← All news

Apply for the Henri Termeer Fellowship Class of 2024 

,

The Termeer Foundation, an organization that connects global life sciences innovators and builds upon Henri Termeer’s legacy, is offering an opportunity for bio-pharma CEOs through a fellowship. This fellowship entails a unique leadership program and access to an extensive network comprising global fellows, CEOs, and founders of innovative biotech companies. Are you the next emerging biotech entrepreneur of the Netherlands or Massachusetts? Then you have a chance to win this fellowship via the prestigious 4th Henri Termeer Transatlantic Connections Award. Apply here before the 5th of January 2024.

About the Henri Termeer Transatlantic Connections Award 

The Henri Termeer Transatlantic Connections Award is established by The Termeer Foundation, in partnership with Health~Holland, to honor and recognize two emerging biotech entrepreneurs: one in Massachusetts and one in the Netherlands. Awardees become members of the 2024 Class of Termeer Fellows and join the Termeer network, an ever-expanding network of biotech entrepreneurs, CEOs and visionaries and recognition at the annual Termeer Fellows Celebration. 

Awardees lead innovative biomedical research activities, and their programs have the potential to strengthen the transatlantic relation between the two life sciences regions. Candidates will be selected based upon their entrepreneurial success in establishing a life science company that meets certain criteria like leadership capabilities, scientific and financial track record. Next to that, they exhibit a strong interest in mentoring other young entrepreneurs and a willingness for additional involvement in the Termeer Foundation Programs. 

Reach a fellowship status via another application process  

Next to the Award, you can also reach a Termeer Fellowship status through the Termeer Fellowship application. This is exclusively for first-time CEOs of early-stage biotech companies. You’ll read more about the procedure and conditions in the brochure below. 

← All news

German gemütlichkeit at BIO-Europe München 

,

Last week, more than 150 Dutch delegates travelled to München for BIO-Europe; one of the bigger biotech congresses in Europe to partner up with potential partners, investors or clients to boost biotech innovations! Hollandbio teamed up with Health~Holland as hosts and offered a nice home base at the Dutch pavilion.    

Moreover, the Dutch pavilion was the place to be for international attendees to discover the strengths of our beautiful life sciences ecosystem. One of the main activities hollandbio and Health~Holland organize during BIO-Europe, is the bike raffle during the networking reception at our pavilion. This year’s winner was Anna Bennis, Business Developer Neuroscience at the Amsterdam UMC. Congratulations! 

The next, spring edition of BIO-Europe will be held next March in Barcelona. Stay tuned for further details and discount codes, which give hollandbio members great discounts on All Access Passes. Adios en Barcelona!

← All news

De biotech partijwijzer

, , , , ,

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. In hoeverre omarmen politieke partijen de biorevolutie en biotech innovaties die het leven beter maken? Hollandbio zocht het uit en legde partijprogramma’s langs de lat van innovatie, gezondheid en duurzaamheid.

Twaalf partijprogramma’s gescoord op biotechnologie

De inzet van hollandbio is helder: de revolutionaire innovaties uit de biotechnologie gebruiken om Nederland innovatiever, gezonder en duurzamer te maken. Daarvoor hebben we het gloednieuwe Biotech Verkiezingsmanifest opgesteld. Om te zien hoe partijen zich daartoe verhouden, hebben we de verkiezingsprogramma’s van de twaalf grootste partijen gescoord op de thema’s innovatie, gezondheid en duurzaamheid. Daarbij hebben we waar mogelijk ook gekeken naar de doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB), waarin sommige partijen extra kleur bekennen. Zo ontstaat het overzicht van welke partijprogramma’s het meest uitgesproken voorstander zijn van biotechnologie.

Uitleg per thema

Een ijzersterk innovatie- en ondernemersklimaat

Het stimuleren van ondernemerschap is een maatschappelijke taak. Daarom moet er in Nederland voldoende en passende financiering zijn, hetgeen toekomstige innovatie versnelt. Ook de (fiscale en publieke financierings-)instrumenten die we tot onze beschikking hebben moeten op orde zijn, zodat het biotech ecosysteem verder tot bloei kan komen. Hiermee versnellen we de biorevolutie en plukken we daarvan de vruchten voor gezondheid, duurzaamheid en economische groei.

Gezondheid op maat

Nederland moet toe naar een stelsel dat gezondheid op maat mogelijk maakt. Daarvoor is betere toegankelijkheid van innovatieve/gepersonaliseerde geneesmiddelen noodzakelijk, evenals het beter benutten van de mogelijkheden van diagnostiek. Ons land moet doorpakken op preventie en heeft een gezondheidsdata-infrastructuur nodig als voorwaarde voor passende zorg.

Biotechnologie voor een duurzame toekomst

Ons land kan een gidsrol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Daarvoor moeten we wel ruim baan geven aan disruptie en is Europa aan zet voor meer biotech impact. Duurzame oplossingen zijn er volop, die alleen worden benut als er nationaal wordt doorgepakt. Daarom wordt opschaling gestimuleerd en is een brede maatschappelijke toepassing van doorslaggevend belang.

