← All news

OVV: coronavaccinatie-aanpak schoot tekort 

,

Een harde conclusie in het tweede deelrapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid (OVV): de overheid heeft zich voor de corona vaccinatiecampagne te lang blindgestaard op één specifiek scenario, dat uiteindelijk niet het juiste bleek. Zowel de omvang als de complexiteit van de vaccinatieoperatie zijn onderschat, waardoor de campagne te laat op gang kwam. Ook HollandBIO legde eerder de vinger op deze zere plek, met onze oproep voor een nationaal corona-vaccinatieplan

Terwijl onze sector vele malen sneller progressie boekte dan we hadden durven hopen en meerdere vaccinregistraties naderden, liet een uitgekookt nationaal vaccinatieplan veel te lang op zich wachten. En toen het plan daar eenmaal was, bleek het lang niet ambitieus genoeg. Ook werden vragen vanuit het bedrijfsleven niet of pas rijkelijk laat beantwoord. Doordat de contacten tussen overheid en het bedrijfsleven te wensen overlieten, kon HollandBIO, en vooral ook onze leden, de vaccinontwikkelaars, onze rol in de cisis niet optimaal vervullen. Die gebrekkige publiek-private interactie is ons inziens een onderbelicht punt, waar we de OVV, als input voor het onderzoek, dan ook op gewezen hebben. 

Ten tijden van een crisis is het cruciaal om zicht te hebben op welke kennis je in huis hebt, waar eventuele blinde vlekken zitten en hoe je die kunt opvangen. Nauwer contact en samenwerking met het bedrijfsleven had de overheid in staat gesteld om vaccins eerder, sneller en met minder gedoe voor alle betrokkenen in de juiste arm te krijgen. Maar in plaats van gebruik te maken van de kennis en expertise van bedrijven die met de razendsnelle ontwikkeling en productie van diverse vaccins een prestatie van wereldrecordformaat neerzetten, bleef interactie beperkt tot het reguliere contact uit de “koude tijd”. Wat HollandBIO betreft voeren we daarom niet alleen in dichte mist, zoals premier Rutte sprak, maar ook nog eens met een blinddoek op. Welke lessen trekt de overheid hier uit? We kijken uit naar een (beleids)reactie! 

← All news

VWS-begrotingsbehandeling: discussie op geneesmiddelen loopt vast, beweging op DNA, diagnostiek en data

, , ,

Vorige week gingen VWS-ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen met de Kamer in debat over hoe we de €103 miljard van de VWS-begroting voor 2023 het beste kunnen inzetten om de grote uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Een veelheid aan onderwerpen passeerden de revue, waaronder de ontwikkeling en vergoeding van geneesmiddelen en de inzet van (moleculaire) diagnostiek en data. HollandBIO zette de hoogtepunten voor je op een rij.

Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen duurt lang, is kostbaar en risicovol

In reactie op de vragen van SP-Kamerlid Hijink naar mogelijke toekomstscenario’s voor de ontwikkeling en prijszetting van geneesmiddelen verwees minister Kuipers naar het omvangrijke internationale onderzoek naar het financiële ecosysteem van geneesmiddelenontwikkeling. Het onderzoek toont aan dat geneesmiddelenontwikkeling lang duurt, kostbaar en risicovol is. Minister Kuipers ziet dat er een uitdaging ligt om financiële belangen te verbinden aan maatschappelijke belangen. Dat vraagt om samenwerking. Kamerleden Hijink (SP) en Van den Berg (CDA) verzoeken de regering in een motie om met betrokken partijen te onderzoeken op welke wijze de overheid meer mogelijkheden kan krijgen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, productie en prijsstelling van -in de ogen van de overheid- belangrijke medicijnen.

