← All news

WBSO versterkt innovatie en verstevigt vestigingsklimaat

, ,

De WBSO is kosteneffectief en wordt door gebruikers gewaardeerd, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie. Nederland kent al sinds 1994 de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukte bij het aanbieden van de evaluatie dat de regeling een aantoonbaar positief effect heeft op de R&D-inspanningen van bedrijven. De WBSO vormt daarmee niet alleen de basis van het Nederlandse innovatiebeleid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Mooie conclusies voor een fiscale regeling die voor sectoren als de life sciences van levensbelang is.

De WBSO resulteert door middel van een verlaging van gebruikerskosten in een toename in aantal R&D uren. In de evaluatieperiode is naar schatting gemiddeld per jaar € 0,72 miljard extra R&D-loonsom gerealiseerd als gevolg van de WBSO. In 2017 haalden maar liefst 21.265 Nederlandse ondernemingen, waarvan 97% MKB, een voordeel van bijna 1,2 miljard euro via de WBSO. Het merendeel van de gebruikers vindt dat de regeling goed aansluit bij R&D activiteiten, maar vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten.

Verstevigen vestigingsklimaat

De WBSO heeft een gunstig effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoewel fiscale regelingen als de WBSO niet tot de primaire locatiefactoren behoren voor bedrijven, spelen ze een belangrijke rol in de locatiekeuze van R&D-activiteiten. Nederland is hierin zeker niet uniek. Veel landen om ons heen kennen fiscale instrumenten voor het stimuleren van bedrijfs-R&D. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat ze actief deel gaat nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van R&D tax regelingen. Op deze manier kan Nederland het vestigingsklimaat verder versterken en blijven concurreren met de landen om ons heen.

Versterken innovatie

De WBSO vormt de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Doordat bedrijven het fiscale voordeel via de loonheffing krijgen, kunnen zij dit direct verrekenen en ook profiteren in het geval een bedrijf nog geen winst maakt. Dit maakt de regeling ook voor biotech toegankelijk. Naast deze generieke regeling moet Nederland gerichter innovatieve bedrijven stimuleren. De nieuw op te richten investeringsinstelling Invest-NL kan de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Door de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen, kunnen we innovatieklimaat nog verder versterken. Daarmee komt ook de doelstelling van het kabinet om 2,5% van het BBP aan R&D uit te geven binnen handbereik.

Meer informatie

De Kamerbrief over de evaluatie en de evaluatie zelf lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Dutch Biotech Event 2019 – registration now open

, ,

HollandBIO’s Dutch Biotech Event will return to Maarssen on Friday June 28. Whether you’re working at a biotech startup, scale-up, runner-up or an established multinational, you do not want to miss out on this event. Be inspired by biotech’s bright innovation perspective, learn from leading biotech entrepreneurs, meet experts to boost your company’s performance, and upgrade your personal and professional skills during one of the hands-on workshops. We are proud to announce our first keynote speakers: Arie Belldegrun (Executive Chairman and Co-Founder of Allogene) and John Haurum (multi board member and former CEO of F-Star Biotechnology). Click here for all information about the Dutch Biotech Event.

Be sure to expect a great line-up of biotech entrepreneurs and interactive workshops. Of course, the program offers plenty of opportunity to catch up with your peers. The Dutch Biotech Event welcomes biotech companies of all sizes, from start-ups to multinationals. Click here to reserve your seat right now.

← All news

Update Modernisering Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer

, , , , ,

Afgelopen week stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een update van de Modernisering van het Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer. Naast een algemene update geeft de brief ook inzicht in de vervolgstappen om tot een modern biotechnologiebeleid te komen.

De Staatssecretaris geeft aan dat ze toe wil naar een beleid dat ruimte biedt aan de kansen van de biotechnologie voor een gezonde en duurzame samenleving. Uiteraard zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen. In 2018 zijn in samenwerking met stakeholders de bouwstenen voor een modern biotech beleid aangeleverd. De komende twee jaar wil de staatssecretaris deze samen met het veld verder concretiseren. Daarbij is er zowel aandacht voor korte termijn doelen, zoals optimalisatie van de uitvoeringspraktijk van de vergunningverlening in Nederland, als voor de langere termijn gericht op aanpassing van het Europees biotechnologiebeleid.

