← All news

Terugblik Commissiedebat Medische preventie / verslavingszorg / drugspreventie

,

Afgelopen 7 juni ging de Tweede Kamer met VWS-staatssecretaris Van Ooijen in debat over Medische preventie / verslavingszorg / drugspreventie. In aanloop naar het debat vroeg HollandBIO aan Kamerleden met haar inbreng of zij de Nederlandse overheid wilden aansporen werk te maken van een proactief vaccinatiebeleid. Deze oproep was gelukkig niet aan dovemansoren gericht, met diverse Kamerleden die de staatssecretaris opriepen om snel werk te maken van preventie en in het bijzonder een proactief vaccinatiebeleid.

Tegelijkertijd was de meest gehoorde uitspraak van de staatssecretaris in reactie op Tweede Kamerleden in dit debat als volgt: “Daar kom ik in een brief voor de zomer op terug.” En dat voelt niet alleen voor de Tweede Kamer maar ook voor HollandBIO toch als een teleurstelling, want we wachten als sector al zo lang op onder andere de beleidsreacties van de staatssecretaris op rapporten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Zorginstituut, en daarmee ook de reacties op een aantal moties die eerder in 2019 al werden ingediend. Een opsteker is wel dat de staatssecretaris toezegde tijdens het debat (wederom) in deze beleidsreacties in te gaan op de duur van de advisering van de Gezondheidsraad en mogelijkheden om deze te verkorten.

Daarnaast is er in bredere zin meer goed nieuws, want voor het eerst in lange tijd ging een groot deel van het debat over onze mate van bereidheid om te investeren in preventie en vaccinatie tegen onder andere het rotavirus, waterpokken, gordelroos en HPV, in plaats van alleen over de vraag hoe we de vaccinatiegraad gaan verhogen.

Ben je benieuwd naar het hele debat? Dat is hier terug te kijken, terwijl een conceptverslag hier terug te vinden is. Aankomende week vindt waarschijnlijk het Tweeminutendebat plaats, het moment waarop Kamerleden moties kunnen indienen.

← All news

Preventief budgetteren voor preventie blijkt brug te ver

, ,

Na zestien jaar vast te hebben gezeten in het drijfzand van ons nationale vaccinatiestelsel, valt het doek voor de rotavirusvaccinatie. Niet omdat het geen kinderlevens redt, niet omdat het niet kosteneffectief is en ook niet omdat het niet beschikbaar is. Nee. Staatssecretaris Maarten van Ooijen laat in een Kamerbrief weten dat er geen budget is voor de invoer van de rotavirusvaccinatie. Kinder- en jeugdartsen zijn verbolgen, HollandBIO is verbijsterd. Na jarenlange uitstel van betaling lijkt het vaccinatiestelsel nu zelfs failliet.

Ondanks (meerdere) positieve adviezen van de Gezondheidsraad zit er geen financiering in het vat voor de invoer van een rotavirusvaccinatie. Na de griepvaccinatie en de HPV-vaccinatie, die dit jaar aan meer mensen aangeboden worden (hoera!), is voor een structurele invoer van nieuwe producten volgens de staatssecretaris geen geld meer over, zo weet de NOS. Nu is dat voor het rotavirus al erg genoeg, maar HollandBIO ziet daarmee ook de bui al hangen voor gordelroosvaccinatie, waarover het RIVM nu nog in gesprek gaat.

