← All news

Secundair gebruik maakt data-dans tot feestnummer 

, ,

Het is al jaren een breed gedragen wens om zorgdata beter te ontsluiten: via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgen burgers immers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens, voor zorgpersoneel scheelt het administratieve lasten en -als we het hergebruik van data goed regelen- geven we ook onderzoek en innovatie een enorme boost. Een lerend zorgsysteem is binnen handbereik, ziet ook HollandBIO: in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en het Commissiedebat gegevensuitwisseling in de zorg riepen we dan ook op tot de benodigde investeringen om van data een nutsvoorziening te maken.

Nergens is “twee stappen vooruit, één stap terug” zo tastbaar als op het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. De stip op de horizon is al jaren helder, de hordes zijn in kaart gebracht, er is een routekaart vormgegeven en er zijn zelfs al slimmere oplossingen voor de praktijk uitgedacht. Neem  onder andere. het verbreken van het taboe rond de AVG-wetgeving , het creëren van een opt-out voor het delen van data en de inzet van gefedereerd leren, waarbij data bij de bron blijft, in plaats van opgeslagen wordt in één centraal domein…En tóch breken al jaren ons hoofd over de benodigde regels, wetten, financiering en benodigde (uitvoerende) instanties. Tijdens de recente debatten over gegevensuitwisseling leidde dit wederom tot de volgende rituele dans: 

 1. We vinden allemaal dat data gemakkelijker ontsloten moet worden én wel liever gisteren dan vandaag. 
 1. We herkauwen de uitdagingen die er liggen rond onder andere privacy, technologie en werkprocessen, raken verzand in details en verliezen het grote plaatje uit het oog. 
 1. We komen tot een aantal goedbedoelde suggesties om bepaalde –god forbid al dan niet nieuwe– initiatieven, projecten of trajecten te ondersteunen – vaak vanuit een nauwe scope en het liefst met een flinke zak geld. 

Het gevolg? Een wildgroei aan allerlei initiatieven die elk vanuit eigen perspectief met een legitiem doel een steentje bij proberen te dragen. Het geheel is hier echter minder dan de som der delen, en daarmee is van data als nutsvoorziening nog lang geen sprake. Zodra de pot met geld op is of we iets voor een andere aandoening of een andere post in de zorg willen realiseren, herhaalt het hele circus zich. 

Een structurele oplossing voor gegevensuitwisseling in de zorg is broodnodig: de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) die net door de Tweede Kamer is aangenomen, is weliswaar een stap in de goede richting maar met een beperkte scope. De Wegiz moet vooral mogelijk maken dat data kan stromen tussen zorgverleners, maar regelt expliciet niet de toestemming voor het delen van die data of eventueel hergebruik. Gelukkig zwelt daarnaast de roep om data-uitwisseling, een data-infrastructuur en data als nutsvoorziening steeds verder aan: riep de expertcommissie Regie op Registers al eerder op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, ook het Amsterdam UMC concludeerde recent -nota bene in opdracht van VWS- dat VWS een nationale strategie voor data uitwisseling moet ontwikkelen. Voor data als nutsvoorziening, en afspraken over hergebruik, iets waar de European Health Data Space ook in wil voorzien, duurt de bovengenoemde tango ongetwijfeld nog even voort.  

Toch ziet HollandBIO het rooskleurig in. Uit de Prinsjesdagstukken en het Integraal Zorgakkoord blijkt immers dat er beweging zit in het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. Daarbij gaat het niet uitsluitend om gegevensuitwisseling in het primair proces: de minister wil ook expliciet met het veld in gesprek over hergebruik van gegevens. In deze beleidsbrief over de middelen uit het Coalitieakkoord voor gegevensuitwisseling kondigt hij ook aan dat er aan een meerjarig beleidsplan wordt gewerkt. HollandBIO pleit daarom voor een nationale gezondheidsdata-infrastructuur als landelijke nutsvoorziening, die het registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata voor publieke én private partijen, conform breed gedragen criteria en randvoorwaarden, mogelijk maakt. Die nationale gezondheidsdata infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken. Ze kan bijdragen aan: 

 1. Continue verbetering van passende zorg.  
 1. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie.  
 1. Verminderen van administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.  
 1. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk.  