Veel discussie, weinig beweging rondom vergoeding geneesmiddelen

Vooraf, tijdens én na afloop van de VWS begrotingsbehandeling was er volop media aandacht voor ons nationale systeem van vergoeding van intramurale geneesmiddelen. Medisch specialisten, patiënten en farmaceuten deden allemaal een duit in het zakje. Wederom werd duidelijk dat ons vergoedingssysteem complex is en ongewenste vertraging in de hand werkt, maar ook dat partijen verschillend denken over mogelijke oplossingen. Zo houdt minister Kuipers vast aan bestaande systematiek en liet hij in het debat weten geen voorstander te zijn van voorlopige vergoeding van nieuwe geneesmiddelen tijdens de onderhandelingen over toelating. De motie van PVV-Kamerlid Fleur Agema die hiertoe opriep is dan ook ontraden. Waar iedereen het wél over eens is, is dat we geneesmiddelen sneller en beter bij de patiënt willen krijgen, waarbij zowel gezondheidswinst als betaalbaarheid belangrijk is. HollandBIO zet erop in dat we vroegtijdig met alle partijen in gesprek gaan, om te kijken naar onderdelen in het hele systeem waarin we kunnen snoeien en snelheid kunnen maken.

Stappen op DNA, diagnostiek en data

HollandBIO roept het al een tijdje, maar als we iedereen de juiste behandeling op juiste moment willen geven, dan moeten we zorgen dat juist technologische innovaties, zoals diagnostiek, hun weg naar de praktijk vinden. In lijn met deze boodschap riep CDA-kamerlid Van de Berg op om de voor-en nadelen van een farmacogenetisch paspoort in kaart te brengen tijdens het opstellen van een DNA-visie. En vroeg Kamerlid Den Haan om bredere inzet van moleculaire diagnostiek (whole-genome-sequencing) voor iedereen die dat nodig heeft, dus niet alleen binnen de oncologie, maar bijvoorbeeld ook voor de diagnose van zeldzame ziekten. Met deze motie verzoekt Den Haan de regering om werk te maken van een nationaal programma, waarin tevens gezamenlijke dataverzameling geregeld kan worden.

Nieuwgierig geworden naar de hele begrotingsbehandeling? De ongecorrigeerde stenogrammen van de debatten vind je hier en hier. Stemmingen over de ingediende moties volgen na het herfstreces en staan gepland voor 1 november.

Meer lezen over ontwikkeling en vergoeding van geneesmiddelen:

← All news

Nederland: benut het potentieel van nieuwe genomische technieken

, ,

“Een paradigmaverschuiving in de Europese wet- en regelgeving is nodig om de kansen van de biorevolutie voor een duurzaam en gezond Europa te verzilveren. We moeten stoppen met het discrimineren van technologie.” Deze boodschap van HollandBIO’s Annemiek kon op volop support van de zaal rekenen tijdens de door het ministerie van IenW georganiseerde stakeholderbijeenkomst over de toekomst van nieuwe genomische technieken afgelopen vrijdag in Utrecht.

Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kwamen op vrijdag 14 oktober ruim 100 stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, beleid en maatschappij bij elkaar in het Spoorwegmuseum te Utrecht om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van nieuwe genomische technieken (NGTs), en in het bijzonder over de modernisering van de Europese regelgeving voor genetische modificatie (GGO). Irene Sacristán Sánchez, Head of Unit Biotechnology van de Europese Commissie, was speciaal afgereisd naar Utrecht om een update te geven over het lopende Europese wetgevingstraject. Ook HollandBIO mocht een bijdrage leveren: samen met Coenraad Krijger van natuurorganisatie IUCN NL en Susanne Sütterlin van het ministerie van LNV ging onze Annemiek onder leiding van dagvoorzitter Desiree Hoving in debat over het onderwerp.

Anderhalf jaar terug concludeerde de Europese Commissie dat de huidige GGO-wet- en regelgeving niet fit for purpose is en aangepast dient te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Net als HollandBIO ziet de Commissie een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën. Helaas blokkeert de huidige buitenproportionele en gepolitiseerde regelgeving innovatie. Er is dan ook werk aan de winkel. HollandBIO pleit voor een complete paradigmaverschuiving, waarbij autoriteiten producten niet langer beoordelen op basis van de technologie waarmee ze gemaakt zijn, maar op basis van de eigenschappen van het eindresultaat. Een CRISPR-tomaat is dan bijvoorbeeld niet anders dan een ‘klassiek veredelde’ tomaat.

Hoewel het lastig manoeuvreren is voor de Europese Commissie, stond de intentie om de toepassing van NGTs makkelijker te maken als een paal boven water om het potentieel voor de Europese doelstellingen rond voedselzekerheid en verduurzaming te benutten. Daarbij breekt de Commissie zich wel het hoofd over wat duurzaamheid nu eigenlijk behelst – en of, en op welke manier, duurzaamheidscriteria een plek moeten krijgen binnen de nieuwe wetgeving voor het veredelen van planten. Moet je specifieke eigenschappen verbieden, en andere juist stimuleren?