Score per thema

Innovatie

D66 (donkergroen): D66 heeft met inzet op sleuteltechnologieën, een wetenschapsfonds en de optuiging van een Nederlandse publiek-private investeringsbank een duidelijke en voor de biotech sector relevante inzet op innovatie. Ook wil de partij een fiscale regeling voor innovatie en duurzaamheid.

Volt (donkergroen): Volt besteedt op innovatievlak veel aandacht aan start- en scale-ups en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben rond financiering en intellectueel eigendom. Ook zetten zij in op een industrie- en innovatievisie waarin de kansen uit sleuteltechnologieën centraal staan, maar volgt er een lastenverzwaring voor bedrijven door de verhoging van het tarief van de innovatiebox.

VVD (donkergroen): Uitgebreide plannen en oog voor ondernemers in alle soorten en maten in de politieke keuzes zorgen voor een goede score voor de VVD. De aandacht voor betere valorisatie,  financieringsmogelijkheden en toegang tot talent voor specifiek start- en scale-ups vallen in het bijzonder op. Helaas wil de partij het resterende budget van het Nationaal Groeifonds schrappen.

CU (donkergroen): De ChristenUnie besteedt in zijn programma veel aandacht aan het Nederlandse innovatieklimaat, met concrete plannen op financierings- en valorisatiethema’s. Ook wil CU voldoen aan de Lissabon-doelstelling van 3% van ons BBP aan R&D-uitgaven. Helaas wil de partij het resterende budget van het Nationaal Groeifonds schrappen.

NSC (lichtgroen): NSC heeft oog voor de noden van start- en scale-ups en innovatief mkb en wil daar beleid, fondsen, internationaal talent en instrumenten als de WBSO en Innovatiebox voor inzetten. Daar tegenover staat dat de partij de 30%-regeling versobert, en het Klimaatfonds en Stikstoffonds afschaft omdat zij de democratische controle daarop mist. Het Groeifonds gaat samen met Invest-NL en delen van RVO op in een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij.

CDA (lichtgroen): Voor innovatie heeft het CDA op papier goede ambities, met onder andere vermindering van regeldruk en het Europees investeren in sleuteltechnologieën zoals biotechnologie, maar het ontbreekt hier en daar aan concrete plannen voor start-ups, mkb en gevestigde bedrijven voor een ijzersterk innovatieklimaat. Ook schaft het CDA het Nationaal Groeifonds af.

BBB (lichtgroen): BBB besteedt veel aandacht aan het verminderen van regeldruk voor alle soorten bedrijven en plaatst een grote nadruk op het behouden en verbeteren van het vestigingsklimaat, onder andere via fiscale regelingen. Er is iets minder specifieke aandacht voor start- en scale-ups en het inzetten op sleuteltechnologieën.

PvdD (oranje): Aan de ene kant stelt PvdD maatregelen voor die vooral grote en gevestigde bedrijven raken, zoals het fors verhogen van de winstbelasting en het schrappen van de expatregeling. Wel pleit de partij voor het fiscaal aantrekkelijker maken van geduldig kapitaal in sectoren die minder snel rendement opleveren (zoals biotech) en maatregelen en instrumenten toe te spitsen op duurzame ‘opbouwbedrijven’.

GroenLinks/PvdA (oranje): GroenLinks/PvdA wil dat de overheid gaat mee-investeren in baanbrekende innovaties die kansrijk zijn én die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Wel vragen zij een grote bijdrage van bedrijven, bijvoorbeeld door hogere afdrachten, en willen ze de expatregeling en innovatiebox afschaffen. Ook schrappen ze het resterende budget voor het Nationaal Groeifonds, waarvan een deel wordt geïntensiveerd in een innovatiefonds. Daarnaast stellen ze voorwaarden rond publieke kennis en patenten aan innovaties die uit publiek geld voortkomen en willen zij publiek-private samenwerking meer van elkaar scheiden.

SP (rood): De SP plaatst de nadruk op hogere lasten en grotere verplichtingen voor met name grote bedrijven. Daarnaast moet publiek-privaat onderzoek zodanig gaan verlopen dat private partijen daar geen zeggenschap meer over hebben. Wel komt er voor startende bedrijven en mkb een nationale investeringsbank met leningen.

FVD (rood): FVD wil regeldruk voor het mkb terugdringen, maar besteedt verder weinig tot geen aandacht aan de bijdrage van innovatieve (biotech) bedrijven aan de economie.

PVV (rood): De PVV besteedt in haar programma in het geheel geen aandacht aan de rol die (biotech) bedrijven en innovatie kunnen spelen en de bijdrage die zij kunnen leveren op economisch vlak.

Gezondheid

BBB (donkergroen): Op gezondheidszorg en in het bijzonder rond geneesmiddelen zet BBB in op het versnellen van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Daarnaast roept BBB op zorgverzekeraars meer te stimuleren op preventie en willen zij geanonimiseerd datagebruik mogelijk maken voor de ontwikkeling van innovaties.