Het is onvoorstelbaar. Alleen al om het persoonlijk drama, het enorme leed dat door een simpel prikje voorkomen kan worden. Maar zeker ook in het licht van het ongeëvenaarde zorginfarct waar we op af stevenen, waarin ziekenhuizen dusdanig overbelast en onderbemand raken dat burgers collectief gezondheid inleveren, zich blauw moeten betalen, of meest waarschijnlijk allebei. Preventie is een van de weinige mogelijkheden om ook die pijn te verzachten, en vaccinatie daarin het meest effectief. Is een systematische reservering op de begroting voor preventie door vaccinatie dan echt te veel gevraagd?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving concludeerde vorig jaar al dat het vaccinatiestelsel geen doelmatig ingericht geheel vormt, maar meer lijkt op een lappendeken. Ook HollandBIO luidde meermaals de noodklok: het duurt gemiddeld negen jaar om een bewezen effectieve vaccinatie in een arm te krijgen in Nederland. Maar dat wanneer eindelijk alle seinen op groen staan, “nee” ook nog tot de mogelijkheden behoort, was zelfs voor ons nieuw. Blijkbaar gaan we pas in de allerlaatste stap op zoek naar de financiële middelen. Preventief budgetteren van preventie blijkt een brug te ver.

Lees meer:

Stand van Zaken rotavirus-, griep- en HPV-vaccinatie

Kamerbrief over uitvoering motie beschikbaarstelling gordelroosvaccin

https://www.nos.nl/l/m/2429961

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/schiet-op-met-gratis-hpv-vaccin-voor-volwassenen-zeggen-gynaecologen-je-beseft-ineens-ik-ben-30-en-sterfelijk/

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/05/kortetermijndenken-leidt-tot-dom-besluit-over-rotavaccin-886104/

← All news

Boost voor biotechnologie

, , , , ,

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Biotechnologie raakt alle facetten van de samenleving. Is het niet vanwege de rol die de sector speelt in de bestrijding en preventie van ziekten, dan wel in verduurzaming of de ontwikkeling van voedsel. En de mogelijkheden reiken nog verder, met een kennisniveau dat op veel terreinen als toonaangevend geldt. “Biotech kan in belangrijke mate bijdragen aan de aanpak van grote uitdagingen wereldwijd. In het behalen van 11 van de 17 sustainable development goals, bijvoorbeeld”, zegt Annemiek Verkamman, directeur van belangenvereniging HollandBIO. Met de biotechnologische kennis kan volgens onderzoeksbureau McKinsey jaarlijks een economische impact worden bereikt tussen de 27 en 37 miljard euro. Toch wordt dat potentieel niet optimaal benut. “Veel kansrijke ideeën en innovaties vinden om verschillende redenen niet hun weg naar concrete oplossingen en producten. Daar gaan we iets aan doen.”

Waarde

Met de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds – een overheidsinjectie van in totaal 20 miljard voor initiatieven die de economie versterken – lijkt een toename van valorisatie in de biotechnologie nu dichterbij te komen. Het programma Biotech Booster moet kennis op basis van toponderzoek helpen omzetten in diensten, producten en bedrijven. Oftewel: meer waarde genereren met wetenschap, zoals Mirjam van Praag het omschrijft. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt de landelijke impactagenda vanuit universiteiten. De VU is een van de partijen in de publiek-private coalitie achter de Groeifonds-aanvraag en onderhoudt hierin een nauwe samenwerking met HollandBIO.

“Onderzoekers en ondernemers weten elkaar van oudsher niet zo snel te vinden. Dat staat valorisatie in de weg. Bovendien gaat overheidsfinanciering binnen de universitaire wereld eerder naar onderzoek en onderwijs. Voor de aanpak van de huidige maatschappelijke opgaven is wetenschap onmisbaar. Maar de waarde moet er wel uitkomen. Gelukkig staan deze werelden steeds meer open voor elkaar. Er is momentum voor de Biotech Booster”, zegt Van Praag.

Tonen en toetsen

In het Booster-programma worden dan ook bruggen geslagen. Een belangrijke eerste schakel is het opzetten van zogenoemde trusted communities. Dit zijn thema-gedreven netwerken die bestaan uit verschillende partners uit relevante sectoren. Samen vormen ze een vertrouwde omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en een (gezamenlijk) idee al in een vroeg stadium kan worden ontwikkeld en uitgetest. Zo is het op laagdrempelige wijze mogelijk om te inventariseren voor wie een uitvinding interessant is, en: waar een toepassing eventueel aan moet voldoen.

