← All news

Extra levens redden met een vaccinatieprogramma-plus

,

Als het aan Hoogleraar Infectieziekten Annemarie van Rossum ligt, kent Nederland straks naast het befaamde Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ook een vaccinatieprogramma-plus. Een aanvullend vaccinatieprogramma dat zich richt op vaccins die niet voldoen aan alle criteria voor opname in het RVP, maar op individueel niveau wel waarde toe kunnen voegen. “Zodat ouders zelf een keuze kunnen maken om hun kind extra in te laten enten”, aldus Annemarie in de Volkskrant. Een oproep die HollandBIO volledig steunt. Gelukkig blijkt ook Blokhuis niet immuun voor de groeiende vraag naar informatie over vaccins buiten het RVP. In reactie op het interview geeft hij aan met het RIVM te onderzoeken hoe deze “vaccinaties-op-maat”, beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Op naar nog meer gezondheidswinst met vaccinatie!

← All news

Blokhuis geeft beleidsreactie op meningokokkenvaccinaties

,

Hoera! Vanaf 2020 beschermt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) kinderen structureel tegen meningokokken van het subtype A, C, W en Y. Bovendien gaat staatssecretaris Blokhuis met het RIVM in gesprek over betere voorlichting over de meningokokken B vaccinatie. Recent liet de staatssecretaris weten dit vaccin niet op te nemen in het RVP. Ook zonder opname in het programma blijven vaccins voor eigen rekening en op eigen initiatief beschikbaar, een belangrijk gegeven dat vaak onbekend is bij het grote publiek. Het doet HollandBIO goed dat Blokhuis een voorzichtige eerste stap zet om de communicatie over vaccins buiten het RVP te verbeteren.

De beleidsreactie van Blokhuis op meningokokken is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad (GR). De staatssecretaris geeft het RIVM groen licht voor de structurele uitbreiding naar een meningokokken ACWY-prik. En ondanks de felle kritiek van diverse medici op het advies van de GR, gaat Blokhuis niet over tot programmatische opname van een vaccin tegen meningokokken B.

Wel benadrukt Blokhuis dat zijn besluit gaat over het collectieve aanbod van vaccins. “Gezien de ernst van de ziekte begrijp ik tegelijkertijd goed wanneer mensen op individueel niveau een andere afweging maken over het vaccineren van zichzelf of hun kinderen.”, zegt hij. Informatie hierover moet makkelijk vindbaar zijn. Blokhuis gaat daarom in overleg met het RIVM om de informatievoorziening rondom meningokokken B vaccinatie te verbeteren. Een mooie eerste stap, vindt HollandBIO.

Wat HollandBIO betreft blijft de communicatie niet beperkt tot meningokokken B. Er zijn namelijk nog meer vaccins die op individueel niveau waarde kunnen toevoegen. Elsevier-redacteur Marieke ten Katen bracht recent een aantal van deze ondergeschoven kindjes voor het voetlicht. HollandBIO blijft zich hard maken voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Een waterdichte beoordelings-, implementatie- en communicatiemachine is hiervoor absoluut onmisbaar – zowel voor vaccins binnen als buiten de collectieve vaccinatieprogramma’s!

← All news

Leestip: Groene Amsterdammer fileert Nederlands vaccinatiebeleid

, ,

HollandBIO viel er stil van: het indrukwekkende artikel van wetenschapsjournalist Jop de Vrieze in de Groene Amsterdammer. Jop analyseert het terughoudende Nederlandse vaccinatiebeleid en illustreert de gevolgen daarvan aan de hand van het hartverscheurende verhaal van Maurits, die op 17-jarige leeftijd overleed aan meningokokkenziekte. Het artikel legt de vinger op de zere plek: een vaccin werkt alleen wanneer deze ook daadwerkelijk en op tijd gebruikt wordt. Het voorkomen van ernstige infectieziekten vergt een proactief vaccinatiebeleid, met snelle doorlooptijden, heldere procedures en goede communicatie. Binnen én buiten de vaccinatieprogramma’s. Precies waar HollandBIO al sinds jaar en dag voor pleit.

Lees Jops artikel hier.

← All news

Vaccines Europe: vaccinatie als hoeksteen Europese gezondheidszorg

, ,

In een recent verschenen manifest maant Vaccines Europe, de Europese koepel voor vaccinbedrijven, Europese beleidsmakers tot actie. De boodschap: om burgers optimaal te beschermen tegen vaccineerbare aandoeningen, moeten we het positieve momentum rond vaccinatie nú benutten. Een oproep die HollandBIO uit het hart gegrepen is. Nederland zette tijdens de Ronde Tafel en het recente Plenair Debat over vaccineren al zijn beste beentje voor op weg naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten.

