← All news

De biotech partijwijzer

, , , , ,

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. In hoeverre omarmen politieke partijen de biorevolutie en biotech innovaties die het leven beter maken? Hollandbio zocht het uit en legde partijprogramma’s langs de lat van innovatie, gezondheid en duurzaamheid.

Twaalf partijprogramma’s gescoord op biotechnologie

De inzet van hollandbio is helder: de revolutionaire innovaties uit de biotechnologie gebruiken om Nederland innovatiever, gezonder en duurzamer te maken. Daarvoor hebben we het gloednieuwe Biotech Verkiezingsmanifest opgesteld. Om te zien hoe partijen zich daartoe verhouden, hebben we de verkiezingsprogramma’s van de twaalf grootste partijen gescoord op de thema’s innovatie, gezondheid en duurzaamheid. Daarbij hebben we waar mogelijk ook gekeken naar de doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB), waarin sommige partijen extra kleur bekennen. Zo ontstaat het overzicht van welke partijprogramma’s het meest uitgesproken voorstander zijn van biotechnologie.

Uitleg per thema

Een ijzersterk innovatie- en ondernemersklimaat

Het stimuleren van ondernemerschap is een maatschappelijke taak. Daarom moet er in Nederland voldoende en passende financiering zijn, hetgeen toekomstige innovatie versnelt. Ook de (fiscale en publieke financierings-)instrumenten die we tot onze beschikking hebben moeten op orde zijn, zodat het biotech ecosysteem verder tot bloei kan komen. Hiermee versnellen we de biorevolutie en plukken we daarvan de vruchten voor gezondheid, duurzaamheid en economische groei.

Gezondheid op maat

Nederland moet toe naar een stelsel dat gezondheid op maat mogelijk maakt. Daarvoor is betere toegankelijkheid van innovatieve/gepersonaliseerde geneesmiddelen noodzakelijk, evenals het beter benutten van de mogelijkheden van diagnostiek. Ons land moet doorpakken op preventie en heeft een gezondheidsdata-infrastructuur nodig als voorwaarde voor passende zorg.

Biotechnologie voor een duurzame toekomst

Ons land kan een gidsrol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Daarvoor moeten we wel ruim baan geven aan disruptie en is Europa aan zet voor meer biotech impact. Duurzame oplossingen zijn er volop, die alleen worden benut als er nationaal wordt doorgepakt. Daarom wordt opschaling gestimuleerd en is een brede maatschappelijke toepassing van doorslaggevend belang.

Score per thema

Innovatie

D66 (donkergroen): D66 heeft met inzet op sleuteltechnologieën, een wetenschapsfonds en de optuiging van een Nederlandse publiek-private investeringsbank een duidelijke en voor de biotech sector relevante inzet op innovatie. Ook wil de partij een fiscale regeling voor innovatie en duurzaamheid.

Volt (donkergroen): Volt besteedt op innovatievlak veel aandacht aan start- en scale-ups en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben rond financiering en intellectueel eigendom. Ook zetten zij in op een industrie- en innovatievisie waarin de kansen uit sleuteltechnologieën centraal staan, maar volgt er een lastenverzwaring voor bedrijven door de verhoging van het tarief van de innovatiebox.

VVD (donkergroen): Uitgebreide plannen en oog voor ondernemers in alle soorten en maten in de politieke keuzes zorgen voor een goede score voor de VVD. De aandacht voor betere valorisatie,  financieringsmogelijkheden en toegang tot talent voor specifiek start- en scale-ups vallen in het bijzonder op. Helaas wil de partij het resterende budget van het Nationaal Groeifonds schrappen.

CU (donkergroen): De ChristenUnie besteedt in zijn programma veel aandacht aan het Nederlandse innovatieklimaat, met concrete plannen op financierings- en valorisatiethema’s. Ook wil CU voldoen aan de Lissabon-doelstelling van 3% van ons BBP aan R&D-uitgaven. Helaas wil de partij het resterende budget van het Nationaal Groeifonds schrappen.

NSC (lichtgroen): NSC heeft oog voor de noden van start- en scale-ups en innovatief mkb en wil daar beleid, fondsen, internationaal talent en instrumenten als de WBSO en Innovatiebox voor inzetten. Daar tegenover staat dat de partij de 30%-regeling versobert, en het Klimaatfonds en Stikstoffonds afschaft omdat zij de democratische controle daarop mist. Het Groeifonds gaat samen met Invest-NL en delen van RVO op in een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij.

CDA (lichtgroen): Voor innovatie heeft het CDA op papier goede ambities, met onder andere vermindering van regeldruk en het Europees investeren in sleuteltechnologieën zoals biotechnologie, maar het ontbreekt hier en daar aan concrete plannen voor start-ups, mkb en gevestigde bedrijven voor een ijzersterk innovatieklimaat. Ook schaft het CDA het Nationaal Groeifonds af.

