← All news

Kapitaalkosten en failures grootste kostendrijvers geneesmiddelen

, ,

De ontwikkelingskosten van een geneesmiddel bestaan voornamelijk uit de kosten van kapitaal en de kosten van mislukte ontwikkeltrajecten. De kosten van het middel zelf bedragen slechts 7% van het gemiddeld 2,5 miljard dollar kostende ontwikkelingstraject. Dit concludeert Gupta Strategists in het rapport “The cost of opportunity”. Het rapport biedt de broodnodige cijfers in het gepolariseerde debat over geneesmiddelenprijzen.

Inzicht in de kostendrijvers is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van effectieve oplossingen. Het onderzoek legt genadeloos bloot dat de kosten van de ontwikkeling van geneesmiddelen alleen zullen dalen als de ontwikkeling van nieuwe behandelingen sneller en beter gaat. Daartoe formuleren de onderzoekers ook oplossingsrichtingen. Deze plannen sluiten naadloos aan op HollandBIO’s inzet binnen de programma’s Sneller & Beter en IJzersterk Innovatieklimaat.

Als het gaat om het verlagen van kapitaallasten (53% van het totaal), doet Gupta drie interessante aanbevelingen. De eerste is het verkorten van de doorlooptijd van het onderzoek, door geneesmiddelen eerder toe te staan op de markt. Een tweede invalshoek is het stimuleren van de valorisatie van intellectueel eigendom tussen universiteiten en farmaceuten. HollandBIO pleit op dat vlak vanuit het programma IJzersterk Innovatieklimaat voor het stimuleren van tech transfer en daarmee innovatie, onder andere bij het NFU-traject rond principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren. Verder ziet Gupta een breder aanbod van financieringsbronnen in de vroegere fases als oplossingsrichting. Ook daar ziet HollandBIO mogelijkheden. Zo zou het nog op te richten Invest-NL een rol kunnen spelen als vliegwiel voor innovatie door het aantrekken van een groter en breder aanbod van financiering in de life sciences.

Daarnaast geven de onderzoekers een interessante suggestie voor kostenbesparingen rond geneesmiddelen die de markt niet halen (40% van het totaal). Zij pleiten voor het versoepelen van toelatingscriteria in bepaalde gevallen zodat universiteiten, professionals of andere partijen kunnen monitoren wat een geneesmiddel doet in de praktijk en of deze niet alsnog succesvol kan zijn. Het opdoen van ervaring in de praktijk geeft bovendien ook meer inzicht in de werkzaamheid en waarde van een nieuw middel voor de maatschappij. Dit past dan weer goed bij de oplossingsrichting vanuit Sneller & Beter waarin HollandBIO pleit voor adaptive ecosystems die het vergoedingstraject beter aan laten sluiten op het registratietraject.

HollandBIO ziet het onderzoek en de aanbevelingen als een extra bevestiging om werk te maken van structurele oplossingen die leiden tot een systeem waarbij innovatie, gezondheidswinst en betaalbaarheid hand in hand gaan.

Het volledige, Engelstalige rapport vind je hier: https://gupta-strategists.nl/studies/the-cost-of-opportunity

← All news

HollandBIO’s Annemiek laat licht schijnen op snellere en betere ontwikkeling geneesmiddelen

,

In een speciale bijlage over de Nederlandse Life Sciences bij het Financieele Dagblad van vorige week, gaat HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman in op de staat van de sector. De Nederlandse Life Sciences staat er goed voor en heeft veel potentie, want biotech bedrijven kunnen bij uitstek een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals een groeiende en vergrijzende bevolking. Tegelijkertijd zien we ook het ontwikkelen van nieuwe behandelingen ontzettend veel tijd en geld kost en dat het erg risicovol is. Samen met andere partijen moeten we tot structurele oplossingen komen waarin gezondheid, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.  

Lees hier de hele bijlage: https://issuu.com/europeanmediapartner/docs/analyse19-life-sciences-e-paper

← All news

Leestip: Verantwoord beleggen in farma

,

Geen sector leent zich zo goed voor een verantwoorde belegging als onze eigen mooie life sciences & health sector. Dat vinden wij bij HollandBIO althans. Je maakt de ontwikkeling van de medicijnen van morgen mogelijk én realiseert een (hopelijk) mooi rendement voor de oude dag. Toch lijkt dat niet langer common sense onder verzekeraars en banken, al dan niet om het eigen imago op te poetsen. In een rake column in Medisch Contact gaat Henk Jan Out in op dit wonderlijke fenomeen. HollandBIO tipt: investeer in jezelf, lees dit artikel!

