← All news

CAR-T soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend

,

Terwijl fabrikant Gilead de laatste voorbereidingen treft voor de feestelijke opening van haar state-of-the art productiefaciliteit voor een hagelnieuwe geavanceerde kankerbehandeling (“CAR-T”) in Hoofddorp, kopt De Volkskrant “Gronings ziekenhuis gaat prijzig kankermedicijn zelf maken met miljoenensubsidie”. De verwarring, en oké, eerlijk is eerlijk, de verbijstering bij HollandBIO was groot. Want trekt de overheid nu echt 30 miljoen euro subsidie uit voor het namaken van een recent in het basispakket opgenomen, geregistreerde behandeling? Waarvan de fabrikant nota bene fors investeert in Nederland? Dat is niet stank voor dank, dat is een trap na! En, nog belangrijker, sinds wanneer is het ethisch verantwoord om omwille van kosten doodzieke patiënten aan extra risico’s bloot te stellen wanneer er een geregistreerd en vergoed alternatief is? #DoetNederlandDanEchtNietMeerMee?

Na het inwinnen van tekst en uitleg bij het Zorginstituut (@De Volkskrant: Tip!), bleek de soep minder heet gegeten dan opgediend. De subsidie is bedoeld om een door het UMCG ontwikkelde, maar nog niet geregistreerde, noch vergoede, behandeling te vergelijken met de celtherapie die al in het basispakket zit. Dat bracht de oververhitte HollandBIO-gemoederen enigszins tot bedaren. Maar vragen zijn er nog steeds. Waarom is juist hier sprake van marktfalen, terwijl internationaal de commerciële pijplijnen bulken van de nieuwe celtherapieën en het financieren van latere fases, zoals deze fase III, doorgaans niet de bottle neck is? En werkt het UMCG met deze subsidie eigenlijk toe naar een EMA-registratie, de geijkte route voor geneesmiddelen in Europa? Hoe laat het ziekenhuis internationale patiënten te zijner tijd ook profiteren van een eventueel nieuwe behandeling?

We herhalen het nog maar eens: de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt lang, is kostbaar en bijzonder risicovol. Dat moet én kan sneller en beter. En dat kan ons inziens ook door implementatie van oplossingen waarbij innovatie, betaalbaarheid en gezondheidswinst hand in hand gaan. HollandBIO maakt zich hard voor een adaptief ecosysteem, waarin registratie van nieuwe innovaties naadloos aansluit op (nationale) vergoeding. Dat is vooral hard nodig voor de nieuwste generatie geneesmiddelen en therapieën, die voor steeds kleinere patiëntengroepen worden ontwikkeld. De nieuwe generatie celtherapieën, zoals die van Gilead en het UMCG, spannen de kroon: hierbij worden de eigen afweercellen van de patiënt zo bewerkt dat zij de tumorcellen beter te lijf kunnen gaan. Een ware innovatieve revolutie! Maar zoals wel vaker, lopen de koplopers van zo’n revolutie als eerste tegen de grenzen van de huidige systemen op. Voor celtherapie is dat niet anders.

Het is hoogste tijd om het huidige systeem eens goed tegen het licht te houden: zijn de geijkte routes nog wel de juiste voor de trend richting personalised medicine? Hoe vinden we balans in het stimuleren van medische innovaties, in het waarborgen van patiëntveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en betaalbaarheid? Dit zijn grote thema’s, met een grote internationale context. De Nederlandse overheid toont met de verstrekking van deze “monstersubsidie” de bereidheid zelf skin in the game te stoppen. Dat is an sich winst. Mocht het UMCG echter niet voor registratie gaan, betekent dat dan dat ministerie dat niet nodig acht voor alle ATMPs? Ook lijkt het ons niet aannemelijk dat de overheid voor elke beloftevolle therapie de portemonnee zal trekken om deze gesubsidieerd klaar te stomen voor het basispakket. Een paar mislukkingen zou de beoogde besparing volledig teniet doen. En tot slot, wellicht is het wat naïef om te denken dat Nederland de ontwikkeling van innovatieve therapieën in splendid isolation sneller, beter en goedkoper kan doen dan de hele internationale biotech goegemeente bij elkaar.

Kortom: het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp vraagt om een vervolg. Laten we dan ook gauw aan tafel gaan om gebruikmakend van ieders expertise, te bepalen hoe wij de toekomst van personalised medicine voor ons zien, welke routes daarbij horen en hoe we dat financieel gaan organiseren. Want alleen in samenwerking zijn we het best in staat om nieuwe innovatieve therapieën zo snel, goed en betaalbaar mogelijk van lab naar patiënt te brengen.

