← All news

Kamer wil stille pandemie van antibioticaresistentie bestrijden

, ,

Mooi nieuws! Unaniem spoort de Tweede Kamer de regering aan om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen. Deze motie volgt op het recent verschenen Access to Medicine Foundation-rapport “Biotechs are saving the world form superbugs. Can they also save themselves?”. Ook nu is er namelijk al sprake van een wereldwijde “stille pandemie” van resistente infecties die globaal jaarlijks aan circa 700.000 mensen het leven kost.

De ontwikkeling van nieuwe, levensreddende antibiotica ligt voor een groot deel in de handen van kleine, innovatieve biotech bedrijven. De route die hun nieuwe producten van lab naar praktijk moeten afleggen is veelal een financiële lijdensweg – als die producten de eindstreep al halen. Juist om resistentie te voorkomen worden nieuwe antibiotica namelijk slechts spaarzaam ingezet. Daardoor hebben steeds meer bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden.

Volgens de Access to Medicines Foundation zijn er nieuwe marktprikkels nodig om een medische catastrofe te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van abonnementsmodellen of beloningen voor het bereiken van mijlpalen, waaronder het bereiken van de markt (zogeheten market entry rewards). Volgens het rapport zou Nederland ook van de aanpak in Zweden en het VK kunnen leren. Genoeg te doen dus!

HollandBIO is daarom ontzettend blij dat de Kamer de regering oproept om werk te maken van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Zij vraagt de regering de bijdragen vanuit de overheid voor nieuwe vormen van antibiotica op zo’n wijze te construeren dat de slaagkans wordt vergroot en ook om zich op Europees niveau in te zetten voor vernieuwende vormen van investeringen in en onderzoek naar nieuwe antibioticavarianten.

← All news

Het effect van “Verder met Vaccineren”

,

Wat heeft het “Verder met Vaccineren”-beleid opgebracht? In deze voortgangsbrief belicht staatssecretaris Blokhuis de resultaten. De trendbreuk rond de -voorheen- dalende vaccinatiegraad geeft reden tot feest, al gaat bij HollandBIO de champagne pas écht open als het volgend kabinet doorpakt op de recente adviezen voor een verbeterd Nederlands vaccinatiestelsel.

Staatssecretaris Blokhuis zette zich de afgelopen beleidstermijn samen met “zijn” vaccinatiealliantie en de denktank desinformatie in voor het Nederlandse vaccinatiebeleid. Gewapend met een actieplan is het hem gelukt om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren: een mooi resultaat! Hij stelde daarnaast diverse nieuwe vaccinatieprogramma’s in, waaronder bijvoorbeeld de maternale kinkhoestvaccinatie en een uitbreiding van de HPV-vaccinatie naar jongens. Ook kijkt hij positief aan tegen de invoer van een gordelroosvaccinatie voor ouderen, en was hij eerder positief over de invoer van een rotavirusvaccinatie in risicogroepen, waar recent een aangepast GR-advies over uitkwam.

Tot HollandBIO’s grote genoegen merkte Blokhuis ook op dat het vaak lang duurt voordat nieuwe vaccins een arm bereiken. Diverse vraagstukken over de in- en uitvoer spelen daarbij een rol – en gaven Blokhuis aanleiding een verkenning naar de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel uit de zetten bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Nu de resultaten van de verkenning, en het advies van het Zorginstituut over de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen bekend zijn, laat Blokhuis de broodnodige verbeteringen aan het stelsel aan zijn opvolger over.

Hoewel er onder leiding van Blokhuis mooie stappen gezet zijn, gaat het dak er bij HollandBIO pas echt af als het ons lukt om ook het vaccinatiestelsel duurzaam te verbeteren. Essentieel daarvoor is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering. Blokhuis laat daarmee een bijzonder relevante en actuele uitdaging achter voor zijn opvolger. Wie pakt de handschoen op?

← All news

Zorginstituut: Nederlands vaccinatiebeleid moet beter, meer regie nodig

, ,

Naast de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeert nu ook het Zorginstituut (ZIN) dat het vaccinatiebeleid en de vaccinatiezorg in Nederland versnipperd zijn en beter moeten. Het Zorginstituut pleit daarom voor meer duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheid. Een oproep die HollandBIO in bredere zin steunt: laten we gezamenlijk werk maken van visie op het overkoepelende Nederlandse vaccinatiebeleid!

Volgens het Zorginstituut staat een gebrek aan regie en verantwoordelijkheid aan de basis van alle knelpunten die zij signaleert binnen de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen. Zo weten behandelaren en patiënten lang niet altijd van het bestaan en hebben zij onvoldoende kennis van deze zorg. Of is de bekostiging en vergoeding van vaccinatie voor medische doelgroepen onduidelijk. Ook is er per regio een andere invulling, met soms de medisch specialist en in andere gevallen de huisarts of de GGD als primair verantwoordelijke. Met een rol als “procesarchitect” wil het Zorginstituut deze kluwen aan knelpunten uiteenhalen en toekomstige verbeteringen realiseren voor de vaccinaties die binnen de Zorgverzekeringswet vallen, of zouden moeten vallen.

HollandBIO is allereerst buitengewoon blij met alle erkenning van de problematiek rond het Nederlandse vaccinatielandschap. Alle eerdere adviezen, verkenningen en loketten ten spijt, bereiken beschikbare vaccins blijkbaar nog steeds niet altijd tijdig de juiste arm, en laat Nederland nog altijd gezondheidswinst liggen. Daar moet snel verandering in komen.

Hoog tijd om op basis van de gesignaleerde knelpunten werk te maken van de Nederlandse ambitie om in de strijd tegen infectieziekten zoveel mogelijk gezondheidswinst te realiseren met behulp van vaccinaties. Waar ZIN pleit voor meer regie en verantwoordelijkheid voor vaccinaties van medische risicogroepen, trekt HollandBIO -ook in navolging van het RVS-advies– deze oproep graag breder. Wat ons betreft is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering nodig. Laten we als veldpartijen niet de formatie en beleidsreactie afwachten, maar kijken of we hier alvast een gezamenlijke basis voor kunnen leggen!

← All news

HollandBIO’s Annemiek in gesprek met Kamerleden over vaccinstrategie COVID-19

, ,

Gistermiddag sprak HollandBIO’s Annemiek in de Tweede Kamer over de langetermijn-vaccinatiestrategie COVID-19. Daar benadrukte ze eens te meer dat we erg blij zijn dat de sector in zo’n korte tijd vier goedgekeurde coronavaccins ontwikkeld heeft. Verder opschalen is nu van het allergrootste belang en vergt optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Op initiatief van Attje Kuiken (PvdA) en Jan Paternotte (D66) gingen Kamerleden in gesprek met verschillende experts, zoals ook GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet, vaccingezant Hans Schikan en dus HollandBIO’s Annemiek Verkamman. In de expertsessie kwamen uiteenlopende vragen aan bod over onder meer het productieproces, de verdeling en het intellectueel eigendom van coronavaccins.

Benieuwd naar de volledige inbreng van HollandBIO? Lees dan onze Position paper. Het volledige rondetafelgesprek is terug te kijken, het gedeelte met Annemiek begint vanaf hier.

← All news

In strijd tegen infectieziekten: biotech maakt het leven beter

, ,

Infectieziekten liggen altijd op de loer, de coronacrisis maakt dat duidelijker dan ooit. En zelfs nu we vaccins hebben, is het nog geen gelopen race. Waarom? Dat lichten de Volkskrant en nu.nl uitgebreid toe.

Infectieziekten vergen een structurele, gedegen aanpak, zowel preventief, proactief als reactief. Maar juist omdat de kosten voor de baten uit gaan, is het bepaald geen sinecure om een nieuw vaccin, een nieuw antiviraal middel of een nieuw antibioticum op de markt te brengen.

De huidige pandemie laat zien dat wanneer nood aan de man is, biotech onze beste troef is. Wat brengt de biotech en wat heeft zij nodig om haar bijdrage aan bestrijding van infectieziekte optimaal te leveren? Dat laat HollandBIO met haar nieuwe one-pager zien.

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.

← All news

Gezondheid op maat in een stroomversnelling dankzij slimmer meten innovaties

, , ,

Voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment: het is HollandBIO’s ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten onze leden zich in om deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste personen bereiken. Deze hoogtepunten laten zien dat de ontwikkelingen op dit vlak de laatste tijd in een stroomversnelling zitten.

Gezondheid centraal in een visie op het zorglandschap
Niet alleen HollandBIO maakt zich hard voor gezondheid op maat, ook bestuursvoorzitter Karien van Gennip zet met VGZ in op betere gezondheid. En VGZ is niet de enige. Recent stuurde onder anderen CZ, OLVG, Zilveren Kruis en Menzis een manifest uit waarin zij oproepen in een gezonde samenleving te investeren. Zij zetten daarmee een stip op de horizon. En die visie, vinden ook van Gennip en HollandBIO, verdient verdere uitwerking.

Patiëntenrevolutie drijft precision medicine
Zonder breed gedragen visie op de toekomst van ons zorglandschap, zal de patiënt opstaan en een revolutie afdwingen, voorspelt van Gennip. En afgaande op de Volkskrant is die patiëntenrevolutie al gaande. Want mede dankzij de inspanningen van nabestaanden is voor kankerpatiënten waarvan de primaire tumor onbekend is de uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS) DNA-test vanaf nu beschikbaar. Een mooie ontwikkeling die wat HollandBIO betreft de weg bereidt voor een bredere implementatie van technologische innovaties die gezondheid op maat helpen realiseren. Naast WGS zijn er namelijk nog vele andere innovatieve technologieën die kunnen helpen ziekten beter in kaart te brengen zoals bijvoorbeeld deze ‘Expansion Hunter’ diagnostiek en daarmee op termijn ook te behandelen.

Data is het nieuwe goud
HollandBIO weet het zeker: innovatieve meetmethoden stellen ons in staat steeds meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte. Daarmee kunnen we bepalen wat voor een individueel persoon de beste interventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie om ziekte te voorkomen, de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Of, waar goede behandelingen ontbreken, het benutten van data om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. Dat maakt data het nieuwe goud van de gezondheidszorg. De broodnodige eerste stap om de volle potentie van data te kunnen verzilveren is gezet door het akkoord van de ministerraad met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap? Optimaal gebruik van de data met een nationale data infrastructuur.

Gezamenlijk uitdagingen beslechten
Een eerdere inventarisatie in de HollandBIO-achterban liet zien dat de route van lab naar praktijk voor technologische innovaties nog wel enkele hordes kent. Als de technologie niet meer de bottleneck vormt, er een passende data-infrastructuur en wetgeving aanwezig zijn, is het ook nog een kwestie van willen én doen. Ook op dat vlak kunnen veldpartijen – en volgens McKinsey niet in de laatste plaats de sector zelf – nog een verbeterslag maken. Een gedeelde ambitie is daarvoor wat HollandBIO betreft essentieel. Wanneer we het eens kunnen worden over waar we naar toe willen met zijn allen, dan zullen de routes makkelijker te vinden zijn. Wij worden in ieder geval enthousiast van deze stroomversnelling op weg naar gezondheid op maat.    

← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Wetenschappers gaan antiviraal!

,

In de strijd tegen het coronavirus, en infectieziekten in den brede, zijn alle behandelingen welkom: of ze nou preventief of meer curatief zijn. Met het oog op de toekomst zijn naast vaccins ook antivirale middelen onmisbaar voor een geïntegreerde strategie in de strijd tegen infectieziekten. Daarom roepen Godelieve de Bree en tien andere vooraanstaande wetenschappers de Europese Commissie op ook snel in te zetten op antivirale middelen. Een pleidooi naar HollandBIO’s hart. Lees meer (log in verplicht)

← All news

Vaccins van productie tot preparedness

, ,

Een ongekende prestatie, noemt en roemt vaccingezant Hans Schikan de beschikbaarheid van vier vaccins één jaar na het intreden van de coronacrisis. Nu is het zaak om de productiecapaciteit van coronavaccins op te schalen. In opdracht van de overheid onderzocht Schikan de mogelijkheden van Nederland om hier aan bij te dragen. Snel opschalen zit er helaas niet in, concludeert hij. Toch komt hij, ook met het oog op de toekomst, met een aantal veelbelovende aanbevelingen.

Op basis van onderstaande aanbevelingen van de vaccinatiegezant ziet HollandBIO een aantal aanknopingspunten en kansen. Als verbindende factor met de sector houden wij de life sciences en biotech community graag op de hoogte van de laatste match-making initiatieven en zetten we, in lijn met de eerste twee aanbevelingen, gerichte vragen uit in ons netwerk. Daarnaast zien we enorme kansen op het vlak van tech transfer (aanbeveling 5) en pandemic preparedness (aanbevelingen 6, 7, 10, 14 en 15).

Tech Transfer een nationale competentie
Om het systeem robuster te maken is tech transfer, de manier waarop kennis omgezet wordt in een te gebruiken product, van groot belang. Verschillende onderzoeken, van o.m. de AWTI , VNO-NCW in haar Toekomstpact Biotechnologie en Roland Berger, doen aanbevelingen tech transfer te versterken. Nu blijkt dat dit ook van groot belang is om ons te wapenen tegen een volgende pandemie. Wij stellen daarom voor om van tech transfer een nationale prioriteit te maken. Dat doen we door financiering te bieden die aansluit bij de behoefte van bedrijven, kennisvalorisatie vanaf het eerste moment te prioriteren en van ondernemerschap een erkend academisch carrièrepad te maken.

Beter voorbereid op een volgende pandemie
Alleen het opschalen van de productie is niet genoeg om een crisis het hoofd te bieden. Juist het ontwikkelen van nieuwe innovatieve behandelingen, preventief of curatief, is essentieel, zoals duidelijk werd in de strijd tegen corona. Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar de ontwikkeling van innovatief infectieziekte-geschut kost geld en het ophalen van financiering binnen de biotech is bepaald geen sinecure. Al helemaal binnen de preventie, waar nieuwe antibiotica, antivirals en vaccins juist ontwikkeld worden voor en in noodscenario’s. De coronacrisis heeft als geen ander laten zien welke meerwaarde Advanced Purchasing Agreements (APA) bieden. Een vooraf gegarandeerde afzetmarkt vormt de motor achter een versnelde ontwikkeling van producten. Hier zou veel meer en breder op ingezet kunnen en mogen worden, juist in het kader van pandemic preparedness. En zo zijn en kennen we nog meer tools waarmee we betere bewapend een volgende disease X tegemoet kunnen zien, en wellicht zelfs te snel af kunnen zijn. Een rondetafelgesprek is wat ons betreft een prachtige eerste stap om lessen in kaart te brengen en wij helpen graag de brug te slaan naar meer informatie en oplossingen!

Lees meer:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaccinatiegezant-productie-in-nederland-kan-niet-snel-worden-opgeschroefd~bf3f3725/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/vaccins-van-productie-tot-preparedness