HollandBIO is daar in ieder geval stellig in: hoewel verduurzaming de absolute topprioriteit van Europa moet zijn, en een plek kan hebben in overkoepelend, stimulerend beleid, is het een heel slecht idee om duurzaamheidscriteria op te nemen in de GGO-regelgeving. Allereerst staat de ambitie om de toepassing van NGTs te bevorderen haaks op het toevoegen van een extra laag in de wetgeving: hoe kan iets makkelijker worden door extra eisen te stellen? Bovendien voert het de discriminatie van technologie nog verder op. Waarom zouden we wél duurzaamheidseisen stellen aan producten van NGTs, maar niet aan producten die op een meer ouderwetse manier zijn geproduceerd? Tot slot realiseert de brede toepassing en beschikbaarheid van NGTs een aanzienlijke versnelling van de veredelingsprogramma’s van de hele sector, niet alleen voor de groten der aarde, maar ook voor startups en MKB, en net zo goed voor grootschalige gewassen als voor kleine, lokale variëteiten groente en fruit. Dat is dus sowieso duurzamer: het scheelt namelijk alleen al een boel water, energie en kosten in ontwikkeling – nog los van de mogelijke voordelen van het feit dat het nieuwe gewas jaren eerder in het veld staat.

De modernisering van de GGO-wetgeving vergt een lange adem, zeker als je bedenkt dat er ook nog een wereld te winnen valt buiten de beperkte scope van de huidige modernisering, NGTs in planten. Het geeft moed dat het Nederlandse veld het in ieder geval duidelijk eens is over het allerbelangrijkste punt: dat NGTs kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze landbouw en we ervoor moeten zorgen dat de toonaangevende veredelaars die Europa nu nog rijk is, deze effectieve tools ook kunnen benutten. We kunnen en mogen het ons simpelweg niet permitteren om pasklare oplossingen links te laten liggen in onze gezamenlijke strijd voor voedselzekerheid en duurzaamheid.

← All news

The next frontiers in cancer vaccines: when academia’s and industry’s bright minds get together

, , , ,

During the 3rd edition of the Biotech Wednesday Event, co-organized by HollandBIO and Oncode Institute, academia and industry came together to discuss the past, present and future of therapeutic cancer vaccines. In a packed Pakhuis de Zwijger, the brightest scientists and industry leaders in the cancer vaccine development shared their research and new developments including an outlook on the future.

HollandBIO’s Wieteke Wouters and Oncode’s Valorization Director Chris De Jonghe welcomed everybody and stressed the importance of collaboration. We have the power to reach over 270 biotech companies and more than 900 excellent cancer researchers. They established the goal of this event: to connect both the academic and industrial worlds.

The past, present and future of therapeutic cancer vaccines

Oncode Investigator Sjoerd van der Burg, (Leiden University Medical Center) kicked off with setting the scene about the past, present and future of cancer vaccines. Cancer vaccines know an exciting as well as frustratingly long history since the 1900’s, with lots of setbacks due to a lack of strong efficacy during trials. In order to improve therapeutic outcomes, more focus on CD4+ T-cells, T-cell infiltration and the selection of the appropriate neoantigens is needed.

Next up was Gerben Moolhuizen (CEO of ISA Pharmaceuticals). Gerben discussed the challenging pivoting decisions a biotech company has to make in (pre)clinical development and the development of ISA as a company itself. One of the big challenges for a biotech company is; how should you divide your limited resources in the complex landscape of oncology drug development? He zoomed in on the Target Product Profile, which answers questions like the type of patients to include in your trials, how your product will compete with current Standard of Care and the manufacturing scale for approval.

Katka Franke, (Associate Director at CureVac Netherlands) worked at pre-clinical biotech startup Frame Therapeutics, before it was acquired in 2022 by CureVac. Frame discovered unique and shared neoantigens of different tumors that are the result of frameshift mutations that can be used to develop therapeutic cancer vaccines. This unique approach attracted CureVac. Katka shared the insights of being part of an acquisition by another company and the latest data on neoantigens research. She concluded that the combination of WGS with short- and long-RNA sequencing provides a complete tumor neoantigen landscape.

