← All news

Minder dierproeven door inzet van technologische innovaties

, ,

Het blijft een pijnlijke paradox: om toekomstig leed bij mens en dier te voorkomen of tegen te gaan, zijn dierproeven nog steeds alledaagse praktijk. In 2019 werden er voor toxicologisch onderzoek 64.000 dierproeven uitgevoerd in Nederland, zo bleek uit de nieuwste cijfers van de Volkskrant afgelopen weekend. Eerder gingen in diezelfde krant wetenschappers met elkaar de discussie aan over nut en noodzaak van proefdiervrij onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Toch ziet HollandBIO proefdiervrij onderzoek stap voor stap aan terrein winnen.

Bovendien kan proefdiervrij onderzoek een logisch voortvloeisel zijn van de ambitie om nieuwe geneesmiddelen en vaccins sneller en beter te ontwikkelen. HollandBIO denkt dat door de inzet van technologische innovaties steeds meer dierproeven, bijvoorbeeld voor toxicologisch onderzoek, vervangen kunnen worden door alternatieve proefdiervrije methoden. Zo kondigden Toxys, de Universiteit Leiden en het LUMC afgelopen week de ontwikkeling en verdere commercialisatie van Toxprofiler aan, een proefdiervrij alternatief voor chemische veiligheidstesten. Een mooi voorbeeld van hoe technologische innovaties meer proefdiervrij onderzoek voortbrengen.

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-zonder-proefdieren-hadden-we-nu-geen-vaccin-tegen-het-coronavirus~bc8e13c7/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-geef-wetenschap-de-ruimte-om-zelf-tot-proefdiervrij-onderzoek-te-komen~b1d12a27/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-discussie-over-dierproeven-is-nodig-maar-behoud-wel-de-nuance~b95a5589/

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2021/01/toxys-leiden-university-and-lumc-announce-licensing-of-toxprofiler-technology-for-animal-free-chemical-safety-testing

https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/

← All news

Valorisatie-postdocs in spé, daar stimuleer je valorisatie en ondernemerschap mee

, ,

Tijdens Impact2021 introduceert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hun landelijke postdocprogramma gericht op ondernemerschap en valorisatie; de Faculty of Impact. De VSNU heeft het afgelopen jaar samen met NWO, Techleap en de ministeries EZK en OCW gewerkt aan dit nieuwe valorisatieconcept. Het is de bedoeling dat de Faculty of Impact in het najaar van 2021 van start gaat.

Smaak te pakken

HollandBIO is blij om te zien dat de beweging, om valorisatie en ondernemerschap te stimuleren, is ingezet. Vorige week publiceerden wij het artikel ‘Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie’ waarin een consortium, waar wederom ook VSNU en NWO onderdeel van zijn, een nationaal initatief aankondigden om de academische gemeenschap anders te willen erkennen en waarderen. De nieuwe focus ligt op maatschappelijke relevantie waar ook valorisatie en ondernemerschap onder vallen. Dat smaakt niet alleen bij HollandBIO naar meer, maar zo ook bij de VSNU. Klaar voor de start…af! Op naar meer kennis uit het lab de maatschappij inbrengen!   

Stimuleren van academisch ondernemerschap loont

In het artikel van de VSNU schrijft VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg het volgende: “Ik ben supertrots dat we dit prachtige programma hebben kunnen ontwikkelen voor al die knappe koppen die willen ondernemen met hun idee. Hiermee stimuleren we dat onderzoek de samenleving in gaat en nog meer dat ondernemen en wetenschap hand in hand gaan in ons land. Met dit soort initiatieven willen we eraan bijdragen dat Nederland een leidende kennis- en innovatiedelta binnen Europa en de wereld is.”

Daar sluiten wij ons graag bij aan. Binnen ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ zetten wij ons in om valorisatie in de brede zin van het woord te versoepelen Alleen dan wordt de kans groter dat excellente kennis verder ontwikkeld wordt tot producten die daadwerkelijk betekenis hebben voor de maatschappij. Het stimuleren van academisch ondernemerschap middels dit postdocprogramma is daar een mooi voorbeeld van.

Lees meer

← All news

Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie

, ,

De VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO zijn samen een nationaal initiatief gestart om de academische gemeenschap op een nieuwe manier te erkennen en waarderen. Het huidige systeem focust te veel op kwantitatieve indicatoren zoals publicaties en citaties en minder op de kwalitatieve indicatoren teamprestaties en maatschappelijke relevantie. Ook HollandBIO vindt dat het tijd is om de focus op maatschappelijke relevantie te versterken. Want de samenleving heeft alleen iets aan kennis die de maatschappij ook daadwerkelijk bereikt.