Daarnaast blijft Nederland zich in Brussel inzetten om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de Europese Agri-Food sector te krijgen. Modernisering van het huidige biotechnologiebeleid kan HollandBIO niet snel genoeg gaan. Als we in Nederland de vruchten willen plukken van de baanbrekende ontwikkelingen in de biotechnologie, zoals van cel- en gentherapie en plantenveredeling, is aanpassing van het nationale en Europese biotechnologiebeleid essentieel. HollandBIO is dan ook blij met het commitment van de Staatssecretaris en werkt graag mee om de mooie woorden in daden om te zetten.

← All news

Registreren gaat voor kopiëren

, , ,

Gisteren stuurde minister Bruins voor Medische Zorg en Sport zijn langverwachte brief over magistrale bereiding naar de Tweede Kamer. De brief wil meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden van apotheekbereidingen door duiding van de voorwaarde ‘verstrekking in het klein’. Klein blijkt een rekbaar begrip: het ministerie van VWS rekt ‘verstrekking in het klein’ op tot circa 50 unieke patiënten per maand bij langdurig gebruik, of tot circa 150 patiënten per maand bij kortdurend gebruik van een geneesmiddel. Per bereidende apotheek, welteverstaan. Dat lijkt misschien niet veel, maar in het perspectief van het toenemend aantal weesgeneesmiddelen en de trend richting personalised medicine is het dat wel. Het is namelijk al lang geen uitzondering meer dat een geneesmiddel voor bijvoorbeeld maar 20 patiënten in Nederland wordt geregistreerd.

Om effectiviteit, veiligheid en brede beschikbaarheid van geneesmiddelen te waarborgen, hebben we in Europa een geharmoniseerd systeem voor geneesmiddelenregistratie. Vandaag de dag is het Europees Medicijn Agentschap (EMA) een alom gerespecteerd instituut. Nederland juicht de waarde van Europese registratie en de rol van EMA toe. Tenzij we onze eigen patiënten goedkoper kunnen bedienen met een niet geregistreerde kopie, zo blijkt uit de brief van de minister. Want wanneer er vraagtekens zijn over een al dan niet te hoge prijs, is magistrale bereiding ook een goede optie. Dat Nederland hier het systeem van Europese registratie ondermijnt, de investeringen die door een bedrijf zijn gedaan negeert en een loopje neemt met de patiëntveiligheid, is een slecht signaal.

Gevolgen voor weesgeneesmiddelen

Naar verwachting vormt het opgerekte begrip van ‘verstrekking in het klein’ een risico voor nieuw geregistreerde weesgeneesmiddelen die geen octrooibescherming genieten. Ongeveer een derde van alle nieuwe geneesmiddelen is vandaag de dag een weesgeneesmiddel. Dat is een fantastische ontwikkeling voor patiënten die lijden aan een zeldzame aandoening, mogelijk gemaakt door de introductie van internationale stimuleringsmaatregelen. Het ministerie van VWS ondermijnt met het oprekken van magistrale bereiding het systeem van geneesmiddelenregistratie. Niet uit medische noodzaak, maar puur uit kostenbesparing. Want waar hebben we het nu over? Op dit moment geven we een zeer bescheiden aandeel van ons zorgbudget uit aan weesgeneesmiddelen: ongeveer 0,27%.

Registreren in plaats van kopiëren

HollandBIO stelt een andere oplossing voor dan het maximaal oprekken van de grenzen voor magistrale bereiding. Wat als we nou eens in nationaal verband in kaart brengen welke niet geregistreerde geneesmiddelen conform de gouden behandelstandaard in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt worden? Dat moet een mooi lijstje opleveren, en gezien onze vooraanstaande wetenschappelijke positie, ziekenhuiszorg en data-infrastructuur prima realiseerbaar. Vervolgens stellen we een organisatie, of het nou een ziekenhuis, spin-off, stichting of ander instituut is, aan om de geneesmiddelen op het lijstje met publiek geld Europees te registreren. Is de registratie een feit, dan maakt de organisatie het geneesmiddel voor een maatschappelijk acceptabele prijs beschikbaar. In ieder geval in Nederland, maar liever nog in heel Europa. Zo stimuleren we gezondheid, innovatie en betaalbaarheid, krijgt ons Europese systeem van registratie de credits die het verdient én profiteren alle Europese patiënten, ongeacht hun woonplaats of de incidentie van hun ziekte, van nieuwe geneesmiddelen.

