← All news

Versnel de vaccinontwikkeling

,

Vaccinontwikkeling binnen 100 dagen, zodat we toekomstige pandemieën snel en efficiënt de kop in kunnen drukken. Aan ambitie in elk geval geen gebrek bij de Coalition for Epidemic Prepareness. Hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen? Dat licht CEO Richard Hatchett bij McKinsey toe in de serie “Covid-19 vaccines: the road to recovery and beyond”

← All news

Nationale griepprikdag

, , ,

Wist je dat werkgevers jaarlijks tussen de 500 tot 1300 miljoen verzuimkosten maken aan het griepvirus? Door huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en -zo nu en dan- volle IC’s stijgen de kosten voor de maatschappij vaak nog verder. Door de versoepelde coronamaatregelen verwachten virologen dit jaar een pittig griepseizoen. Daarom vraagt de Nederlandse Influenzastichting met een Nationale Griepprikdag op 11 oktober aandacht voor – jawel: de griepprik! 

← All news

Erop en erover: Biden lanceert pandemie paraatheidsplan

,

Watertandend nam HollandBIO deze week het Amerikaanse pandemic preparedness plan door. De Biden-Harris administration trekt de aankomende 7 tot 10 jaar $65 miljard dollar uit om toekomstige pandemieën te voorkomen, met een integraal plan dat werkelijk elke box checkt van onze “In strijd tegen infectieziekten” wensenlijst. Wat kunnen wij, aan de andere kant van de plas, leren van the American way, in de totstandkoming van nationale en Europese pandemie plannen zoals het Deltaplan Pandemic Preparedness en de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).

Allereerst hebben de Amerikanen in geen geval gebrek aan ambitie. Het plan stelt kristalheldere doelen voor elk aspect van pandemie-paraatheid: vaccins, behandelingen, diagnostiek, vroege waarschuwingssystemen, monitormogelijkheden, versterking van de publieke gezondheidszorg (ook internationaal!), capaciteit voor vitale benodigdheden en regelgeving. Daarnaast zien de Amerikanen grote getallen in perspectief. De Amerikaanse ambtenaren noemen de vrij te maken $65 miljard een “bescheiden” bijdrage. En dat is het op de keper beschouwd ook, gezien de 16 biljoen impact die de coronacrisis op het land had.

Moge Bidens “Apollo-style” plan Nederland en Europa inspireren om over de talloze versnipperde koninkrijkjes en eigen schaduwen heen te springen. Een gezamenlijk, integraal en ambitieus plan met scherpe keuzes, heldere doelen en passend budget is cruciaal om toekomstige pandemieën het hoofd te bieden. COVID heeft niet alleen bewezen dat zo’n investering vanuit kosten-baten perspectief een no-brainer is, maar ook dat deze de inwoners van Nederland, Europa en zelfs de wereld zeer ten goede zal komen.

← All news

Opnieuw worden de beloftes van sneller en slimmer meten bevestigd

, , ,

Door de inzet van geavanceerde diagnostiek zijn we steeds beter in staat vast te stellen welke ziekte iemand heeft en wat de best mogelijke behandeling is. Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Antonie van Leeuwenhoek blijkt dat essentiële mutaties in het tumor-DNA bijzonder stabiel zijn. Dit maakt de weg vrij om, het liefst zo vroeg mogelijk in het ziekteproces, één keer het complete tumor-DNA af te lezen met behulp van Whole Genome Sequencing (WGS). Met de data die dit oplevert kan een arts samen met de patiënt bepalen wat de juiste behandeling is. “De onderzoekers pleiten er op basis van dit nieuwe onderzoek voor om deze test beschikbaar te stellen voor alle patiënten met uitgezaaide kanker.”, aldus het AVL-nieuwsbericht.

De implementatie van dit soort geavanceerde diagnostiek is dus cruciaal voor een behandeling op maat. Maar zolang je diagnostiek alleen inzet om te bepalen welk middel je aan een individu wil geven, benut je niet de volle potentie voor het zorgstelsel. Wanneer we individuele data kunnen anonimiseren, aggregeren en combineren, levert dat een schat aan informatie en kennis op, waarmee we de basis kunnen leggen voor een veel breder, lerend zorgsysteem. Waar behandelingen nog ontbreken, kan op grotere schaal verzamelde data bijvoorbeeld benut worden om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. De feedback van de patiënt van vandaag legt daarmee de basis voor de behandeling van de patiënt van morgen. Met de honorering door het Nationaal Groeifonds van het voorstel van Health-RI komt een nationale gezondheidsdata-infrastructuur een stap dichterbij. Volgens HollandBIO is zo’n nationale data infrastructuur een essentiële randvoorwaarde om de potentie van technologische innovaties ten volste te benutten.