Het manifest van Vaccines Europe vat de visie en aanbevelingen samen van de innovatieve vaccin industrie in Europa. Het document gaat onder andere in op de noodzaak tot een levensloopbestendig vaccinatieprogramma, betere communicatie via zorgprofessionals, het R&D klimaat en de samenwerking tussen (internationale) stakeholders. Om de samenwerking rond vaccineerbare aandoeningen te verbeteren nam de Europese Commissie in december vorig jaar ook al het voortouw. Zij nam met unanieme steun deze Raadsaanbeveling aan.

Ook uit de Nederlandse activiteiten rondom vaccinatie spreekt urgentie. In januari vond in de Tweede Kamer een ronde tafel over vaccineren plaats. Nog geen maand later was er tijd voor een plenair debat, waarin Kamerleden staatssecretaris Blokhuis bevroegen over zijn vaccinatiebeleid. Uit de diverse toezeggingen van de Staatssecretaris en ingestemde moties blijkt een absolute bereidheid om werk te maken van vaccinatie in Nederland.

De Europese en Nederlandse ontwikkelingen stemmen hoopvol. HollandBIO blijft pleiten voor een optimale benutting van vaccins – zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Want wij zijn pas tevreden als de aanbevelingen uit onze position paper “nog verder met vaccineren” gerealiseerd zijn.

← All news

Gezondheidsraad: varen op wetenschap

, ,

Met een interview in haar nieuwsbrief Graadmeter mengt ook de Gezondheidsraad (GR) zich in het maatschappelijk en politiek debat over vaccineren. Prof. Gerhard Zielhuis, voorzitter van de Commissie Vaccinaties, licht in dit interview onder andere het beoordelingskader en de rol van de GR omtrent de dalende vaccinatiegraad toe. HollandBIO vindt het top dat ook de GR, als wetenschappelijke hoeder van onder meer het Rijksvaccinatieprogramma, zich nu in de discussie mengt.

Het interview sluit mooi aan op het plenaire debat over vaccinatie in de Tweede Kamer, twee weken geleden. Middels een motie droeg de Kamer Staatssecretaris Blokhuis op om geregistreerde vaccins direct te voorzien van een advies over opname in een programma. Een oproep die bij HollandBIO met gejuich ontvangen werd. De Staatssecretaris is nu aan zet.

HollandBIO is van mening dat ook vaccins die (nog) niet voldoen aan de criteria voor opname in een vaccinatieprogramma of het verzekerd pakket, een route op maat verdienen. Nu belanden die vaccins vaak ongebruikt op de plank, al voegen ze op individueel niveau nog zoveel waarde toe. Hierdoor blijft gezondheidswinst liggen. HollandBIO is pas tevreden als hier een oplossing voor komt en we vaccins optimaal benutten in de strijd tegen infectieziekten.

← All news

Uitkomst Plenair debat Vaccinatie in Nederland: lang leve(n met) vaccinatie!

, ,

Donderdag 14 februari sprak de Tweede Kamer met Staatssecretaris Blokhuis van VWS over vaccinatie in Nederland. Het plenaire debat volgde op de Ronde Tafel over vaccineren, waarover HollandBIO eerder berichtte. HollandBIO is blij met de duidelijke en breed gedeelde ambitie van Kamer en staatssecretaris die sprak uit het debat: een optimale benutting van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. De aangenomen moties bieden bovendien prachtige kansen om hier op door te pakken en meer gezondheidswinst met vaccinatie te verzilveren.

Snellere beoordeling vaccins

Mooi nieuws: diverse Kamerleden riepen tijdens het debat en met hun moties expliciet op tot een sneller beoordelingstraject voor vaccins. Er lijkt hiermee draagvlak onder Kamerleden voor de probleemschets uit onze position paper “Nog verder met vaccineren”.

Staatssecretaris Blokhuis gaf aan vooral binnen de huidige kaders te zoeken naar mogelijkheden voor een snellere beoordeling en invoer van vaccins. Zo liet hij onder andere vallen te onderzoeken of de advisering van het RIVM over de uitvoer parallel getrokken kan worden met de beoordeling van de GR.

Vaccinatiegraad, communicatie en de vaccinatiealliantie

Ook het aanpakken van de dalende vaccinatiegraad was een prominent onderwerp tijdens het debat. Kamerleden gaven aan blij te zijn met de actielijnen van de Staatssecretaris uit de Kamerbrief “verder met vaccineren. In aanvulling hierop pleitten ze onder andere voor:

 • Verdergaande maatregelen ter bevordering van de vaccinatiegraad zoals boetes, het korten van toeslag en onderzoek naar de toegang tot kinderdagverblijven.
 • Eén vaccinatiepaspoort voor vaccins
 • Doelgroepgerichte communicatie
 • Storytelling
 • Inzet van andere beroepsgroepen in het voorlichtingsproces, o.a. huisartsen en apothekers.