Eerder schreven wij het bericht “Kiezen uit twee kwaden” over misbruik van stimuleringsmaatregelen en magistrale bereiding.

← All news

Invest-NL zoekt aansluiting bij Missiegedreven Innovatiebeleid

, , ,

Afgelopen week werd bekend dat Invest-NL nadrukkelijk wil aansluiten bij het Missiegedreven Innovatiebeleid. Dat houdt in dat zij zich gaat richten op maatschappelijke domeinen en thema’s zoals gezondheid en zorg en op topsectoren en sleuteltechnologieën als Life Sciences & Health en biotechnologie. Deze conclusies komen uit de beantwoording door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL. Wiebes dringt daarnaast aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences.

Verder gaan de antwoorden van de minister onder andere in op de rol die Invest-NL kan spelen bij het stimuleren van startende en doorgroeiende ondernemingen. Deze bedrijven ervaren vooral de risico’s die gepaard gaan met lange en onzekere ontwikkeltrajecten. De bewindspersoon geeft aan dat Nederland momenteel geen financieringsinstelling kent die risicokapitaal verstrekt voor de doorgroei van start- en scale-ups. Invest-NL krijgt als belangrijkste taak om vormen van marktfalen in de verschillende maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën aan te pakken en zal daarvoor een eigen investeringsbeleid en investeringsplan vaststellen. Er is bovendien besloten om in eerste instantie € 1,7 miljard beschikbaar te stellen voor Invest-NL en € 0,8 miljard voor de instelling voor internationale financieringsactiviteiten.

Samenwerking bestaande initiatieven

Uit de antwoorden komt daarnaast naar voren dat Invest-NL volop samenwerking gaat zoeken met bestaande initiatieven. Zo blijkt dat een goede samenwerking tussen Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van groot belang is. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen Invest-NL en RVO.nl. De minister benadrukt nogmaals dat het co-investeringsfonds en de activiteiten voor het Dutch Venture Initiative worden ondergebracht in de organisatie van Invest-NL. Om ook geld los te krijgen uit het Europese Investeringsfonds, gaat Invest-NL modellen onderzoeken met een hefboomfunctie voor Europese geldstromen.

Gaten in het financieringslandschap

Uit een van de antwoorden blijkt dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) twee knelpunten identificeert die tot marktfalen leiden. Enerzijds is er volgens de NVP een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de latere fase van venture capital (scale-ups). Deze knelpunten sluiten naadloos aan bij de gaten in het financieringslandschap in de life sciences die HollandBIO eerder al formuleerde.

Al met al geven de antwoorden over Invest-NL van minister Wiebes meerdere aanknopingspunten voor de life sciences sector. Op dinsdag 9 april staat het wetsvoorstel op de agenda van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie EZK. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in een debat komende tijd ingepland wordt. HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Meer informatie

Alle antwoorden van minister Wiebes op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL vind je hier

← All news

Galapagos evolueert van biotech start-up tot wereldspeler

, , ,

Met de publicatie van positieve klinische data, maakte Galapagos de hooggespannen verwachtingen rondom hun leadproduct filgotinib meer dan waar. In drie studies toont het biotech bedrijf samen met partner Gilead aan dat het reumamedicijn effectief en veilig is. Met de positieve resultaten kan het bedrijf goedkeuring aanvragen bij de medicijn-toezichthouders. Een even knap als uitzonderlijk resultaat, voor een bedrijf dat zelfs voor biotech-begrippen een bewogen aanlooproute kende. HollandBIO is beretrots op Galapagos. Het bedrijf ontwikkelde zich in 20 jaar van start-up tot biotech parel met meer dan 700 medewerkers, een beurswaarde van ruim € 5 miljard en een dijk van een klinische pijplijn. Vele nationale en internationale media berichtten over het succesverhaal met meer dan terechte juichende koppen. HollandBIO heeft ter ere van dit fantastische resultaat een aantal leestips samengevoegd die de uitdagingen en resultaten van Galapagos als geen ander illustreren.

