← All news

Europese Immunisatie Week: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!

, ,

In het kader van de Europese Immunisatie Week (EIW) zet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week alle vaccinhelden in Europa in het zonnetje. Van vaccinonderzoekers tot beleidsmakers, van betrokken medewerkers in de gezondheidszorg tot ouders die besluiten hun kinderen te laten vaccineren. Of zichzelf natuurlijk. Want om optimaal te profiteren van de preventieve kracht van vaccins in de strijd tegen infectieziekten, is een leven lang vaccineren een must. HollandBIO is dan ook blij dat ook vaccinatie van volwassenen de afgelopen week volop aandacht kreeg, tijdens een RIVM symposium over dit thema en in het Algemeen Overleg (AO) Medische Preventie in de Tweede Kamer.

EIW

Tijdens de jaarlijkse EIW staan we stil bij het belang en succes van immunisatie in de strijd tegen infectieziekten. Dit jaar is het thema de vaccinhelden van Europa. De EIW maakt deel uit van de Wereld Immunisatie Week van de WHO, met als thema “Samen beschermd: vaccins werken”. Houd aankomende week de hashtag #VaccinesWork in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en acties.

RIVM symposium vaccinatie voor volwassenen

Afgelopen week organiseerde het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM een symposium over volwassenenvaccinatie. Centraal stond de vraag wat en wie nodig zijn om volwassenen optimaal te beschermen tegen infectieziekten. HollandBIO is blij met deze eerste stap van het RIVM richting een verbeterde indicatiestelling, informatievoorziening, uitvoer en vergoeding van vaccins voor volwassenen. We kijken uit naar het vervolg!

AO Medische Preventie

Ook de Tweede Kamer besteedde tijdens het AO Medische Preventie van 18 april opnieuw veel aandacht aan vaccinatie. De Kamer is het eens: voor een hogere vaccinatiegraad kan en moet de uitvoer en communicatie over vaccins beter. Staatssecretaris Blokhuis zegde eerder al toe hulp in te schakelen van een vaccinatiealliantie. Nu beloofde hij nadrukkelijk dat de alliantie zich naast kindervaccinatie ook over volwassenen- en ouderenvaccinatie gaat buigen.

Infectiepreventieakkoord

Met zoveel urgentie op maatschappelijk, politiek, beleidsmatig en uitvoerend vlak, lijkt een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten binnen handbereik. Om het ijzer te smeden nu het heet is, pleit HollandBIO voor een breed gedragen Infectiepreventieakkoord, tot stand te komen onder leiding van het Ministerie van VWS. In dit akkoord committeren alle betrokken partijen in Nederland zich tot het realiseren van een optimale en tijdige toegang tot vaccins, en leggen we de kaders voor toegang, communicatie en vergoeding helder vast. Op naar nog meer verzilverde gezondheidswinst met vaccinatie: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!

← All news

Revolverende fondsen jagen innovatie aan

, , ,

Steeds vaker zet de overheid revolverende fondsen in om marktfalen aan te pakken. De Algemene Rekenkamer onderzocht 24 fondsen met een omvang van ruim € 3,6 miljard. De fondsen richten zich op projecten met een maatschappelijk doel. Doordat de opbrengsten terugvloeien naar het fonds, kan het geld meerdere keren worden ingezet. Bovendien hebben de fondsen vaak een katalyserende werking, waardoor de overheidsbijdrage de inzet van privaat geld stimuleert. Daarmee is het een perfect instrument om innovatie aan te jagen, ook – of misschien wel juist – in de life sciences. HollandBIO kijkt dan ook uit naar de mogelijkheden die de oprichting voor Invest-NL hierin kan bieden.

Een revolverend fonds is een financieel beleidsinstrument waarbij leningen of deelnemingen 1 maal kunnen worden uitgezet. Uitgangspunt is dat ten minste een gedeelte van de middelen moet terugvloeien zodat deze opnieuw uitgezet kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om een maatschappelijke meerwaarde te bewerkstelligen die zonder het instrument zou zijn uitgebleven. Ook de life sciences profiteert van dergelijke fondsen, zoals het Innovatiekrediet en de Seed capital regeling.