Nationaal initiatief om werk te maken van het nieuwe erkennen en waarderen

De position paper ‘Room for everyone’s talent van het consortium vormt de aftrap van het nationaal initiatief. Hierin pleiten zij voor een cultuurverandering die onderwijs, onderzoek en maatschappelijke relevantie in een betere balans brengt. HollandBIO is blij met dit geluid, omdat ondernemerschap, naast onderwijs en onderzoek, de belangrijke taak is van universiteiten. Door dit pleidooi krijgt de pijler ‘ondernemerschap’ meer aandacht.

Maatschappelijk relevant = excellente kennis omzetten tot producten

Recent onderzoek van HollandBIO toont aan dat Nederland een goede kennispositie heeft. Helaas blijven de mate van bedrijvigheid en producten in ontwikkeling sterk achter. Alleen wanneer we kennis omzetten in producten die patiënten en consumenten bereiken, realiseren we maatschappelijke relevantie.

Hoe kunnen we dan maatschappelijke relevantie aanbrengen bij het erkennen en waarderen van academici? HollandBIO ziet drie relevante aanbevelingen:

  • Soepelere valorisatie
  • Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
  • Kwalitatieve indicatoren zoals het ontwikkelen van academische spin-offs en patenten

Wij moedigen alle initiatieven, waarmee kennis de universiteit uit en de maatschappij in gaat, van harte aan: Academisch ondernemerschap verdient erkenning en waardering.

← All news

De prijs van registratie: wie biedt?

, ,

De kogel is door de kerk, althans, voor het Zorginstituut. Afgelopen week adviseerde het Zorginstituut het ministerie van VWS om het medicijn mexiletine (Namuscla®) niet op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het laatste woord is daarmee aan de minister. HollandBIO begrijpt de kritiek op de prijsstelling van het weesgeneesmiddel. Toch vinden wij het onwenselijk dat het Zorginstituut met dit advies het wettelijk kader inruilt voor een – per definitie subjectief – moreel kompas. We pleitten er eerder voor en doen dat nu weer: ongewenst gebruik van de weesgeneesmiddelenverordening voorkom je aan de bron, door aanscherping van die regels, ofwel door geneesmiddelen die met succes off-label gebruikt worden, als de wiedeweerga zelf te registreren.

Alweer ruim twee jaar geleden berichtte de Volkskrant over “medicijnkaper” Lupin Pharmacueticals. De geneesmiddelenfabrikant kreeg een handelsvergunning van het EMA voor het gebruik van een oud geneesmiddel, mexiletine (Namuscla®), voor een nieuwe indicatie, een zeldzame spierziekte. Het bedrijf maakte daarbij gebruik van de stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling en registratie van weesgeneesmiddelen. Of volgens velen, misbruik. Hoewel de prijs in Nederland destijds nog niet bekend was, werd gevreesd dat Lupin dankzij de verkregen exclusiviteit de prijs fors zou opdrijven, waardoor de behandeling van patiënten vele malen duurder werd dan bij het gebruik van de tot dan toe naar tevredenheid gebruikte, maar ongeregistreerde, apotheekbereidingen.

Die vrees werd bewaarheid. Lupin introduceerde het geneesmiddel in Nederland met een buitenproportioneel prijskaartje. Ook na een door oud-minister Bruins bedongen korting op de apotheekinkoopprijs van 40%, bleef Namuscla® vele malen duurder dan de apotheekbereiding. Hoewel het Zorginstituut in principe positief oordeelt over opname op bijlage 1B van het GVS, adviseert het instituut de minister het middel niet in het basispakket op te nemen en in plaats daarvan de apotheekbereidingen te vergoeden. Namuscla® is simpelweg te duur, aldus het Zorginstituut, dat in het begeleidende persbericht laat optekenen dat: “de prijsstelling in geen verhouding staat tot de inspanningen om Namuscla® geregistreerd te krijgen”.

Een opvallend advies, dat op sympathie kan rekenen. Ook HollandBIO begrijpt de frustratie en onmacht van de situatie. Een geneesmiddel wordt gekaapt en er rest ons niets anders dan of onderhandelen en betalen, of patiënten in de kou laten staan. Maar toch. Het Zorginstituut oordeelt dat Namuscla® noodzakelijk is, behoort tot de stand der wetenschap en praktijk en dat gezien de budgetimpact van minder dan 10 miljoen euro een farmaco-economische beoordeling niet aan de orde is. Daarmee zouden toch alle seinen op groen moeten staan voor opname in het basispakket? De “geleverde inspanning voor het verkrijgen van een registratie” is immers geen criterium voor vergoeding, en in de regel is een geregistreerde behandeling preferent ten opzichte van een bereiding. Wat is een registratie waard? Hoeveel inspanning verantwoordt welke prijsverhoging? Waar ligt de grens? En is dat te objectiveren? Het verleden wijst immers uit dat ook een prijsstijging van enkele euro’s na registratie collectieve woede kan aanwakkeren. Met dit advies van het Zorginstituut dreigen we een helder wettelijk kader in te ruilen voor een grijs gebied van morele willekeur.