Met uitzondering van het vaccinatiepaspoort, zegde Blokhuis toe werk te maken van bovenstaande punten. Hij hoopt dat de vaccinatiealliantie, die in maart aan de slag gaat, hem hierbij van advies kan voorzien over onder andere verdere maatregelen om de vaccinatiebereidheid te vergroten, over communicatie en de aanpak van nepnieuws.

Aangenomen moties

Aan het eind van het debat riepen de Kamerleden Blokhuis met moties op om nóg meer werk te maken van vaccineren. Na een officiële stemming gaven de Kamerleden de volgende actiepunten mee aan de Staatssecretaris:

 • Onderzoek hoe de inzet van ervaringsdeskundigen, apothekers, huis-, kinder- en jeugdartsen de communicatie over en uitvoer van vaccinatie kan verbeteren.
 • Kom tot een overzicht van mogelijke actiescenario’s die ingezet kunnen worden als de vaccinatiegraad nog verder daalt.
 • Kom tot een wettelijke regeling die zorgt dat geregistreerde vaccins direct voorzien worden van een advies over programmatisch aanbod.
 • Onderzoek of er lessen getrokken kunnen worden uit de werkwijze van het versnelde beoordelingstraject rond meningokokken en griepvaccinatie –  met als doel om hiermee de doorlooptijd van de beoordeling en implementatie van vaccins te verbeteren.

HollandBIO kijkt tevreden terug op het debat. Met al deze goede voorstellen om de inzet van vaccins in Nederland verder te optimaliseren, is meer gezondheidswinst binnen handbereik. Op naar een langer en gezonder leven met vaccinatie!

Meer weten over het plenair debat? Neem contact op met HollandBIO’s Britt!

← All news

Plenair debat vaccinatie in Nederland

,

Nog geen maand na het rondetafelgesprek over vaccineren, debatteert de Tweede Kamer aanstaande donderdag 14 februari in een plenaire setting over vaccinatie in Nederland. Het momentum dat zich het afgelopen jaar rond vaccineren heeft opgebouwd, bereikt daarmee op Valentijnsdag een absolute climax. De verwachtingen bij HollandBIO zijn hooggespannen.

HollandBIO is benieuwd welk Kamerlid als eerste doorpakt op de onomwonden oproep van de genodigde experts tijdens het Rondetafelgesprek. Volgens deze experts zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad én betere voorlichting en communicatie over vaccins binnen en buiten de vaccinatieprogramma’s cruciaal voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Punten die perfect aansluiten bij HollandBIO’s position paper “nog verder met vaccineren”.

De vervolgvraag is of de Staatssecretaris bereid is met deze punten aan de slag te gaan. Bereidheid tot actie lijkt hem op dit dossier gelukkig niet vreemd. Zo presenteerde hij eind vorig jaar zes actielijnen om de vaccinatiebereidheid in Nederland te verhogen.

Wat HollandBIO betreft is de tijd rijp voor een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid, waarin alle vaccins – zowel binnen als buiten de programma’s – optimaal ingezet worden om gezondheidswinst in de strijd tegen infectieziekten te verzilveren. Viva la vaccinatie!

Meer informatie

 • Lees ons verslag van de eerdere Ronde Tafel hier
 • Lees de HollandBIO position paper met probleemschets en oplossingen op het vlak van vaccins hier
 • Lees meer over de actielijnen van Staatssecretaris Blokhuis in de Kamerbrief “verder met vaccineren
← All news

HollandBIO leestip: Weet u wát riskant is? Difterie en polio zelf

, ,

De afgelopen tijd voerden serieuze media onbedoeld een grote communicatiecampagne vóór vaccinatietwijfel, aldus psycholoog en communicatiestrateeg Daan Remarque in de Volkskrant. Omdat alles wat aandacht krijgt groeit, werd ook “De dalende vaccinatiegraad” een self-fulfilling prophecy. Volgens Daan kan en moet het frame anders. Door niet in steriele acroniemen te communiceren, maar het beestje bij de naam te noemen. Anti-kankervaccin, in plaats van HPV-vaccin dus. Door het te hebben over de echte risico’s: de schrijnende gevolgen van baarmoederhalskanker, of een andere verschrikkelijke infectieziekte. HollandBIO kan zich hier voor de volle honderd procent in vinden. Een absolute must-read!