Hoe? Dat lichten we in onze position paper verder toe. 

Het is wat ons betreft cruciaal om op een hoog niveau randvoorwaarden en afspraken te maken die ervoor zorgen dat we de goede kant op blijven bewegen. Net zoals we in het verleden afspraken hebben gemaakt over het afspelen van audio- of video-files op verschillende apparatuur zijn er nu ook afspraken nodig voor een data-infrastructuur. Om de cirkel rond te maken: zonder audio-player, zonder muziek en zonder toestemming van de verschillende danspartners loopt de eerder genoemde tango geheid niet zo soepel. En willen we er écht een feest van maken, polonaise inclusief, dan moet ook het hergebruik van data op orde zijn. Want daar zijn de patiënt, de zorgverlener, wetenschapper én innovator mee geholpen. 

← All news

Tweede Kamer: trek aan de GVS-noodrem

, ,

Het kan verkeren. Wat alle politieke partijen in 2015 een relatief pijnloze besparing leek van 140 miljoen, is anno 2022 een hoofdpijndossier gebleken. Dat patiënten de rekening zouden krijgen van de aanpassing van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), hadden we destijds ook kunnen voorzien. Maar dat die rekening bovenop exploderende energieprijzen en torenhoge inflatie zou vallen, viel niet te voorspellen. HollandBIO roept de Tweede Kamer dan ook op snel de stekker uit het plan te trekken. Gewoon, een kwestie van voortschrijdend inzicht en gezond verstand.

Even terug naar 2015. We nemen een lijst met honderd en een beetje beleidsopties en laten politieke partijen aanvinken welke ze willen overnemen in hun verkiezingsprogramma’s. De duimschroeven wat verder aandraaien bij de farmaceutische industrie, dat lijkt iedereen wel wat. “Optie 66, Herberekenen limieten Geneesmiddelenvergoedingssysteem”, check, done. Maar al gauw bleek het herberekenen en opschonen in de uitvoer allemaal toch wat lastiger dan gedacht. Het plan komt het ministerie van VWS op zware kritiek uit het veld te staan: patiënten worden de dupe van wisselingen en bijbetalingen, arts en apotheker voorzien groeiende bureaucratie en ruzies aan de balie, de noodzaak ontbreekt, want bestaande prijsdruk en budgettaire onderuitputting, de besparingen zijn alleszins onzeker, het innovatieklimaat, de leveringszekerheid en onze strategische autonomie komen verder onder druk te staan, de lijst gaat maar door…

Door die kritiek (en o ja, een pandemie!) wordt de hete GVS-aardappel doorgespeeld, van Edith via Bruno en Tamara, naar het bordje van minister Ernst Kuijpers. Waar HollandBIO stiekem hoopte dat van uitstel afstel zou komen, lijkt daar geen sprake meer van. De structurele besparing van 140 miljoen euro per 2023 is reeds ingeboekt. En ondanks het recente negatieve advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk, moet het er acht jaar na die onschuldige politieke vinkjes dan toch echt van komen.

