← All news

Hollandbio’s feedback op Europees NGT-voorstel

,

Hollandbio leverde vorige week haar input via een feedbackronde van de Europese Commissie op haar voorstel rond de toepassing van nieuwe genomische technieken (NGT’s) in planten. Al hadden we liever een complete paradigmaverschuiving gezien, dit NGT-voorstel heeft de potentie om de felbegeerde NGT-toepassingen daadwerkelijk op de Europese markt te krijgen en zo bij te dragen aan Europese doelen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en economie. Wel roept het voorstel op enkele punten onduidelijkheid en zorgen op.

Biotech maakt het leven beter. Om de kansen van de mondiale biorevolutie voor gezondheid, duurzaamheid en economie te verzilveren, is een paradigmaverschuiving nodig. In plaats van de huidige gedateerde wet- en regelgeving voor genetische modificatie aan te passen, verkiest hollandbio een nieuwe start met een schone lei. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. Hollandbio pleit voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. Wij pleiten voor een wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie.

Dat gezegd hebbende, is hollandbio blij met het voorstel rond de toepassing van nieuwe genomische technieken (NGT’s) van de Europese Commissie. Dit voorstel heeft het potentieel om gewenste NGT-toepassingen in planten in Europa te ontwikkelen en te telen en zo bij te dragen aan Europese doelen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en economie. Wel roept het voorstel op enkele punten onduidelijkheid en zorgen op die wij terug hebben gegeven richting de Europese Commissie via een recente feedbackronde. Onze zorgen omvatten de haalbaarheid van Categorie 1 en Categorie 2, evenals de interpretatie van Annex I, met name rondom het aantal toegestane modificaties voor polyploïde gewassen, de definitie van het uitgangsmateriaal en de impact van off-target mutaties op de categorisering van gewassen. Bovendien reflecteren we op het voorgestelde verificatieprocedure, de positie van de biologische sector, co-existentiemaatregelen en inconsistenties in de detectievereisten.

Gezien de beperkte reikwijdte van het huidige voorstel, dat tot doel heeft de wetgeving te moderniseren voor een beperkt aantal technieken in planten, dringen we er bij de Europese Commissie op aan om in de nabije toekomst een meer algehele modernisering van de ggo-richtlijn te starten. Ook biotech toepassingen in micro-organismen en celkweek, zoals biobased materialen, cellulaire landbouw en medische toepassingen, lopen tegen de niet-passende en gedateerde huidige Europese ggo-regelgeving aan. Daarom pleiten wij om naast dit voorstel ook spoedig over te gaan tot modernisering van de ggo-regelgeving voor deze toepassingen. Wij stellen voor om in de overwegingen van het huidige wetsvoorstel op te nemen dat er op korte termijn ook een voorstel komt voor micro-organismen en celkweek.

← All news

Throwback to the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) 2023 in Rotterdam 

, , ,

Last week almost 400 attendees gathered from all over the world for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). Our managing director Annemiek Verkamman opened the conference that was taking place in Rotterdam this year. Various biotech companies (and members of hollandbio) shined on stage with inspiring talks and via interesting panels, and there were lots of opportunities for networking before and during the congress.  

We are the Netherlands  

This year’s edition of the premium partnering conference, hollandbio and topsector ChemistryNL made sure to welcome the EFIB delegates in our country. On Monday evening we organized a pre-EFIB drink in Rotterdam, bringing the delegates together already before the event started. During the conference itself, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to showcase what the Netherlands has to offer including videos of various Dutch biotech companies. A sustainable handmade orange Dutch bike was raffled at the second day of the conference, generating lots of interest and attention.  

Dutch sector on stage   

On the pre-conference day during the Swift Pharma Summit hollandbio’s Wieteke Wouters delivered a convincing talk on advanced biomanufacturing for economic development by sharing light on the many chances of biotechnology for a more sustainable, healthy and prosperous future.  

During the plenary opening hollandbio’s Annemiek Verkamman opened the conference and mentioned Rotterdam to be “a fitting location, as the city’s motto ‘Don’t bullshit, just work’ (niet lullen maar poetsen) applies to biotech entrepreneurs around the world.”  

