← Al het nieuws

Kabinet presenteert toekomstvisie industrie en ecosystemenstrategie

, ,

Net voor het weekend was het zover: het kabinet publiceerde de langverwachte toekomstvisie op de Nederlandse industrie, en in het kielzog daarvan de strategie om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te stimuleren. Beide plannen zijn voor de Life Sciences sector van belang, en de inhoud biedt wat HollandBIO betreft veel aanknopingspunten waarmee we werk kunnen maken van een ijzersterk innovatieklimaat en een bloeiende biotech sector.

Toekomstvisie Nederlandse industrie

In deze brief schetst het kabinet hoe het de toekomst van de industrie ziet en wat de bijdrage van de industrie kan zijn aan een hoger groeivermogen van de economie, een duurzame samenleving en aan een weerbaar en krachtig Europa. Dat is geen gegeven, want onze industrie moet meegaan in trends als digitalisering en verduurzaming en concurreren op een toenemend protectionistische wereldmarkt. Daar bovenop komt natuurlijk nog de coronacrisis, die naast economische schade ook leidt tot verstoring van productie en een haperende levering van onder andere medicijnen.

Het komen tot een groter groeivermogen en het hoofd bieden aan bovenstaande trends en uitdagingen, vereist volgens het kabinet een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven.

HollandBIO is blij met deze stevige inzet van de Nederlandse overheid, omdat resultaten op dit vlak bijdragen aan een ijzersterk innovatieklimaat in ons land. Ook goed is de specifieke aandacht in de Kamerbrief voor de Life Sciences sector, als een van de drie meest relevante domeinen in onze industrie. Zo wil het kabinet nagaan welke kansen we in de sector kunnen benutten en werk maken van intensievere samenwerking in waardeketens en op sleuteltechnologieën (waar biotechnologie ook onderdeel van uitmaakt).

Een ander aspect waar het kabinet oog voor heeft, is de rol van het regelgevend kader voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Ook daar komen Life Sciences en biotechnologie prominent in terug: de verbeterstappen die de overheid in samenwerking met veldpartijen aan het nemen is op klinisch onderzoek met cel- en gentherapieën, en de positieve effecten die dat gaat hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeks- en innovatieland, komen daar als voorbeeld in aan bod.

Ecosystemenstrategie

In de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie die het Kabinet gelijktijdig met de toekomstvisie op de Nederlandse industrie presenteerde, komt naar voren dat florerende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen helpen bij het vergroten van het langetermijnverdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het belang van gezonde ecosystemen en de uitdagingen daarin zijn wat de overheid betreft een belangrijk aangrijpingspunt voor het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland. Het Groeifonds kan een belangrijke impuls geven aan ecosystemen. Daarnaast is een pallet aan bestaande instrumenten relevant, binnen het innovatiebeleid, het wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid en de beleidsterreinen die zich richten op de brede welvaart.

HollandBIO herkent zich in het belang van gezonde onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De Nederlandse Life Sciences sector in brede zin – van geneesmiddelen en vaccins, tot zaadveredeling en gecultiveerd vlees, andere innovatieve eiwitbronnen of biobased materialen – is goed gepositioneerd om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het Nederlandse verdienvermogen en maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en gezondheid. Ook de tien uitdagingen die het kabinet schetst, komen sterk overeen met de thema’s, onderwerpen en knelpunten die we vanuit HollandBIO in de bredere biotech sector zien:

1. Langetermijnblik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie

2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten

3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei

4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en marktcreatie

5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb

6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent

7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact

8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

9. Verbindingen tussen ecosystemen

10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en regelgeving

Vanuit HollandBIO maken we dan ook samen met de overheid en andere stakeholders graag verder werk van de toekomstvisie op de Nederlandse industrie en de ecosystemenstrategie!

Lees hier verder voor de Kamerbrief over de visie op de toekomst van de industrie in Nederland en diverse bijlagen.

Ook benieuwd naar de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie van het Kabinet of de bijlage met de volledige strategie? Neem dan hier een kijkje.