“In de praktijk belanden veel start-ups met een goed idee aan een druppelinfuus waardoor ze moeten beknibbelen op studies en ander onderzoek”, zegt Verkamman. “In de trusted communities is er alle ruimte voor projecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Per thema zien ze er anders uit. Bij een medisch biotechnologisch idee kan de community bestaan uit wetenschappers, patiënten, verzekeraars en business developers van grote bedrijven die de markt overzien.”

Projecten met potentie kunnen terechtkomen in de volgende fase: het biotech innovation programme. Hierin is er nog steeds sprake van een project, maar wordt er door ondernemers verder onderzocht of er in het idee moet worden geïnvesteerd. De wetenschappers blijven gedurende het hele proces betrokken.

Impact

De Biotech Booster heeft potentie om economische groei te stimuleren. Zo moet het programma in 2031 21 scale-outs opleveren, waarvan vijf met een succesvolle exit deal. Alle effecten samen van de Biotech Booster zijn goed voor een cumulatief bbp-effect van 440 miljoen euro in 2031. Dit loopt op tot 10 miljard euro in 2050 wanneer het model in werking blijft.

Maar de impact reikt nog veel verder, merkt Van Praag op. “De Booster brengt een beweging op gang waarin het ene initiatief of idee leidt tot het volgende. Valorisatie levert niet alleen directe baten op, maar ook besparingen. Daarnaast kunnen successen uit de Biotech Booster niet alleen leiden tot economische, maar ook maatschappelijke impact die zelfs tot ver buiten Nederland reikt. Tot in armere landen bijvoorbeeld.”

De Biotech Booster is geslaagd als verschillende projecten een vlucht krijgen en resulteren in ondernemingen en producten met toegevoegde waarde, vindt Verkamman. Al gaat het er volgens haar niet om hoe, maar dát een innovatie zijn weg vindt. “Er zal ook genoeg niet lukken. Dat mag juist. Als de manier van werken en hoe we omgaan met innovaties maar normaal wordt. En dus, dat ideeën vanuit de biotechnologie veel eerder worden getoetst en kunnen landen. Zo profiteren we allemaal van de aanwezige kennis.”

Mirjam van Praag (links) en Annemiek Verkamman (rechts)
Mirjam van Praag (VU) & Annemiek Verkamman (HollandBIO). Foto: Maartje Geels
← All news

Beter gebruik van gezondheidsdata essentieel voor #dezorgvanmorgen, maar wie betaalt?

, ,

De kosten voor het inzien van jouw gezondheidsdata via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen niet vanuit de zorgverzekeringswet betaald worden, concludeert het Zorginstituut. Tegelijkertijd stelt de Europese Commissie voor om inwoners in de toekomst gemakkelijk en gratis toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens. Ook HollandBIO ziet slimmer en beter gebruik van gezondheidsdata als randvoorwaarde om gezondheid op maat te realiseren, ons ideaalbeeld voor #dezorgvanmorgen. De grootste hamvraag? Hoe gaan we dat(a) financieren?

Hoe gaan we data financieren? Een lastige vraag, waar VWS -noch andere partijen- een antwoord op lijken te hebben. Wel roepen steeds meer partijen op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, want het aantal programma’s, projecten en trajecten is inmiddels schier oneindig. VWS belooft begin 2023 opheldering over de inzage en uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals, hoe dit in andere landen georganiseerd is, en welke oplossingen er mogelijk zijn voor knelpunten die we in Nederland ervaren. Maar of dat genoeg regie is om tot één (landelijk dekkend netwerk van) gezondheidsdata-infrastructuur te komen…?

Mogelijk biedt het toekomstige Integraal Zorgakkoord een uitkomst. Onder het overkoepelende thema ‘passende zorg’ volgen hier afspraken over thema’s zoals uitkomstgerichte zorg en gegevensuitwisseling. Bij de uitwerking maakt HollandBIO zich wel zorgen over de randvoorwaarden dat de afspraken inpasbaar moeten zijn binnen het budgettair kader en moeten resulteren in een ombuiging van 1,3 miljard euro in 2026. Weer lijkt VWS in de valkuil te stappen van kostenbeheersing als uitgangspunt. Een gemiste kans.