Het is een idioot gegeven: terwijl iedereen de modernisering Geen Verstandige Stap vindt, dendert de trein gewoon verder. Alleen de Tweede Kamer kan tijdens de aankomende begrotingsbehandeling nog aan de noodrem gaan hangen. In de coronapandemie hebben we bij uitstek geleerd hoe allesbepalend context is voor wat verstandig en effectief beleid is. Dat voortschrijdend inzicht een teken van wijsheid is. En dat politici en bestuurders die het beste met ons burgers voorhebben, bij een veranderde context juist koers durven wijzigen. Of, zoals politicus Eric van der Burg in de terugblik op de Volkskrant serie 180 graden zei: “Wie nooit van standpunt verandert, denkt niet na”. Begin juli haalde de motie van Corinne Ellemeet om af te zien van de modernisering van het GVS nog geen meerderheid, maar HollandBIO hoopt dat de Tweede Kamer nu bovenstaande wijze lessen in de praktijk zal brengen en een streep zet door het plan. Wij denken dat dan zelfs VWS stiekem een beetje opgelucht zal ademhalen.

← All news

Ook de Gezondheidsraad wil nu vaccinatie op maat

,

Een prachtige primeur: de Gezondheidsraad (GR) breekt een lans voor meer bekendheid en toegankelijkheid tot vaccinaties die op individueel niveau waarde toevoegen. Geweldig nieuws, al is het dan ook van belang dat de advisering over vaccins een stuk sneller en beter gaat – precies waar emeritus prof. Ronald de Groot in NRC wederom voor pleit.

Vooralsnog leidt het uitblijven van witte rook bij de GR, of een negatief advies over opname in een programma, ertoe dat vaccins in plaats van in een arm jarenlang op de plank belanden. Als hoeder van o.a. het Rijksvaccinatieprogramma beoordeelt de GR echter vooral de meerwaarde van een vaccinatie voor onze publieke gezondheid: iets dat aan tijd, uitbraken en treurig genoeg zelfs aan beschikbaar budget onderhevig is.

Veel vaccins hebben júíst ook een meerwaarde voor het individu, erkent de GR nu. Zij beveelt aan

de vaccinatiezorg zo in te richten dat ook deze vaccinaties de juiste arm bereiken en maakt daarmee de weg vrij voor vaccinatie op maat. Dat is essentieel, omdat de GR ook een toename verwacht van vaccins die vooral voor het individu waarde toevoegen. HollandBIO is daarom erg benieuwd hoe staatssecretaris van Ooijen en de GR zelf met deze aanbevelingen aan de slag gaan. Voor elk vaccin binnen één jaar een beleidsbesluit over een passende toegangsroute, ook als deze buiten het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt – corona liet zien: dat is hartstikke haalbaar.

← All news

De volle potentie van data: gezondheid op maat in een lerend zorgsysteem

,

Die computers en dat internet, dat gaat ooit nog eens groot worden. Zeker als je kijkt naar alle kennis en inzichten die data ons oplevert. Kwestie van tijd dus voordat we onze gezondheidszorg ermee gaan verbeteren. Althans, dat zou je zeggen, maar die digitale route kent nog wat hobbels op de weg. Als volleerde verkeersregelaar wijst HollandBIO graag de weg.

Een acuut verkeersinfarct op weg naar de vakantiebestemming? Google Maps leidt je er in real-time omheen. Een mooi rondje maken op de bestemming? Strava biedt uitkomst, gebaseerd op de input van vele andere fietsers en wandelaars die je voorgingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de meerwaarde van secundair gebruik van data. Ook voor onze gezondheidszorg heeft optimaal gebruik én hergebruik van zorgdata enorme potentie. Zo kunnen we bijvoorbeeld diagnoses voor zeldzame aandoeningen eerder stellen (zie hier), infectieziekten beter bestrijden (zie hier)  en uiteindelijk gezondheid op maat mogelijk maken. De huidige inefficiënte uitwisseling van data maakt de realisatie van een lerend zorgsysteem echter lastig en verhindert optimale inzet van de nieuwste mogelijkheden op het vlak van diagnostiek, geneesmiddelen en therapieën. Bovendien staat het excellent wetenschappelijk onderzoek in de weg en remt de ontwikkeling van nieuwe innovaties in ons land. Daarom pleit HollandBIO fervent voor het sneller en beter registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata door publieke én private partijen. Een nationale gezondheidsdata infrastructuur, als landelijke nutsvoorziening, is hiervoor een must.