Pieken en dalen

Galapagos kent een geschiedenis met pieken en dalen (https://www.glpg.com/history). Het bedrijf werd in 1999 opgericht als joint venture tussen het Nederlandse Crucell en Vlaamse Tibotec. In de jaren die volgden stond het aantrekken van financiering centraal. Grootste uitdaging daarbij was het vinden van risicokapitaal om als start-up door te groeien naar scale-up. In 2002 haalde het bedrijf € 23,4 miljoen op via een private placement. Op 6 mei 2005 volgde een beursgang op Euronext. Het leverde het bedrijf nog eens € 22,4 miljoen op. Sinds 2015 heeft het bedrijf ook een notering aan de NASDAQ, waarmee honderden miljoenen werden opgehaald die nodig waren voor de ontwikkeling van de pijplijn. Galapagos bouwde over de jaren een solide platformtechnologie uit tot een gerenommeerd biotechbedrijf, en trok daarmee de aandacht van grote farmaceuten. Vele deals volgden, maar ze hielden lang niet allemaal stand. De in 2015 gesloten deal met Gilead was cruciaal en maakte de nu gepresenteerde klinische resultaten mogelijk.

Unieke prestatie

Jaar in jaar uit bleef Galapagos werken aan de ontwikkeling van nieuwe targets en bracht deze ook naar de kliniek. Kenmerkend is de drang om te blijven investeren: de R&D kosten bedroegen maar liefst € 322,8 miljoen in 2018. Het motto van het jaarverslag 2018 is dan ook terecht ‘Think Big’. Wat Galapagos heeft klaargespeeld afgelopen 20 jaar is een unieke prestatie, wat slechts een handvol bedrijven wereldwijd is gelukt. Het nieuwste huzarenstuk is het bouwen van een eigen marketing- en salesorganisatie, waarmee het bedrijf echt zal realiseren wat het al zoveel jaren ambieert: een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf. Dat vergt kennis, lef, inzet en bovenal doorzettingsvermogen. Een absolute wereldprestatie, die het biotech innovatieklimaat in Nederland en België verder versterkt.

Een aantal HollandBIO-leestips:

Reumamedicijn Galapagos doorstaat laatste test – FD, 28 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/ondernemen/1295083/reumamedicijn-galapagos-doorstaat-laatste-test – Over de meest recente resultaten van de filgotinib studies

De drie levenswerken van Onno van de Stolpe – De Tijd (te lezen via FD), 30 maart (inlog verplicht): https://fd.nl/weekend/1295078/de-drie-levenswerken-van-onno-van-de-stolpe – Inkijkje in het leven van Galapagos’ CEO Onno van de Stolpe

De oorspronkelijke press releases over de filgotinib lees je terug op de Galapagos website: https://www.glpg.com/press-releases

← All news

HollandBIO Year Event viert biotech innovatie

,

Afgelopen donderdag vierde HollandBIO samen leden en relaties haar eerste lustrum tijdens het Year Event in hartje Amsterdam. Hét leukste event van de Nederlandse biotech sector stond wederom bol van innovatie, inspirerend ondernemerschap en een gezonde dosis humor.

De openingsvideo maakte in een klap duidelijk hoe de life sciences sector vandaag al bijdraagt aan een duurzame en gezonde samenleving, welke innovaties er in het verschiet liggen en de belangrijke rol van HollandBIO om de obstakels weg te ruimen die biotech frontrunners op hun weg van lab naar maatschappij tegenkomen.

De speech van HollandBIO’s Annemiek sloot naadloos aan. Trots blikte zij terug op de eerste vijf jaar HollandBIO, waarin de vereniging vele successen op haar naam mocht schrijven, maar waaruit ook bleek dat er nog veel werk aan de winkel is. En natuurlijk vooruit: ook de komende vijf jaar gaat HollandBIO er weer vol enthousiasme tegenaan om de weg te effenen voor biotech innovaties. Daarbij is de hulp van onze achterban onmisbaar. Annemiek riep de aanwezigen op om toch vooral de spotlight op te zoeken en onze mooie sector smoel te geven: “Be good & tell it!”.

