← All news

In strijd tegen infectieziekten: biotech maakt het leven beter

, ,

Infectieziekten liggen altijd op de loer, de coronacrisis maakt dat duidelijker dan ooit. En zelfs nu we vaccins hebben, is het nog geen gelopen race. Waarom? Dat lichten de Volkskrant en nu.nl uitgebreid toe.

Infectieziekten vergen een structurele, gedegen aanpak, zowel preventief, proactief als reactief. Maar juist omdat de kosten voor de baten uit gaan, is het bepaald geen sinecure om een nieuw vaccin, een nieuw antiviraal middel of een nieuw antibioticum op de markt te brengen.

De huidige pandemie laat zien dat wanneer nood aan de man is, biotech onze beste troef is. Wat brengt de biotech en wat heeft zij nodig om haar bijdrage aan bestrijding van infectieziekte optimaal te leveren? Dat laat HollandBIO met haar nieuwe one-pager zien.

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.

← All news

Gezondheid op maat in een stroomversnelling dankzij slimmer meten innovaties

, , ,

Voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment: het is HollandBIO’s ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten onze leden zich in om deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste personen bereiken. Deze hoogtepunten laten zien dat de ontwikkelingen op dit vlak de laatste tijd in een stroomversnelling zitten.

Gezondheid centraal in een visie op het zorglandschap
Niet alleen HollandBIO maakt zich hard voor gezondheid op maat, ook bestuursvoorzitter Karien van Gennip zet met VGZ in op betere gezondheid. En VGZ is niet de enige. Recent stuurde onder anderen CZ, OLVG, Zilveren Kruis en Menzis een manifest uit waarin zij oproepen in een gezonde samenleving te investeren. Zij zetten daarmee een stip op de horizon. En die visie, vinden ook van Gennip en HollandBIO, verdient verdere uitwerking.

Patiëntenrevolutie drijft precision medicine
Zonder breed gedragen visie op de toekomst van ons zorglandschap, zal de patiënt opstaan en een revolutie afdwingen, voorspelt van Gennip. En afgaande op de Volkskrant is die patiëntenrevolutie al gaande. Want mede dankzij de inspanningen van nabestaanden is voor kankerpatiënten waarvan de primaire tumor onbekend is de uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS) DNA-test vanaf nu beschikbaar. Een mooie ontwikkeling die wat HollandBIO betreft de weg bereidt voor een bredere implementatie van technologische innovaties die gezondheid op maat helpen realiseren. Naast WGS zijn er namelijk nog vele andere innovatieve technologieën die kunnen helpen ziekten beter in kaart te brengen zoals bijvoorbeeld deze ‘Expansion Hunter’ diagnostiek en daarmee op termijn ook te behandelen.

Data is het nieuwe goud
HollandBIO weet het zeker: innovatieve meetmethoden stellen ons in staat steeds meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte. Daarmee kunnen we bepalen wat voor een individueel persoon de beste interventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie om ziekte te voorkomen, de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Of, waar goede behandelingen ontbreken, het benutten van data om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. Dat maakt data het nieuwe goud van de gezondheidszorg. De broodnodige eerste stap om de volle potentie van data te kunnen verzilveren is gezet door het akkoord van de ministerraad met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap? Optimaal gebruik van de data met een nationale data infrastructuur.

Gezamenlijk uitdagingen beslechten
Een eerdere inventarisatie in de HollandBIO-achterban liet zien dat de route van lab naar praktijk voor technologische innovaties nog wel enkele hordes kent. Als de technologie niet meer de bottleneck vormt, er een passende data-infrastructuur en wetgeving aanwezig zijn, is het ook nog een kwestie van willen én doen. Ook op dat vlak kunnen veldpartijen – en volgens McKinsey niet in de laatste plaats de sector zelf – nog een verbeterslag maken. Een gedeelde ambitie is daarvoor wat HollandBIO betreft essentieel. Wanneer we het eens kunnen worden over waar we naar toe willen met zijn allen, dan zullen de routes makkelijker te vinden zijn. Wij worden in ieder geval enthousiast van deze stroomversnelling op weg naar gezondheid op maat.    

← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Wetenschappers gaan antiviraal!

,

In de strijd tegen het coronavirus, en infectieziekten in den brede, zijn alle behandelingen welkom: of ze nou preventief of meer curatief zijn. Met het oog op de toekomst zijn naast vaccins ook antivirale middelen onmisbaar voor een geïntegreerde strategie in de strijd tegen infectieziekten. Daarom roepen Godelieve de Bree en tien andere vooraanstaande wetenschappers de Europese Commissie op ook snel in te zetten op antivirale middelen. Een pleidooi naar HollandBIO’s hart. Lees meer (log in verplicht)

← All news

Vaccins van productie tot preparedness

, ,

Een ongekende prestatie, noemt en roemt vaccingezant Hans Schikan de beschikbaarheid van vier vaccins één jaar na het intreden van de coronacrisis. Nu is het zaak om de productiecapaciteit van coronavaccins op te schalen. In opdracht van de overheid onderzocht Schikan de mogelijkheden van Nederland om hier aan bij te dragen. Snel opschalen zit er helaas niet in, concludeert hij. Toch komt hij, ook met het oog op de toekomst, met een aantal veelbelovende aanbevelingen.

Op basis van onderstaande aanbevelingen van de vaccinatiegezant ziet HollandBIO een aantal aanknopingspunten en kansen. Als verbindende factor met de sector houden wij de life sciences en biotech community graag op de hoogte van de laatste match-making initiatieven en zetten we, in lijn met de eerste twee aanbevelingen, gerichte vragen uit in ons netwerk. Daarnaast zien we enorme kansen op het vlak van tech transfer (aanbeveling 5) en pandemic preparedness (aanbevelingen 6, 7, 10, 14 en 15).

Tech Transfer een nationale competentie
Om het systeem robuster te maken is tech transfer, de manier waarop kennis omgezet wordt in een te gebruiken product, van groot belang. Verschillende onderzoeken, van o.m. de AWTI , VNO-NCW in haar Toekomstpact Biotechnologie en Roland Berger, doen aanbevelingen tech transfer te versterken. Nu blijkt dat dit ook van groot belang is om ons te wapenen tegen een volgende pandemie. Wij stellen daarom voor om van tech transfer een nationale prioriteit te maken. Dat doen we door financiering te bieden die aansluit bij de behoefte van bedrijven, kennisvalorisatie vanaf het eerste moment te prioriteren en van ondernemerschap een erkend academisch carrièrepad te maken.

Beter voorbereid op een volgende pandemie
Alleen het opschalen van de productie is niet genoeg om een crisis het hoofd te bieden. Juist het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen, preventief of curatief, is essentieel, zoals duidelijk werd in de strijd tegen corona. Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar de ontwikkeling van innovatief infectieziekte-geschut kost geld en het ophalen van financiering binnen de biotech is bepaald geen sinecure. Al helemaal binnen de preventie, waar nieuwe antibiotica, antivirals en vaccins juist ontwikkeld worden voor en in noodscenario’s. De coronacrisis heeft als geen ander laten zien welke meerwaarde Advanced Purchasing Agreements (APA) bieden. Een vooraf gegarandeerde afzetmarkt vormt de motor achter een versnelde ontwikkeling van producten. Hier zou veel meer en breder op ingezet kunnen en mogen worden, juist in het kader van pandemic preparedness. En zo zijn en kennen we nog meer tools waarmee we betere bewapend een volgende disease X tegemoet kunnen zien, en wellicht zelfs te snel af kunnen zijn. Een rondetafelgesprek is wat ons betreft een prachtige eerste stap om lessen in kaart te brengen en wij helpen graag de brug te slaan naar meer informatie en oplossingen!

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiegezant-productie-in-nederland-kan-niet-snel-worden-opgeschroefd~bf3f3725/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/vaccins-van-productie-tot-preparedness

← All news

De voorzet voor een beter vaccinatiestelsel: wie prikt hem binnen?

, ,

Het huidige Nederlandse vaccinatiestelsel is eerder een lappendeken dan een doelmatig geheel, concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In opdracht van staatssecretaris Blokhuis bracht zij de toekomstbestendigheid van het stelsel in kaart. Daarbij legt de RVS de vinger precies op de zere plek én reikt zij – in lijn met en in aanvulling op eerdere moties – het nieuwe kabinet alvast een aantal mooie denkrichtingen aan voor oplossingen.

Staatssecretaris Blokhuis zette de afgelopen kabinetsperiode flinke stappen op het vaccinatiedossier met zijn plan “verder met vaccineren”. Zijn streven? Optimale gezondheidswinst met vaccinatie. Toch liep hij tegen de grenzen van het systeem aan: de invoer van nieuwe vaccins bleek erg tijdrovend en leidde regelmatig tot vragen over de uitvoering en de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het stelsel. Mede daarom vroeg Blokhuis de RVS het afgelopen jaar om een verkenning.

Versnippering van vaccinatie over de grenzen van de preventieve, curatieve, langdurige en arbeidgerelateerde zorg zorgt ervoor dat gezondheidswinst blijft liggen, laat de RVS nu weten. “Zo goed als het rijksvaccinatieprogramma erin slaagt om kinderen en jongeren te beschermen tegen infectieziekten, zo matig presteert het stelsel van vaccinatiezorg bij het beschermen van mensen op latere leeftijd”.

Volgens de RVS kan een overkoepelende visie en strategie voor de vaccinatiezorg uitkomst bieden tegen de versnippering: een oplossing in het straatje van HollandBIO. Wij zien graag dat elk vaccin tijdig beoordeeld wordt en een plek toegewezen krijgt binnen het zorgstelsel, met een passende toegangsroute op maat. De RVS ziet gelukkig ook heil in maatwerk en een verbeterde samenhang tussen het programmatisch aanbod, de vaccinaties binnen de collectief gefinancierde zorg en de vrije markt. Dat vraagt wel om een doelgerichte en proactieve benadering van de doelgroep – en daarmee om de systemen die dat mogelijk maken. Wat ons betreft ligt er dus een mooi takenlijstje klaar voor de opvolger van Blokhuis!

← All news

En dat is vier. Hoera voor Janssen!

, ,

Afgelopen week gaf het Europees Medicijn Agentschap groen licht voor het vaccin van de Leidse fabrikant Janssen: op de kop af een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie corona officieel uitriep tot een pandemie. HollandBIO springt een gat in de lucht dat we nu ook dit vaccin met een sterk staaltje Hollandse glorie kunnen inzetten in de strijd tegen het virus. Wie had dat verwacht? In één jaar vier goedgekeurde vaccins tegen corona!

Door wereldwijde inspanningen zijn er het afgelopen jaar maar liefst vier vaccins in recordtempo het lab uit en het land in gebracht. Een ongekende prestatie, waar ook de knappe koppen van Nederlandse bodem aan hebben bijgedragen. HollandBIO vindt het een prestatie van jewelste. Het is fantastisch om de trots te zien bij de diverse organisaties zoals het LUMC en het Leiden Bioscience Park, die een bijdrage leverden aan het succes van Janssen. En niet alleen in Nederland gaat de vlag uit, ook België omarmt ‘zijn’ nationale biotech topper. Succes heeft vele vaders, zoals ook Arjen Lubach laat zien.

De positieve aandacht voor ‘onze Leidse vaccinproducent’ is natuurlijk meer dan terecht. Net zoals voor de uitzonderlijke prestaties van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. HollandBIO vindt het hoog tijd om ook eens heel lang en hard te klappen voor al die helden van de biotech. Maar wat we misschien nog wel belangrijker vinden, is dat we onze trots en support ook vasthouden op het moment dat het even tegen zit. Wanneer resultaten tegenvallen, productieproblemen de kop op steken of een levering vertraging oploopt. Of wanneer de vaccinproducent en zijn aandeelhouders ook financieel profiteren van het succes. Want waar Janssen nu alom geprezen wordt als ‘onze Leidse vaccinproducent’, is het zo weer de grote, boze Amerikaanse farmareus Johnson&Johnson als het even tegen zit. Vergis je niet: juist het internationale karakter, de schaalgrootte en de enorme samenwerkingsbereidheid stonden aan de basis van deze buitengewone prestatie. HollandBIO pleit dan ook voor support in voor- en tegenspoed. Opdat we zo snel mogelijk deze pandemie af kunnen sluiten met het ultieme einde: en ze leefden nog lang, gezond en gelukkig.

← All news

Op weg naar zorg op maat: Tweede Kamer stemt voor Whole genome sequencing bij kankerpatiënten

, , ,

Een mooie stap vooruit voor een selecte groep kankerpatiënten: voor hen komt whole genome sequencing (WGS) op korte termijn beschikbaar. Afgelopen week is hiervoor in de Tweede Kamer  een motie die dit mogelijk maakt unaniem aangenomen. Een geweldige ontwikkeling, die de weg bereidt richting HollandBIO’s ideale toekomstbeeld: zorg op maat.

Kamerleden roepen met Initiatiefnota op tot gepersonaliseerde kankerzorg
Natuurlijk kwam deze motie niet zomaar uit de lucht vallen. Begin dit jaar diende 50PLUS-Kamerlid Léonie Sazias samen met Joba van den Berg (CDA) en Hayke Veldman (VVD) een initiatiefnota in waarin zij aandacht vroegen voor het breder implementeren van gepast gebruik én voor de kansen die diagnostiek met behulp van DNA-profielen biedt voor verdere personalisering van de behandeling van kanker.

Een prachtige nota, vindt HollandBIO. Onze reactie, net als die van andere partijen kan je hier terugvinden. Gelukkig zien met ons steeds meer mensen de enorme toegevoegde waarde van innovatieve technologieën, zoals WGS. Technologisch kunnen we steeds meer om zorg op maat te faciliteren. Echter de route van lab naar de praktijk is niet zonder obstakels. HollandBIO roept Kamerleden en de Minister op om de rode loper uit te rollen voor de vele technologische innovaties. Hierbij kan WGS een uitstekende wegbereider zijn.

Minister: Zorginstituut is aan zet
In reactie op de initiatiefnota stelt minister van Ark dat er al heel veel gebeurt om de huidige innovatieve ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek effectief in te zetten. Zij ziet de initiatiefnota als een ondersteuning van het huidige beleid. Het Zorginstituut is in haar ogen de aangewezen partij voor een regierol op dit vlak en gaat de minister hier eind maart over adviseren.

Kamerleden roepen met moties op om een tandje bij te zetten
Ondertussen gaat het patiënten en Kamerleden niet snel genoeg. Daarom riepen Kamerleden Sazias en Van Brenk in het debat over de initiatiefnota afgelopen week op tot een tijdelijke betaaltitel en versnelde opname van de op WGS-gebaseerde DNA-test voor patiënten met de hoogste medische noodzaak: patiënten met uitgezaaide kanker waarbij de primaire tumor onbekend is én patiënten zonder standaard behandelopties met een goede medische conditie. Een motie die gelukkig op unanimiteit kon rekenen.

De voorlopige betaaltitel voor een uitgebreide WGS-gebaseerde DNA test is een tijdelijke – maar voor patiënten zeer gewenste tussenoplossing, in afwachting van het adviestraject van het Zorginstituut. HollandBIO heeft het Zorginstituut al van input voorzien voor de consultatie rond moleculaire diagnostiek en kijkt uit naar de vervolgstappen waarmee we gepast gebruik en zorg op maat kunnen faciliteren. Meer weten? Neem dan contact op met HollandBIO’s Marit of Britt.

Lees meer:

← All news

Terugblik webinar over versnelde vergunningsprocedure gentherapie

, , , ,

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven en wetenschappelijke instellingen sneller starten met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek is verkort.

Op 4 februari maakten minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, beleidsadviseur Marie-Louise Bilgin en coördinator van loket gentherapie Marco Gielkens tijd vrij voor een toelichting van de doorgevoerde procesverbeteringen en het belang daarvan. Gijsbert van Willigen, milieuveiligheidsfunctionaris bij het LUMC en Paul Korte, werkzaam bij Janssen, duidden vervolgens de impact van deze wijzigingen.

Alle partijen kondigden ook aan blijvend samen te werken aan verbeterde en versnelde procedures. Heb je nog suggesties en inbreng hiervoor? Deze zijn van harte welkom bij HollandBIO en Bureau GGO.

Wil je de hele sessie terugkijken? Dat kan hier. Of bekijk de presentatie van minister van Nieuwenhuizen, Marie-Louise Bilgin, Marco Gielkens, Gijsbert van Willigen of Paul Korte op eigen houtje.

Liever in één oogopslag weten waar je aan toe bent? Focus je dan op deze overzichtelijke infographic.