BBB (lichtgroen): BBB besteedt veel aandacht aan het verminderen van regeldruk voor alle soorten bedrijven en plaatst een grote nadruk op het behouden en verbeteren van het vestigingsklimaat, onder andere via fiscale regelingen. Er is iets minder specifieke aandacht voor start- en scale-ups en het inzetten op sleuteltechnologieën.

PvdD (oranje): Aan de ene kant stelt PvdD maatregelen voor die vooral grote en gevestigde bedrijven raken, zoals het fors verhogen van de winstbelasting en het schrappen van de expatregeling. Wel pleit de partij voor het fiscaal aantrekkelijker maken van geduldig kapitaal in sectoren die minder snel rendement opleveren (zoals biotech) en maatregelen en instrumenten toe te spitsen op duurzame ‘opbouwbedrijven’.

GroenLinks/PvdA (oranje): GroenLinks/PvdA wil dat de overheid gaat mee-investeren in baanbrekende innovaties die kansrijk zijn én die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Wel vragen zij een grote bijdrage van bedrijven, bijvoorbeeld door hogere afdrachten, en willen ze de expatregeling en innovatiebox afschaffen. Ook schrappen ze het resterende budget voor het Nationaal Groeifonds, waarvan een deel wordt geïntensiveerd in een innovatiefonds. Daarnaast stellen ze voorwaarden rond publieke kennis en patenten aan innovaties die uit publiek geld voortkomen en willen zij publiek-private samenwerking meer van elkaar scheiden.

SP (rood): De SP plaatst de nadruk op hogere lasten en grotere verplichtingen voor met name grote bedrijven. Daarnaast moet publiek-privaat onderzoek zodanig gaan verlopen dat private partijen daar geen zeggenschap meer over hebben. Wel komt er voor startende bedrijven en mkb een nationale investeringsbank met leningen.

FVD (rood): FVD wil regeldruk voor het mkb terugdringen, maar besteedt verder weinig tot geen aandacht aan de bijdrage van innovatieve (biotech) bedrijven aan de economie.

PVV (rood): De PVV besteedt in haar programma in het geheel geen aandacht aan de rol die (biotech) bedrijven en innovatie kunnen spelen en de bijdrage die zij kunnen leveren op economisch vlak.

Gezondheid

BBB (donkergroen): Op gezondheidszorg en in het bijzonder rond geneesmiddelen zet BBB in op het versnellen van de toegang tot innovatieve geneesmiddelen. Daarnaast roept BBB op zorgverzekeraars meer te stimuleren op preventie en willen zij geanonimiseerd datagebruik mogelijk maken voor de ontwikkeling van innovaties.

VVD (lichtgroen): Brede aandacht en concrete plannen voor de verschillende onderwerpen die spelen op het gezondheidsvlak, waaronder proefdiervrije innovatie, het uitwisselen van data en het verbeteren van preventie door bijvoorbeeld vaccinatie. Toch is het zorgelijk dat nieuwe behandelingen/behandelmethoden wat de VVD betreft niet langer automatisch het basispakket instromen.

Volt (lichtgroen): Pleidooi voor gezamenlijke Europese inkoop van geneesmiddelen, het verder ontwikkelen van de Europese farmaceutische strategie en het opzetten van een fonds voor het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten. Ook wil Volt focussen op de aanpak van AMR en pandemische paraatheid en meer nadruk op preventie in de zorg en maatschappij, bijvoorbeeld door 1% van het zorgbudget hiertoe over te hevelen naar gemeenten.

D66 (lichtgroen): D66 wil een grotere rol voor de overheid op gezondheidszorg, bijvoorbeeld door investeringen in gebieden waar de markt niet instapt of door gezamenlijke Europese onderhandelingen over geneesmiddelen. Ook steekt de partij meer geld in (medische) preventie. Verder wil D66 stappen maken op het stimuleren van klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie en vaccins. Punt van aandacht is dat D66 farmaceutische winst onverdedigbaar vindt, meer inzicht vraagt in hun kosten en deze bedrijven mogelijk zwaarder wil belasten.

NSC (lichtgroen): Op geneesmiddelen plaatst NSC de nadruk op de transitie naar passende zorg, de-medicalisering en het scherper kijken naar en (Europees) inkopen van nieuwe, innovatieve medicijnen. Verder heeft NSC aandacht voor belangrijke randvoorwaarden zoals structurele financiering voor innovaties die de zorg aantoonbaar kwalitatief verbeteren en goedkoper maken en ruim baan geven aan goede ICT en technologie. Op preventie komt lijkt NSC vooral in te zetten op leefstijlpreventie.

PVV (lichtgroen): Op gezondheidsvlak vindt de PVV dat er geen wachttijd moet zijn voor medicijnen na een positief advies van het EMA en dat extra zorgkosten voorkomen worden doordat mensen met het afschaffen van het eigen risico geen zorg mijden.

CDA (geel): Het CDA wil zorgdata weghouden bij bedrijven, hoewel deze enorm kunnen helpen bij het ontwikkelen en beter toepassen van geneesmiddelen en diagnostica. Daarentegen zetten ze wel fors in op preventie. Over geneesmiddelen is weinig terug te vinden, behalve het tegengaan van tekorten.

CU (geel): De “ethiek der voorzichtigheid” inzake medische innovaties en beperkingen voor wetenschappelijk onderzoek verlagen de score voor de CU. Toch zijn er wel stevige en concrete ambities op preventie, bijvoorbeeld door preventieve interventies in het basispakket op te nemen en vaccinatie beter te organiseren.

PvdD (oranje): Zoals verwacht besteedt de PvdD veel aandacht aan proefdiervrije innovatie door onder andere in te zetten op het sneller en beter erkennen en toepassen van nieuwe onderzoeks- en testmethoden. Rond geneesmiddelen wil de partij meer transparantie over de opbouw van prijzen en het inperken van patenten bij belemmeringen voor de toegankelijkheid. Verder pleit de PvdD voor uitgebreide overheidscommunicatie over vaccins. 

GroenLinks/PvdA (oranje): Op geneesmiddelen pleit GroenLinks/PvdA voor soms verregaande maatregelen, van het gezamenlijk inkopen van geneesmiddelen in Europa tot het herzien van het patentrecht en ruimere mogelijkheden voor dwanglicenties en het goedkoop namaken van dure medicijnen. Wel heeft de partij een stevige en goede inzet op preventie, bijvoorbeeld door meer geld te geven aan regionale zorgfondsen en de GGD’en, die daarin een belangrijke taak krijgen.

SP (oranje): Op geneesmiddelen stelt de SP dat Nederland minder afhankelijk moet worden van de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld met een nationaal onderzoeksfonds voor geneesmiddelen. Wel wil de SP dat preventieve middelen waarvan de effectiviteit is aangetoond voortaan in het basispakket komen.

FVD (rood): FVD is faliekant tegen data-uitwisseling. Op geneesmiddelen willen ze primair generieke geneesmiddelen voorschrijven om medicijnkosten te drukken. Enig lichtpuntje is het pleidooi voor laagdrempelige preventiespreekuren bij de huisarts, hoewel de partij ook het preventieakkoord wil afschaffen.

Duurzaamheid

VVD (donkergroen): Met brede inzet op duurzame vormen van voedselproductie, waaronder kweekvlees en (precisie)fermentatie en moderne veredelingsmethoden, wil VVD de Nederlandse duurzame technologie in ons land houden. Kanttekening hierbij is dat de partij minder geneigd is om via belasting, normering en andere instrumenten een gelijker speelveld voor duurzamere bedrijven te creëren.

D66 (donkergroen): Er zijn vanuit D66 plannen om, met een mix van beleid en geld, toepassingen te stimuleren die een meer duurzame landbouw en een circulaire economie bevorderen, waarbij kweekvlees expliciet wordt benoemd. Tegelijkertijd blijft D66 weg van een duidelijke positie op New Genomic Techniques zoals CRISPR-Cas.

Volt (donkergroen): Door middel van belastingen, normering en (afbuigen van) subsidies wil Volt de CO2-uitstoot beperken en Nederland een wereldwijde duurzame koploper maken. Ook is er expliciete aandacht voor (biotechnologische) innovaties als biobased materialen, kweekvlees en precisielandbouw. Volt heeft echter geen duidelijke positie op New Genomic Techniques.

BBB (lichtgroen): Als het gaat om duurzaamheid, stelt BBB concrete maatregelen voor die ertoe moeten leiden dat biotechnologische innovaties meer ruimte moeten krijgen, bijvoorbeeld door betere Europese regelgeving en vergunningstrajecten. Een kanttekening daarbij is wel dat dit zich met name toe lijkt te spitsen op planten en landbouw, en minder op toepassingen als kweekvlees, (precisie)fermentatie en biobased materialen en toepassingen. Daarnaast is de partij ook minder geneigd om belasting, normering en andere instrumenten te gebruiken om een gelijker speelveld voor duurzamere bedrijven te creëren.

CDA (geel): Met veel inzet op New Genomic Techniques en het behouden van de koppositie in de agricultuur doet het CDA het goed, maar aandacht voor bijvoorbeeld cellulaire agricultuur (kweekvlees en precisiefermentatie), de eiwittransitie en biobased materialen en toepassingen mist.

CU (geel): De CU heeft stevige plannen als het gaat om duurzaamheid, met geld, belasting en beleid voor het stimuleren van groene technologie en toepassingen. Bij vlagen missen concrete plannen en aandacht voor biotechnologie, of het nu gaat om New Genomic Techniques, (precisie)fermentatie of biobased materialen en toepassingen.

GroenLinks/PvdA (geel): Op duurzaamheidsvlak is er vanuit GroenLinks/PvdA vooral veel aandacht voor CO2-reductie op meerdere manieren, bijvoorbeeld door normering en belasting. Ook wil zij meer ruimte voor biobased en circulaire toepassingen en cellulaire landbouw zoals precisielandbouw en kweekvlees. Wel staat de partij enigszins sceptisch tegenover NGT’s, zij stellen daar eisen aan met betrekking tot verduurzaming en een etiketteringsplicht.

PvdD (geel): De PvdD heeft stevige duurzaamheidsdoelen die bereikt worden door maatregelen die opkomende (biotech)bedrijven kunnen stimuleren zoals normering, belastingen en beprijzing. Biotechnologische innovaties zoals kweekvlees en (precisie)fermentatie komen daar expliciet en positief in terug. Grote tegenvaller is dat PvdD mordicus tegen moderne veredelingsmethoden en genetische modificatie bij planten (NGT’s) is.

NSC (oranje): NSC gaat voor overwegend klassieke en bestaande maatregelen om duurzaamheid te stimuleren, zoals het vasthouden aan het emissiehandelssysteem en het verplichten van maatregelen voor de inzameling, het hergebruik en de recycling van materialen. Verder is er veel aandacht voor innovaties in gangbare sectoren en toepassingen, zoals in de akkerbouw en visserij, en niet zozeer op innovaties rond plantenveredeling, kweekvlees en (precisie)fermentatie.

SP (oranje): Voor het stimuleren van duurzaamheid focust de SP op het aanpakken van grote, vervuilende bedrijven. Er is geen aandacht voor (biotechnologische) innovaties die de landbouw duurzamer maken of klimaatverandering tegengaan, alleen voor een transitie naar biologische landbouw.

PVV (rood): Op duurzaamheid wil de PVV vooral zaken afschaffen: van stikstofmaatregelen en het Stikstoffonds tot gelden voor CO2-reductie, en van de deelname aan het VN-Klimaatakkoord tot de Klimaatwet en het Klimaatfonds.

FVD (rood): FVD wil stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, duurzaamheid en is fel tegen de eiwittransitie.

← All news

Hollandbio’s feedback op Europees NGT-voorstel

,

Hollandbio leverde vorige week haar input via een feedbackronde van de Europese Commissie op haar voorstel rond de toepassing van nieuwe genomische technieken (NGT’s) in planten. Al hadden we liever een complete paradigmaverschuiving gezien, dit NGT-voorstel heeft de potentie om de felbegeerde NGT-toepassingen daadwerkelijk op de Europese markt te krijgen en zo bij te dragen aan Europese doelen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en economie. Wel roept het voorstel op enkele punten onduidelijkheid en zorgen op.

Biotech maakt het leven beter. Om de kansen van de mondiale biorevolutie voor gezondheid, duurzaamheid en economie te verzilveren, is een paradigmaverschuiving nodig. In plaats van de huidige gedateerde wet- en regelgeving voor genetische modificatie aan te passen, verkiest hollandbio een nieuwe start met een schone lei. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. Hollandbio pleit voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. Wij pleiten voor een wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie.

Dat gezegd hebbende, is hollandbio blij met het voorstel rond de toepassing van nieuwe genomische technieken (NGT’s) van de Europese Commissie. Dit voorstel heeft het potentieel om gewenste NGT-toepassingen in planten in Europa te ontwikkelen en te telen en zo bij te dragen aan Europese doelen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en economie. Wel roept het voorstel op enkele punten onduidelijkheid en zorgen op die wij terug hebben gegeven richting de Europese Commissie via een recente feedbackronde. Onze zorgen omvatten de haalbaarheid van Categorie 1 en Categorie 2, evenals de interpretatie van Annex I, met name rondom het aantal toegestane modificaties voor polyploïde gewassen, de definitie van het uitgangsmateriaal en de impact van off-target mutaties op de categorisering van gewassen. Bovendien reflecteren we op het voorgestelde verificatieprocedure, de positie van de biologische sector, co-existentiemaatregelen en inconsistenties in de detectievereisten.

Gezien de beperkte reikwijdte van het huidige voorstel, dat tot doel heeft de wetgeving te moderniseren voor een beperkt aantal technieken in planten, dringen we er bij de Europese Commissie op aan om in de nabije toekomst een meer algehele modernisering van de ggo-richtlijn te starten. Ook biotech toepassingen in micro-organismen en celkweek, zoals biobased materialen, cellulaire landbouw en medische toepassingen, lopen tegen de niet-passende en gedateerde huidige Europese ggo-regelgeving aan. Daarom pleiten wij om naast dit voorstel ook spoedig over te gaan tot modernisering van de ggo-regelgeving voor deze toepassingen. Wij stellen voor om in de overwegingen van het huidige wetsvoorstel op te nemen dat er op korte termijn ook een voorstel komt voor micro-organismen en celkweek.

← All news

Throwback to the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) 2023 in Rotterdam 

, , ,

Last week almost 400 attendees gathered from all over the world for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). Our managing director Annemiek Verkamman opened the conference that was taking place in Rotterdam this year. Various biotech companies (and members of hollandbio) shined on stage with inspiring talks and via interesting panels, and there were lots of opportunities for networking before and during the congress.  

We are the Netherlands  

This year’s edition of the premium partnering conference, hollandbio and topsector ChemistryNL made sure to welcome the EFIB delegates in our country. On Monday evening we organized a pre-EFIB drink in Rotterdam, bringing the delegates together already before the event started. During the conference itself, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to showcase what the Netherlands has to offer including videos of various Dutch biotech companies. A sustainable handmade orange Dutch bike was raffled at the second day of the conference, generating lots of interest and attention.  

Dutch sector on stage   

On the pre-conference day during the Swift Pharma Summit hollandbio’s Wieteke Wouters delivered a convincing talk on advanced biomanufacturing for economic development by sharing light on the many chances of biotechnology for a more sustainable, healthy and prosperous future.  

During the plenary opening hollandbio’s Annemiek Verkamman opened the conference and mentioned Rotterdam to be “a fitting location, as the city’s motto ‘Don’t bullshit, just work’ (niet lullen maar poetsen) applies to biotech entrepreneurs around the world.”  

Sarah Resinger, Chief Science and Research Officer of DSM-Firmenich delivered a keynote speech during the plenary morning and ChemistryNL chair Jacqueline Vaessen explained the role of the Dutch government, which was proceeded by a lively panel discussion including Meatable Founder and CTO Daan Luining and Kevin Madden, SVP of Ginkgo Bioworks.  

In the afternoon Hille van der Kaa, COO and founder of Those Vegan Cowboys presented on novel approaches for food system innovation during the food, feed and nutrition session. Aniek van der Woude, R&D Manager at Photanol gave a presentation on bioprocesses and technologies supporting the bio-based transition, while Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech, spoke on sustainable finance opportunities and challenges for bio-based innovations. Adam Burja, Head of Biotechnology, Science & Research at DSM-Firmenich presented on biomanufacturing Europe’s industrial transformation.  

Wednesday afternoon hollandbio’s Rianne formally handed over the national host position to Bioeconomy for Change, the French bioeconomy network.   

Thank you and see you next year!  

We were extremely pleased with the amazing speakers and delegates and had a great time as local host partner, contributing to putting European industrial biotechnology in the spotlight and reflecting on what Europe needs to be a leader, resilient and competitive in the field. We would like to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making EFIB a great success once again. We are looking forward seeing you all again November next year at EFIB 2024 in Marseille, France!

← All news

Dutch tasting events for cultivated meat and fish in the center of attention

, ,

Just before the summer, the Dutch ministries of Agriculture and Health announced that they will facilitate tasting sessions for cultivated meat and fish in a responsible and safe way, based on a Code of Practice that Meatable, Mosa Meat and hollandbio helped to materialize. As this is a first in the European Union, the news attracts a lot of attention, most recently in the European Biotechnology Magazine. In the article, hollandbio’s Timen, amongst others, elaborates on the next steps, the valuable insights and upsides tasting sessions could bring, and the implications of this Dutch initiative in a broader, European context. Check it out!

← All news

14 miljard euro subsidie voor fossiele plastics, dat kan beter! 

, ,

Het Kabinet schat dat de Nederlandse overheid jaarlijks maar liefst 14 miljard euro aan belastingvoordeel geeft op olie die gebruikt wordt voor de productie van plastics. Dit blijkt uit een inventarisatie die het Kabinet als onderdeel van de Miljoenennota heeft uitgevoerd en die al in handen is van De Volkskrant. Wat hollandbio betreft, illustreert dit astronomische bedrag de kansen voor biotech en een duurzame toekomst – want hoe veel sneller kunnen we die van de grond krijgen op het moment dat we dat belastingvoordeel inzetten voor de productie van duurzame, biobased plastics?  

De disruptieve technologieën die niet alleen fossiele grondstoffen in veel gevallen overbodig maken, maar ook nog weinig tot geen schade toebrengen aan mens en milieu, zijn al lang ontwikkeld. Zo maakt biotechnologie het mogelijk om met behulp van micro-organismen duurzame plastics te produceren uit afval en reststromen, direct uit CO2 en zonlicht, of uit CO2 en duurzame waterstof. Aan het einde van de levenscyclus van deze producten, kun je die recyclen in nieuwe plastics of via industriële compostering (de gft-bak) omzetten in voeding voor planten. En dat alles zonder schadelijke microplastics achter te laten in het milieu. Deze nieuwe biobron is onmisbaar binnen de transitie naar een circulaire economie, of het nu gaat om de maakindustrie, kunststoffen, de bouw of om biomassa. 

De 14 miljard euro die de Nederlandse overheid jaarlijks misloopt aan vrijstellingen aan accijns op olie voor de productie van plastics, kunnen we dan ook beter en duurzamer inzetten. Want disruptieve oplossingen, zoals die uit de biotech, lopen continu tegen het ongelijke (subsidie)speelveld aan, waardoor zij de concurrentie met conventionele, fossiel-gebaseerde toepassingen minder goed aankunnen. Wat onze sector nodig heeft, is het stimuleren van verdere opschaling van de productiecapaciteit, het creëren van meer vraag in de markt via bijvoorbeeld een verplicht aandeel bioplastics in de totale productie, minder subsidies voor fossiel-gebaseerde toepassingen en stimulerende wetgeving van lab tot maatschappij en consument.  

← All news

Kabinet steunt Europees NGT-voorstel

,

Hollandbio ging opgetogen het weekend in na lezing van de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor regulering van nieuwe genomische technieken (NGT). Het kabinet is positief gestemd over het voorstel, dat de toepassing van NGTs in planten toegankelijk moet maken voor de Nederlandse en Europese zaadveredelingssector. Het zogenaamde BNC-fiche vormt de voorgenomen inzet van de Nederlandse overheid in Europees verband. Met die inzet zit het wel snor, concludeert hollandbio.

Na de ministerraad afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het EU-voorstel voor Nieuwe Genomische Technieken naar de Tweede Kamer. Met het fiche geeft het kabinet haar appreciatie van het op 5 juli gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie (EC) voor regulering van nieuwe genomische technieken, zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas9 in planten. Het fiche bepaalt de inzet van Nederland in de modernisering van de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen, een onderwerp dat hollandbio uiteraard na aan het hart ligt. 

Twee categorieën voor NGT-planten 

In haar voorstel onderscheidt de Commissie twee categorieën NGT-planten. Categorie 1 betreft NGT-planten die die vergelijkbaar zijn met planten die veredeld zijn met conventionele veredeling of verkregen zijn door natuurlijke variatie. Voor deze categorie geldt straks een notificatieplicht, waarna geverifieerde categorie 1-planten worden opgenomen in een publieke database. Ook de zaden worden gelabeld zodat de keuzevrijheid voor boeren blijft om wel of niet van deze zaden gebruik te maken. Omdat deze planten biologisch niet te onderscheiden zijn van conventioneel of natuurlijk verkregen planten en het wetenschappelijke bewijs dat ze net zo veilig zijn overweldigend is, zijn deze planten vrijgesteld van zowel de EFSA-beoordelingsprocedure als de politieke toelatingsprocedure in de EU.  

Onder categorie 2 vallen NGT-planten waarvan de kans klein is dat deze ook in de natuur of met conventionele veredeling tot stand zouden kunnen komen. Deze categorie blijft onderhevig aan een EFSA-veiligheidsbeoordeling, maar krijgt wel een meer proportionele toelatingsprocedure in vergelijking met klassieke ggo-toepassingen.  

Stap in de goede richting 

Hoewel hollandbio nóg liever een complete paradigmashift in het voorstel van de Europese Commissie had gezien, waarmee het doemdenken over ggo’s en het discrimineren van producten op basis van technologie eindelijk zou stoppen, is het voorstel een stap in de goede richting – en van de beleidsopties ter tafel bovendien het hoogst haalbare. 

Ook het kabinet reageert positief op de komst van het EU-voorstel, waarmee de Europese Commissie tracht de slepende politieke impasse rondom het benutten van wetenschappelijke vooruitgang in de plantenveredeling te doorbreken. Wel signaleert het kabinet een aantal aandachtspunten, waar Nederland tijdens het raadstraject aandacht voor wil vragen. Zo vindt de regering de gelijkswaardigheidscriteria, op basis waarvan de scheiding tussen de twee categorieën wordt gemaakt, nog onvoldoende helder en proportioneel. Ook zijn de gevolgen voor de biologische sector op basis van het voorstel nog onvoldoende concreet. Tot slot geeft het kabinet aan de door de EC aangekondigde studie over intellectueel eigendom op dit domein van belang te vinden en daarom  sneller uitsluitsel wil krijgen dan 2026.  

Ondanks de demissionaire status van het kabinet is het onderwerp niet controversieel verklaard door de Tweede Kamercommissie LNV. Op woensdag 27 september zal het BNC-fiche op de agenda prijken van de procedurevergadering van de Commissie LNV en wordt er besloten of en wanneer het verder behandeld wordt. Natuurlijk houdt hollandbio dit nauwlettend in de gaten. 

Praat mee over het voorstel 

Wil jij meer weten over de inhoud van het NGT-voorstel, horen wat dit voor jouw bedrijf betekent, en vooral ook je mening geven? Meld je dan snel aan voor onze digitale Praat Mee-bijeenkomst op 3 oktober. 

← All news

Over de hordes naar het bordes: het biotech verkiezingsmanifest

, , , , ,

Hoe maken we Nederland duurzamer, gezonder en innovatiever? Het is een vraag waar politieke partijen zich in aanloop naar de verkiezingen over buigen.

In ons gloednieuwe Biotech Verkiezingsmanifest laten we zien hoe biotechnologie het leven beter maakt. We wijzen daarbij op de obstakels die een nieuw kabinet moet overwinnen om ons land de voordelen van biotechnologie te laten omarmen en verzilveren.

Benieuwd naar onze visie? Hieronder lees je hoe biotechnologie Nederland naar een stralende toekomst kan leiden!

← All news

Gelekt NGT-voorstel belooft voorzichtige stap voorwaarts

, ,

Enkele weken voor de publicatiedatum van het langverwachte voorstel van de Europese Commissie voor modernisering van de wet- en regelgeving rondom New Genomic techniques (NGTs), ligt het conceptvoorstel, gelekt en wel, op straat. Niet dat we dat erg vinden – want ons geduld was al lang op in de decennialang voortslepende Europese impasse rondom genetische modificatie. En hoewel wij veel liever een totale paradigmashift zien om een einde te maken aan het wettelijk discrimineren van producten op basis van de gebruikte technologie, lijkt het voorstel wel degelijk een voorzichtige stap in de goede richting. 

In 2021 concludeerde de Europese Commissie (EC) na een uitvoerige studie wat HollandBIO allang wist: dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, en dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft. Helaas beperkt de EC de scope van de modernisering tot een aantal NGT’s voor toepassing in planten, maar wel met het doel om die moderne en gerichte technieken te kunnen benutten voor de duurzame doelstelling uit haar farm-to-fork strategie. Ruim twee jaar later, en consultaties, impact assessments en scrutiny board-beoordelingen rijker, lekt het bijna definitieve voorstel voor modernisering van de GMO wet- en regelgeving uit, net voor de beoogde publicatiedatum. 

Urgente update 

Het gelekte voorstel benadrukt de dringende noodzaak om de huidige regelgeving met betrekking tot genetische modificatie te herzien. Het bewijs is overweldigend en de wetenschappelijke consensus helder: nieuwe veredelingstechnieken zijn minstens net zo veilig als klassieke veredelingsmethoden en de kansen voor duurzaamheid zijn groot. Daarnaast passen continenten om ons heen met spoed hun regels aan om de vruchten van de NGT’s te plukken. Europa dreigt achterop te raken. 

Twee categorieën NGT-planten 

Om het tij te keren, stelt de EC voor om gewassen veredeld met NGT’s juridisch op te splitsen in twee hoofdcategorieën. De eerste categorie omvat gewassen die, aldus de commissie, ook met conventionele technieken verkregen zouden kunnen worden, of die de natuur zelf zou kunnen voortbrengen. Voor deze categorie moet een eenvoudige notificatieprocedure gaan gelden. NGT gewassen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen in categorie 2. Deze gewassen zullen door een soort GMO-light procedure moeten: een uitgebreide veiligheidsbeoordeling blijft verplicht, maar de huidige lange, complexe en vooral gepolitiseerde GMO-procedure geldt in dit voorstel niet meer voor NGT gewassen. Daarnaast stelt de EC een aantal significante verbeteringen voor die het niet meer mogelijk maken voor afzonderlijke lidstaten om goedgekeurde gewassen te hinderen. Ook bevat het voorstel verschillende stimuleringsmaatregelingen die de ontwikkeling van duurzame gewassen bevorderen en drempels en kosten voor het mkb verlagen.  

Science-based of politiek compromis 

Hier en daar lijkt de Commissie in plaats van een puur science-based bendering, duidelijk een politiek compromis te zoeken in het gepolariseerde stakeholderveld van voor- en tegenstanders. Zo conflicteert het criterium voor het bepalen van gelijkheid aan producten van klassieke veredeling en natuurlijkheid met de – nog nader te bepalen – harde grens van het maximaal in te voegen baseparen in Annex I. De natuur is zelf de grootste genetische engineer en telt geen baseparen. Zelfs transgenese – het uitwisselen van genetisch materiaal tussen verschillende soorten – is heel gewoon in het wild. Het natuurlijkheidsargument klinkt ons dan ook als muziek in de oren, maar dan graag wel de beloofde, wetenschappelijk correcte definitie van dat criterium.  

Ook de ogenschijnlijke handreiking aan de biologische sector lijkt een politiek gedreven compromis: de EC stelt  voor dat categorie 1 gewassen, ook al vallen ze niet langer onder de GMO-regelgeving, volgens de bepalingen van de biologische sector GMO’s zijn en blijven. Wat HollandBIO betreft bepaalt de biologische sector haar eigen regels en wordt zij hierin niet beperkt door Europese wetgeving. Als de biologische sector NGT’s echt wil blijven weren, dan kan dat in de specifieke Europese regelgeving voor de biologische sector of via andere bepalingen in het NGT-voorstel over labeling en traceerbaarheid. Maar mochten ze, zoals wij hopen (en denken), van gedachten veranderen en gerichte technieken alsnog willen benutten voor een meer duurzame landbouw, dan is het wel zo handig als daar niet weer een tienjarige wetswijziging voor nodig is. 

Next steps 

Voor- en tegenstanders reageerden tot nu toe volgens verwachting op het gelekte voorstel: voor de één gaat het veel te ver, voor de ander gaat het lang niet ver genoeg. Gemene deler is dat het voorstel een aantal bepalingen bevat die tot onduidelijkheid en onzekerheid zullen leiden, en dus echt nog een nadere uitwerking behoeven. Het wachten is nu op de officiële publicatie van het voorstel door de EC, begin juli. HollandBIO zit niet op haar handen tot die tijd. Wij verzamelen zoveel mogelijk input van onze leden en experts om een gedegen reactie en positie op te stellen. En natuurlijk staan we in de startblokken om begin juli direct de verschillen met het gelekte concept op te sporen, te duiden en onze eigen overheid en de EC van een reactie te voorzien, alvorens de onderhandelingen tussen de lidstaten en de EC van start gaan.  

Input is welkom! 

Wil je reageren op het voorstel? Heel graag! Stuur je input zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 juli, naar HollandBIO’s Leonie

← All news

Unveiling the needs for a more impactful sector at Biotech for a Sustainable Future 2023 

, ,

Last Thursday we brought together the Dutch agri, food and industrial biotech network at HollandBIO’s Biotech for a Sustainable Future event. We look back on a very interactive and inspiring afternoon, during which the audience consolidated the top three needs for biotech to reach its full potential: stimulative policy & legislation, supporting entrepreneurship, and better biotech storytelling.

Moderator Tirsa With (known as TV-host of Dutch youth show Klokhuis) did a great job connecting everyone before the keynotes even started. During an interactive session all participants shared their personal dreams for the future with biotech, setting a creative scene to start the afternoon.

Filmmaker and microbiologist Hidde Boersma provided a new narrative on sustainable food production and explained the opportunities and advantages to be obtained via land sparing. This served as a convincing introduction to his trailer for his recently in cinemas released movie Paved Paradise.  

Lori Goff, Founder and CEO of Outlander Materials presented how waste is a choice and how we have got to rethink our relationship with plastic. It is Lori’s mission to make better materials for our future by converting low value side streams and wastes into UnPlastic, a functional, fully compostable, and completely non-plastic alternative for thin-film plastic.  

After the two presentations it was time for another interactive exercise where participants thought actively about what we need to create a better planet with biotechnology and together came up with a top three:  

  • Stimulative policy & legislation (incl. true pricing) 
  • Supporting biotech entrepreneurship (including risk financing and facilities)  
  • Public acceptance of biotech and better storytelling (we need a cool and science-based narrative to tell the public) 

After concluding the program with a summary of take-home messages, talks were continued while enjoying some delicious drinks and (vegetarian) snacks at the rooftop greenhouse of De Kas. We look forward to meeting you all again next year!

 

← All news

Investeerders laten kansen liggen in agro-, food- en industriële biotech

, , , ,

Financiering rondkrijgen is complex en duurt lang, als het überhaupt al lukt. Dat is niet anders voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven, blijkt uit onderzoek van HollandBIO. Wel heeft medische biotech een duidelijke voorsprong in kennis en schaal. De ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech gaan snel, maar investeerders zien dat nog te weinig. Publieke én private investeerders, hier liggen financieringskansen!

HollandBIO’s Max heeft de afgelopen maanden academisch kwalitatief onderzoek verricht naar het financieringsecosysteem van agro-, food en industriële biotech bedrijven. Hiermee brengen we beter in kaart hoe dit specifieke financieringsecosysteem in elkaar zit en waar ruimte is voor HollandBIO om deze knelpunten weg te nemen. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de waardevolle inbreng van bedrijven – bedankt!  

Publieke financiering #duurtlang 

Bedrijven in de agro-, food- en industriële biotech geven aan dat publieke financiering erg complex is en enorm tijdrovend in zowel de aanvraag als de afhandeling. Bovendien leidt het gebrek aan inhoudelijke kennis van de verstrekkers van publieke financiering nogal eens tot onwelkome vertragingen.  

Durfkapitaal durft nog niet genoeg 

Ook op het vlak van private financiering is ruimte voor verbetering. In Nederland worden biotech bedrijven geregeld geconfronteerd met een gebrek aan geld. Er is lang niet altijd voldoende aanbod van beschikbare financiële middelen. Daarnaast zijn Nederlandse investeerders meer risico-avers dan bijvoorbeeld hun Noord-Amerikaanse collega’s en kennen zij bedrijven bovendien een lagere waardering toe, waardoor veel Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen of zich zelfs elders vestigen.  

Medische biotech heeft een voorsprong in kennis en schaal 

Verder ontbreekt het Nederlandse investeerders nog te vaak aan kennis van de snelle ontwikkelingen op het gebied van agro-, food- en industriële biotech om hier actief in te investeren. Dit in tegenstelling tot de medische biotech, waar investeerders de risico’s beter lijken te kunnen inschatten. Ook de benodigde schaal van producten zorgt voor financieringsuitdagingen voor agro-, food- en industriële biotech bedrijven. Die moet namelijk groot genoeg zijn om financieel rendabel te zijn, en dat vereist grote, moeilijk op te halen investeringen.    

Doorpraten? Neem contact op! 

HollandBIO gebruikt deze inzichten om het financieringsecosysteem voor biotech bedrijven verder te verbeteren. Mocht je vragen hebben, het onderzoek willen inzien of er graag over willen doorpraten, dan kun je contact opnemen met HollandBIO’s Max