Anant Murthy, van Alnylam Pharmaceuticals, demonstreerde vervolgens hoe je dat doet: je verhaal vertellen. Als koploper in de ontwikkeling van een nieuwe generatie geneesmiddelen gebaseerd op RNA-technologie, legde Alnylam een verbluffende reis vol pieken en dalen af. Na meer dan zestien jaar pionieren, is nu eindelijk hun eerste behandeling binnen bereik van patiënten met polyneuropathie. En die eerste therapie opent de poort naar de toekomst, waarin Alnylam vele levens van patiënten met zeldzame genetische aandoeningen kan gaan verbeteren.

En ook Daan Luining van Meatable, liet zien hoe je Annemieks advies in de praktijk brengt. Een toekomstdroom om – zonder schuldgevoel – van te watertanden: 100% echt en smakelijk vlees zonder dat er ook maar één dier voor heeft moeten lijden. Als CTO bij startup Meatable pioniert Daan aan de frontlinie van de kweekvlees revolutie. Een wereld van ongekende mogelijkheden, waar we bij HollandBIO reikhalzend naar uitkijken.

Als kers op de taart trakteerde Op Sterk Water de aanwezigen op een magistraal staaltje improvisatiecabaret. De feestelijke stemming werd voortgezet tijdens diner en op de dansvloer. Geniet nog even na met de prachtige foto’s van Nils van Houts.

← All news

Innovatieparadijs of bananenrepubliek?

, , ,

Het was weer raak de afgelopen week. De media buitelden over elkaar heen om schande te spreken over de farmaceutische industrie naar aanleiding van een op zichzelf genuanceerde reconstructie in het NTvG door Lucien Hordijk over de ontwikkelingen rond lutetium-octreotaat en Lutathera. Ook Minister Bruins kwam superlatieven tekort en kondigde pas na zijn publiekelijke veroordeling van de farmaceut aan in gesprek te gaan over het hoe en wat. Het NRC bracht op haar beurt een lofzang aan een activistische apotheker die (nog steeds) belooft Orkambi na te maken, maar daar tot nu toe niet in slaagt.

Het gebeurt niet vaak, maar bij HollandBIO wisten we ook even niet meer waar we moesten beginnen. In dit debat is de nuance zoek en zijn de farmaceutische bedrijven vogelvrij verklaard.

Want zeg nou zelf, wie heeft er afgelopen week ook maar iets meegekregen van het fantastische nieuws dat een geneesmiddel door registratie nu wereldwijd beschikbaar is en voor meer indicaties geschikt lijkt? Dat we misschien wel meer ondernemende hoogleraren nodig hebben die het doorzettingsvermogen hebben om een baanbrekende therapie te ontwikkelen? Dat de technology transfer bij universiteiten tegenwoordig een stuk beter verloopt? Dat registratie-autoriteiten in andere landen het product in kwestie als kosteneffectief beoordelen? Dat een bedrijf ondanks deze registratie de grondstof voor magistrale bereiding in Nederland nog steeds blijft leveren en dat er in feite dus niets verandert? Het lijkt in ieder geval vrijwel onmogelijk voor bedrijven om in de ogen van de media nog iets goed te doen.

We zijn in Nederland dolblij met de komst van EMA. En terecht, want het maakt ons land nóg aantrekkelijker voor innovatieve geneesmiddelenontwikkelaars. Maar tegelijkertijd staan veel partijen juichend op de banken als een apotheker aankondigt gehakt te maken van intellectueel eigendom. Sterker nog, dit wordt zelfs beloond met een bezoekje van de Minister. Nederland zet zichzelf in toenemende mate internationaal op de kaart als een bananenrepubliek als het gaat om intellectueel eigendom. Dat staat in schril contrast met het ambitieuze innovatie- en acquisitiebeleid van onze overheid, waarin Nederland naar voren komt als vestigingsland bij uitstek voor life sciences bedrijven en waarin we intellectueel eigendom aanhalen als basis voor innovatie in de sector.