After the break,  Oncode Investigator Carl Figdor (Radboud University Medical Center) discussed the limitations of cellular immunotherapies and posed the question whether we can design synthetic ‘off-the-shelf’ solutions for immunotherapy. Food for thought from Carl’s side: Is it possible to skip dendritic cells and immediately activate T-cells?

Erik Manting (CEO of Mendus AB) became CEO of DCPrime in 2018 which was merged with Immunicum AB in 2021 and is now renamed to Mendus AB. Quite a journey for Erik and his team. He addressed the key challenge in today’s cancer therapy landscape. Tumor recurrence is responsible for the vast majority of cancer-related deaths. To prevent or delay tumor recurrence will therefore have a large impact on the treatment of cancer. According to Erik, cancer vaccination has the potential to provide for durable responses combined with a benign safety profile.

Cross border collaboration

Helen Lavender (Translational Scientist at Cancer Research UK) was the last speaker to join the stage. Oncode Institute recently announced a strategic alliance with Cancer Research UK’s new innovation organisation, Cancer Research Horizons. The alliance aims to foster innovation and collaboration between world-leading cancer researchers. Helen shared key preclinical data on CDD CHADOX1/MVA vaccination results in tumor growth inhibition and increased survival by combination therapy. This is a great example of an academic/industry collaboration crossboarders: the Ludwig Maximillian University and Vaccitech worked together to develop MAGE/NY-ESO1.

The session ended with a lively and intense panel discussions. Where does the sweet spot of treatment for cancer vaccines lies? Is it prophylactic or recurrence targeting? Among diverse modality of vaccine platforms, would there be a winner of all? There was a lot of interaction with the audience and it was interesting to see how the brightest minds had their own thoughts on the ongoing research. Because of the panel discussion, our speakers received more questions than they could answer during the networking drink.

Above all, one thing stood out: we need to work collaboratively and exchange knowledge to bring the most innovative therapies to the market for the benefits of cancer patients. We hope this Biotech Wednesday Event was the start of many new collaborations and we can’t wait to meet you for the next edition.

©2022 Photo’s: Nils van Houts.

← All news

Dierendag: proeven zonder dieren

, , ,

Het is vandaag dierendag, een mooie gelegenheid om de aandacht te vestigen op technologische innovaties die dierproeven verminderen. Met deze innovaties kunnen we ook zorgen dat de nieuwe geneesmiddelen en vaccins sneller en beter worden ontwikkeld. Een klassieke win-win situatie dus!

Biotechbedrijven ontwikkelen voortdurend nieuwe technologieën die – zonder dierproeven te gebruiken – steeds meer inzicht geven in hoe de mens werkt. Denk bijvoorbeeld aan organoids, organs-on-a-chip of 3d-celkweek. We slagen er echter nog niet goed genoeg in om deze ontwikkelingen ten volle te benutten – en dat is zonde! Zonde van de proefdieren, en van de investeringen en het werk in deze nieuwe technologieën. Toxicologische studies kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door proefdiervrije alternatieven, en zo zijn er meer voorbeelden van innovaties die kunnen bijdragen aan het verminderen van dierproeven. Op zoek naar inspiratie? In deze publicatie lichten we een aantal koplopers uit in de transitie naar proefdiervrije innovaties. Proeven zonder dieren – zo kan innovatie dus ook!

← All news

Secundair gebruik maakt data-dans tot feestnummer 

, ,

Het is al jaren een breed gedragen wens om zorgdata beter te ontsluiten: via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgen burgers immers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens, voor zorgpersoneel scheelt het administratieve lasten en -als we het hergebruik van data goed regelen- geven we ook onderzoek en innovatie een enorme boost. Een lerend zorgsysteem is binnen handbereik, ziet ook HollandBIO: in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en het Commissiedebat gegevensuitwisseling in de zorg riepen we dan ook op tot de benodigde investeringen om van data een nutsvoorziening te maken.