Sarah Resinger, Chief Science and Research Officer of DSM-Firmenich delivered a keynote speech during the plenary morning and ChemistryNL chair Jacqueline Vaessen explained the role of the Dutch government, which was proceeded by a lively panel discussion including Meatable Founder and CTO Daan Luining and Kevin Madden, SVP of Ginkgo Bioworks.  

In the afternoon Hille van der Kaa, COO and founder of Those Vegan Cowboys presented on novel approaches for food system innovation during the food, feed and nutrition session. Aniek van der Woude, R&D Manager at Photanol gave a presentation on bioprocesses and technologies supporting the bio-based transition, while Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech, spoke on sustainable finance opportunities and challenges for bio-based innovations. Adam Burja, Head of Biotechnology, Science & Research at DSM-Firmenich presented on biomanufacturing Europe’s industrial transformation.  

Wednesday afternoon hollandbio’s Rianne formally handed over the national host position to Bioeconomy for Change, the French bioeconomy network.   

Thank you and see you next year!  

We were extremely pleased with the amazing speakers and delegates and had a great time as local host partner, contributing to putting European industrial biotechnology in the spotlight and reflecting on what Europe needs to be a leader, resilient and competitive in the field. We would like to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making EFIB a great success once again. We are looking forward seeing you all again November next year at EFIB 2024 in Marseille, France!

← All news

Dutch tasting events for cultivated meat and fish in the center of attention

, ,

Just before the summer, the Dutch ministries of Agriculture and Health announced that they will facilitate tasting sessions for cultivated meat and fish in a responsible and safe way, based on a Code of Practice that Meatable, Mosa Meat and hollandbio helped to materialize. As this is a first in the European Union, the news attracts a lot of attention, most recently in the European Biotechnology Magazine. In the article, hollandbio’s Timen, amongst others, elaborates on the next steps, the valuable insights and upsides tasting sessions could bring, and the implications of this Dutch initiative in a broader, European context. Check it out!

← All news

14 miljard euro subsidie voor fossiele plastics, dat kan beter! 

, ,

Het Kabinet schat dat de Nederlandse overheid jaarlijks maar liefst 14 miljard euro aan belastingvoordeel geeft op olie die gebruikt wordt voor de productie van plastics. Dit blijkt uit een inventarisatie die het Kabinet als onderdeel van de Miljoenennota heeft uitgevoerd en die al in handen is van De Volkskrant. Wat hollandbio betreft, illustreert dit astronomische bedrag de kansen voor biotech en een duurzame toekomst – want hoe veel sneller kunnen we die van de grond krijgen op het moment dat we dat belastingvoordeel inzetten voor de productie van duurzame, biobased plastics?  

De disruptieve technologieën die niet alleen fossiele grondstoffen in veel gevallen overbodig maken, maar ook nog weinig tot geen schade toebrengen aan mens en milieu, zijn al lang ontwikkeld. Zo maakt biotechnologie het mogelijk om met behulp van micro-organismen duurzame plastics te produceren uit afval en reststromen, direct uit CO2 en zonlicht, of uit CO2 en duurzame waterstof. Aan het einde van de levenscyclus van deze producten, kun je die recyclen in nieuwe plastics of via industriële compostering (de gft-bak) omzetten in voeding voor planten. En dat alles zonder schadelijke microplastics achter te laten in het milieu. Deze nieuwe biobron is onmisbaar binnen de transitie naar een circulaire economie, of het nu gaat om de maakindustrie, kunststoffen, de bouw of om biomassa. 

De 14 miljard euro die de Nederlandse overheid jaarlijks misloopt aan vrijstellingen aan accijns op olie voor de productie van plastics, kunnen we dan ook beter en duurzamer inzetten. Want disruptieve oplossingen, zoals die uit de biotech, lopen continu tegen het ongelijke (subsidie)speelveld aan, waardoor zij de concurrentie met conventionele, fossiel-gebaseerde toepassingen minder goed aankunnen. Wat onze sector nodig heeft, is het stimuleren van verdere opschaling van de productiecapaciteit, het creëren van meer vraag in de markt via bijvoorbeeld een verplicht aandeel bioplastics in de totale productie, minder subsidies voor fossiel-gebaseerde toepassingen en stimulerende wetgeving van lab tot maatschappij en consument.  