VVD (lichtgroen): Brede aandacht en concrete plannen voor de verschillende onderwerpen die spelen op het gezondheidsvlak, waaronder proefdiervrije innovatie, het uitwisselen van data en het verbeteren van preventie door bijvoorbeeld vaccinatie. Toch is het zorgelijk dat nieuwe behandelingen/behandelmethoden wat de VVD betreft niet langer automatisch het basispakket instromen.

Volt (lichtgroen): Pleidooi voor gezamenlijke Europese inkoop van geneesmiddelen, het verder ontwikkelen van de Europese farmaceutische strategie en het opzetten van een fonds voor het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten. Ook wil Volt focussen op de aanpak van AMR en pandemische paraatheid en meer nadruk op preventie in de zorg en maatschappij, bijvoorbeeld door 1% van het zorgbudget hiertoe over te hevelen naar gemeenten.

D66 (lichtgroen): D66 wil een grotere rol voor de overheid op gezondheidszorg, bijvoorbeeld door investeringen in gebieden waar de markt niet instapt of door gezamenlijke Europese onderhandelingen over geneesmiddelen. Ook steekt de partij meer geld in (medische) preventie. Verder wil D66 stappen maken op het stimuleren van klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie en vaccins. Punt van aandacht is dat D66 farmaceutische winst onverdedigbaar vindt, meer inzicht vraagt in hun kosten en deze bedrijven mogelijk zwaarder wil belasten.

NSC (lichtgroen): Op geneesmiddelen plaatst NSC de nadruk op de transitie naar passende zorg, de-medicalisering en het scherper kijken naar en (Europees) inkopen van nieuwe, innovatieve medicijnen. Verder heeft NSC aandacht voor belangrijke randvoorwaarden zoals structurele financiering voor innovaties die de zorg aantoonbaar kwalitatief verbeteren en goedkoper maken en ruim baan geven aan goede ICT en technologie. Op preventie komt lijkt NSC vooral in te zetten op leefstijlpreventie.

PVV (lichtgroen): Op gezondheidsvlak vindt de PVV dat er geen wachttijd moet zijn voor medicijnen na een positief advies van het EMA en dat extra zorgkosten voorkomen worden doordat mensen met het afschaffen van het eigen risico geen zorg mijden.

CDA (geel): Het CDA wil zorgdata weghouden bij bedrijven, hoewel deze enorm kunnen helpen bij het ontwikkelen en beter toepassen van geneesmiddelen en diagnostica. Daarentegen zetten ze wel fors in op preventie. Over geneesmiddelen is weinig terug te vinden, behalve het tegengaan van tekorten.

CU (geel): De “ethiek der voorzichtigheid” inzake medische innovaties en beperkingen voor wetenschappelijk onderzoek verlagen de score voor de CU. Toch zijn er wel stevige en concrete ambities op preventie, bijvoorbeeld door preventieve interventies in het basispakket op te nemen en vaccinatie beter te organiseren.

PvdD (oranje): Zoals verwacht besteedt de PvdD veel aandacht aan proefdiervrije innovatie door onder andere in te zetten op het sneller en beter erkennen en toepassen van nieuwe onderzoeks- en testmethoden. Rond geneesmiddelen wil de partij meer transparantie over de opbouw van prijzen en het inperken van patenten bij belemmeringen voor de toegankelijkheid. Verder pleit de PvdD voor uitgebreide overheidscommunicatie over vaccins. 

GroenLinks/PvdA (oranje): Op geneesmiddelen pleit GroenLinks/PvdA voor soms verregaande maatregelen, van het gezamenlijk inkopen van geneesmiddelen in Europa tot het herzien van het patentrecht en ruimere mogelijkheden voor dwanglicenties en het goedkoop namaken van dure medicijnen. Wel heeft de partij een stevige en goede inzet op preventie, bijvoorbeeld door meer geld te geven aan regionale zorgfondsen en de GGD’en, die daarin een belangrijke taak krijgen.

SP (oranje): Op geneesmiddelen stelt de SP dat Nederland minder afhankelijk moet worden van de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld met een nationaal onderzoeksfonds voor geneesmiddelen. Wel wil de SP dat preventieve middelen waarvan de effectiviteit is aangetoond voortaan in het basispakket komen.

FVD (rood): FVD is faliekant tegen data-uitwisseling. Op geneesmiddelen willen ze primair generieke geneesmiddelen voorschrijven om medicijnkosten te drukken. Enig lichtpuntje is het pleidooi voor laagdrempelige preventiespreekuren bij de huisarts, hoewel de partij ook het preventieakkoord wil afschaffen.

Duurzaamheid

VVD (donkergroen): Met brede inzet op duurzame vormen van voedselproductie, waaronder kweekvlees en (precisie)fermentatie en moderne veredelingsmethoden, wil VVD de Nederlandse duurzame technologie in ons land houden. Kanttekening hierbij is dat de partij minder geneigd is om via belasting, normering en andere instrumenten een gelijker speelveld voor duurzamere bedrijven te creëren.

D66 (donkergroen): Er zijn vanuit D66 plannen om, met een mix van beleid en geld, toepassingen te stimuleren die een meer duurzame landbouw en een circulaire economie bevorderen, waarbij kweekvlees expliciet wordt benoemd. Tegelijkertijd blijft D66 weg van een duidelijke positie op New Genomic Techniques zoals CRISPR-Cas.