← All news

Vaccines Europe: vaccinatie als hoeksteen Europese gezondheidszorg

, ,

In een recent verschenen manifest maant Vaccines Europe, de Europese koepel voor vaccinbedrijven, Europese beleidsmakers tot actie. De boodschap: om burgers optimaal te beschermen tegen vaccineerbare aandoeningen, moeten we het positieve momentum rond vaccinatie nú benutten. Een oproep die HollandBIO uit het hart gegrepen is. Nederland zette tijdens de Ronde Tafel en het recente Plenair Debat over vaccineren al zijn beste beentje voor op weg naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten.

Het manifest van Vaccines Europe vat de visie en aanbevelingen samen van de innovatieve vaccin industrie in Europa. Het document gaat onder andere in op de noodzaak tot een levensloopbestendig vaccinatieprogramma, betere communicatie via zorgprofessionals, het R&D klimaat en de samenwerking tussen (internationale) stakeholders. Om de samenwerking rond vaccineerbare aandoeningen te verbeteren nam de Europese Commissie in december vorig jaar ook al het voortouw. Zij nam met unanieme steun deze Raadsaanbeveling aan.

Ook uit de Nederlandse activiteiten rondom vaccinatie spreekt urgentie. In januari vond in de Tweede Kamer een ronde tafel over vaccineren plaats. Nog geen maand later was er tijd voor een plenair debat, waarin Kamerleden staatssecretaris Blokhuis bevroegen over zijn vaccinatiebeleid. Uit de diverse toezeggingen van de Staatssecretaris en ingestemde moties blijkt een absolute bereidheid om werk te maken van vaccinatie in Nederland.

De Europese en Nederlandse ontwikkelingen stemmen hoopvol. HollandBIO blijft pleiten voor een optimale benutting van vaccins – zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Want wij zijn pas tevreden als de aanbevelingen uit onze position paper “nog verder met vaccineren” gerealiseerd zijn.

← All news

Wat komt er na QALY?

, ,

Wat mag een extra levensjaar kosten? Die vraag leidde jaren geleden tot het omstreden bedrag van tachtigduizend euro per QALY: de maximumprijs voor één levensjaar in goede gezondheid. Vandaag de dag hanteert het Zorginstituut tachtigduizend euro per QALY als grens voor kosteneffectieve zorg.

Toch vragen én betalen we soms meer voor weesgeneesmiddelen. Terecht of niet? Verdienen geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen coulance? Zijn er alternatieve modellen of uitgangspunten om deze medicijnen en therapieën op maat toegankelijk te houden? Hoog tijd voor een goed gesprek. Tijdens het Rare Disease Symposium presenteren Marc Pomp (gezondheidseconoom), Tim Kanters (IMTA) en Eelko den Breejen (BIOGEN), onder leiding van Patrick Ooms (KWF), hun oplossingen. Zorg dat je erbij bent! Lees meer over het Symposium of registreer je direct.

← All news

Input gevraagd! Consultatie modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

, ,

HollandBIO is uitgenodigd voor deelname aan een door het ministerie van VWS georganiseerde consultatiebijeenkomst over de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een mooie kans om HollandBIO’s visie onder de aandacht te brengen en eventuele knelpunten op de route van lab naar patiënt weg te nemen.

Om onze positie te bepalen, hebben wij de hulp van onze leden nodig. We hebben daarom een korte enquête opgesteld om jouw ervaring met en wensen voor het GVS te polsen. Het invullen van de enquête neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. Klik hier om de enquête in te vullen.

Vanaf maandag 18 maart gaan wij de antwoorden uitwerken. We nemen jouw input graag mee!