Invest-NL

De fondsen zijn bedoeld om langjarig te investeren. De inbreng van overheidsgeld versterkt het vertrouwen van marktpartijen en verlaagt het risico, waardoor eenvoudiger privaat geld kan worden aangetrokken. Ondanks het groeiende aantal fondsen, bestaat er geen specifieke regelgeving. In 2017 bedroeg de rijksbijdrage ruim € 3,6 miljard. Met de oprichting van Invest-NL komt daar de komende jaren nog eens € 2,5 miljard bij.

Gaten in financieringslandschap

Invest-NL gaat zich richten op de financiering van start-ups en scale-ups. De overheid krijgt hiermee een instrument in handen om marktfalen in maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid en zorg en sleuteltechnologieën als biotechnologie aan te pakken. Deze aansluiting van Invest-NL bij het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid kwam recent al naar voren. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over Invest-NL. HollandBIO is blij dat de oprichting een stap dichterbij komt en ziet het als een mooie kans om de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen.

Meer informatie

Het hele rapport lees je op de website van de Algemene Rekenkamer: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/04/16/miljarden-in-revolverende-fondsen-maar-verantwoording-nog-summier

← All news

HUB schittert in het FD

, , , ,

Naar aanleiding van de recent aangekondigde samenwerking met Crown Bioscience, schittert het Hubrecht Organoid Technology (HUB) in het FD. Het Utrechtse onderzoeksinstituut en het internationale biotechbedrijf bundelen de krachten om ontwikkeling van HUBs organoïde technologie te versnellen. Het Hubrecht Laboratorium ontdekte een technologie om stamcellen van patiënten op te kweken tot mini-orgaantjes. “In feite hebben we een patiënt in een petrischaaltje”, aldus HUB directeur Rob Vries in het FD. De mini-orgaantjes, of organoids, kunnen een revolutie ontketenen in ontwikkeling van geneesmiddelen en in de inzet van geneesmiddelen in de kliniek. Een fantastische mogelijkheid om de route van lab naar patiënt te versnellen en te verbeteren.

De overeenkomst tussen Crown Bioscience en HUB geeft niet alleen de ontwikkeling en validatie van technologie een impuls, maar ook aan de Nederlandse life sciences sector: Crown Bioscience concentreert als onderdeel van de samenwerking zijn Europese activiteiten in Utrecht.

Het volledige FD artikel lees je hier. (login verplicht)

← All news

WBSO versterkt innovatie en verstevigt vestigingsklimaat

, ,

De WBSO is kosteneffectief en wordt door gebruikers gewaardeerd, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie. Nederland kent al sinds 1994 de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukte bij het aanbieden van de evaluatie dat de regeling een aantoonbaar positief effect heeft op de R&D-inspanningen van bedrijven. De WBSO vormt daarmee niet alleen de basis van het Nederlandse innovatiebeleid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Mooie conclusies voor een fiscale regeling die voor sectoren als de life sciences van levensbelang is.

De WBSO resulteert door middel van een verlaging van gebruikerskosten in een toename in aantal R&D uren. In de evaluatieperiode is naar schatting gemiddeld per jaar € 0,72 miljard extra R&D-loonsom gerealiseerd als gevolg van de WBSO. In 2017 haalden maar liefst 21.265 Nederlandse ondernemingen, waarvan 97% MKB, een voordeel van bijna 1,2 miljard euro via de WBSO. Het merendeel van de gebruikers vindt dat de regeling goed aansluit bij R&D activiteiten, maar vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten.

Verstevigen vestigingsklimaat

De WBSO heeft een gunstig effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoewel fiscale regelingen als de WBSO niet tot de primaire locatiefactoren behoren voor bedrijven, spelen ze een belangrijke rol in de locatiekeuze van R&D-activiteiten. Nederland is hierin zeker niet uniek. Veel landen om ons heen kennen fiscale instrumenten voor het stimuleren van bedrijfs-R&D. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat ze actief deel gaat nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van R&D tax regelingen. Op deze manier kan Nederland het vestigingsklimaat verder versterken en blijven concurreren met de landen om ons heen.

