← Al het nieuws

De toekomst tegemoet met biotech

, ,

Met de recent gepubliceerde Nationale Technologiestrategie (NTS) spreekt Nederland de ambitie uit om in 2035 wereldwijd leidend te zijn in biomoleculaire en celtechnologieën (lees: biotech!) voor gezondheid op maat en duurzaamheid. De ijzersterke aanbevelingen om die ambitie te realiseren zijn een feest van herkenning: financiering voor startups en scale-ups, investeren in onderzoeks- en testfaciliteiten, werk maken van valorisatie, van talent en van samenwerking in het ecosysteem. Nu wist hollandbio al lang dat kiezen voor biotech een uitstekend idee is, maar ook het onderzoek van Elsevier dat ten grondslag lag van de NTS bevestigt dat onze sector zich op alle fronten in positieve zin onderscheidt. Next up: van woorden naar daden.

Technologische innovaties en technologisch ondernemerschap zijn essentieel voor een productiever, duurzamer, gezonder en veiliger Nederland, zo stelt EZK-minister Adriaansens in haar Kamerbrief over de NTS. Wereldwijd investeren landen fors om hun strategische positie op technologische innovaties en waardeketens te versterken. Nederland kan daarin niet achterblijven. De NTS zet tien uiteenlopende technologieën op een rij waar de grootste kansen voor Nederland liggen. Het rapport schetst voor elk van deze technologieën de potentie en ontwikkelingen, sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en doet aanbevelingen om tot technologisch leiderschap te komen. De NTS geeft daarmee bouwstenen voor een strategisch technologiebeleid.

Om tot de NTS te komen, gaf de minister Elsevier opdracht om inzicht te geven in onze wereldwijde wetenschappelijke positie in onderzoek binnen 44 technologievelden. Biotech en Life Sciences kwam daarbij als enige van alle sleuteltechnologieën op alle onderzochte aspecten positief uit de bus: focus en activiteit van onderzoek, economisch potentieel, aantal en kwaliteit van patenten en dynamische clusters. Ook raadpleegde het ministerie van EZK diverse deskundigen, inclusief hollandbio. We wezen op de enorme potentie en waarde van de wereldwijde biorevolutie voor onze gezondheid, duurzaamheid en economie, en wat de sector nodig heeft om de kansen optimaal voor Nederland te verzilveren.

Hollandbio is blij dat niet alleen biotech als sleuteltechnologie, maar ook onze aanbevelingen hun weg naar de NTS hebben gevonden. Naast de oproep om in navolging van de Trendanalyse Biotechnologie te komen tot een integrale en langjarige overheidsvisie, roept het rapport op om werk te maken van alle aanbevelingen uit hollandbio’s programma IJzersterk Innovatieklimaat:  van voldoende en passende financiering voor startups en scale-ups, van de beschikbaarheid van toegankelijke onderzoeks- en testfaciliteiten voor startups en MKB, van voldoende en goed opgeleid personeel, en natuurlijk van kennisoverdracht en optimale valorisatieprocessen voor maximale impact, mogelijk door bestendiging en uitbreiding van Biotech Booster. Ook samenwerking in het ecosysteem en vroegtijdige aandacht voor het wegnemen van knellende wet- en regelgeving krijgt aandacht in de NTS.

Een ding moge duidelijk zijn: niemand kan meer om biotech heen. De stapel brieven, adviezen, rapporten, strategieën en programma’s waarin biotech een rol van belang speelt om belangrijke transities te versnellen en te realiseren is inmiddels aanzienlijk: naast de NTS en de eerder genoemde Trendanalyse en de toegezegde integrale overheidsvisie op biotechnologie, zijn daar de diverse Kennis en Innovatie Agenda’s van de topsectoren, de Nationale Eiwitstrategie (NES), het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE), en de Nationale Groeimarkten. Hoewel al die ronkende ambities een grandioze eerste stap zijn, zijn we bij hollandbio nog lang niet tevreden: met beleidsvoornemens sluit je geen deals. Ze verzilveren geen milestones, noch geven ze toegang tot de markt. Hollandbio rust dan ook niet voordat alle mooie woorden en voornemens zich vertaald hebben in concrete acties waarmee onze biotech koplopers op alle fronten wind mee hebben op hun lange, risicovolle en kostbare route van lab naar maatschappij. En als het aan ons ligt, liever vandaag nog dan morgen.