Achtergrondinformatie modernisering GVS

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft in de zomer van 2018 het voornemen aangekondigd het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Hiertoe analyseert een projectgroep van VWS, het Zorginstituut en CIBG de werking en de effecten van het GVS. Ook onderzoekt zij verschillende oplossingsrichtingen. De voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid aan de Tweede Kamer van afgelopen 20 december zet in alinea “1.2 Geneesmiddelenvergoedingssysteem” (pagina 5 van 27) de stand van zaken uiteen over de modernisering van het GVS. 

Samenvattend noemt de Minister drie knelpunten:       

  1. In bepaalde gevallen treedt er geen of beperkte prijsdruk op;
  2. Er kunnen knelpunten voor patiënten optreden, bijvoorbeeld omdat fabrikant een geneesmiddel niet meer aanbiedt, omdat vergoedingslimiet binnen GVS te laag is. Maar ook wanneer het voor patiënten niet mogelijk is om te wisselen naar een geneesmiddel zonder bijbetaling;
  3. Beperkte beoordelingscapaciteit van het Zorginstituut.

Het komende jaar vindt verdere kwantificering en toetsing van de knelpunten plaats en onderzoekt de projectgroep hoe de knelpunten het beste aangepakt kunnen worden. Er zijn twee scenario’s om oplossingen door te voeren:

  1. GVS in stand houden en maatregelen binnen het systeem doorvoeren om knelpunten op te lossen;
  2. Alternatief systeem om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geneesmiddelenvoorziening zo goed mogelijk te realiseren.
← All news

Gezondheidsraad: varen op wetenschap

, ,

Met een interview in haar nieuwsbrief Graadmeter mengt ook de Gezondheidsraad (GR) zich in het maatschappelijk en politiek debat over vaccineren. Prof. Gerhard Zielhuis, voorzitter van de Commissie Vaccinaties, licht in dit interview onder andere het beoordelingskader en de rol van de GR omtrent de dalende vaccinatiegraad toe. HollandBIO vindt het top dat ook de GR, als wetenschappelijke hoeder van onder meer het Rijksvaccinatieprogramma, zich nu in de discussie mengt.

Het interview sluit mooi aan op het plenaire debat over vaccinatie in de Tweede Kamer, twee weken geleden. Middels een motie droeg de Kamer Staatssecretaris Blokhuis op om geregistreerde vaccins direct te voorzien van een advies over opname in een programma. Een oproep die bij HollandBIO met gejuich ontvangen werd. De Staatssecretaris is nu aan zet.

HollandBIO is van mening dat ook vaccins die (nog) niet voldoen aan de criteria voor opname in een vaccinatieprogramma of het verzekerd pakket, een route op maat verdienen. Nu belanden die vaccins vaak ongebruikt op de plank, al voegen ze op individueel niveau nog zoveel waarde toe. Hierdoor blijft gezondheidswinst liggen. HollandBIO is pas tevreden als hier een oplossing voor komt en we vaccins optimaal benutten in de strijd tegen infectieziekten.

← All news

Tweede Kamer: “Sleur Zorginstituut de 21ste eeuw in”

, ,

Fantastisch nieuws: de hele Tweede Kamer roept de regering op te laten onderzoeken hoe de werkwijze van het Zorginstituut beter kan aansluiten op de nieuwe regeling voor weesgeneesmiddelen, voorwaardelijk toegelaten geneesmiddelen en op de beweging naar personalised medicine. Vandaag stemde de Tweede Kamer unaniem voor een motie van de leden Carla Dik-Faber en Pia Dijkstra. De methodiek om de effectiviteit van de nieuwste generatie geneesmiddelen vast te stellen is achterhaald en één van de knelpunten die hoog op de ‘te tackelen’ prioriteitenlijst van HollandBIO staat. We zijn dan ook erg blij dat het opheffen van deze blokkade op de weg van lab naar patiënt nu op de Haagse agenda staat.

De methodologie en de criteria die het Zorginstituut gebruikt om te bepalen of een geneesmiddel tot “de Stand der Wetenschap en Praktijk” (SW&P) behoort, GRADE genaamd, plaatsen de gouden standaard voor klinisch onderzoek, gerandomiseerde klinische trials (RCT’s) met grote groepen patiënten, op een voetstuk. En dat systeem loopt steeds verder vast nu biotech bedrijven steeds vaker geneesmiddelen of therapieën ontwikkelen tegen zeldzame ziekten, voor subpopulaties of zelfs voor individuele patiënten. Het is namelijk onmogelijk om aan de oude gouden standaard te voldoen. Allereerst zijn er simpelweg onvoldoende patiënten om in een trial te includeren. Ten tweede kan het langdurig continueren van dubbelblind gerandomiseerd onderzoek onethisch zijn, omdat je een groep ernstig zieke patiënten de enige mogelijke behandeling onthoudt.