Nergens is “twee stappen vooruit, één stap terug” zo tastbaar als op het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. De stip op de horizon is al jaren helder, de hordes zijn in kaart gebracht, er is een routekaart vormgegeven en er zijn zelfs al slimmere oplossingen voor de praktijk uitgedacht. Neem onder andere het verbreken van het taboe rond de AVG-wetgeving, het creëren van een opt-out voor het delen van data en de inzet van gefedereerd leren, waarbij data bij de bron blijft, in plaats van opgeslagen wordt in één centraal domein…En tóch breken al jaren ons hoofd over de benodigde regels, wetten, financiering en benodigde (uitvoerende) instanties. Tijdens de recente debatten over gegevensuitwisseling leidde dit wederom tot de volgende rituele dans: 

  1. We vinden allemaal dat data gemakkelijker ontsloten moet worden én wel liever gisteren dan vandaag. 
  1. We herkauwen de uitdagingen die er liggen rond onder andere privacy, technologie en werkprocessen, raken verzand in details en verliezen het grote plaatje uit het oog. 
  1. We komen tot een aantal goedbedoelde suggesties om bepaalde –god forbid al dan niet nieuwe– initiatieven, projecten of trajecten te ondersteunen – vaak vanuit een nauwe scope en het liefst met een flinke zak geld. 

Het gevolg? Een wildgroei aan allerlei initiatieven die elk vanuit eigen perspectief met een legitiem doel een steentje bij proberen te dragen. Het geheel is hier echter minder dan de som der delen, en daarmee is van data als nutsvoorziening nog lang geen sprake. Zodra de pot met geld op is of we iets voor een andere aandoening of een andere post in de zorg willen realiseren, herhaalt het hele circus zich. 

Een structurele oplossing voor gegevensuitwisseling in de zorg is broodnodig: de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) die net door de Tweede Kamer is aangenomen, is weliswaar een stap in de goede richting maar met een beperkte scope. De Wegiz moet vooral mogelijk maken dat data kan stromen tussen zorgverleners, maar regelt expliciet niet de toestemming voor het delen van die data of eventueel hergebruik. Gelukkig zwelt daarnaast de roep om data-uitwisseling, een data-infrastructuur en data als nutsvoorziening steeds verder aan: riep de expertcommissie Regie op Registers al eerder op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, ook het Amsterdam UMC concludeerde recent -nota bene in opdracht van VWS- dat VWS een nationale strategie voor data uitwisseling moet ontwikkelen. Voor data als nutsvoorziening, en afspraken over hergebruik, iets waar de European Health Data Space ook in wil voorzien, duurt de bovengenoemde tango ongetwijfeld nog even voort.  

Toch ziet HollandBIO het rooskleurig in. Uit de Prinsjesdagstukken en het Integraal Zorgakkoord blijkt immers dat er beweging zit in het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. Daarbij gaat het niet uitsluitend om gegevensuitwisseling in het primair proces: de minister wil ook expliciet met het veld in gesprek over hergebruik van gegevens. In deze beleidsbrief over de middelen uit het Coalitieakkoord voor gegevensuitwisseling kondigt hij ook aan dat er aan een meerjarig beleidsplan wordt gewerkt. HollandBIO pleit daarom voor een nationale gezondheidsdata-infrastructuur als landelijke nutsvoorziening, die het registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata voor publieke én private partijen, conform breed gedragen criteria en randvoorwaarden, mogelijk maakt. Die nationale gezondheidsdata infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken. Ze kan bijdragen aan: 

  1. Continue verbetering van passende zorg.  
  1. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie.  
  1. Verminderen van administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.  
  1. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk.  

Hoe? Dat lichten we in onze position paper verder toe. 

Het is wat ons betreft cruciaal om op een hoog niveau randvoorwaarden en afspraken te maken die ervoor zorgen dat we de goede kant op blijven bewegen. Net zoals we in het verleden afspraken hebben gemaakt over het afspelen van audio- of video-files op verschillende apparatuur zijn er nu ook afspraken nodig voor een data-infrastructuur. Om de cirkel rond te maken: zonder audio-player, zonder muziek en zonder toestemming van de verschillende danspartners loopt de eerder genoemde tango geheid niet zo soepel. En willen we er écht een feest van maken, polonaise inclusief, dan moet ook het hergebruik van data op orde zijn. Want daar zijn de patiënt, de zorgverlener, wetenschapper én innovator mee geholpen. 

← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

The power of biotech proves to be not only effective for the future – Throwback Dutch Biotech Event 2022

, , , , ,

I couldn’t have welcomed you any better, cheered HollandBIO’s Annemiek after the video message of Minister Robbert Dijkgraaf, Ministry of Education, Culture and Science at HollandBIO’s Dutch Biotech Event 2022. Robbert Dijkgraaf spoke full of promise about our Dutch biotech sector: ‘Worldwide biotech saved us these last few years.’

The Princeton professor and now Science Minister spoke about the past (‘the covid vaccines were more successful, effective and faster developed than we could have dreamt’), but also about the future (‘The power of biotech is also promising for the future. After all, the Netherlands has a unique position in terms of our strength in life sciences research and the collab between brightest minds, beautiful corporations and world class institutions’). And last but not least, he acknowledged the promise of Biotech Booster that was assigned €250 million out of the National Growth Fund to improve biotech valorization.

Speaking of the brightest minds, the winner of the Venture Challenge Spring 2022 was announced on stage. The Venture Challenge is a 10-week program to develop an initial idea in life sciences into a solid business case. Startup Iprotics, that develops specific proteasome inhibitors that potentially treat multiple myeloma without the side-effects known from traditional proteasome inhibitors, won this edition.

Jeroen Hugenholtz, expert in food fermentation and co-founder of startup company NoPalm Ingredients had this year’s honor to present his keynote to the Dutch biotech ecosystem. NoPalm Ingredients is an alternative fat company that first of all is producing a sustainable alternative for palm oil. Jeroen concluded that fermentation makes live better. HollandBIO agrees on the bigger picture that biotech makes live better.

After the plenary sessions, the attendees had the chance to visit several break-out sessions that have connections with biotech and entrepreneurship:   

National Growth Fund: Opportunities for biotech entrepreneurs

Four growth fund projects presented themselves and what they have to offer biotech entrepreneurs with the hundreds of millions in subsidies they will be receiving. Koen Daamen, Sector Lead Health & Care at National Growth Fund, was our moderator for this session. Cellular Agriculture, PharmaNL, Crop-XR and Biotech Booster took the stage for a short 5 minute pitch and questions. This carousel of growth fund proposals was a good conversation starter for the networking drinks.

Talent in turbulent times

Building a biotech company rarely is a linear uphill road. Promising results trigger exponential growth, whereas setbacks unavoidably lead to lay-offs. Adding the surging demand for, and scarcity of talent to the mix, and you’ll understand why your people strategy can make or break your company. How to navigate this inherent uncertainty from a human capital perspective? And how to attract and retain talent for a lifelong career in life sciences under these challenging circumstances? Lilian Hendrick (VP Human Capital at Agendia), Vera van Proosdij (Head of People at Mosa Meat) and Wiebe Teeuwen (Partner & BD director at QTC Recruitment) shared their insights on how a company’s purpose, communication and culture are key for people. Besides, in a lively discussion opportunities to join forces were explored, for instance via talent pools.

Early Stage Term Sheet Negotiation Game

Crawl across the table and put yourself in someone else’s skin – to increase the understanding of what it means to negotiate a term sheet in the early stage, Ruud Smits and Sybren de Beurs of NautaDutilh first showed us which fears and wishes both sides of the negotiation table have. They explained the possible elements of a early stage term sheet, before they put the group to work at the negotiation table themselves – encouraged by several skilled NautaDutilh’ colleagues. There, both the investors and founders experienced firsthand how hard it can be to get a handshake deal. Fortunately, at the end of the day, the negotiators were able to toast to a successful outcome – a bit wiser and more experienced than before.

How to survive & thrive in today’s bear biotech market

During this session Jan de Kerpel (Co-Head Corporate Finance at Kempen & Co) gave an insightful introduction on key trends in the life science sector regarding fundraising, mergers and acquisitions. Over the last 10 years companies are getting bigger, a parameter that our ecosystem is getting bigger. Jacquelien ten Dam (CFO at Mimetas) and Paul van der Horst (CBO at AgomAb Therapeutics) joined Jan de Kerpel on stage for a more detailed discussion on the current financial situation and conclude how “perseverance” is a beautiful take home message.