Versterken innovatie

De WBSO vormt de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Doordat bedrijven het fiscale voordeel via de loonheffing krijgen, kunnen zij dit direct verrekenen en ook profiteren in het geval een bedrijf nog geen winst maakt. Dit maakt de regeling ook voor biotech toegankelijk. Naast deze generieke regeling moet Nederland gerichter innovatieve bedrijven stimuleren. De nieuw op te richten investeringsinstelling Invest-NL kan de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Door de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen, kunnen we innovatieklimaat nog verder versterken. Daarmee komt ook de doelstelling van het kabinet om 2,5% van het BBP aan R&D uit te geven binnen handbereik.

Meer informatie

De Kamerbrief over de evaluatie en de evaluatie zelf lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Dutch Biotech Event 2019 – registration now open

, ,

HollandBIO’s Dutch Biotech Event will return to Maarssen on Friday June 28. Whether you’re working at a biotech startup, scale-up, runner-up or an established multinational, you do not want to miss out on this event. Be inspired by biotech’s bright innovation perspective, learn from leading biotech entrepreneurs, meet experts to boost your company’s performance, and upgrade your personal and professional skills during one of the hands-on workshops. We are proud to announce our first keynote speakers: Arie Belldegrun (Executive Chairman and Co-Founder of Allogene) and John Haurum (multi board member and former CEO of F-Star Biotechnology). Click here for all information about the Dutch Biotech Event.

Be sure to expect a great line-up of biotech entrepreneurs and interactive workshops. Of course, the program offers plenty of opportunity to catch up with your peers. The Dutch Biotech Event welcomes biotech companies of all sizes, from start-ups to multinationals. Click here to reserve your seat right now.

← All news

Update Modernisering Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer

, , , , ,

Afgelopen week stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een update van de Modernisering van het Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer. Naast een algemene update geeft de brief ook inzicht in de vervolgstappen om tot een modern biotechnologiebeleid te komen.

De Staatssecretaris geeft aan dat ze toe wil naar een beleid dat ruimte biedt aan de kansen van de biotechnologie voor een gezonde en duurzame samenleving. Uiteraard zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen. In 2018 zijn in samenwerking met stakeholders de bouwstenen voor een modern biotech beleid aangeleverd. De komende twee jaar wil de staatssecretaris deze samen met het veld verder concretiseren. Daarbij is er zowel aandacht voor korte termijn doelen, zoals optimalisatie van de uitvoeringspraktijk van de vergunningverlening in Nederland, als voor de langere termijn gericht op aanpassing van het Europees biotechnologiebeleid.

Daarnaast blijft Nederland zich in Brussel inzetten om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de Europese Agri-Food sector te krijgen. Modernisering van het huidige biotechnologiebeleid kan HollandBIO niet snel genoeg gaan. Als we in Nederland de vruchten willen plukken van de baanbrekende ontwikkelingen in de biotechnologie, zoals van cel- en gentherapie en plantenveredeling, is aanpassing van het nationale en Europese biotechnologiebeleid essentieel. HollandBIO is dan ook blij met het commitment van de Staatssecretaris en werkt graag mee om de mooie woorden in daden om te zetten.

← All news

Registreren gaat voor kopiëren

, , ,

Gisteren stuurde minister Bruins voor Medische Zorg en Sport zijn langverwachte brief over magistrale bereiding naar de Tweede Kamer. De brief wil meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden van apotheekbereidingen door duiding van de voorwaarde ‘verstrekking in het klein’. Klein blijkt een rekbaar begrip: het ministerie van VWS rekt ‘verstrekking in het klein’ op tot circa 50 unieke patiënten per maand bij langdurig gebruik, of tot circa 150 patiënten per maand bij kortdurend gebruik van een geneesmiddel. Per bereidende apotheek, welteverstaan. Dat lijkt misschien niet veel, maar in het perspectief van het toenemend aantal weesgeneesmiddelen en de trend richting personalised medicine is het dat wel. Het is namelijk al lang geen uitzondering meer dat een geneesmiddel voor bijvoorbeeld maar 20 patiënten in Nederland wordt geregistreerd.