De roep om data-uitwisseling, een data-infrastructuur en data als nutsvoorziening zwelt steeds verder aan: riep de expertcommissie Regie op Registers al eerder op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, nuconcludeert ook het Amsterdam UMC -nota bene in opdracht van VWS- dat VWS een nationale strategie voor data uitwisseling moet ontwikkelen. Inspiratie is er op dit vlak gelukkig al te over. Deze paper en deze Massive Open Online Course laten zien dat the Nordics al een paar stappen op ons voorlopen. Bovendien staat inmiddels ook Europa al op de stoep met plannen voor een heuse European Health Data Space. Zij willen burgers meer controle en zeggenschap geven over hun eigen gezondheidsgegevens, zorgen dat EPD-systemen beter onderling communiceren en de beschikbaarheid van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid -secundair gebruik- vergroten. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar we bij HollandBIO erg blij van worden. In dit artikel enonderliggende webinar geeft VWS verdere toelichting op de Europese plannen, en duidt zij hoe deze zich verhouden tot het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling, dat deze maand ook in de Tweede Kamer besproken wordt.

Een nationale gezondheidsdata infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken, ziet ook HollandBIO. In onze position paper lichten we verder toe hoe zij bijdraagt aan:

 1. Continue verbetering van passende zorg.
 2. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie.
 3. Verminderen administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.
 4. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk.

Of we het nu hebben over het primair zorgproces, of over secundair gebruik: een nationale gezondheidsdata infrastructuur is onmisbaar om uitwisseling van gegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk mogelijk te maken. Bij het opzetten van zo’n nieuwe nutsvoorziening gaan de kosten ver voor de baten uit, en is structurele financiering een randvoorwaarde. We zijn dan ook erg blij dat VWS inmiddels een voorzichtige eerste offerte voor een data-infrastructuur heeft opgevraagd bij KPMG – want eerder gaf het Zorginstituut helaas aan vanuit de zorgverzekeringswet niet direct mogelijkheden tezien. Bijna letterlijk doodzonde, want hoe mooi zou het zijn als we -net als bij Google en Strava- gebaseerd op de geanonimiseerde data van ons allemaal niet alleen de verkeersinfarcten en opstoppingen, maar ook levensbedreigende hartinfarcten straks een stap voor kunnen zijn?

← All news

Solvias Acquires Cergentis to Bolster Biologics and Cell & Gene Therapy Capabilities

,

Solvias, one of the world’s leading independent pharmaceutical testing and manufacturing companies, announced today that it has acquired Utrecht, Netherlands-based Cergentis. The acquisition bolsters Solvias’ platform of biologics and cell and gene therapy (CGT) testing solutions.

According to pharmaceutical market intelligence provider, Evaluate, global sales of cell and gene therapies are projected to accelerate at a 63% compound annual growth rate through 2026. As more researchers leverage emerging genetic engineering techniques to develop complex, novel medicines, they require sophisticated solutions to analyze their safety and effectiveness.

With the addition of Cergentis, Solvias supports the increasing number of global pharmaceutical, biotech, and contract development and manufacturing organizations developing genetically engineered therapies with an expanded platform of testing services highlighted by:

 • a highly scientific team possessing advanced degrees and deep expertise steeped in emerging genome techniques and evolving regulatory requirements
 • proprietary genomic analysis technology that delivers comprehensive data in a single experiment that enables effective decision-making and R&D program design
 • a global network serving customers across three continents
 • customized support for distinct genetic engineering applications, including cell and gene therapy, cell line development & genetically engineered models
 • specialized knowledge in genomic sequencing of early-stage cell lines to support one of the first steps in the R&D process
 • high-touch support encompassing end-to-end logistical services, digital project management and reporting capabilities to enable rapid turnaround time

Archie Cullen, CEO, Solvias, stated:

“We are relentlessly focused on ensuring the safety of new therapies in development. Cergentis is a cornerstone acquisition that expands our solutions supporting complex and emerging therapies. We will continue to pursue strategic acquisitions that add specialized capabilities to our offering and advance our goal of being a forerunner in our industry.”