PS: @Gilead: Gefeliciteerd met de aanstaande opening van jullie CAR-T productiefaciliteit! Een fantastische aanwinst voor Nederland en Europa.

PSII: @UMCG: Gefeliciteerd met het binnenslepen van deze mooie subsidie.

PSIII: @EZK en @VWS: een mooie actielijn in het kader van het Nationaal Actieprogramma Kansen voor EMA?

Bronnen:

← All news

Tientallen stakeholders in dialoog over cel- en gentherapieën in Nederland

, ,

Afgelopen woensdag kwamen ruim 60 aanwezigen en 30 digitale deelnemers op 1,5 meter samen in het Louwman Museum in Den Haag voor een bijeenkomst over de mogelijkheden en uitdagingen waar we in Nederland tegenaan lopen bij de introductie van cel- en gentherapieën – bijvoorbeeld rond klinisch onderzoek, registratie en vergoeding of de praktische inbedding in ons zorgsysteem. De aanwezigen vormden een dwarsdoorsnede van de sector: er waren vertegenwoordigers vanuit academische ziekenhuizen, farmaceuten, patiëntenverenigingen, onderzoek, biotechbedrijven, medisch specialisten en ambtenaren. De discussies over deze nieuwe klasse behandelingen lieten zien dat er, naast de vele vraagstukken die cel- en gentherapieën met zich meebrengen, ook veel bereidheid is om na te denken over elkaars perspectieven en belangen en in sommige gevallen zelfs oplossingen. Wordt vervolgd!

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Leestip: beschikbaarheid nieuwe kankergeneesmiddelen duurt te lang

, ,

Weer laat een studie zien dat de beschikbaarheid van innovatieve oncologische geneesmiddelen sneller en beter kan én moet om te voorkomen dat er levensjaren verloren gaan.

In een recente publicatie onderzoeken C. Uyl-de Groot et al. (Erasmus Universiteit Rotterdam) hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van twaalf nieuwe kankergeneesmiddelen in de periode tussen 2010 en 2018. Uit de studie blijkt dat de geneesmiddelen in Europa van de EMA gemiddeld 242 dagen later een handelsvergunning verkrijgen dan in Verenigde Staten van de FDA. Daarna is het geneesmiddel overigens nog niet beschikbaar voor patiënten. Op nationaal niveau moet een geregistreerd geneesmiddel nog verschillende specifieke procedures doorlopen voordat het middel de patiënt ook echt bereikt. Voor de twaalf onderzochte middelen duurde dit gemiddeld 398 dagen. Net als uit het recent verschenen rapport “Every day counts”, blijkt de beschikbaarheid van kankergeneesmiddelen sterk uiteen te lopen tussen verschillende Europese landen (variërend tussen 17 en 1187 dagen).

In Nederland belemmeren onder andere langdurige sluisprocedures, maar ook onduidelijke procedures rondom bekostiging van niet-sluisgeneesmiddelen optimale toegang tot innovatieve geneesmiddelen, zo blijkt uit onderzoek waar HollandBIO momenteel mee bezig is. Volgens HollandBIO is het hoog tijd om samen met alle betrokken stakeholders werk te maken van een adaptief ecosysteem, waarbij vergoeding en beschikbaarheid voor de patiënt naadloos aansluit op registratie.

Bronnen:

← All news

MSD en Janssen versterken Nederlandse life sciences-ecosysteem

,

Door de groeiende vraag naar onder meer onderzoek en ontwikkeling van vaccins, breiden MSD en Janssen hun productiefaciliteiten in Nederland uit. Samen zijn zij op zoek naar ruim 450 nieuwe medewerkers.

MSD zoekt momenteel 200 nieuwe collega’s voor hun productie- en verpakkingsfaciliteit in Boxmeer, die met allerlei bijzondere technologieën en clean rooms zeer hightech is. Dat wordt alleen maar beter met de nieuwe vriesdroogfabriek die eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Ook op de andere MSD-locaties in Haarlem en Oss wordt op dit moment volop gebouwd.

Janssen werkt aan een kandidaat-vaccin tegen het coronavirus en voert momenteel vroege klinische studies uit om het veiligheidsprofiel en de immuunrespons te onderzoeken. Tegelijkertijd start Janssen alvast de productiefaciliteit van het kandidaat-vaccin op. Om alle werkzaamheden te realiseren, zijn er 250 nieuwe medewerkers nodig.