Een heel mooi voorbeeld van de waarde van diagnostiek en het belang van het delen van data is het onderzoek van dr. Stefan Barakat en Elena Perenthaler naar het Barakat-Perenthaler syndroom, een ultrazeldzame vorm van epilepsie. Zij ontdekten dat een mutatie in het UGP2-gen de boosdoener is en vonden via Genematcher bijna 40 patiënten met dezelfde mutatie en hetzelfde ziektebeeld. Nu gaan ze op zoek naar een passende behandeling. “Barakat is trots op wat hij en zijn collega’s in minder dan vijf jaar hebben bereikt. ‘Deze casus is een mooie illustratie van hoe door middel van internationale samenwerking in relatief korte tijd de stap van onopgeloste patiënt, naar nieuw ziektebeeld en nu zelfs therapieontwikkeling kan worden gemaakt.’”.

Bronnen:

Lees meer:

← All news

Kamer wil stille pandemie van antibioticaresistentie bestrijden

, ,

Mooi nieuws! Unaniem spoort de Tweede Kamer de regering aan om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen. Deze motie volgt op het recent verschenen Access to Medicine Foundation-rapport “Biotechs are saving the world form superbugs. Can they also save themselves?”. Ook nu is er namelijk al sprake van een wereldwijde “stille pandemie” van resistente infecties die globaal jaarlijks aan circa 700.000 mensen het leven kost.

De ontwikkeling van nieuwe, levensreddende antibiotica ligt voor een groot deel in de handen van kleine, innovatieve biotech bedrijven. De route die hun nieuwe producten van lab naar praktijk moeten afleggen is veelal een financiële lijdensweg – als die producten de eindstreep al halen. Juist om resistentie te voorkomen worden nieuwe antibiotica namelijk slechts spaarzaam ingezet. Daardoor hebben steeds meer bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden.

Volgens de Access to Medicines Foundation zijn er nieuwe marktprikkels nodig om een medische catastrofe te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van abonnementsmodellen of beloningen voor het bereiken van mijlpalen, waaronder het bereiken van de markt (zogeheten market entry rewards). Volgens het rapport zou Nederland ook van de aanpak in Zweden en het VK kunnen leren. Genoeg te doen dus!

HollandBIO is daarom ontzettend blij dat de Kamer de regering oproept om werk te maken van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Zij vraagt de regering de bijdragen vanuit de overheid voor nieuwe vormen van antibiotica op zo’n wijze te construeren dat de slaagkans wordt vergroot en ook om zich op Europees niveau in te zetten voor vernieuwende vormen van investeringen in en onderzoek naar nieuwe antibioticavarianten.

← All news

Het effect van “Verder met Vaccineren”

,

Wat heeft het “Verder met Vaccineren”-beleid opgebracht? In deze voortgangsbrief belicht staatssecretaris Blokhuis de resultaten. De trendbreuk rond de -voorheen- dalende vaccinatiegraad geeft reden tot feest, al gaat bij HollandBIO de champagne pas écht open als het volgend kabinet doorpakt op de recente adviezen voor een verbeterd Nederlands vaccinatiestelsel.

Staatssecretaris Blokhuis zette zich de afgelopen beleidstermijn samen met “zijn” vaccinatiealliantie en de denktank desinformatie in voor het Nederlandse vaccinatiebeleid. Gewapend met een actieplan is het hem gelukt om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren: een mooi resultaat! Hij stelde daarnaast diverse nieuwe vaccinatieprogramma’s in, waaronder bijvoorbeeld de maternale kinkhoestvaccinatie en een uitbreiding van de HPV-vaccinatie naar jongens. Ook kijkt hij positief aan tegen de invoer van een gordelroosvaccinatie voor ouderen, en was hij eerder positief over de invoer van een rotavirusvaccinatie in risicogroepen, waar recent een aangepast GR-advies over uitkwam.

Tot HollandBIO’s grote genoegen merkte Blokhuis ook op dat het vaak lang duurt voordat nieuwe vaccins een arm bereiken. Diverse vraagstukken over de in- en uitvoer spelen daarbij een rol – en gaven Blokhuis aanleiding een verkenning naar de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel uit de zetten bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Nu de resultaten van de verkenning, en het advies van het Zorginstituut over de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen bekend zijn, laat Blokhuis de broodnodige verbeteringen aan het stelsel aan zijn opvolger over.