Joris Schuurmans, CEO, Cergentis, added:

“We are excited to become part of a global leader that complements our scientific expertise, innovation and customer service. Solvias and Cergentis share a deep commitment to providing our customers with the highest quality solutions and support to safely get their products into the hands of patients who need them.”

Effective immediately, Mr. Schuurmans will join Solvias’ leadership team and continue to lead operations for Cergentis.

Cergentis marks Solvias’ second acquisition since partnering with health care investors Water Street Healthcare Partners and JLL Partners in 2020. The company has recruited industry leaders to join its board and commenced a program to significantly upgrade and expand its information technology platform and infrastructure to support its plans for global expansion.

Financial terms of the acquisition are not being disclosed. Achelous Partners served as the advisor to Cergentis on the transaction.

About Cergentis

Cergentis is a trusted genomics-focused biotechnology company providing services and in-house solutions based on its proprietary genomic analysis platform to all leading biopharmaceutical companies and renowned research institutes. With widely published and recognized genetic analyses, Cergentis supports a global customer base in the characterization and QC of genetically engineered models, biopharmaceutical cell line development, and cell- and gene therapy products. By helping to de-risk R&D program decisions, minimizing time-to-clinic, providing objective genomic evidence for regulators, and supporting patient safety, Cergentis aims to support biopharmaceutical medicine development programs worldwide. For more information, visit cergentis.com.

About Solvias AG
Solvias is a worldwide leader in contract research, development and manufacturing for the pharmaceutical, biotech, material science and cosmetic industries. Drawing on 20 years of scientific excellence, the company provides flexible and scalable analytical and manufacturing solutions that ensure the integrity of pharmaceutical and medical device products across their life cycle. Headquartered in Kaiseraugst near Basel, Switzerland, Solvias and its laboratories operate to the highest standards and in accordance with ISO, GMP, GLP and FDA regulations. For more information, visit solvias.com.

Source: https://news.cergentis.com/press-release/solvias-acquires-cergentis-to-bolster-biologics-and-cell-gene-therapy-offering

← All news

Progressie rond preventie: Kamer en Kabinet willen verbeteringen vaccinatiestelsel

, , ,

Maximale gezondheidswinst met vaccinatie: de ambitie is breed gedeeld, alleen in de praktijk liggen vaccins gemiddeld nog altijd 9 jaar op de plank. Gelukkig willen zowel Kamer als Kabinet daar met man, macht en motie mee aan de slag!

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er gauw verandering in de 9 jaar tussen EMA-registratie en arm. Zij spoort de regering met een motie aan de doorlooptijd voor vaccins drastisch omlaag te brengen, in overleg met veldpartijen. HollandBIO meldt zich bij deze graag als gesprekspartner!

De afgelopen jaren zetten wij de belangrijkste knelpunten op de route van lab naar arm op een rij. Hoewel het op veel stappen in het proces kan vastlopen, blijkt de agendering en de advisering over een keuze voor een route naar de arm de grootste vertragende factor. Hier vroegen we ook aandacht voor in onze inbreng voor het debat. Toch lijken de recente verbeterplannen van staatssecretaris van Ooijen zich voornamelijk te concentreren op de uitvoer. En recent waren we getuige van een nieuw dieptepunt: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen, alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Daarom zijn we blij dat staatssecretaris Van Ooijen zowel in het Commissiedebat Medische Preventie, als in het tweeminutendebat dat hierop volgde, toezegde de opties voor vergoeding van rotavirusvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma nogmaals in kaart te brengen.