Beide farmaceutische bedrijven zorgen voor een versterking van het Nederlandse life sciences-ecosysteem. Ze breiden hun productiefaciliteiten uit om vaccins in Nederland te (blijven) produceren en leveren daarbij ook nog eens significante werkgelegenheid. Niet alleen waardevol voor de wereld, maar ook  voor de Nederlandse economie.

Lees verder:

← All news

Ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes lanceren Nationaal Groeifonds

,

Vandaag hebben ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes het Nationaal Groeifonds (ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd) gelanceerd. In aanloop naar Prinsjesdag wordt steeds meer bekend over hoe dit fonds eruit gaat zien, wat de procedure is die mogelijke projecten moeten doorlopen en aan welke criteria zij moeten voldoen. Investeringen in sleuteltechnologieën, waar biotechnologie en life sciences ook onder vallen, en de ecosystemen daaromheen staan centraal in het R&D- en innovatie-onderdeel van het Groeifonds.

Groeifonds krijgt verder vorm
In plaats van in één keer het benodigde grote bedrag op te halen, stelt het kabinet voor om jaarlijks €4 miljard te lenen. Eerder werd al bekendgemaakt dat de investeringen uit het fonds een incidentele impuls moeten vormen en niet structureel van aard zijn. Daarbij moet de investering aantoonbaar blijvend bijdragen aan het vergroten van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen.

Beoordeling onafhankelijke commissie
Zoveel mensen, zoveel wensen: het Groeifonds is een erg populaire regeling en nu al overvraagd. Na indiening van een voorstel zullen fondsbeheerders beoordelen of het voorstel voldoet aan de voorwaarden van het fonds. Daarna wordt de aanvraag door een onafhankelijke commissie beoordeeld op het effect op het verdienvermogen en in hoeverre het bijdraagt aan maatschappelijke doelen. In deze commissie zetelen onder meer voormalig DSM-topman Feike Sijbesma, ASML-ceo Peter Wennink en wetenschapper Robbert Dijkgraaf. Het kabinet besluit uiteindelijk over de toekenning van middelen uit het fonds.

Vervolgstappen
De Tweede Kamer moet het fonds nog goedkeuren en zal zich erover uitlaten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK. Daarbij heeft het kabinet ook aangegeven alvast een start te willen maken met enkele projecten. Op korte termijn zullen dus al de eerste projecten bekendgemaakt worden.

Afbeelding
Afbeelding
← All news

Unilever gaat voor ‘groene’ zeep

,

Unilever zet haar duurzaamheidsambities voort! Het Brits-Nederlandse concern wil de komende jaren alle ingrediënten voor zijn schoonmaak- en wasmiddelen, die nu nog uit olie worden vervaardigd, vervangen door duurzaam geproduceerde en biologisch afbreekbare producten. Het wil de milieuvervuiling hiermee te lijf gaan en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen. Met deze stap geeft Unilever gehoor aan de vraag van consumenten naar meer duurzaam produceerde producten.

De komende tien jaar investeert Unilever €1 miljard om deze omslag te bewerkstellingen. Ze richt zich op het inzetten van innovatie en zoekt daarbij ook de samenwerking met biotechnologiebedrijven op. Zo wordt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Ginkgo Bioworks, dat met synthetische biologie nieuwe cellen met gewenste eigenschappen maakt, genoemd als mogelijke partner. Daarmee geeft Unilever aan haar traditionele chemische toeleveranciers te willen vervangen voor nieuwe innovatieve biotechbedrijven. Een hele stap voor de multinational, maar Unilever hoopt ook dat haar huidige leveranciers gehoor geven aan de oproep en hun productie gaan verduurzamen. Een pleidooi dat HollandBIO van harte ondersteunt, zeker nu eens te meer blijkt dat biotechnologie de groene oplossing binnen handbereik brengt.

Bronnen: Het Financieele Dagblad en NOS

← All news

Gluren bij de buren: wat kunnen we leren van de Vlaamse school?

,

Inspiratie voor een ijzersterk Nederlands innovatieklimaat hoeft niet altijd van ver te komen, bewijzen onze zuiderburen. Daar steekt het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) subsidie rechtstreeks in innovatieve start-ups. Door vele subsidiezaadjes te planten én lokale werkgelegenheid te stimuleren dingt Vlaanderen mee naar de biotechnologische wereldtop. Die aanpak hanteren de Vlamingen bovendien al jarenlang, en met succes. Recent ging subsidie naar de technologieontwikkelaar BioStrand, dat het geld inzet voor de wetenschappelijke validering van een toepassing waarmee zij genetisch onderzoek moderniseert en versnelt.