Moeten we dan maar lijdzaam toezien hoe medicijnkapers de solidariteit van ons zorgstelsel ondermijnen? Tuurlijk niet. Wees die handige jongens te slim af, en regel zelf die registratie, stelden we eerder voor in ons stuk Voorkom een rel, registreer snel. Daarnaast biedt de huidige evaluatie van de weesgeneesmiddelenverordening de uitgelezen kans om, op basis van twintig jaar ervaring de stimuleringsmaatregelen verder te scherpen, innovatie een impuls te geven en en passant medicijnkapers een stok in de wielen te gooien. Laten we samen optrekken om ongewenst gebruik onmogelijk maken, en belangrijker nog: de stimuleringsmaatregelen zo in te richten dat we op termijn elke zeldzame ziekte patiënt, overal in Europa, toegang kunnen geven tot een passende behandeling.

Lees meer:


← All news

Technologische innovaties tornen aan het systeem van geneesmiddelontwikkeling en dat is top

, ,

De komst van steeds meer gepersonaliseerde behandelingen, waaronder cel- en gentherapieën, bieden hoop voor ernstig zieke patiënten. Maar de ontwikkeling én productie van deze geavanceerde therapieën is kostbaar, risicovol en duurt lang. Technologische innovaties bieden kansen voor efficiëntere geneesmiddelontwikkeling en stimuleren op deze manier gezondheidswinst en betaalbaarheid.

HollandBIO zet een paar illustratieve voorbeelden van het effect van technologische innovatie op de geneesmiddelontwikkeling vers van de pers voor je op een rijtje. Zo kan door de inzet van CRISPR-technologie de screening en validatie van nieuwe drug targets, als ook de ontwikkeling van relevante cel- en diermodellen efficiënter. Kunstmatige intelligentie helpt bij het zoeken naar nieuwe antibiotica en met cryo-elektronmicroscopie vond farmaceut Janssen het juiste spike-eiwit voor hun coronavaccin.

En niet alleen de ontwikkeling, ook de productie van geneesmiddelen kan baat hebben bij technologie. Zo pleitte Liesbet Lagae afgelopen week in de Volkskrant voor het automatiseren van het productieproces van CAR-T-celtherapie. Het doel: meer revolutionaire kankerbehandelingen toegankelijk voor de patiënt. Lagae ziet een leidende rol voor Europa in deze automatisering en pleit daarom voor interdisciplinaire samenwerking op dit vlak.

Ook HollandBIO droomt van een toekomst waarin gezondheid op maat de standaard is. Ondanks dit wenkend perspectief blijkt de route van lab naar praktijk voor deze technologische innovaties hobbelig. Wij brachten de kansen en uitdagingen in kaart en zetten ons in om technologische innovaties sneller en beter van lab naar praktijk te brengen. Let’s challenge the status quo, together, today!

Meer lezen over Slimmer meten?

← All news

HollandBIO welcomes F.INSTITUTE as a new member!

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome F.INSTITUTE! F.INSTITUTE is a financial service provider fully dedicated to ventures in the life science – biopharmaceuticals, medical devices, diagnostics and digital health industry.

F.INSTITUTE likes to address a word to the reader: “Our company offers a full financial service to ventures looking to scale their business model. We provide financial management solutions and work closely with management and business owners and VC’s, acting as an integral financial team or CFO within the company. We help to set up and maintain the company’s financial planning and control processes from incubation to exit.

In addition to our FP&A services, we help clients take their businesses to the next level by accessing new and additional capital. These services are focused on getting a company fully investor-ready and secure a funding structure that fits around the business’ revenue model. We maintain strong relationships with a broad range of strategic and financial investors, enabling us to find the right capital partner for their growth strategy.”

HollandBIO is pleased that F.INSTITUTE joins us as a member and we wish them a warm welcome!