We schreven het eerder: maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan verbeteringen in de uitvoer, of een reactieve speurtocht naar budget. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, binnen een vaste periode. Waar een wil is, is een weg, liet corona ons zien. Daarom gaat HollandBIO naar aanleiding van motie Den Haan en Rudmer Heerema graag met Den Haag in gesprek om tot een stelsel te komen waarin ook andere vaccins de prioriteit krijgen die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen.

← All news

Impuls voor sneller en beter pad van lab naar patiënt 

, ,

De Tweede Kamer ziet graag dat nieuwe geneesmiddelen sneller en beter van lab naar patiënt komen. Deze week zijn er twee moties aangenomen die de regering aansporen hier werk van te maken.  

In onze inbreng voor het Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid van 9 juni pleitten wij ervoor om nu écht werk te maken van gezondheid op maat in al haar facetten. De moties die vandaag zijn aangenomen sluiten daar goed bij aan.  

Den Haan (Fractie Den Haan), Kuzu (DENK), Mohandis (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) dienden een motie in over de lange doorlooptijden vanaf het verkrijgen van een handelsvergunning tot aan het moment dat een nieuw geneesmiddel de patiënt bereikt. In deze motie verzoeken ze de regering gesprekken op te starten met onder andere het Zorginstituut en bedrijven om in kaart te brengen hoe de doorlooptijden van sluisgeneesmiddelen teruggebracht kunnen worden en hoe bij extramurale geneesmiddelen de dossiers sneller rond kunnen zijn. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het lang kan duren voordat bepaalde intramurale geneesmiddelen in Nederland de patiënt bereiken. We vinden het dus mooi om te zien dat hier in de Kamer aandacht aan wordt besteed. 

De motie van Van den Hil en Tielen (beiden VVD) gaat over pay-for-performance afspraken voor de vergoeding van geneesmiddelen. In een recente Kamerbrief heeft VWS-minister Kuipers aangegeven met het Zorginstituut te willen onderzoeken in welke situaties de inzet van pay-for-performance zinvol is. Met deze motie vraagt de Kamer de minister om een versnelling aan te brengen in dit onderzoek, en nog dit jaar te starten met een pilot. De minister heeft deze motie overgenomen, en onderschrijft dus zelf ook het belang van pay-for-performance. Dit soort vergoedingsafspraken kunnen bijdragen aan snellere en betere routes van lab naar patiënt. HollandBIO kijkt uit naar de resultaten van de pilot. 

← All news

HollandBIO’s gezondheid op maat zomerlectuur

, ,

Speciaal voor tijdens het wachten op Schiphol, in de file op zwarte zaterdag of -bij voorkeur- bij een frisse versnapering op het terras, tipt HollandBIO wat zinderende zomerlectuur in de zoektocht naar gezondheid op maat.

Zo roept het Kader Passende Zorg initieel fijne, warme gevoelens bij ons op, gezien de mooie match met onze visie rond Gezondheid op maat. Het kader geeft zelfs aan dat (digitale en technologische) innovaties broodnodig zijn om de zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam te maken.

Hoe we nou zo efficiënt mogelijk kunnen innoveren? Daar weet de Raad van Volksgezondheid en Samenleving in “de kunst van het innoveren” wel raad mee. Kleine teaser – in lijn met de recente Kamerbrief en het opiniestuk van Kuipers over de financiering van geneesmiddelenontwikkeling – de conclusie lijkt wederom dat het beleid de maatschappelijke uitdagingen centraal moet stellen.

Tot slot sluiten wij ons ook graag aan bij gezondheidsgoeroe Marcel Levi, die -vanuit een breder perspectief- in zijn recente column concludeert dat we het allemaal veel te ingewikkeld maken. Met wat minder risico-aversie, wat meer experimenteerruimte en een lerende feedbackloop kan het uiteindelijk veel sneller en beter – ook in de zorg.