Volt (donkergroen): Door middel van belastingen, normering en (afbuigen van) subsidies wil Volt de CO2-uitstoot beperken en Nederland een wereldwijde duurzame koploper maken. Ook is er expliciete aandacht voor (biotechnologische) innovaties als biobased materialen, kweekvlees en precisielandbouw. Volt heeft echter geen duidelijke positie op New Genomic Techniques.

BBB (lichtgroen): Als het gaat om duurzaamheid, stelt BBB concrete maatregelen voor die ertoe moeten leiden dat biotechnologische innovaties meer ruimte moeten krijgen, bijvoorbeeld door betere Europese regelgeving en vergunningstrajecten. Een kanttekening daarbij is wel dat dit zich met name toe lijkt te spitsen op planten en landbouw, en minder op toepassingen als kweekvlees, (precisie)fermentatie en biobased materialen en toepassingen. Daarnaast is de partij ook minder geneigd om belasting, normering en andere instrumenten te gebruiken om een gelijker speelveld voor duurzamere bedrijven te creëren.

CDA (geel): Met veel inzet op New Genomic Techniques en het behouden van de koppositie in de agricultuur doet het CDA het goed, maar aandacht voor bijvoorbeeld cellulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie), de eiwittransitie en biobased materialen en toepassingen mist.

CU (geel): De CU heeft stevige plannen als het gaat om duurzaamheid, met geld, belasting en beleid voor het stimuleren van groene technologie en toepassingen. Bij vlagen missen concrete plannen en aandacht voor biotechnologie, of het nu gaat om New Genomic Techniques, (precisie)fermentatie of biobased materialen en toepassingen.

GroenLinks/PvdA (geel): Op duurzaamheidsvlak is er vanuit GroenLinks/PvdA vooral veel aandacht voor CO2-reductie op meerdere manieren, bijvoorbeeld door normering en belasting. Ook wil zij meer ruimte voor biobased en circulaire toepassingen en cellulaire landbouw zoals precisielandbouw en kweekvlees. Wel staat de partij enigszins sceptisch tegenover NGT’s, zij stellen daar eisen aan met betrekking tot verduurzaming en een etiketteringsplicht.

PvdD (geel): De PvdD heeft stevige duurzaamheidsdoelen die bereikt worden door maatregelen die opkomende (biotech)bedrijven kunnen stimuleren zoals normering, belastingen en beprijzing. Biotechnologische innovaties zoals kweekvlees en (precisie)fermentatie komen daar expliciet en positief in terug. Grote tegenvaller is dat PvdD mordicus tegen moderne veredelingsmethoden en genetische modificatie bij planten (NGT’s) is.

NSC (oranje): NSC gaat voor overwegend klassieke en bestaande maatregelen om duurzaamheid te stimuleren, zoals het vasthouden aan het emissiehandelssysteem en het verplichten van maatregelen voor de inzameling, het hergebruik en de recycling van materialen. Verder is er veel aandacht voor innovaties in gangbare sectoren en toepassingen, zoals in de akkerbouw en visserij, en niet zozeer op innovaties rond plantenveredeling, kweekvlees en (precisie)fermentatie.

SP (oranje): Voor het stimuleren van duurzaamheid focust de SP op het aanpakken van grote, vervuilende bedrijven. Er is geen aandacht voor (biotechnologische) innovaties die de landbouw duurzamer maken of klimaatverandering tegengaan, alleen voor een transitie naar biologische landbouw.

PVV (rood): Op duurzaamheid wil de PVV vooral zaken afschaffen: van stikstofmaatregelen en het Stikstoffonds tot gelden voor CO2-reductie, en van de deelname aan het VN-Klimaatakkoord tot de Klimaatwet en het Klimaatfonds.

FVD (rood): FVD wil stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, duurzaamheid en is fel tegen de eiwittransitie.

← All news

Throwback to the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) 2023 in Rotterdam 

, , ,

Last week almost 400 attendees gathered from all over the world for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). Our managing director Annemiek Verkamman opened the conference that was taking place in Rotterdam this year. Various biotech companies (and members of hollandbio) shined on stage with inspiring talks and via interesting panels, and there were lots of opportunities for networking before and during the congress.  

We are the Netherlands  

This year’s edition of the premium partnering conference, hollandbio and topsector ChemistryNL made sure to welcome the EFIB delegates in our country. On Monday evening we organized a pre-EFIB drink in Rotterdam, bringing the delegates together already before the event started. During the conference itself, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to showcase what the Netherlands has to offer including videos of various Dutch biotech companies. A sustainable handmade orange Dutch bike was raffled at the second day of the conference, generating lots of interest and attention.  

Dutch sector on stage   

On the pre-conference day during the Swift Pharma Summit hollandbio’s Wieteke Wouters delivered a convincing talk on advanced biomanufacturing for economic development by sharing light on the many chances of biotechnology for a more sustainable, healthy and prosperous future.  

During the plenary opening hollandbio’s Annemiek Verkamman opened the conference and mentioned Rotterdam to be “a fitting location, as the city’s motto ‘Don’t bullshit, just work’ (niet lullen maar poetsen) applies to biotech entrepreneurs around the world.”  