← All news

Vacature: HollandBIO zoekt Programma Manager

, ,

Biotech fans opgelet: HollandBIO is op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager die zijn schouders zet onder het Programma ‘Technologie voor een duurzame toekomst’. De maatschappij staat te springen om baanbrekende innovaties ter verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie. Onze leden ontwikkelen weerbare gewassen, hoogwaardige voedingsstoffen, gecultiveerd vlees, en biobased materialen en grondstoffen. Samen met je collega’s en leden lever je een significante en zichtbare bijdrage aan het effenen van de weg die innovaties afleggen van lab naar maatschappij.

Benieuwd naar de volledige omschrijving? De vacaturetekst vind je hier.

← All news

Vaccinatie-lichtpuntjes tijdens deze donkere, verlengde lockdown

, ,

Met deze verlengde lockdown kunnen we allemaal wel wat lichtpuntjes aan de horizon gebruiken. Daarom, vers van de pers, de fijnste vaccinatie-highlights van deze week!

Ondanks deze donkere tijden, was vaccinatie afgelopen week volop positief in het nieuws. Zo zijn sinds de Nederlandse V-day al 38.000 mensen gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech-vaccin, en blijkt de vaccinatiebereidheid onder het ziekenhuispersoneel enorm hoog. Er waren nog even wat zorgen of het vaccin ook zou beschermen tegen de “nieuwe” varianten van het virus (ook wel Britse en Zuid-Afrikaanse varianten genoemd), maar gelukkig lijkt het ook deze te snel af. Wat zijn we daarom blij dat de EU haar contractafspraak met de ontwikkelaars weet te verdubbelen tot 600 miljoen doses. Nederland denkt daarbij niet alleen aan zichzelf en trekt een extra €25 miljoen uit voor de aanschaf en verspreiding van vaccins in arme landen.

Een tweede vaccin, dat van Moderna, kreeg ook groen licht van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Dat is goed nieuws, want daarmee weet Nederland nog eens 6 miljoen vaccins veilig te stellen. Nu blijft het duimen draaien voor het Oxford/AstraZeneca-vaccin, waar het EMA nog voor het einde van deze maand ook een oordeel over hoopt te vellen.

Al deze mooie ontwikkelingen maken HollandBIO en ook Nature één ding pijnlijk duidelijk: waar een wereldwijde sociale en politieke wil is – en, vooruit, voldoende middelen – is een weg. De ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen kan dus wel degelijk sneller en beter. Laten we daarom zodra het weer kan letterlijk de koppen bij elkaar steken om lessen te trekken uit deze moeilijke en leerzame periode.

← All news

DSM en TU Delft realiseren laboratorium voor kunstmatige intelligentie als stimulans voor biowetenschappelijke innovatie

,

Koninklijke DSM, een wereldwijd bedrijf dat vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven, en de TU Delft, met haar reputatie als een van de beste universiteiten ter wereld op het gebied van biotechnologisch onderzoek, kondigen de oprichting aan van het Artificial Intelligence Lab for Biosciences (het AI4B.io Lab). Dit laboratorium is het eerste in zijn soort in Europa dat kunstmatige intelligentie (KI) toepast op volledige bioproductie, van de ontwikkeling van microbiële stammen tot grootschalige industriële procesoptimalisatie en planning.

Het AI4B.io Lab is onderdeel van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) dat zich ervoor inzet om Nederland aan de top te houden op het gebied van kennis en talentontwikkeling in kunstmatige intelligentie. Het laboratorium wordt geleid professor Marcel Reinders, directeur van het TU Delft Bioengineering Institute. DSM beschouwt biowetenschappen als een belangrijk hulpmiddel om klimaatverandering en grondstoffen schaarste aan te pakken en wereldwijd het voedselsysteem te verbeteren. Het bedrijf investeert daarom de eerste vijf jaar 2,5 miljoen euro in het laboratorium.

Met meer dan 150 jaar ervaring heeft DSM een uitgebreid portfolio opgebouwd van duurzame, biotechnologische oplossingen die ondersteunen bij de aanpak van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Toegenomen kennis van biologie en enorme vooruitgang op het gebied van digitale transformatie, bieden vandaag de dag fascinerende mogelijkheden voor nieuwe biotechnologische producten, toepassingen en productieprocessen. Door biowetenschappen en digitale technologieën te integreren, kan de tijd die wordt besteed aan innovatiecycli – van prototype tot finetunen en vermarkten – worden verkort.

Gewenst doel komt digitaal tot leven

Van oudsher is wetenschappelijk onderzoek een proces van trial and error in meerdere deelonderzoeken die gezamenlijk toewerken naar een specifiek doel, zoals een nieuw product of een nieuwe productietechnologie. Wat KI zo uniek maakt, is dat het wetenschappers in staat stelt dit proces om te keren. Het gewenste doel wordt tot leven gebracht in een digitale omgeving met behulp van digital twins, een virtuele en levensechte versie van de gewenste situatie, en met toepassing van machine learning wordt inzichtelijk op welke manier die situatie kan worden bereikt. Hoewel KI al op grote schaal wordt toegepast in technologisch onderzoek, bijvoorbeeld om fysieke windturbines of tunnels te vervangen door digital twins, is het AI4B.io Lab het eerste in zijn soort dat de mogelijkheden onderzoekt van KI in de biowetenschappen en bioproductie.

Zonder samenwerking geen innovatie

Intensief samenwerken met partners stimuleert vooruitgang en opent deuren naar nieuwe technologieën. Om die reden besloten DSM met TU Delft samen te werken om het AI4B.io Lab op te zetten en te ontwikkelen. Het wordt het derde ICAI-lab op de TU Delft Campus, naast het AI for Retail Lab Delft van Ahold Delhaize en het AI for Fintech Lab van ING. Ook investeert TU Delft in 24 interdisciplinaire KI-laboratoria op verschillende gebieden om de samenwerking te bevorderen tussen wetenschappers die zich bezighouden met KI en wetenschappers uit andere vakgebieden. Het AI4B.io Lab zal ook samenwerken met Planet B.io, het open innovatie-ecosysteem op de Biotech Campus Delft, bijvoorbeeld door de inzichten uit onderzoek te delen en advies te geven aan biotech startups op de campus. Zowel DSM als TU Delft zijn medeoprichters van Planet B.io.

Met deze intensieve en vergaande samenwerking versterken de partners de positie van Delft als bio-economische hoofdstad van wereldformaat.

Professor Marcel Reinders, Directeur TU Delft Bioengineering Institute: ‘Biotechnologie kan aanzienlijk bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, gezonde voeding voor de snelgroeiende wereldbevolking en schaarste van grondstoffen. KI speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van biotechnologische toepassingen, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien zijn er nog altijd veel vragen te beantwoorden op cellulair, laboratorium- en procesniveau. Door ons fundamentele onderzoek te koppelen aan concrete kansen bij DSM, kunnen we onze impact maximaliseren.’

Marcus Remmers, Chief Technology Officer DSM: ‘De TU Delft heeft een bewezen staat van dienst in baanbrekend onderzoek op het gebied van KI, biotechnologie en bio-informatica. DSM is een wereldwijd bedrijf dat op wetenschappelijke basis duurzame biotechnologische producten en oplossingen ontwikkelt voor commerciële doeleinden. Beide partijen vormen daarom de perfecte match om gezamenlijk belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.’ 

Cindy Gerhardt, directeur Planet B.io: ‘Bij Planet B.io stimuleren we open innovatie en samenwerking tussen start-ups, ondernemingen en kennisinstellingen om biotechnologische producten en oplossingen te ontwikkelen. Wij zien uit naar de samenwerking met AI4B.io om de potentie van KI en biotechnologie te vergroten.’

← All news

Nationale Eiwitstrategie biedt volop ruimte voor bijdrage biotechnologie

, ,

Het nieuwe jaar start met een mooie opsteker, namelijk de publicatie van de Nationale Eiwitstrategie door Landbouwminister Carola Schouten. HollandBIO leverde een actieve bijdrage aan de consultatie over de Nationale Eiwitstrategie in het voorjaar van 2020 en is blij dat de definitieve strategie veel aanknopingspunten bevat voor bijdrages uit biotechnologische toepassingen.

De Nationale Eiwitstrategie wil de Nederlandse eiwitvoorziening verduurzamen. Zo wil de overheid onder andere minder afhankelijk worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen zoals soja van buiten de Europese Unie.

Het ministerie van LNV ziet vijf hoofdstromen, de zogenaamde “Big Five”, die de eiwittransitie mogelijk moeten maken in Nederland. Twee van de vijf lichten wij graag uit: microbiële eiwitbronnen voor mens en dier (waar gecultiveerd vlees en eiwitten uit micro-organismen onder vallen) en de veredeling van vlinderbloemigen (bv. veldbonen) en andere eiwitrijke gewassen.

De strategie bevat een aantal lopende acties, en acties die in 2021 plaatsvinden. De overheid wil in nauwe samenwerking met alle partners in de keten verder werk maken van maatregelen en suggesties voor de langere termijn. Daar haakt HollandBIO natuurlijk graag verder op in.

Lees hier verder voor de samenvatting, de bijbehorende Kamerbrief en de volledige Nationale Eiwitstrategie.