Lees het artikel hier: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weet-u-wat-riskant-is-difterie-en-polio-zelf~bad2742a5/

← All news

Ronde Tafel Vaccineren: sneller adviseren en beter informeren

, ,

Afgelopen maandag liet de Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich uitgebreid informeren over vaccineren. Het unanieme oordeel van de experts die deelnamen aan de Ronde Tafel: om de preventieve kracht van vaccins in de bestrijding van infectieziekten optimaal te benutten, zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad (GR) én betere voorlichting over vaccins cruciaal. Precies de punten waar ook HollandBIO aandacht voor vroeg in haar position paper “nog verder met vaccineren”. Voor HollandBIO was het dan ook bepaald geen Blue Monday!

Snelle advisering voor elk geregistreerd vaccin
De doorlooptijden van de GR zijn een belangrijke bottleneck in het huidige adviseringstraject rond vaccins. Verschillende experts drongen daarom tijdens het rondetafelgesprek aan op een snellere advisering van de GR. Zonder een advies kent een vaccin immers geen plaats in het zorgstelsel, en dus geen toepassing. Het artikel van de NOS vat dit mooi samen. HollandBIO’s oplossing gaat nog een stap verder: een tijdig advies over elk geregistreerd vaccin, met open vizier voor alle mogelijke toegangsroutes.

Betere voorlichting binnen en buiten vaccinatieprogramma’s
Voorlichting over vaccins is één van de actielijnen van het plan van Staatssecretaris Blokhuis om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Experts vinden het minstens zo belangrijk dat elke Nederlander op de hoogte is van vaccins tegen infectieziekten die niet onder het programmatisch aanbod vallen. Op individueel niveau kunnen deze vaccins immers gezondheidsvoordeel opleveren en nare infectieziekten voorkomen. Een gebrek aan communicatie richting burgers staat de individuele inzet van vaccins in de weg. Nederland laat hiermee al jaren gezondheidswinst liggen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, met communicatie op maat.

Het vervolg: debatteren over vaccineren
Het rondetafelgesprek is de opmaat naar een te plannen plenair Tweede Kamer debat over vaccinatie in Nederland. Tijdens dit debat krijgen Kamerleden de kans om vragen te stellen over het vaccinatiebeleid van Staatssecretaris Blokhuis. Nu de vaccinatiegraad lijkt te stabiliseren, is de tijd rijp om de uitdagingen in de strijd tegen infectieziekten bij de bron te tackelen. Met zoveel eensgezindheid over de te bewandelen routes, moet het voor het kabinet een no-brainer zijn om door te pakken. Op naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten!

← All news

Nog verder met vaccineren

, , ,

Op maandag 21 januari spreekt de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccineren. HollandBIO kijkt reikhalzend uit naar dit rondetafelgesprek. Door de toegenomen aandacht in het publieke debat, staan vaccins als de sterspelers van de preventieve gezondheidszorg in hun welverdiende spotlight. En er valt nog veel meer gezondheidswinst te behalen met vaccins. HollandBIO schreef een position paper over hoe Nederland nog beter kan profiteren van de preventieve kracht van vaccinatie en deelde deze met de Kamerleden.

HollandBIO position paper “nog verder met vaccineren”
De HollandBIO position paper kreeg de titel “nog verder met vaccineren”. Een knipoog naar de brief “Verder met vaccineren” die Blokhuis eerder dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. In aanvulling op de zes actielijnen van de Staatssecretaris, ziet HollandBIO kansen om de vaccinatiebereidheid en de met vaccins verzilverde gezondheidswinst nog verder te vergroten met een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid.

Het ideale vaccinbeleid is gericht op het maximaal verzilveren van gezondheidswinst door een optimale benutting van vaccins, zowel binnen als buiten de vaccinatieprogramma’s. Dat er op dit moment nog gezondheidswinst blijft liggen rond vaccinatie, concludeerde de Gezondheidsraad al in 2013. Onze position paper schetst allereerst de problemen rond de huidige beoordeling en inzet van vaccins, en komt met de volgende aanbevelingen om de bestrijding van infectieziekten met vaccins te perfectioneren:

 • Leg de Nederlandse vaccin-ambitie vast in een breed gedragen Infectiepreventieakkoord
 • Adviseer over alle geregistreerde vaccins
 • Zorg bij elk vaccin voor een toegangsroute op maat
 • Onderzoek hoe de OMT-BAO crisisstructuur de reguliere beoordeling van vaccins structureel kan verbeteren
 • Onderzoek en leer van internationale best practices

Een maximale bijdrage van vaccins aan onze gezondheid, daar streeft HollandBIO naar. Om dit doel te realiseren, hebben we iedereen nodig. Staatssecretaris Blokhuis is als eerste aan zet om het systeem rond de beoordeling en inzet van vaccins toekomst- en levensloopbestendig te maken. Op naar meer gezondheidswinst: dat is goed voor individu en maatschappij. Lang leve vaccinatie!

Lees de Position paper hier. Neem voor meer informatie contact op met Britt van de Ven. Reacties zijn meer dan welkom!