Om effectiviteit, veiligheid en brede beschikbaarheid van geneesmiddelen te waarborgen, hebben we in Europa een geharmoniseerd systeem voor geneesmiddelenregistratie. Vandaag de dag is het Europees Medicijn Agentschap (EMA) een alom gerespecteerd instituut. Nederland juicht de waarde van Europese registratie en de rol van EMA toe. Tenzij we onze eigen patiënten goedkoper kunnen bedienen met een niet geregistreerde kopie, zo blijkt uit de brief van de minister. Want wanneer er vraagtekens zijn over een al dan niet te hoge prijs, is magistrale bereiding ook een goede optie. Dat Nederland hier het systeem van Europese registratie ondermijnt, de investeringen die door een bedrijf zijn gedaan negeert en een loopje neemt met de patiëntveiligheid, is een slecht signaal.

Gevolgen voor weesgeneesmiddelen

Naar verwachting vormt het opgerekte begrip van ‘verstrekking in het klein’ een risico voor nieuw geregistreerde weesgeneesmiddelen die geen octrooibescherming genieten. Ongeveer een derde van alle nieuwe geneesmiddelen is vandaag de dag een weesgeneesmiddel. Dat is een fantastische ontwikkeling voor patiënten die lijden aan een zeldzame aandoening, mogelijk gemaakt door de introductie van internationale stimuleringsmaatregelen. Het ministerie van VWS ondermijnt met het oprekken van magistrale bereiding het systeem van geneesmiddelenregistratie. Niet uit medische noodzaak, maar puur uit kostenbesparing. Want waar hebben we het nu over? Op dit moment geven we een zeer bescheiden aandeel van ons zorgbudget uit aan weesgeneesmiddelen: ongeveer 0,27%.

Registreren in plaats van kopiëren

HollandBIO stelt een andere oplossing voor dan het maximaal oprekken van de grenzen voor magistrale bereiding. Wat als we nou eens in nationaal verband in kaart brengen welke niet geregistreerde geneesmiddelen conform de gouden behandelstandaard in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt worden? Dat moet een mooi lijstje opleveren, en gezien onze vooraanstaande wetenschappelijke positie, ziekenhuiszorg en data-infrastructuur prima realiseerbaar. Vervolgens stellen we een organisatie, of het nou een ziekenhuis, spin-off, stichting of ander instituut is, aan om de geneesmiddelen op het lijstje met publiek geld Europees te registreren. Is de registratie een feit, dan maakt de organisatie het geneesmiddel voor een maatschappelijk acceptabele prijs beschikbaar. In ieder geval in Nederland, maar liever nog in heel Europa. Zo stimuleren we gezondheid, innovatie en betaalbaarheid, krijgt ons Europese systeem van registratie de credits die het verdient én profiteren alle Europese patiënten, ongeacht hun woonplaats of de incidentie van hun ziekte, van nieuwe geneesmiddelen.

Eerder schreven wij het bericht “Kiezen uit twee kwaden” over misbruik van stimuleringsmaatregelen en magistrale bereiding.

← All news

Invest-NL zoekt aansluiting bij Missiegedreven Innovatiebeleid

, , ,

Afgelopen week werd bekend dat Invest-NL nadrukkelijk wil aansluiten bij het Missiegedreven Innovatiebeleid. Dat houdt in dat zij zich gaat richten op maatschappelijke domeinen en thema’s zoals gezondheid en zorg en op topsectoren en sleuteltechnologieën als Life Sciences & Health en biotechnologie. Deze conclusies komen uit de beantwoording door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL. Wiebes dringt daarnaast aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences.

Verder gaan de antwoorden van de minister onder andere in op de rol die Invest-NL kan spelen bij het stimuleren van startende en doorgroeiende ondernemingen. Deze bedrijven ervaren vooral de risico’s die gepaard gaan met lange en onzekere ontwikkeltrajecten. De bewindspersoon geeft aan dat Nederland momenteel geen financieringsinstelling kent die risicokapitaal verstrekt voor de doorgroei van start- en scale-ups. Invest-NL krijgt als belangrijkste taak om vormen van marktfalen in de verschillende maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën aan te pakken en zal daarvoor een eigen investeringsbeleid en investeringsplan vaststellen. Er is bovendien besloten om in eerste instantie € 1,7 miljard beschikbaar te stellen voor Invest-NL en € 0,8 miljard voor de instelling voor internationale financieringsactiviteiten.

Samenwerking bestaande initiatieven

Uit de antwoorden komt daarnaast naar voren dat Invest-NL volop samenwerking gaat zoeken met bestaande initiatieven. Zo blijkt dat een goede samenwerking tussen Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van groot belang is. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen Invest-NL en RVO.nl. De minister benadrukt nogmaals dat het co-investeringsfonds en de activiteiten voor het Dutch Venture Initiative worden ondergebracht in de organisatie van Invest-NL. Om ook geld los te krijgen uit het Europese Investeringsfonds, gaat Invest-NL modellen onderzoeken met een hefboomfunctie voor Europese geldstromen.

Gaten in het financieringslandschap

Uit een van de antwoorden blijkt dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) twee knelpunten identificeert die tot marktfalen leiden. Enerzijds is er volgens de NVP een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de latere fase van venture capital (scale-ups). Deze knelpunten sluiten naadloos aan bij de gaten in het financieringslandschap in de life sciences die HollandBIO eerder al formuleerde.

Al met al geven de antwoorden over Invest-NL van minister Wiebes meerdere aanknopingspunten voor de life sciences sector. Op dinsdag 9 april staat het wetsvoorstel op de agenda van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie EZK. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in een debat komende tijd ingepland wordt. HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Meer informatie

Alle antwoorden van minister Wiebes op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL vind je hier

← All news

Galapagos evolueert van biotech start-up tot wereldspeler

, , ,

Met de publicatie van positieve klinische data, maakte Galapagos de hooggespannen verwachtingen rondom hun leadproduct filgotinib meer dan waar. In drie studies toont het biotech bedrijf samen met partner Gilead aan dat het reumamedicijn effectief en veilig is. Met de positieve resultaten kan het bedrijf goedkeuring aanvragen bij de medicijn-toezichthouders. Een even knap als uitzonderlijk resultaat, voor een bedrijf dat zelfs voor biotech-begrippen een bewogen aanlooproute kende. HollandBIO is beretrots op Galapagos. Het bedrijf ontwikkelde zich in 20 jaar van start-up tot biotech parel met meer dan 700 medewerkers, een beurswaarde van ruim € 5 miljard en een dijk van een klinische pijplijn. Vele nationale en internationale media berichtten over het succesverhaal met meer dan terechte juichende koppen. HollandBIO heeft ter ere van dit fantastische resultaat een aantal leestips samengevoegd die de uitdagingen en resultaten van Galapagos als geen ander illustreren.

Pieken en dalen

Galapagos kent een geschiedenis met pieken en dalen (https://www.glpg.com/history). Het bedrijf werd in 1999 opgericht als joint venture tussen het Nederlandse Crucell en Vlaamse Tibotec. In de jaren die volgden stond het aantrekken van financiering centraal. Grootste uitdaging daarbij was het vinden van risicokapitaal om als start-up door te groeien naar scale-up. In 2002 haalde het bedrijf € 23,4 miljoen op via een private placement. Op 6 mei 2005 volgde een beursgang op Euronext. Het leverde het bedrijf nog eens € 22,4 miljoen op. Sinds 2015 heeft het bedrijf ook een notering aan de NASDAQ, waarmee honderden miljoenen werden opgehaald die nodig waren voor de ontwikkeling van de pijplijn. Galapagos bouwde over de jaren een solide platformtechnologie uit tot een gerenommeerd biotechbedrijf, en trok daarmee de aandacht van grote farmaceuten. Vele deals volgden, maar ze hielden lang niet allemaal stand. De in 2015 gesloten deal met Gilead was cruciaal en maakte de nu gepresenteerde klinische resultaten mogelijk.