(Lab)space to grow your biotech startup

To grow as a biotech startup, you need adequate lab space to develop your products. With interesting talks by Janneke Meulenberg (MeiraGTx), Mauro Muraro (Single Cell Discoveries), Johan van Gerven (Kadans Science Partner) and Richard Rushby (Innolabs) led by Gonja van Hardeveld (Thermo Fisher Scientific) we discussed how biotech companies can find or realize adequate lab space. We found that cooperation and dialogue between all involved partners is key. By identifying upcoming demand for lab space before it’s urgently needed, developers can work to provide the best lab space possible.  

More than 200 participants joined us on Friday 9th of September and over networking drinks and a BBQ they had time to invest in meeting new potential partners for the future.

We want to thank all our attendees and speakers for creating again a beautiful event. We see you around at one of our other events!

©2022 Photo’s: Nils van Houts

← All news

Ook de Gezondheidsraad wil nu vaccinatie op maat

,

Een prachtige primeur: de Gezondheidsraad (GR) breekt een lans voor meer bekendheid en toegankelijkheid tot vaccinaties die op individueel niveau waarde toevoegen. Geweldig nieuws, al is het dan ook van belang dat de advisering over vaccins een stuk sneller en beter gaat – precies waar emeritus prof. Ronald de Groot in NRC wederom voor pleit.

Vooralsnog leidt het uitblijven van witte rook bij de GR, of een negatief advies over opname in een programma, ertoe dat vaccins in plaats van in een arm jarenlang op de plank belanden. Als hoeder van o.a. het Rijksvaccinatieprogramma beoordeelt de GR echter vooral de meerwaarde van een vaccinatie voor onze publieke gezondheid: iets dat aan tijd, uitbraken en treurig genoeg zelfs aan beschikbaar budget onderhevig is.

Veel vaccins hebben júíst ook een meerwaarde voor het individu, erkent de GR nu. Zij beveelt aan

de vaccinatiezorg zo in te richten dat ook deze vaccinaties de juiste arm bereiken en maakt daarmee de weg vrij voor vaccinatie op maat. Dat is essentieel, omdat de GR ook een toename verwacht van vaccins die vooral voor het individu waarde toevoegen. HollandBIO is daarom erg benieuwd hoe staatssecretaris van Ooijen en de GR zelf met deze aanbevelingen aan de slag gaan. Voor elk vaccin binnen één jaar een beleidsbesluit over een passende toegangsroute, ook als deze buiten het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt – corona liet zien: dat is hartstikke haalbaar.

← All news

Progressie rond preventie: Kamer en Kabinet willen verbeteringen vaccinatiestelsel

, , ,

Maximale gezondheidswinst met vaccinatie: de ambitie is breed gedeeld, alleen in de praktijk liggen vaccins gemiddeld nog altijd 9 jaar op de plank. Gelukkig willen zowel Kamer als Kabinet daar met man, macht en motie mee aan de slag!

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er gauw verandering in de 9 jaar tussen EMA-registratie en arm. Zij spoort de regering met een motie aan de doorlooptijd voor vaccins drastisch omlaag te brengen, in overleg met veldpartijen. HollandBIO meldt zich bij deze graag als gesprekspartner!

De afgelopen jaren zetten wij de belangrijkste knelpunten op de route van lab naar arm op een rij. Hoewel het op veel stappen in het proces kan vastlopen, blijkt de agendering en de advisering over een keuze voor een route naar de arm de grootste vertragende factor. Hier vroegen we ook aandacht voor in onze inbreng voor het debat. Toch lijken de recente verbeterplannen van staatssecretaris van Ooijen zich voornamelijk te concentreren op de uitvoer. En recent waren we getuige van een nieuw dieptepunt: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen, alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Daarom zijn we blij dat staatssecretaris Van Ooijen zowel in het Commissiedebat Medische Preventie, als in het tweeminutendebat dat hierop volgde, toezegde de opties voor vergoeding van rotavirusvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma nogmaals in kaart te brengen.

We schreven het eerder: maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan verbeteringen in de uitvoer, of een reactieve speurtocht naar budget. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, binnen een vaste periode. Waar een wil is, is een weg, liet corona ons zien. Daarom gaat HollandBIO naar aanleiding van motie Den Haan en Rudmer Heerema graag met Den Haag in gesprek om tot een stelsel te komen waarin ook andere vaccins de prioriteit krijgen die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen.