← Al het nieuws

Europese Commissie: GGO-regels toe aan modernisering

, , ,

Mooi nieuws: de Europese Commissie stuurt aan op meer ruimte voor genetische modificatie. Na een uitvoerige studie concludeert de commissie wat HollandBIO allang wist: dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft. HollandBIO is blij met de conclusies, al had er een tandje bij gemogen. Om de vruchten te plukken van de mondiale biorevolutie, is een paradigmashift nodig.

Huidige regels niet fit for purpose

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de bevindingen van haar onderzoek naar New Genomic Techniques (NGTs). De belangrijkste conclusie: de huidige GGO-wet- en regelgeving is niet fit for purpose en dient aangepast te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De Commissie ziet een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën.

Uitspraak Hof blokkeert innovatie

De directe aanleiding voor het onderzoek was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2018,  dat organismen die ontwikkeld zijn met NGTs, gerichte methoden om DNA te modificeren, waaronder CRISPR-Cas, onder de GGO-wetgeving vallen. De uitspraak viel de biotech sector rauw op het dak, omdat dit in de praktijk betekent dat moderne technologie niet beschikbaar zijn. Het Europese toelatingstraject van GGO’s is dermate tijdrovend, duur en onzeker, dat het een onoverkomelijke barrière vormt voor met name startups en MKB’ers. Europa loopt hierdoor innovatiekracht en een breed scala aan producten mis die bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid. Gelukkig vond de biotech sector de Nederlandse overheid aan haar zijde. Mede dankzij de inzet van Nederland, startte de Europese Commissie een onderzoek naar de doeltreffendheid van de GGO-wet- en regelgeving.

Gelijke regels voor gelijksoortige producten

Het leeuwendeel van de studie richt zich op de plantenveredeling, waar de GGO-regelgeving de grootste barrière vormt. EFSA ziet geen enkel additioneel risico van mutagenese en cisgenese in vergelijking met traditionele veredeling. De Commissie oordeelt dat het niet te verantwoorden is, dat gelijksoortige producten onderhevig zijn aan verschillende regulatoire regimes. Aanpassing van de wet- en regelgeving is onafwendbaar, aldus de Commissie, te starten met een inception impact assessment in het derde kwartaal van dit jaar.

Medische toepassingen geborgd in European Pharmaceutical Strategy

Voor medische toepassingen verwijst de commissie naar de European Pharmaceutical Strategy. De geconsulteerde experts, lidstaten en stakeholders zijn unaniem van mening dat de farmaceutische wet- en regelgeving de risico’s, veiligheid en baten voldoende borgt en dat er geen noodzaak is voor separate GGO-regelgeving.

Commissie wil meer data over NGTs in dieren en micro-organismen

De Commissie geeft aan dat er voor het gebruik van NGTs in andere organismen, inclusief dieren en micro-organismen, op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, vooral op het vlak van veiligheid. Industriële toepassingen van biotech zijn al in volle gang, aldus de Commissie. Alle onderzochte industriële toepassingen, waarbij micro-organismen worden ingezet als fabriekjes voor de productie van allerlei duurzame grondstoffen, vallen onder ingeperkt gebruik. De Commissie wil als eerste stap meer data vergaren in het kader van eventuele beleidsacties.

HollandBIO: nu doorpakken

HollandBIO is blij met de conclusies van de Europese Commissie, al had er een tandje bij gemogen. Europa kan het zich niet permitteren om effectieve, veilige en duurzame oplossingen links te laten liggen. Er is geen tijd te verliezen, willen de NGTs bij kunnen dragen aan Europese doelstellingen voor 2030. Wel vinden we het echt een gemiste kans dat beleidsacties voor industriële toepassingen voorlopig geparkeerd worden. De wet- en regelgeving rondom ingeperkt gebruik is net zo gedateerd, en daardoor even zo hard toe aan modernisering als rondom introductie in het milieu.

De natuur is de grootste engineer

Biotech maakt het leven beter. De sector put inspiratie uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruithelpen. De Europese GGO-wetgeving is zwaar gedateerd en verlamt biotech innovatie. De wetgeving draait om de vraag of een techniek veilig is, en of de inzet van die techniek al dan niet leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme of product. 40 jaar wereldwijd biotech onderzoek heeft ons geleerd dat de gebruikte techniek losstaat van de veiligheid van een product, en dat het onderscheid tussen GGO en non-GGO, of natuurlijk en niet-natuurlijk, arbitrair en irrelevant is. We hebben geleerd, dat als het gaat om DNA, de natuur zelf de grootste engineer is.

Paradigmashift nodig

Om de kansen van de mondiale biorevolutie voor gezondheid, duurzaamheid en economie te verzilveren, is een paradigmashift nodig. In plaats van hier en daar een marginale aanpassing in de wet- en regelgeving door te voeren, verkiest HollandBIO een nieuwe start met een schone lei. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van GGO’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. Voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak – waarmee Europa zich weer bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

Meer informatie

Studie Europese Commissie naar New Genomic Techniques