HollandBIO vindt dat het nastreven van gezondheid het uitgangspunt moet zijn voor #dezorgvanmorgen. De transitie van zorg naar gezondheid, of passende zorg, is broodnodig. Maar daarvoor moeten we wel eerst zaaien en dan oogsten. Concreet betekent dat dat we zullen moeten investeren in technologische innovaties en essentiële randvoorwaarden, zoals een duurzame nationale data infrastructuur, die het mogelijk te maken de juiste patiënt op het juiste moment van de juiste behandeling te voorzien – of dat nou gaat om een curatieve of preventieve optie!

Lees meer:

Rapport: Verkenning-mogelijkheden-persoonlijke-gezondheidsomgeving-binnen-de-zorgverzekeringswet

Voorstel voor een Europese Health Data Space (EHDS)

Kamerbrief over Voortgang Integraal Zorgakkoord

Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over #dezorgvanmorgen

Kamerbrief herijking grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg

Regie op Registers appel voor centrale regie op het zorginformatielandschap

← All news

Vaccinaties sneller naar de praktijk graag

,

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over: dat geldt ook voor preventie. Helaas lukt het lang niet altijd om de daad écht bij het woord te voegen. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is het hard nodig om ons vaccinatiestelsel op te lappen, maar we wachten al meer dan een jaar op actie. Toch koopt staatssecretaris Van Ooijen nog meer tijd, met de mededeling dat een beleidsreactie pas deze zomer volgt. Tot overmaat van ramp wordt het Commissiedebat Medische Preventie dat 12 mei op de rol stond, tot nader order uitgesteld. Deze vertragingen zijn illustratief voor het Nederlandse vaccinstelsel. De implementatie van rotavirusvaccinatie duurt inmiddels zó lang dat artsen de noodklok luiden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De liefde van HollandBIO voor bewezen effectieve preventie interventies als vaccinatie komt duidelijk niet van één kant, laten we er daarom gauw werk van maken! 

← All news

De Biorevolutie: Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving

, , , , , , , ,

Vermindering van CO₂-uitstoot, de strijd tegen het coronavirus, nieuw perspectief voor patiënten, voldoende voedsel voor iedereen. Noem een mondiale uitdaging van deze tijd en biotechnologie draagt bij aan de oplossing. Niet voor niets investeren overheden, kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd enorm in zowel de wetenschappelijke als de commerciële ontwikkeling van deze sector. Reden voor HollandBIO om de maatschappelijke meerwaarde van de Nederlandse biotech op een rij te zetten, te illustreren met acht klinkende praktijkvoorbeelden en een to-do-lijst te destilleren.

Wereldwijd wordt er vol interesse gekeken naar Nederlandse innovaties voor een duurzame en gezonde samenleving. Toch moet er meer gebeuren om het volledige potentieel van de Biorevolutie te benutten. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van Nederlandse biotech en hoe bereiken we het toekomstideaal? Bekijk de publicatie:

Bekijk het document door op de afbeelding of de link hieronder (hollandbio.nl/biorevolutie) te klikken
← All news

Minister Kuipers publiceert beleidsagenda pandemische paraatheid

,

In de strijd tegen infectieziekten moeten we ons een stuk beter voorbereiden, vindt minister Kuipers. Met zijn beleidsagenda streeft hij daarom naar een blijvende verhoging van onze pandemische paraatheid. Vaccins en geneesmiddelen komen daarbijaan bod als “essentiële innovaties”, al blijft het plan wat mager over “hoe” we deze versneld gaan ontwikkelen en toepassen. Gelukkig stipt de minister tot onze grote vreugde aan dat het huidige vaccinatiestelsel op dit punt aan een boost(er) toe is. Daarom kijkt HollandBIO met smart uit naar een gedegen plan dat de knelpunten nauwgezet adresseert. Pas als dat plan helder is, kan er gekeken worden welke uitvoerende partij daar het beste bij past.

← All news

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

, , , , ,

Den Haag, 14 april 2022 – Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën – met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie die bestaat uit de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Hogescholen, onderzoeksinstituut TNO, HollandBIO als belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector en toonaangevende biotechnologiebedrijven DSM en Janssen. Hun gezamenlijke ambitie is om van Nederland een wereldwijde hotspot in de biotechnologie te maken door de ontbrekende schakel in de valorisatieketen te vormen. Het voorstel is door het ministerie van OCW in nauw contact met andere departementen ingediend bij de Groeifondscommissie.

Mirjam van Praag (voorzitter College van Bestuur bij de Vrije Universiteit Amsterdam): “Bedrijven en kennisinstellingen hebben binnen Biotech Booster de handen ineengeslagen om de uitstekende Nederlandse kennispositie op het gebied van biotechnologie te vertalen naar bedrijvigheid en producten die de maatschappij bereiken. Biotech Booster voegt ondernemend vermogen toe aan excellent onderzoek en helpt zo uitvinders in teams en via projecten kansrijke ideeën te verzilveren. Met deze unieke coalitie vergroten we de maatschappelijke impact van ons onderzoek.”

Annemiek Verkamman (Directeur HollandBIO): “Nederland kiest voor biotechnologie en zet daarmee een grote stap op weg naar een positie als wereldwijde hotspot van biotech innovatie. Ervaren ondernemers begeleiden teams op bedrijfsmatige wijze om wetenschap te vertalen in kansrijke projecten. Door Biotech Booster gaan  consumenten, patiënten en burgers op termijn meer profiteren van Nederlandse topkennis.”

Maatschappelijke en economische opbrengsten van Biotech Booster

Met Biotech Booster kunnen uitvinders en ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Voorbeelden zijn biosensoren die helpen ziektes op te sporen, gewassen die bestand zijn tegen klimaatverandering en algen die we als biobrandstof kunnen inzetten. Biotech Booster voegt naar verwachting in de komende negen jaar 440 miljoen euro toe aan de Nederlandse economie (structureel bbp-effect). Dit loopt op tot ruim 10 miljard euro in 2050. Daarmee versterkt Biotech Booster het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Bovendien stelt Biotech Booster nieuwe ondernemers in staat om te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

Volgende stappen

De komende periode gaan de betrokken partijen binnen Biotech Booster aan de slag met de volgende stappen. Zo wordt de organisatie van Biotech Booster verder opgezet en gaan de betrokken partijen goede afspraken maken over onderwerpen als intellectueel eigendom, bemensing en de verdeling van mogelijke baten. Daarna kan het programma snel van start. Vijftig veelbelovende ideeën per jaar starten in één van de verschillende zwaartepunten in het Nederlandse biotech ecosysteem. Per jaar worden vijf daarvan opgewerkt naar een investeerbaar eindresultaat. Een eindresultaat dat als startpunt dient voor een startup of een nieuw product binnen een bestaand bedrijf.

← All news

Doorpakken op versnelde en verbeterde advisering van de Gezondheidsraad

,

Tijdens de pandemie leverde de Gezondheidsraad (GR) binnen enkele weken of zelfs dagen een onafhankelijk en betrouwbaar advies over nieuwe vaccins. Een schril contrast met de reguliere tijdslijnen: gemiddeld laat een GR-vaccinadvies 7,5 jaar (!) op zich wachten. Nu de Raad bewezen heeft het ook binnen één week te kunnen, zal HollandBIO’s oproep om elk nieuw vaccin binnen één jaar van een advies te laten voorzien, zeker haalbaar zijn.

De coronacrisis dwong de GR tot verandering. Adviezen volgden sneller en waren vaker vaccin- in plaats van ziektespecifiek. In het eigen jaarverslag tekent voorzitter Bart-Jan Kullberg op dat de Raad goed in staat bleek om nieuwe onderzoeksgegevens te beoordelen op kwaliteit en relevantie, ook in afwezigheid van peer-reviews. Door bovendien digitaal te werken, buiten kantoortijden te vergaderen en de agenda’s leeg te vegen bleek veel mogelijk: publiceerde de GR voor corona in een goed jaar maximaal 4 vaccinadviezen, in 2021 bracht zij maar liefst 36 maal een advies uit.  

HollandBIO hoopt dat dit nieuwe elan de problematiek van het Nederlandse vaccinatiestelsel, zoals o.a. geschetst door de RVS, fors zal verlichten. Deze komt namelijk voort uit het vaak jarenlange adviesproces van de GR over “een optimale vaccinatiestrategie”. Al jaren pleiten wij voor vaste tijdslijnen voor advisering over elk nieuw vaccin. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat agendering en advisering van een nieuw vaccin bij de GR gemiddeld 7,5 jaar kost, waarmee het nationale traject van registratie naar arm in zijn totaliteit inmiddels gemiddeld 9 jaar in beslag neemt.  

Natuurlijk is de crisismodus geen duurzaam model. Net als andere organisaties met een cruciale rol in de pandemiebestrijding, gaven de leden en medewerkers van de GR in een evaluatie van KWINKgroep aan dat deze zijn tol eiste. Wat HollandBIO betreft hoeft een advies over de inzet van vaccins dan ook écht niet altijd in dagen, of zelfs in enkele weken beschikbaar te zijn. Maar gegarandeerd binnen één jaar moet toch kunnen.  

De coronapandemie heeft bewezen dat het versnellen en moderniseren van de werkwijze geen kwestie van kunnen is, maar een kwestie van willen. En die wil is er, blijkens de ambitie van zowel de GR als opdrachtgever VWS om maximale gezondheidswinst met vaccinatie te verzilveren. Laten we het geleerde dan ook snel in de praktijk brengen om vaccins ook in niet-pandemische tijden optimaal te benutten.  

← All news

Interessepeiling IPCEI Health

, , , , , ,

Nederland verkent de interesse uit de markt voor een IPCEI Health en heeft daarom tot 19 april aanstaande een interessepeiling geopend. Een IPCEI is een mogelijk aantrekkelijke nieuwe bron van financiering voor biotech innovatie. Inschrijven op deze interessepeiling is een voorwaarde om later in het proces een aanvraag voor financiering in te dienen.

Meer informatie over de interessepeiling vind je op de website van RVO. RVO, VWS en EZK organiseren op 4 april van 13:00 tot 14:30 uur een webinar over IPCEI Health. De aanmeldlink wordt later op de website van RVO gepubliceerd. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met de IPCEI Health coördinator Michelle van Wijk, via ipcei.health@rvo.nl.

Over IPCEI Health

Een IPCEI – Important Projects of Common European Interest – is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen. Binnen een IPCEI mogen overheden meer financiële steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders mogelijk is.

IPCEI Health richt zich op:

  1. Innovatie en vergroening van productietechnologieën en -processen voor grondstoffen en geneesmiddelen;
  2. Innovatie op het gebied van antimicrobiële resistentie en zeldzame ziekten, alsook op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, voor zover deze een aanvulling vormen op HERA;
  3. Ontwikkeling van cel- en gentherapieën, met inbegrip van productieprocessen en -technologieën.

Intekenen kan tot 19 april

Zowel individuele bedrijven als consortia kunnen tot 19 april 2022 intekenen op de interessepeiling. Intekenen verplicht je tot niets, maar is wel een voorwaarde om in een later stadium als hoofdaanvrager een aanvraag in te mogen dienen. Als je niet hebt ingetekend, dan kan je later wel aansluiten bij een bestaande subsidieaanvraag, maar is het niet mogelijk om dit zelf te doen.

Mocht je projectideeën hebben die mogelijk binnen de focus van IPCEI Health vallen, dien deze dan vooral in voor de deadline van 19 april. Het format voor indiening staat op de website.