Is het dan alleen de schuld van anderen? En loopt volgens ons dan alles als een zonnetje? Nee, natuurlijk niet. Biotech maakt haar belofte waar, maar tegelijkertijd zien we bij HollandBIO ook dat het ontwikkelen van geneesmiddelen te duur, te risicovol en te tijdrovend is. Dat leidt tot een systeem dat steeds verder en vaker vastloopt. Dat vraagt echter niet om zogenaamde wonderoplossingen en makkelijke quotes die alleen tot nog meer vertraging en polarisatie leiden, maar juist om oplossingen die ervoor zorgen dat we geneesmiddelen sneller en beter van lab naar patiënt brengen! Waarom gaan we niet aan de slag met het beter inzetten van nieuwe technologie? En waarom zorgen we niet voor een betere aansluiting van de EMA-registratie van een geneesmiddel op de beoordeling en vergoeding ervan in Nederland? Dat zijn de oplossingen die we nodig hebben. Oplossingen waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.

Bronnen:

← All news

Nog verder met vaccineren

, , ,

Op maandag 21 januari spreekt de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccineren. HollandBIO kijkt reikhalzend uit naar dit rondetafelgesprek. Door de toegenomen aandacht in het publieke debat, staan vaccins als de sterspelers van de preventieve gezondheidszorg in hun welverdiende spotlight. En er valt nog veel meer gezondheidswinst te behalen met vaccins. HollandBIO schreef een position paper over hoe Nederland nog beter kan profiteren van de preventieve kracht van vaccinatie en deelde deze met de Kamerleden.

HollandBIO position paper “nog verder met vaccineren”
De HollandBIO position paper kreeg de titel “nog verder met vaccineren”. Een knipoog naar de brief “Verder met vaccineren” die Blokhuis eerder dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. In aanvulling op de zes actielijnen van de Staatssecretaris, ziet HollandBIO kansen om de vaccinatiebereidheid en de met vaccins verzilverde gezondheidswinst nog verder te vergroten met een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid.

Het ideale vaccinbeleid is gericht op het maximaal verzilveren van gezondheidswinst door een optimale benutting van vaccins, zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Dat er op dit moment nog gezondheidswinst blijft liggen rond vaccinatie, concludeerde de Gezondheidsraad al in 2013. Onze position paper schetst allereerst de problemen rond de huidige beoordeling en inzet van vaccins, en komt met de volgende aanbevelingen om de bestrijding van infectieziekten met vaccins te perfectioneren:

  • Leg de Nederlandse vaccin-ambitie vast in een breed gedragen Infectiepreventieakkoord
  • Adviseer over alle geregistreerde vaccins
  • Zorg bij elk vaccin voor een toegangsroute op maat
  • Onderzoek hoe de OMT-BAO crisisstructuur de reguliere beoordeling van vaccins structureel kan verbeteren
  • Onderzoek en leer van internationale best practices

Een maximale bijdrage van vaccins aan onze gezondheid, daar streeft HollandBIO naar. Om dit doel te realiseren, hebben we iedereen nodig. Staatssecretaris Blokhuis is als eerste aan zet om het systeem rond de beoordeling en inzet van vaccins toekomst- en levensloopbestendig te maken. Op naar meer gezondheidswinst: dat is goed voor individu en maatschappij. Lang leve vaccinatie!

Lees de Position paper hier. Neem voor meer informatie contact op met Britt van de Ven. Reacties zijn meer dan welkom!

← All news

Leestip! FD: Medicijnen zijn eerder te goedkoop dan te duur – hier althans

,

Berichtten we vorige week nog over de tenenkrommende uitzending van VPRO Tegenlicht, deze week tippen we gelukkig een positieve mediarecensie. In de zaterdagkrant stelt FD redacteur Thieu Vaessen dat een groot deel van de farmaceutische bedrijven eerder te weinig dan te veel winst maakt. Hij wijst op de complexe realiteit van geneesmiddelenontwikkeling en legt de vinger op de zere plek: wanneer het introduceren van innovatieve geneesmiddelen niet langer loont, komt vooruitgang in de geneeskunde tot stilstand. Een helder, feitelijk en belangrijk artikel dat naar wij hopen navolging krijgt.

Je leest het hier: https://fd.nl/weekend/1267314/medicijnen-zijn-eerder-te-goedkoop-dan-te-duur-hier-althans (log in verplicht)