Hoewel er onder leiding van Blokhuis mooie stappen gezet zijn, gaat het dak er bij HollandBIO pas echt af als het ons lukt om ook het vaccinatiestelsel duurzaam te verbeteren. Essentieel daarvoor is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering. Blokhuis laat daarmee een bijzonder relevante en actuele uitdaging achter voor zijn opvolger. Wie pakt de handschoen op?

← All news

Zorginstituut: Nederlands vaccinatiebeleid moet beter, meer regie nodig

, ,

Naast de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeert nu ook het Zorginstituut (ZIN) dat het vaccinatiebeleid en de vaccinatiezorg in Nederland versnipperd zijn en beter moeten. Het Zorginstituut pleit daarom voor meer duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheid. Een oproep die HollandBIO in bredere zin steunt: laten we gezamenlijk werk maken van visie op het overkoepelende Nederlandse vaccinatiebeleid!

Volgens het Zorginstituut staat een gebrek aan regie en verantwoordelijkheid aan de basis van alle knelpunten die zij signaleert binnen de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen. Zo weten behandelaren en patiënten lang niet altijd van het bestaan en hebben zij onvoldoende kennis van deze zorg. Of is de bekostiging en vergoeding van vaccinatie voor medische doelgroepen onduidelijk. Ook is er per regio een andere invulling, met soms de medisch specialist en in andere gevallen de huisarts of de GGD als primair verantwoordelijke. Met een rol als “procesarchitect” wil het Zorginstituut deze kluwen aan knelpunten uiteenhalen en toekomstige verbeteringen realiseren voor de vaccinaties die binnen de Zorgverzekeringswet vallen, of zouden moeten vallen.

HollandBIO is allereerst buitengewoon blij met alle erkenning van de problematiek rond het Nederlandse vaccinatielandschap. Alle eerdere adviezen, verkenningen en loketten ten spijt, bereiken beschikbare vaccins blijkbaar nog steeds niet altijd tijdig de juiste arm, en laat Nederland nog altijd gezondheidswinst liggen. Daar moet snel verandering in komen.

Hoog tijd om op basis van de gesignaleerde knelpunten werk te maken van de Nederlandse ambitie om in de strijd tegen infectieziekten zoveel mogelijk gezondheidswinst te realiseren met behulp van vaccinaties. Waar ZIN pleit voor meer regie en verantwoordelijkheid voor vaccinaties van medische risicogroepen, trekt HollandBIO -ook in navolging van het RVS-advies– deze oproep graag breder. Wat ons betreft is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering nodig. Laten we als veldpartijen niet de formatie en beleidsreactie afwachten, maar kijken of we hier alvast een gezamenlijke basis voor kunnen leggen!

← All news

HollandBIO’s Annemiek in gesprek met Kamerleden over vaccinstrategie COVID-19

, ,

Gistermiddag sprak HollandBIO’s Annemiek in de Tweede Kamer over de langetermijn-vaccinatiestrategie COVID-19. Daar benadrukte ze eens te meer dat we erg blij zijn dat de sector in zo’n korte tijd vier goedgekeurde coronavaccins ontwikkeld heeft. Verder opschalen is nu van het allergrootste belang en vergt optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Op initiatief van Attje Kuiken (PvdA) en Jan Paternotte (D66) gingen Kamerleden in gesprek met verschillende experts, zoals ook GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet, vaccingezant Hans Schikan en dus HollandBIO’s Annemiek Verkamman. In de expertsessie kwamen uiteenlopende vragen aan bod over onder meer het productieproces, de verdeling en het intellectueel eigendom van coronavaccins.

Benieuwd naar de volledige inbreng van HollandBIO? Lees dan onze Position paper. Het volledige rondetafelgesprek is terug te kijken, het gedeelte met Annemiek begint vanaf hier.

← All news

In strijd tegen infectieziekten: biotech maakt het leven beter

, ,

Infectieziekten liggen altijd op de loer, de coronacrisis maakt dat duidelijker dan ooit. En zelfs nu we vaccins hebben, is het nog geen gelopen race. Waarom? Dat lichten de Volkskrant en nu.nl uitgebreid toe.

Infectieziekten vergen een structurele, gedegen aanpak, zowel preventief, proactief als reactief. Maar juist omdat de kosten voor de baten uit gaan, is het bepaald geen sinecure om een nieuw vaccin, een nieuw antiviraal middel of een nieuw antibioticum op de markt te brengen.

De huidige pandemie laat zien dat wanneer nood aan de man is, biotech onze beste troef is. Wat brengt de biotech en wat heeft zij nodig om haar bijdrage aan bestrijding van infectieziekte optimaal te leveren? Dat laat HollandBIO met haar nieuwe one-pager zien.

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.