Ook in Nederland ontwikkelen diverse, toonaangevende koplopers innovatieve meetmethoden voor een snellere en betere ontwikkeling en een optimale inzet van geneesmiddelen. Mooie voorbeelden zijn de organoïden uit het Hubrecht Instituut en de Accelerator Mass Spectrometer van TNO. Bovendien hebben we alle ingrediënten in huis om verder te bouwen aan een internationale voortrekkersrol in de biotech: onze biomedische en technische universiteiten zijn van wereldklasse, de gezondheidszorg is goed georganiseerd, de lijntjes tussen partijen zijn kort en we kennen een groeiende en bloeiende biotechsector waarin start-ups, MKB’ers en gevestigde biotechbedrijven nieuwe technologische oplossingen ontwikkelen.

Toch kunnen we in Nederland nog stappen zetten richting een ijzersterk innovatieklimaat. Zo lopen Nederlandse pioniers op innovatieve meetmethoden nog vaak tegen drempels aan in het verder ontwikkelen, kwalificeren, valideren en opschalen van hun technologie of toepassing. Gaten in het financieringslandschap, vooral in de vroege fase van de ontwikkeling, zijn daar een belangrijke oorzaak van. Door startende biotechbedrijven structureel een gerichte, financiële impuls te bieden, kan ons land ook een snellere doorgroei van start-ups stimuleren en tegelijk de binding met en werkgelegenheid in Nederland vergroten. Laten we dat kunstje daarom vooral bij onze buren afkijken!

← All news

Voorbereiding vereist voor een vlekkeloze invoer coronavaccin

,

Vaccinontwikkelaars werken met man en macht aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Nog nooit werd een vaccin sneller ontwikkeld, noch was de beoogde implementatie zo breed. Dat is even inspirerend als spannend. Nu al stelde het coronavirus onze capaciteit op de IC en in het test- en contactonderzoek op de proef. HollandBIO voorziet eenzelfde uitdaging in de implementatie. Voor een vlekkeloze invoer van een coronavaccinatie is een gedegen voorbereiding onontbeerlijk. HollandBIO pleit ervoor die nu al, in samenspraak met alle betrokkenen, te starten.

Bij de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus staan veiligheid en kwaliteit natuurlijk voorop, niemand zit immers te wachten op bijwerkingen. De autoriteiten zien hier bovendien scherp op toe. Hopelijk behalen één of, nog beter, meerdere COVID-vaccins binnen afzienbare tijd de felbegeerde marktvergunning. Maar zelfs dan zijn we er nog zeker niet.

Waar vaccins normaal gesproken gefaseerd hun weg vinden naar hun doelgroep of doelgroepen in de samenleving, kijken nu werkelijk miljarden mensen reikhalzend uit naar zo’n kakelvers vaccin. Een introductie op deze schaal is ongekend, en stelt betrokken stakeholders voor dito uitdagingen. Het is de wet van de grote getallen. Zelfs in het best denkbare scenario – een volledig effectief vaccin zonder enige bijwerking – kan alleen al het monitoren van eventuele bijwerkingen en het bijbehorende speurwerk naar een causaal verband organisaties overspoelen met werk, afgezien nog van mogelijke rechtszaken rondom aansprakelijkheid.

Nog zonder vooruit te willen lopen op mogelijke oplossingen, lijkt het HollandBIO zaak om in alle openheid te verkennen welke uitdagingen de introductie van een coronavaccin met zich meebrengt en welke mogelijkheden we hebben om hiermee om te gaan. Over dit belangrijke onderwerp zijn we daarom in gesprek met de overheid. Want, vrij naar de woorden van premier Rutte: de opgave waar we voor staan is heel groot, en alleen samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Lees hier meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/26/farmalobby-wil-dekking-tegen-claims-over-vaccins

← All news

Evaluation Find-a-Fund database

,

It’s time to evaluate one of our HollandBIO Business Solutions: the Find-a-Fund database. We invite you to fill out the survey which will help us to give you a better tool to find relevant funding opportunities. To continue to the survey, please click here!

The Find-a-Fund database is a joint initiative by HollandBIO and ttopstart in order to identify the right funding opportunities for research and development activities in the biotech and life sciences sector.