuws

Nieuw stimulerend biotech beleid

Een gezonde, duurzame en welvarende samenleving willen we allemaal. Maar tegelijkertijd staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals een groeiende en vergrijzende wereldbevolking, een veranderend klimaat en een toenemende vraag naar duurzame productie van voedsel en energie. Bij het vinden van oplossingen is toepassing van (bio)technologie vaak doorslaggevend. Denk bijvoorbeeld aan katalysatoren in auto’s, zonnepanelen en windmolens, vaccins en geneesmiddelen.

HollandBIO maakt zich sterk voor een beleid dat het ontwikkelen en op de markt brengen van producten die een bijdrage leveren aan bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen stimuleert. Daarin wordt biotechnologie gezien als een gangbaar bedrijfsproces waar de gangbare regelgeving van toepassing is en dat alleen waar nodig onder speciale regelgeving valt. We vinden dat het huidige, uitsluitend regulerende biotechnologiebeleid gebaseerd is op achterhaalde denkbeelden en pleiten daarom voor afschaffing. HollandBIO is daarom blij dat ook de Nederlandse overheid inziet dat het huidige biotechnologiebeleid aan modernisering toe is .

In juni 2017 is de modernisering van het biotech beleid op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement (IenW) van start gegaan met drie bijeenkomsten voor de medische, agri-food en industriële biotechnologie. Naast actieve deelname tijdens de bijeenkomsten, waar ook veel HollandBIO leden aanwezig waren, hebben we onze ideeën voor een stimulerend biotech beleid ook schriftelijk ingebracht.

Deze zomeractiviteiten werden in november 2017 afgesloten met een grote algemene bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst mocht Annemiek Verkamman een inleidende pitch geven om onze visie op een toekomstig biotech beleid te presenteren. Dit heeft ze vol verve gedaan. In de middagsessies werd er nader ingegaan op de vormgeving van een toekomstig beleid. Daar bleek dat de boodschap van Annemiek goed was overgekomen. Er was veel steun voor het, door HollandBIO aangeleverde, model. Binnen dat model wordt de ontwikkeling van producten die bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen gestimuleerd en worden de kansen en mogelijke risico’s op een gebalanceerde manier tegen elkaar afgewogen (het innovatieprincipe). Lees hier onze schriftelijke bijdrage voor de november bijeenkomst.

Begin 2018 heeft IenW de draad weer opgepakt met de stakeholders. Een brede Beraadsgroep en drie werkgroepen (medisch, agri-food en industrieel) zijn momenteel hard aan het werk om concrete bouwstenen aan te leveren voor een toekomstig biotech beleid. Ook binnen deze groepen worden onze ideeën voor een toekomstig biotech beleid goed ontvangen en gesteund. Doel voor de komende tijd is om onze wensen ook daadwerkelijk opgenomen te krijgen in het beleidsadvies van de werkgroepen aan het Ministerie van IenW. Vervolgens is het de bedoeling dat IenW het advies ook overneemt in haar beleidsvisie naar de Staatssecretaris en het Kabinet. En uiteindelijk: een biotech beleid waar onze leden wat aan hebben!