← All news

Kabinet steunt Europees NGT-voorstel

,

Hollandbio ging opgetogen het weekend in na lezing van de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor regulering van nieuwe genomische technieken (NGT). Het kabinet is positief gestemd over het voorstel, dat de toepassing van NGTs in planten toegankelijk moet maken voor de Nederlandse en Europese zaadveredelingssector. Het zogenaamde BNC-fiche vormt de voorgenomen inzet van de Nederlandse overheid in Europees verband. Met die inzet zit het wel snor, concludeert hollandbio.

Na de ministerraad afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het EU-voorstel voor Nieuwe Genomische Technieken naar de Tweede Kamer. Met het fiche geeft het kabinet haar appreciatie van het op 5 juli gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie (EC) voor regulering van nieuwe genomische technieken, zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas9 in planten. Het fiche bepaalt de inzet van Nederland in de modernisering van de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen, een onderwerp dat hollandbio uiteraard na aan het hart ligt. 

Twee categorieën voor NGT-planten 

In haar voorstel onderscheidt de Commissie twee categorieën NGT-planten. Categorie 1 betreft NGT-planten die die vergelijkbaar zijn met planten die veredeld zijn met conventionele veredeling of verkregen zijn door natuurlijke variatie. Voor deze categorie geldt straks een notificatieplicht, waarna geverifieerde categorie 1-planten worden opgenomen in een publieke database. Ook de zaden worden gelabeld zodat de keuzevrijheid voor boeren blijft om wel of niet van deze zaden gebruik te maken. Omdat deze planten biologisch niet te onderscheiden zijn van conventioneel of natuurlijk verkregen planten en het wetenschappelijke bewijs dat ze net zo veilig zijn overweldigend is, zijn deze planten vrijgesteld van zowel de EFSA-beoordelingsprocedure als de politieke toelatingsprocedure in de EU.  

Onder categorie 2 vallen NGT-planten waarvan de kans klein is dat deze ook in de natuur of met conventionele veredeling tot stand zouden kunnen komen. Deze categorie blijft onderhevig aan een EFSA-veiligheidsbeoordeling, maar krijgt wel een meer proportionele toelatingsprocedure in vergelijking met klassieke ggo-toepassingen.  

Stap in de goede richting 

Hoewel hollandbio nóg liever een complete paradigmashift in het voorstel van de Europese Commissie had gezien, waarmee het doemdenken over ggo’s en het discrimineren van producten op basis van technologie eindelijk zou stoppen, is het voorstel een stap in de goede richting – en van de beleidsopties ter tafel bovendien het hoogst haalbare. 

Ook het kabinet reageert positief op de komst van het EU-voorstel, waarmee de Europese Commissie tracht de slepende politieke impasse rondom het benutten van wetenschappelijke vooruitgang in de plantenveredeling te doorbreken. Wel signaleert het kabinet een aantal aandachtspunten, waar Nederland tijdens het raadstraject aandacht voor wil vragen. Zo vindt de regering de gelijkswaardigheidscriteria, op basis waarvan de scheiding tussen de twee categorieën wordt gemaakt, nog onvoldoende helder en proportioneel. Ook zijn de gevolgen voor de biologische sector op basis van het voorstel nog onvoldoende concreet. Tot slot geeft het kabinet aan de door de EC aangekondigde studie over intellectueel eigendom op dit domein van belang te vinden en daarom  sneller uitsluitsel wil krijgen dan 2026.  

Ondanks de demissionaire status van het kabinet is het onderwerp niet controversieel verklaard door de Tweede Kamercommissie LNV. Op woensdag 27 september zal het BNC-fiche op de agenda prijken van de procedurevergadering van de Commissie LNV en wordt er besloten of en wanneer het verder behandeld wordt. Natuurlijk houdt hollandbio dit nauwlettend in de gaten. 

Praat mee over het voorstel 

Wil jij meer weten over de inhoud van het NGT-voorstel, horen wat dit voor jouw bedrijf betekent, en vooral ook je mening geven? Meld je dan snel aan voor onze digitale Praat Mee-bijeenkomst op 3 oktober. 

← All news

Financier mee aan Well Fed 2!