Sarah Resinger, Chief Science and Research Officer of DSM-Firmenich delivered a keynote speech during the plenary morning and ChemistryNL chair Jacqueline Vaessen explained the role of the Dutch government, which was proceeded by a lively panel discussion including Meatable Founder and CTO Daan Luining and Kevin Madden, SVP of Ginkgo Bioworks.  

In the afternoon Hille van der Kaa, COO and founder of Those Vegan Cowboys presented on novel approaches for food system innovation during the food, feed and nutrition session. Aniek van der Woude, R&D Manager at Photanol gave a presentation on bioprocesses and technologies supporting the bio-based transition, while Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech, spoke on sustainable finance opportunities and challenges for bio-based innovations. Adam Burja, Head of Biotechnology, Science & Research at DSM-Firmenich presented on biomanufacturing Europe’s industrial transformation.  

Wednesday afternoon hollandbio’s Rianne formally handed over the national host position to Bioeconomy for Change, the French bioeconomy network.   

Thank you and see you next year!  

We were extremely pleased with the amazing speakers and delegates and had a great time as local host partner, contributing to putting European industrial biotechnology in the spotlight and reflecting on what Europe needs to be a leader, resilient and competitive in the field. We would like to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making EFIB a great success once again. We are looking forward seeing you all again November next year at EFIB 2024 in Marseille, France!

← All news

Hollandbio verwelkomt SurvivX

Hollandbio verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt de Nederlandse biotech sector. We zijn supertrots dat we al meer dan 280 bedrijven vertegenwoordigen: van start-ups, midden- en kleinbedrijven tot grote bedrijven, actief in gezondheid, voeding of biobased economy. Vandaag verwelkomen we SurvivX, een “early stage” biotech bedrijf dat een immuno-modulerende adjuvant therapie ontwikkelt voor de behandeling van sepsis.

SurvivX heeft een exclusieve wereldwijde licentie op een eiwit van het indiaanse Institute of Life Sciences in Bhubaneshwar en C-CAMP in Bangalore, India. Dit eiwit kan het immuunsysteem her-activeren, en daarmee de verlamming van het immuunsysteem die tijdens de meest ernstige fase van sepsis kenmerkt tegengaan. We hebben aangetoond dat muizen die ons eiwit toegediend krijgen tijdens sepsis een veel grotere overlevingskans hebben tov van muizen die placebo kregen. Inmiddels hebben we dit in twee gevalideerde sepsis muizen modellen kunnen vaststellen (viraal en bacterieel). Ons eiwit is geïnspireerd op een eiwit dat geproduceerd wordt door filaria, een worm die als bloed- of weefselparasiet verschillende ziektebeelden veroorzaken, en die met name in de tropen door vliegen of muggen wordt overgedragen. Opvallend genoeg zijn mensen die geïnfecteerd zijn met deze parasiet beschermd tegen een ernstig beloop van sepsis. SurvivX werkt nauw samen met diverse top wetenschappers bij het Amsterdam UMC en Radboud UMC om dit eiwit verder te onderzoeken en ontwikkelen. We zijn gefinancierd met een Vroege Fase Financiering (VFF) door OostNL en is gevestigd in Nijmegen.

← All news

Demissionair kabinet blijft met beleid doorwerken aan belangrijke onderwerpen 

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander uitsprak en de onderliggende Miljoenennota werd duidelijk dat het demissionaire kabinet terughoudend is met het presenteren van grote nieuwe plannen. Tegelijkertijd wil de regering in nauwe samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer door blijven werken aan belangrijke beleidsterreinen. Zo stond de Koning expliciet stil bij de rol die het innovatieve bedrijfsleven elke dag weer speelt in onze welvaart en het aanpakken van grote maatschappelijke kwesties. Verschillende aandachtspunten in de plannen voor 2024 helpen ook de Nederlandse biotech sector verder, zo ziet hollandbio: zo wil het kabinet blijven werken aan onze innovatiekracht en concurrentiepositie, een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid en het versterken van strategische autonomie op onder andere medicijnen en grondstoffen. 

De Kamer aan zet 

Nu de Miljoenennota en de begrotingen van de diverse departementen beschikbaar zijn, duikt hollandbio dieper in de ontwikkelingen in beleid en begrotingen en de impact daarvan op de biotech sector. We zullen waar mogelijk Kamerleden onze input geven, zodat biotechnologie nog beter kan bijdragen aan een gezonde, duurzame en innovatieve samenleving.   

← All news

Bedrijven: zoveel meer dan een pinautomaat

,

‘Bedrijven sponsoren universiteiten en dat is goed’, zo kopt een het pleidooi van Mirjam van Praag, Marcel Levi en Ingrid Thijssen in de NRC, waarin de bestuurders een lans breken voor samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Het is een oproep die hollandbio aan het hart gaat, al mag er wat ons betreft nog wel een tandje bij. Zonder samenwerking geen impact. 