Het gevolg: op het moment dat het Zorginstituut zo’n geneesmiddel met GRADE beoordeelt aan de hand van de criteria van het verzekerd pakket, krijgt de onderliggende dataset het stempel ‘niet robuust’. Dit stempel werkt negatief door in de hele beoordeling, zowel voor het vaststellen van de therapeutische waarde als voor kosteneffectiviteit. Na het jarenlange, kostbare en risicovolle ontwikkelingstraject van een geneesmiddel, bereikt de behandeling de patiënt in het zicht van de haven niet. Niet omdat het niet effectief is, maar omdat de methodiek het innovatietempo van de biotech sector niet bij kan benen.

Kortom: de oproep van de Kamer om het Zorginstituut indien nodig de 21ste eeuw in te slepen, is weliswaar een eerste stap, maar desalniettemin een mijlpaal. Het erkennen en aanpakken van dit methodologische probleem is niet alleen cruciaal voor de realisatie van zorg op maat, maar kan van Nederland een innovatieve en internationaal toonaangevende proeftuin voor personalised medicine maken.

← All news

Evaluatie Besluit GGO: maak Nederland koploper in gen- en celtherapie

, ,

HollandBIO ziet de lopende evaluatie van het Besluit GGO als een uitgelezen moment om een prangend knelpunt in het Nederlandse biotech beleid weg te nemen: de inschaling voor cel- en gentherapie. Het Besluit GGO ziet toepassing van cel- en gentherapie op het moment als introductie in het milieu. HollandBIO pleit voor inschaling van deze therapieën als ingeperkt gebruik. Alleen dan kan Nederland de vruchten plukken van deze aanstormende nieuwste generatie therapieën.

Naast dit knelpunt bracht HollandBIO een aantal andere verbeterpunten onder de aandacht om het Besluit en de uitvoering daarvan te verbeteren. Deze reiken van de introductie van een zelflerend vermogen, waarbij opgedane kennis en ervaring wordt meegenomen in de uitvoering tot de verbetering van de informatievoorziening op de website van bureau GGO. Lees hier onze volledige inbreng.

← All news

Minister Bruins staat open voor innovatieve vergoeding gentherapie

, ,

HollandBIO is blij met de beantwoording van Kamervragen door minister Bruins waarin hij, weliswaar voorzichtig, aangeeft dat hij open staat voor innovatieve vergoedingsmodellen die beter passen bij de aard van éénmalige, maar kostbare behandelingen zoals gentherapie. Dit kwam naar voren in de reactie van minister Bruins van 19 februari 2019 op vragen van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen over de mogelijkheid om gentherapie toegankelijk en betaalbaar te houden voor wie dat nodig heeft. Vanuit het programma ‘Sneller en beter van lab naar patient’ is het ideaalbeeld van HollandBIO dat de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen naadloos aansluit op het registratietraject. Op die manier krijgen patiënten sneller toegang tot therapieën waar zij op wachten! De reactie van minister Bruins biedt perspectief om hier, door ruimte voor innovatie in ons vergoedingssysteem, aan te werken.

De Kamervragen van Ploumen staan niet op zichzelf. Zij stelde deze naar aanleiding van het opinieartikel  “Betaling gentherapieën kan in Nederland eerlijker en efficiënter in het Financieele Dagblad. Daarin pleit Henk Eleveld, beleidsadviseur farmacie bij Menzis, voor een alternatief systeem waarbij de kosten van gentherapie-geneesmiddelen in vijf jaar, in vijf gelijke termijnen worden afbetaald volgens een no cure no pay model. Dat laatste zou moeten gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo zou betaling alleen doorgaan als de patiënt nog in leven is, als een minimale kwaliteit van leven intact is en als de ziekte nog afwezig is.

Lees de hele brief van minister Bruins hier.