In 2016 trokken wetenschapper Hidde Boersma en filmmaker Karsten de Vreugd de stoute schoenen aan en besloten een film te maken over de voordelen van genetische modificatie. Met een klein budget trokken ze naar Bangladesh en maakten Well Fed. De film deed het ondanks het bescheiden budget goed op de internationale festivals en is nu onderdeel van meerdere lesprogramma’s in de wereld.  Meerdere mensen zijn er bovendien door van mening veranderd over de technologie

Maar toch, nu 7 jaar verder, hebben de twee die stoute schoenen nog niet uit gedaan. De opkomst van nieuwe veredelingsmethodes betekent een hele nieuwe ronde aan discussies en beslissingen. Die bovendien veel verder gaan dan landbouw alleen. Denk aan genetische experimenten om malaria te bestrijden, om vormen van kanker te genezen en om carbon footprints te verlagen. “Het is gekmakend om te beseffen dat moderne technieken die daadwerkelijk mensenlevens kunnen redden, ter discussie staan in plaats van de steun krijgen die ze verdienen”, Hidde Boersma. “We willen een serie maken, online, deelbaar, die alle deelgebieden van gene editing verder onderzoekt.”

Ze willen dat doen met hulp van de sector. Eerst voor de ontwikkelingsfase, daarna voor het ontwikkelen van de hele serie. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe lager de kosten per bedrijf.

Wil je meer weten over de nieuwe serie en hoe je kunt helpen het te financieren, bekijk dan het pitchdeck of neem contact op met Hidde Boersma (06-39856340 of hidde@sugarrushfilm.nl)

← All news

Gelekt NGT-voorstel belooft voorzichtige stap voorwaarts

, ,

Enkele weken voor de publicatiedatum van het langverwachte voorstel van de Europese Commissie voor modernisering van de wet- en regelgeving rondom New Genomic techniques (NGTs), ligt het conceptvoorstel, gelekt en wel, op straat. Niet dat we dat erg vinden – want ons geduld was al lang op in de decennialang voortslepende Europese impasse rondom genetische modificatie. En hoewel wij veel liever een totale paradigmashift zien om een einde te maken aan het wettelijk discrimineren van producten op basis van de gebruikte technologie, lijkt het voorstel wel degelijk een voorzichtige stap in de goede richting. 

In 2021 concludeerde de Europese Commissie (EC) na een uitvoerige studie wat HollandBIO allang wist: dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, en dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft. Helaas beperkt de EC de scope van de modernisering tot een aantal NGT’s voor toepassing in planten, maar wel met het doel om die moderne en gerichte technieken te kunnen benutten voor de duurzame doelstelling uit haar farm-to-fork strategie. Ruim twee jaar later, en consultaties, impact assessments en scrutiny board-beoordelingen rijker, lekt het bijna definitieve voorstel voor modernisering van de GMO wet- en regelgeving uit, net voor de beoogde publicatiedatum. 

Urgente update 

Het gelekte voorstel benadrukt de dringende noodzaak om de huidige regelgeving met betrekking tot genetische modificatie te herzien. Het bewijs is overweldigend en de wetenschappelijke consensus helder: nieuwe veredelingstechnieken zijn minstens net zo veilig als klassieke veredelingsmethoden en de kansen voor duurzaamheid zijn groot. Daarnaast passen continenten om ons heen met spoed hun regels aan om de vruchten van de NGT’s te plukken. Europa dreigt achterop te raken. 

Twee categorieën NGT-planten 

Om het tij te keren, stelt de EC voor om gewassen veredeld met NGT’s juridisch op te splitsen in twee hoofdcategorieën. De eerste categorie omvat gewassen die, aldus de commissie, ook met conventionele technieken verkregen zouden kunnen worden, of die de natuur zelf zou kunnen voortbrengen. Voor deze categorie moet een eenvoudige notificatieprocedure gaan gelden. NGT gewassen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen in categorie 2. Deze gewassen zullen door een soort GMO-light procedure moeten: een uitgebreide veiligheidsbeoordeling blijft verplicht, maar de huidige lange, complexe en vooral gepolitiseerde GMO-procedure geldt in dit voorstel niet meer voor NGT gewassen. Daarnaast stelt de EC een aantal significante verbeteringen voor die het niet meer mogelijk maken voor afzonderlijke lidstaten om goedgekeurde gewassen te hinderen. Ook bevat het voorstel verschillende stimuleringsmaatregelingen die de ontwikkeling van duurzame gewassen bevorderen en drempels en kosten voor het mkb verlagen.  

Science-based of politiek compromis 

Hier en daar lijkt de Commissie in plaats van een puur science-based bendering, duidelijk een politiek compromis te zoeken in het gepolariseerde stakeholderveld van voor- en tegenstanders. Zo conflicteert het criterium voor het bepalen van gelijkheid aan producten van klassieke veredeling en natuurlijkheid met de – nog nader te bepalen – harde grens van het maximaal in te voegen baseparen in Annex I. De natuur is zelf de grootste genetische engineer en telt geen baseparen. Zelfs transgenese – het uitwisselen van genetisch materiaal tussen verschillende soorten – is heel gewoon in het wild. Het natuurlijkheidsargument klinkt ons dan ook als muziek in de oren, maar dan graag wel de beloofde, wetenschappelijk correcte definitie van dat criterium.  

Ook de ogenschijnlijke handreiking aan de biologische sector lijkt een politiek gedreven compromis: de EC stelt  voor dat categorie 1 gewassen, ook al vallen ze niet langer onder de GMO-regelgeving, volgens de bepalingen van de biologische sector GMO’s zijn en blijven. Wat HollandBIO betreft bepaalt de biologische sector haar eigen regels en wordt zij hierin niet beperkt door Europese wetgeving. Als de biologische sector NGT’s echt wil blijven weren, dan kan dat in de specifieke Europese regelgeving voor de biologische sector of via andere bepalingen in het NGT-voorstel over labeling en traceerbaarheid. Maar mochten ze, zoals wij hopen (en denken), van gedachten veranderen en gerichte technieken alsnog willen benutten voor een meer duurzame landbouw, dan is het wel zo handig als daar niet weer een tienjarige wetswijziging voor nodig is. 

Next steps 

Voor- en tegenstanders reageerden tot nu toe volgens verwachting op het gelekte voorstel: voor de één gaat het veel te ver, voor de ander gaat het lang niet ver genoeg. Gemene deler is dat het voorstel een aantal bepalingen bevat die tot onduidelijkheid en onzekerheid zullen leiden, en dus echt nog een nadere uitwerking behoeven. Het wachten is nu op de officiële publicatie van het voorstel door de EC, begin juli. HollandBIO zit niet op haar handen tot die tijd. Wij verzamelen zoveel mogelijk input van onze leden en experts om een gedegen reactie en positie op te stellen. En natuurlijk staan we in de startblokken om begin juli direct de verschillen met het gelekte concept op te sporen, te duiden en onze eigen overheid en de EC van een reactie te voorzien, alvorens de onderhandelingen tussen de lidstaten en de EC van start gaan.  

Input is welkom! 

Wil je reageren op het voorstel? Heel graag! Stuur je input zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 juli, naar HollandBIO’s Leonie

← All news

Geef je mening via de Nationale Milieuraadpleging

Elk jaar sterven meer dan 10.000 Nederlanders aan de gevolgen van milieuvervuiling en overlast. Wat moet de overheid hier aan doen? Op Wereldmilieudag lanceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met Populytics een raadpleging waarin alle Nederlanders een advies kunnen geven over het milieubeleid in ons land.

De regering wil ons milieu verbeteren. In onze bodem, water en lucht komen steeds meer schadelijke stoffen zoals PFAS, stikstof en microplastics. Daarnaast is er veel overlast, zoals geluid en stank. Milieuvervuiling, schade en overlast zorgen ervoor dat mensen stress kunnen ervaren, vaker ziek worden en korter leven. Daarom maakt de regering een plan om het milieu schoner, gezonder en veiliger te maken. Dit plan heet het Nationaal MilieuProgramma. De keuzes die de regering maakt hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. Daarom wil de regering graag advies krijgen van veel verschillende mensen via een landelijke volksraadpleging.  

Op de stoel van de regering 

In de Nationale Milieuraadpleging van 2023 kunnen Nederlanders als het ware op de stoel van de regering plaatsnemen. Ze krijgen negen dingen te zien waar de overheid rekening mee kan houden bij het milieubeleid. Vervolgens moeten inwoners keuzes maken. Moet Nederland de kosten voor milieubeleid zo laag mogelijk houden? Of moeten we de gezondheid van burgers zo goed mogelijk beschermen tegen vervuiling? En hoe belangrijk is het dat milieu de woningbouw niet hindert? Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun keuzes te motiveren en te nuanceren. Dit levert een scherp beeld op van hun waarden, zorgen en de kansen die zij zien. 

Tussen 5 juni en 14 juli 2023 kunnen alle Nederlanders van 16 jaar en ouder het ministerie adviseren over het milieubeleid in Nederland. Meedoen kan hier.

De PWE-raadpleging: een democratische innovatie, ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers   

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft en eerder toegepast om Kamerleden te adviseren over Klimaatbeleid. Toen adviseerden ruim 10.000 Nederlanders binnen een week hun overheid over dit onderwerp. De methode wordt ook in Peru, Israël en Noorwegen gebruikt om burgers te betrekken bij overheidsbeleid. 

← All news

Natuurlijke vorm van genetische modificatie ingezet voor droogteresistentie 

Transgenen: thee, rijst en zoete aardappelen zitten er vol mee. Al eeuwen lang injecteert de bacterie Rhizobium rhizogenes zijn eigen genen in de wortels van planten. Wetenschappers van de universiteit van Copenhagen ontdekten onlangs dat deze natuurlijke vorm van genetische modificatie leidt tot een hogere droogteresistentie en onderzoeken nu of ze met de bacterie ook andere gewassen beter bestand kunnen maken tegen droogte. Omdat de bacterie zijn eigen genen injecteert, valt deze methode buiten de strenge Europese GGO-wetgeving.

NO-GMO 

De natuur is de grootste bron van genetische modificatie, daar is de wetenschap het roerend over eens. Omdat Rhizobium rhizogenes zijn eigen genen injecteert in het DNA van planten, telt deze vorm van transgenese als een natuurlijk proces. Daarmee valt dit proces ook buiten de strenge Europese GGO-wetgeving en kunnen veredelaars er vrij mee aan de slag – gelukkig maar! 

Tegelijkertijd is het krom dat nauwkeurigere methoden van genetische modificatie en zelfs gene editing wel onder zulke strenge wetgeving vallen dat we er in Europa niet de vruchten van kunnen plukken. Het verschil zit er in dat de bacterie zijn eigen genen injecteert. Wanneer je bacteriën, of hun ingenieuze mechanismen, gebruikt om genen van andere planten of micro-organismen in te brengen, dan is het wel een genetisch gemodificeerd organisme (GGO). Zelfs kleine aanpassingen in het gen van de desbetreffende plant zelf verkregen met nieuwe veredelingsmethoden (NGTs) worden in Europa bestempeld als GGO, waardoor deze gewassen worden geweerd. 

Wetsvoorstel verwacht in juli 

De Europese Commissie concludeerde zelf in 2021 dat de huidige Europese GGO-wetgeving gedateerd en niet meer fit-for-purpose is, waarop zij een traject startte om de wetgeving aan te passen. Volgens uitgelekte documenten neigt de Commissie naar een deregulatie van NGTs wanneer de veredelde gewassen in theorie ook via klassieke veredeling of in de natuur tot stand hadden kunnen komen. Volgende maand wordt het definitieve wetsvoorstel verwacht, waarna de Europese Raad en het Europees Parlement hun input op het voorstel moeten leveren.  

HollandBIO blijft gedurende het proces pleiten voor een paradigmashift. Één waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken. 

← All news

Green Deal zet sein voor nieuwe NGT-regels juist nog niet op groen 

De Europese Commissie (EC) overweegt herziening van haar aanstaande voorstel over nieuwe genomische technieken (NGT’s) als het Europees Parlement (EP) andere plannen binnen de Green Deal afwijst. Het EP dreigt twee cruciale voorstellen van de Green Deal – namelijk de regelgeving voor duurzaam gebruik van pesticiden (SUR) en de wet inzake natuurherstel (NRL) – af te wijzen uit zorgen over voedselzekerheid. Duitsland blijkt op meerdere fronten de dwarsligger. Vanuit de Duitse regeringscoalitie willen de Groenen het NGT-voorstel afzwakken, terwijl de Duitse christendemocraten (EVP) in het EP juist de andere twee voorstellen willen matigen zonder het NGT-voorstel geweld aan te doen. De EC heeft nu de dossiers met elkaar verknoopt, waarbij publicatie van het NGT-voorstel een maand is uitgesteld van 7 juni naar 5 juli. Intussen staat de wereld niet stil; deze week kwam voor het eerst een met CRISPR verbeterde salade op de Amerikaanse markt.