Het bedrijfsleven wordt nog te vaak als tegenpool van de academie gepresenteerd. Dat staat noodzakelijke en effectieve samenwerking in het innovatie-ecosysteem in de weg. Terecht en gelukkig staat ‘vrije’ wetenschap in onze maatschappij heel hoog aangeschreven. Ook bij hollandbio lobbyen we ons een slag in de rondte om te zorgen dat het EU-streefpercentage voor kennis en ontwikkeling – 3 procent van het BBP – eindelijk een feit zal zijn. En ook wij zien dat wetenschappers in toenemende mate overtuigd zijn van het belang van impact – een uitstekende ontwikkeling. Maar er mag nog wel een tandje bij. Dat begint al bij onderwijs. Nog steeds ervaren vele studenten en alumni de druk om na het behalen van een master een promotie of hoogleraarschap na te streven, als ultieme proeve van intelligentie en succes. Kies je voor een carrière buiten de academie, dan ijlt de neiging om die afslag te verdedigen vaak nog lang na – zelfs na jaren van bewezen succes. Pas wanneer een carrière in de doorontwikkeling van kennis en de vele uiteenlopende expertises die daarvoor nodig zijn net zoveel aanzien heeft als een leven lang met de neus in de boeken of het lab, kan gelijkwaardige en optimale samenwerking voor impact ontstaan.  

De eensgezinde oproep van de drie auteurs komt geen dag te vroeg, want deze gelijkwaardigheid staat juist op de tocht. Waren grote bedrijven een generatie eerder nog de parels voor een levenslang en trots dienstverband, worden ze vandaag de dag makkelijk afgeschilderd als opportunistische winstmachines zonder moreel kompas, waar als werknemer je kostje weliswaar gekocht is, maar ten koste van kennis, kwaliteit, of toch tenminste je maatschappelijke principes. Totale kul natuurlijk. Publiek, privaat, commercieel, non-profit, elke vorm heeft een functie, een kracht, en ook beperkingen. In de echte wereld zijn bedrijven broodnodig om, bouwend op een fundament van publieke en private kennis, nieuwe kennis toe te passen en producten te ontwikkelen die ten goede komen aan de samenleving. Daar komt heel wat meer bij kijken dan alleen diepe zakken.  

Laten we het ter illustratie bij onszelf houden: de biotech sector. Een sector opererend op de grens van ons weten – waarbij wetenschappelijk onderzoek weliswaar de motor is van vooruitgang, maar waar onverdunde academische kennis zonder inmenging van het bedrijfsleven zelden of nooit zijn weg zou vinden naar significante maatschappelijke impact, in de vorm van bijvoorbeeld gezondheidswinst of duurzaamheid. Het één kan domweg niet zonder het ander. Er is nog nooit een patiënt genezen van een proefschrift, maar aan de wieg van elk succesvol medicijn staan talloze wetenschappelijke publicaties. En al was de eerste petrischaal met kweekvleesburger tien jaar geleden nog geen kant-en-klare voedseltransitie, deze luidde, voortgestuwd door investeerders en bedrijven, weldegelijk een nieuw tijdperk van duurzame en diervriendelijke cellulaire landbouw in.  

Het is zonde: in het frame van academische onafhankelijkheid tegenover commerciële belangen, lijkt publiek-private samenwerking een politieke keus, die aangevallen of verdedigd dient te worden. Een noodzakelijk kwaad dat je wel of juist niet kan managen met strikte spelregels en transparantie, in plaats van als een cruciaal middel om een gewenst en gedeeld maatschappelijk doel te bereiken. Bovendien wordt een belangrijke groep over het hoofd gezien in de discussie rondom bedrijfssponsoring of publiek-private samenwerking in academische setting: de ondernemer in start- en scale-ups. Temeer omdat zij binnen hun start- of scale-up veel te druk zijn met het omzetten van kennis in impact en de vele hordes die daarvoor geslecht moeten worden, zich liefst verre houden van beleidsjargon en zich zelden mengen in het publieke debat.  

Bij hollandbio hebben we het voorrecht om dagelijks met en voor deze biotech ondernemers te werken: een even zeldzame als verfrissende hybride van nerd, pragmatist en idealist. Mensen die niet alleen meer dan slim genoeg zijn om excellente kennis te produceren en te doorgronden, maar die tevens het talent hebben om vol overgave elke kans te grijpen die zich aandient en samenwerking aan te gaan met alle benodigde leveranciers van expertise en middelen die nodig is voor impact. Elke keer weer verbazen wij ons over hun vastberadenheid, lef en, om de treffende woorden van Mirjam van Praag zelf aan te halen, beschaafde brutaliteit om de vinger op de zere plek te leggen. Juist die ondernemers kunnen elke vorm van support – publiek en privaat – gebruiken op de lange weg van lab naar praktijk. En daar zouden we bovendien allemaal heel erg duidelijk, transparant én trots op mogen zijn. 

← All news

Over de hordes naar het bordes: het biotech verkiezingsmanifest

, , , , ,

Hoe maken we Nederland duurzamer, gezonder en innovatiever? Het is een vraag waar politieke partijen zich in aanloop naar de verkiezingen over buigen.