← All news

Niet praten maar prikken 

, , ,

Negen jaar liggen vaccins in Nederland gemiddeld op de plank voordat ze in een arm belanden. In plaats van regie te pakken voor een toekomstbestendig vaccinatiestelsel, produceert het ministerie van VWS al jaren enkel papieren tijgers. De maandag verschenen Kamerbrief “Vol vertrouwen in vaccinatie” van staatssecretaris Van Ooijen geeft weinig hoop op verbetering.  

De zich opstapelende rapporten winden er geen doekjes om: ons vaccinatiestelsel is stuk. Nederland laat gezondheidswinst liggen, aldus de Gezondheidsraad (2013). Er is geen sprake van een vaccinatiestelsel, maar van een lappendeken, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2021). Medische risicogroepen worden nauwelijks gevaccineerd, aldus het Zorginstituut (2021). Ook HollandBIO’s eigen onderzoek laat zien wat er schort: vaccins liggen in Nederland gemiddeld 9 jaar na registratie op de plank voordat ze in een arm verdwijnen. Gemiddeld 7,5 jaar bij de Gezondheidsraad (agendering en advisering), een half jaar bij VWS (beleidsreactie) en tot slot nog één jaar voor deze een arm bereikt (uitvoering). Het goede nieuws: iedereen is het eens over wat er te doen staat. Het ministerie van VWS moet regie nemen en als de wiedeweerga werk maken van een toekomstbestendig vaccinatiestelsel, waardoor elk beschikbaar vaccin zo snel mogelijk in de juiste arm terecht komt.  

Al maanden keek HollandBIO, en met ons alle bij vaccinatie betrokken stakeholders, dan ook uit naar dé vaccinatiebrief van staatssecretaris van Ooijen die het tij eindelijk zou keren. Helaas komen we weer van een koude kermis thuis. Ook deze staatssecretaris heeft weliswaar het juiste beleidsdoel voor ogen, maximale gezondheidswinst met vaccinatie, maar van regie of een integraal pakket aan maatregelen om dit doel te realiseren is geen sprake. Hij lijkt slechts een extra lapje aan de deken vast te naaien. 

Het belangrijkste voornemen van de staatssecretaris is de organisatie van een vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD’en. We delen de gedachte dat dit een mooie stap kan zijn om de uitvoer van vaccinaties te verbeteren en versnellen. Tegelijkertijd houdt het plan de bestaande silo’s van de vaccinatiezorg in stand – vaccinatie via programma’s, via de verzekerde zorg en via de vrije markt – evenals de nodeloze complexiteit en onduidelijkheid die deze silo’s veroorzaken. Met bovenstaande doorlooptijden vers in het geheugen, rijst vooral ook de vraag of de staatssecretaris zijn pijlen wel op het grootste knelpunt richt. Met een gemiddelde doorlooptijd van één jaar is het versnellen van deze fase een druppel op een gloeiende plaat. Opvallend genoeg deelt Van Ooijen over de agenderings- en adviseringsfase (duurt gemiddeld 7,5 jaar) slechts dat hij in gesprek blijft met de Gezondheidsraad. Waarom lijkt het keer op keer niet mogelijk om een vaste of maximale termijn in te stellen voor advisering over nieuwe vaccins? Of een uitspraak dat het hele traject van registratie tot arm niet langer dan 2 jaar mag duren, ongeacht de silo waar het vaccin in belandt? 

Maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan een extra voorziening of een continu gesprek. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, en binnen een vaste periode. Recent nog zagen we hoe het niet moet: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Tegelijkertijd leerde de pandemie ons dat we vaccins razendsnel kunnen inzetten als de nood aan de man is. Waar een wil is, is dus een weg, vindt HollandBIO. Daarom roepen wij Den Haag op om ook andere vaccins de prioriteit te geven die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen. Niet praten, maar prikken.  

Lees meer:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/kamerbrief-over-aanpak-vol-vertrouwen-in-vaccinaties-en-vaccinatiegraadrapport-2021

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2021/11/HollandBIO-Infographic-beoordeling-en-inzet-van-vaccins-in-Nederland-2.0.pdf?x61753

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13915&did=2022D28716

https://www.trouw.nl/opinie/den-haag-laat-ook-vaccins-tegen-andere-ziektes-sneller-door~b05d855d/

https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2022/07/dossier-vaccinatie.pdf

← All news

Prof. dr. Cornelis Boersma en Farminform starten partnerschap voor gepast geneesmiddelengebruik

,

Door de stijgende kosten in de zorg én voor behoud van toegankelijkheid van zorg wordt het steeds urgenter om in te zetten op gepast geneesmiddelengebruik.

Prof. dr. Cornelis Boersma is, naast zorgondernemer, bijzonder hoogleraar Duurzame Zorg en Innovatie aan de Open Universiteit en gezondheidseconoom aan het UMCG. Zijn onderzoek richt zich op beleidsmatige en economische aspecten van de gezondheidszorg en de rol van innovatie ten behoeve van duurzame zorg en publieke gezondheid (waaronder preventie).

Farminform is de landelijke, onafhankelijke datatrust voor farmaceutische data. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én initieert verschillende vormen van samenwerking.

Een extra inspanning voor het gepast inzetten van geneesmiddelen is in deze tijd hard nodig. Er is in het zorgveld veel waardevolle data beschikbaar, maar helaas is deze nog vaak gefragmenteerd en wordt er niet altijd makkelijk samengewerkt tussen partijen. Door meer in te zetten op datagedreven werken met farmaceutische en klinische informatie is het tegenwoordig echter mogelijk om de behandeling van patiënten veel gerichter in te zetten en daadwerkelijk te optimaliseren. Met een handdruk bevestigen Luuk Renfurm, algemeen directeur Farminform, en Prof. dr. Cornelis Boersma het partnerschap. Een partnerschap dat zich de komende jaren richt op een viertal activiteiten:

 1. Het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling tussen relevante zorgpartijen
  In samenwerking met het bedrijf Digital Health Link wordt hiervoor specifieke LinkinPin software tooling ingezet, gebaseerd op de principes ‘privacy by design’ en ‘security by design.’
 2. Het versterken van de rol van de apotheker op het gebied van preventie
  Door, met behulp van data-analyse, een aanvullende bijdrage te kunnen leveren aan het vroegtijdig opsporen en continue monitoren van specifieke patiënten. Dit in samenwerking met het bedrijf SensUR Health dat een point-of-care-technologie biedt waarmee ultragevoelige metingen in lichaamsvloeistoffen, zoals urine, kunnen worden uitgevoerd.
 3. Het doen van onderzoek naar kostenontwikkeling en kosteneffectiviteit binnen de Nederlandse geneesmiddelenmarkt
  Met behulp van innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en de speciaal door Health-Ecore ontwikkelde algoritmen en predictiemodellen kan een betere inschatting gemaakt worden van gezondheidseconomische uitkomsten. Dit is cruciaal voor de besluitvorming rondom geneesmiddelen.
 4. Het implementeren van het dataplatform PITTS
  Medische beroepsgroepen zullen, met hulp van academische expertise, gebruik kunnen maken van een dataplatform (PITTS) voor het continu systematisch verzamelen van alle klinische (peer-reviewed) onderbouwing van de vergelijkende (kosten)effectiviteit van geneesmiddelen voor besluit- en richtlijnvorming.

Met deze samenwerkingen willen Prof. dr. Cornelis Boersma en Farminform, door de inzet van innovatieve technologie, een instrumentele bijdrage leveren aan duurzame, farmaceutische en medische zorg en gepast geneesmiddelengebruik. Uiteraard met strikte naleving van alle relevante wet- en regelgeving rondom veiligheid en privacy én zorgvuldige afstemming met het zorgveld.

Bron: Farminform (persbericht)

https://www.farminform.nl/nieuws/partnerschap-farminform-en-prof-dr-cornelis-boersm