Unieke prestatie

Jaar in jaar uit bleef Galapagos werken aan de ontwikkeling van nieuwe targets en bracht deze ook naar de kliniek. Kenmerkend is de drang om te blijven investeren: de R&D kosten bedroegen maar liefst € 322,8 miljoen in 2018. Het motto van het jaarverslag 2018 is dan ook terecht ‘Think Big’. Wat Galapagos heeft klaargespeeld afgelopen 20 jaar is een unieke prestatie, wat slechts een handvol bedrijven wereldwijd is gelukt. Het nieuwste huzarenstuk is het bouwen van een eigen marketing- en salesorganisatie, waarmee het bedrijf echt zal realiseren wat het al zoveel jaren ambieert: een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf. Dat vergt kennis, lef, inzet en bovenal doorzettingsvermogen. Een absolute wereldprestatie, die het biotech innovatieklimaat in Nederland en België verder versterkt.

Een aantal HollandBIO-leestips:

Reumamedicijn Galapagos doorstaat laatste test – FD, 28 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/ondernemen/1295083/reumamedicijn-galapagos-doorstaat-laatste-test – Over de meest recente resultaten van de filgotinib studies

De drie levenswerken van Onno van de Stolpe – De Tijd (te lezen via FD), 30 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/weekend/1295078/de-drie-levenswerken-van-onno-van-de-stolpe – Inkijkje in het leven van Galapagos’ CEO Onno van de Stolpe

De oorspronkelijke press releases over de filgotinib lees je terug op de Galapagos website: https://www.glpg.com/press-releases

← All news

HollandBIO Year Event viert biotech innovatie

,

Afgelopen donderdag vierde HollandBIO samen leden en relaties haar eerste lustrum tijdens het Year Event in hartje Amsterdam. Hét leukste event van de Nederlandse biotech sector stond wederom bol van innovatie, inspirerend ondernemerschap en een gezonde dosis humor.

De openingsvideo maakte in een klap duidelijk hoe de life sciences sector vandaag al bijdraagt aan een duurzame en gezonde samenleving, welke innovaties er in het verschiet liggen en de belangrijke rol van HollandBIO om de obstakels weg te ruimen die biotech frontrunners op hun weg van lab naar maatschappij tegenkomen.

De speech van HollandBIO’s Annemiek sloot naadloos aan. Trots blikte zij terug op de eerste vijf jaar HollandBIO, waarin de vereniging vele successen op haar naam mocht schrijven, maar waaruit ook bleek dat er nog veel werk aan de winkel is. En natuurlijk vooruit: ook de komende vijf jaar gaat HollandBIO er weer vol enthousiasme tegenaan om de weg te effenen voor biotech innovaties. Daarbij is de hulp van onze achterban onmisbaar. Annemiek riep de aanwezigen op om toch vooral de spotlight op te zoeken en onze mooie sector smoel te geven: “Be good & tell it!”.

Anant Murthy, van Alnylam Pharmaceuticals, demonstreerde vervolgens hoe je dat doet: je verhaal vertellen. Als koploper in de ontwikkeling van een nieuwe generatie geneesmiddelen gebaseerd op RNA-technologie, legde Alnylam een verbluffende reis vol pieken en dalen af. Na meer dan zestien jaar pionieren, is nu eindelijk hun eerste behandeling binnen bereik van patiënten met polyneuropathie. En die eerste therapie opent de poort naar de toekomst, waarin Alnylam vele levens van patiënten met zeldzame genetische aandoeningen kan gaan verbeteren.

En ook Daan Luining van Meatable, liet zien hoe je Annemieks advies in de praktijk brengt. Een toekomstdroom om – zonder schuldgevoel – van te watertanden: 100% echt en smakelijk vlees zonder dat er ook maar één dier voor heeft moeten lijden. Als CTO bij startup Meatable pioniert Daan aan de frontlinie van de kweekvlees revolutie. Een wereld van ongekende mogelijkheden, waar we bij HollandBIO reikhalzend naar uitkijken.

Als kers op de taart trakteerde Op Sterk Water de aanwezigen op een magistraal staaltje improvisatiecabaret. De feestelijke stemming werd voortgezet tijdens diner en op de dansvloer. Geniet nog even na met de prachtige foto’s van Nils van Houts.