In ons gloednieuwe Biotech Verkiezingsmanifest laten we zien hoe biotechnologie het leven beter maakt. We wijzen daarbij op de obstakels die een nieuw kabinet moet overwinnen om ons land de voordelen van biotechnologie te laten omarmen en verzilveren.

Benieuwd naar onze visie? Hieronder lees je hoe biotechnologie Nederland naar een stralende toekomst kan leiden!

← All news

Ambition at the forefront at the Dutch Biotech Event 

,

Last Friday, the Dutch life science sector came together to celebrate the power of biotech. From the announcement of our new branding to the inspiring stories of our keynotes and fascinating break-out sessions, this year’s program displayed the unfailing commitment of entrepreneurs and supporting organizations from academia and the government to make the best of biotech.

At the always sunny event location Innstyle in Maarssen, hollandbio’s Annemiek kicked off the Dutch Biotech Event by unveiling the new hollandbio branding. With this new look, we aim for more impact with the same vision in mind (and a bar of chocolate to celebrate): biotech makes life better. And surely it does, as shown by the line-up of fascinating keynotes that followed, starting with Joshua Cohen and Justin Klee, Co-CEOs and Co-Founders of Amylyx Pharmaceuticals. These young entrepreneurs set up their company while still in university with the goal to combat ALS. They shared with us their inspiring journey towards a publicly traded company with links to the Netherlands that will always put patients first. “Starting a company is hard, but you will find a way and the world will be a better place for it.” 

Still sitting at the start of their entrepreneurial career, were the six innovative teams that participated in the LifeSciences@Work Venture Challenge. After a set of one-minute pitches on stage, life science startup ExCulture, developing a proprietary fermentation bioprocess to produce the world’s most commonly used blood thinner heparin, was announced as the winner of the Spring 2023 edition. Congratulations! 

Next, Corjan van den Berg, Growth Officer and Co-Founder of revyve, took the stage to tell us more about the extremely bumpy road of scaling up an alternative protein startup in Europe, with turns out to be a lot more difficult than in the United States. Regardless, Corjan managed to grow revyve into a company that is ready to produce highly functional ingredients from existing microbial biomass at an industrial scale.

Top Team Topsector Life Science and Health-member Hans Schikan then gave a passionate talk on his mission of turning the Netherlands into the global number two biotech hub by 2040, right after the undisputed number one: Boston. If it were up to Hans, “Biotech NL is the new ASML”, so innovations can reach the patient faster. 

Erwin Nijsse, the brand-new Director-General Enterprise & Innovation at the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, continued on this visionary path by emphasizing the essential role of biotech in health and welfare. He highlighted therein the Dutch government’s ambition to turn the Netherlands into the ‘Boston by the North Sea – Europe’s connected life science & health metropolis. Erwin then asked Ap Reinders, the Mayor of Stichtse Vecht, on stage, surprising ‘mister biotech’ Hans Schikan by naming him Officer in the royal order of Oranje Naussau for his tremendous and continuous efforts towards the life science sector. 

After the inspiring plenary session and a short networking break, it was time to delve into topics near and dear to every entrepreneur’s heart at one of the four parallel break-out sessions: 

  • In a panel discussion featuring Oskar Slotboom (BioGeneration Ventures), Marieke van der Lans (Leyden Labs) & Pieter Wolters (dsm-firmenich Venturing), the rough biotech financing landscape was discussed. Although it currently seems more difficult to attract financing, investments are ‘back to normal’ when compared to pre-corona times. Unfortunately, this seeminly decrease does come with a situation where companies that are performing well are not making it. Therefore, finding that first investor who says yes and will also support you during the next rounds is more important than ever.
  • Sue and the Alchemists showed participants how behavioral influence can help you gain visibility and trust – an essential asset in the often-unfamiliar biotech sector. “We generally try to convince people with rational arguments or facts, even though the decision a person makes is not based on rational information. Instead, we have to work outside-in and ask ourselves what their brain’s deeper drivers, motives and primal needs are to look for the job-to-be-done.” 
  • Meneer Wateetons introduced the audience to an important culinary innovation that has been used for centuries to conserve food, enhance digestibility, and create powerful flavors. “Fermentation is like chemical warfare between microorganisms. You kill the bad guys using acid, poison, or suffocation, and end up with something pretty damn good!” With a bite to eat for every type of application, participants for excited to start fermenting food themselves. 
  • By managing to crack all the code(s), participants of the ‘Break into the Box’ game gained access to insights on the job market, NLwerktaanwerk, and the employer service point, which – apart from being a buzzword – turned out to be an interesting discovery for entrepreneurs that experience labor market challenges. 

We want to thank all speakers, participants and fellow organizers for making this event a great success by coming together and sharing passions and discussion with likeminded people with the goal of bringing society forward. We hope you enjoyed it as much as we did! 

© www.jeroenbouman.com

← All news

Programma Gezondheid op Maat: de next step 

, , , ,

Op onze algemene ledenvergadering van afgelopen week kondigden we aan dat de twee hollandbio programma’s Sneller en beter van lab naar patiënt en Voorkomen is beter dan genezen, verder gaan als één: het programma Gezondheid op Maat. Hier leggen we uit waarom dat een heel logische stap is, en wat er verandert.

Ruim vier jaar geleden wist hollandbio met de lancering van het programma Sneller en beter van lab naar patiënt het gepolariseerde en contraproductieve geneesmiddelenbeleid en -debat als eerste te benoemen en te doorbreken. Met het programma Voorkomen is beter dan genezen zetten we het belang van preventie en in het bijzonder de glansrol van vaccins breed op de kaart. Vandaag kunnen we met trots constateren dat onze denkrichting en ideeën uit beiden programma’s breed omarmd zijn, getuige de uitspraken van Minister Kuipers tijdens de economische missie, de conclusies uit het financiële ecosysteem onderzoek van VWS, onze doorlopende dialoog over verbeteringen in het vaccinatiestelsel en het preventiebeleid in bredere zin, de oprichting van expertisecentrum FAST, de koers van multi stakeholder platform RSNN, maar ook programma’s als Health-RI en Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).  

Dit mooie resultaat – een nieuwe, constructieve koers – maakt dat hollandbio opnieuw de sprong voorwaarts kan maken. Dit doen we met een holistische kijk op gezondheid, waarin de belangen van onze innovatieve biotech koplopers op het vlak van preventie, data, ai en ziektemodellen, diagnostiek én behandeling – samen komen in één gemeenschappelijke stip op de horizon: gezondheid op maat.  

Een nieuw narratief: Gezondheid op Maat 

De samenkomst van doorbraken in biologie, automatisering en artificiële intelligentie maakt dat onze sector steeds meer in staat is om maatwerk af te leveren. Want hoewel mensen veel op elkaar lijken, zijn we allemaal anders, en de beste behandeling voor de een, is niet persé de beste voor een ander. De nieuwste generatie biotech innovaties, of we het nu over geneesmiddelen, therapieën, vaccins of diagnostica hebben, speelt in op die individuele verschillen en maakt dat we steeds vaker de juiste patiënt van de juiste behandeling kunnen voorzien. Liefst preventief, om ziekte te voorkomen, maar als dat niet kan, toch zeker zo vroeg mogelijk in het ziekteproces. Een fantastische ontwikkeling. Helaas staat deze innovatietrend haaks op hoe ons verkokerde en rigide one size fits all-zorgstelsel in de basis werkt. In een poging de status quo te handhaven en de introductie van al die nieuwe innovaties en bijbehorende kosten te managen, wordt de lat voor toelating steeds maar weer hoger gelegd. Het resultaat is contraproductief: hoe meer gepersonaliseerd een innovatie, hoe moeilijker deze zijn weg vindt naar de praktijk, met de patiënt als kind van de rekening.  

Hollandbio staat voor een radicaal andere aanpak. Wij pleiten voor een forse investering in vooruitgang: in een toegankelijke gezondheidsdata-infrastructuur en de snelle implementatie en inzet van innovaties van vaccins, AI, prog- en diagnostica en de nieuwste behandelmogelijkheden. Door het doorbreken van disfunctionele zorgsilo’s, zoals tussen preventie en behandeling, registratie en vergoeding en tussen onderzoek en zorgpraktijk, bouwen we aan een lerend zorgsysteem, waarin optimale benutting van data ons niet alleen leert welke behandeling op individueel niveau de beste is, maar ook de ontwikkeling stimuleert van de behandelingen die nog ontbreken. Kortom: wij pleiten voor een stelsel dat gezondheid op maat mogelijk maakt. 

Werkwijze 

Binnen het nieuwe programma-narratief voegen we de doelen en werkwijze van beide voorlopers, Sneller en beter van lab naar patiënt en Voorkomen is beter dan genezen samen en zetten we onze inspanningen door (zie de Praatplaat Gezondheid op Maat). We blijven ons dus onverminderd inzetten om nieuwe behandelingen (preventief én curatief) sneller en beter van lab naar praktijk te brengen door werk te maken van een adaptief ecosysteem voor innovatie en door het bevorderen van de ontwikkeling inzet van slimme technologische innovaties zoals diagnostiek. 

Team Gezondheid op Maat – vertrek Marit 

Onze Marit heeft, met pijn in het hart, besloten haar liefde achterna te reizen om samen een paar jaar Japan te ontdekken. Dat betekent dat ze hollandbio gaat verlaten – we gaan haar ontzettend missen! Hollandbio’s Britt wordt programma manager Gezondheid op Maat en gaat, geholpen door het beste team van Den Haag en omstreken, het programma leiden.  

Reserveer een plek voor het Gezondheid op Maat event! 

Om deze omdoping te vieren organiseren we op woensdagmiddag 15 november 2023 een Biotech Wednesday met als thema Gezondheid op maat. De exacte invulling van het programma houden we nog even een verrassing, maar we kunnen vast verklappen dat de koplopers op het gebied van diagnostiek, ziektemodellen, geneesmiddelen én vaccins allemaal in de spotlight zullen worden gezet. Dus schrijf deze datum vast met hoofdletters in je agenda en reserveer alvast een stoel

Mocht dit bericht aanleiding geven tot vragen, aarzel dan niet om contact om te nemen met Britt of Thomas