← Al het nieuws

Hoe gaan we de wereldwijde klimaatverandering verzachten?

, ,

Het derde deel en laatste deel van het zesde IPCC-rapport is gepubliceerd en, geheel terecht, onderschrijven klimaatwetenschappers cellulaire landbouw en gentechnologie als oplossingen voor de klimaatcrisis. In het bijna 3000 pagina’s tellende rapport komen allerlei aanpakken en innovaties aan bod die bij kunnen dragen om de druk op de landbouw en natuurlijke hulpbronnen te verlichten.

Biotech innovaties als transformatieve veranderingen

Het IPCC-rapport gaat in op verschillende mogelijkheden die helpen de druk op het wereldwijde voedselsysteem te verlichten. Daarbij lichten de auteurs per oplossing en innovatie toe of deze hun basis vinden in bestaande technologieën, of zij bekend zijn bij het grote publiek en in hoeverre zij grote veranderingen veroorzaken in de manier waarop we voedsel produceren. Een oplossing kan een kleine stap zijn en incrementeel werken, maar sommige veranderingen zijn transformatief. Transformatieve oplossingen nopen tot extra innovatie-inspanningen, maar kunnen – indien toegepast op grote schaal – een aanzienlijk positief effect hebben op het voedselsysteem en het klimaat. Cellulaire landbouw, waar bijvoorbeeld gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten onder vallen, is één van die transformatieve opties.

Bijkomende voordelen

Het IPCC gaat in op zowel de directe als de indirecte impact op broeikasgasuitstoot van de verschillende voorgestelde oplossingen en innovaties en andere bijkomende voor- en/of nadelen. Voor de toepassing van (reeds bestaande) gentechnologie bij gewassen is er een direct effect te zien op productiviteit en efficiëntie, met bijkomende voordelen als verbetering in voedingskwaliteit en verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast ziet het rapport bij cellulaire landbouw, waaronder gecultiveerd vlees en gefermenteerde eiwitten, een positief effect op het verminderen van directe uitstoot van broeikasgassen maar staat daar ook enig energieverbruik tegenover. Verder kan cellulaire landbouw bijdragen aan minder voedselverliezen en heeft het bijkomende voordelen zoals verbetering van dierenwelzijn, verlaging van stikstofemissie en mogelijke verlaging van het risico op zoönotische ziekten, gewasbeschermingsmiddelen en antibioticagebruik.

Beleidsmaatregelen versnellen en versterken

Om de benodigde klimaatverzachting de komende jaren te bereiken, is er gecoördineerde actie nodig vanuit meerdere hoeken. Zo is gedragsverandering bij de consument van belang en zijn aanpassingen in de voedselketen noodzakelijk, maar is bovenal passend overheidsbeleid nodig om verder te komen. Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, geeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer aan dat Nederland beleidsmaatregelen moet gaan versnellen en versterken. HollandBIO kan niet wachten om de overheid van inzichten en handvatten te voorzien als het gaat om de vraag hoe innovaties en oplossingen uit biotechnologie zo optimaal mogelijk bijdragen aan het verlichten van de druk op de landbouw en het klimaat.