← All news

Minister Schouten: Moderne veredeling belangrijk voor duurzame voedselproductie

,

Een duurzame voedselproductie met weerbare planten en teeltsystemen en minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zo formuleert Minister Schouten haar ambitie in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Om deze ambitie te realiseren, zijn naast de inzet van nieuwe teeltsystemen, zoals precisielandbouw, moderne plantenveredelingsmethoden essentieel. Deze technieken stellen plantenveredelaars in staat veel sneller en preciezer nieuwe weerbare plantenrassen te maken, die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.  

De moderne veredelingsmethoden vallen in Europa onder de strenge wetgeving voor genetische modificatie. Dit betekent een duur, langdurig en onzeker toelatingstraject voor de met deze technieken gemaakte gewassen. De Nederlandse boeren zullen daarom voorlopig verstoken blijven van deze weerbare planten.

Gelukkig ziet Minister Schouten dat ook en zet ze zich in Brussel in om de wetgeving voor genetische modificatie te moderniseren, zodat de nieuwe gewassen ook binnen handbereik van de Nederlandse boeren komen.

HollandBIO is blij met deze inzet van de Minister en helpt graag mee om haar ambitie voor een duurzame voedselproductie te realiseren.

Lees de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 hier

← All news

Update Modernisering Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer

, , , , ,

Afgelopen week stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven een update van de Modernisering van het Biotechnologiebeleid naar de Tweede Kamer. Naast een algemene update geeft de brief ook inzicht in de vervolgstappen om tot een modern biotechnologiebeleid te komen.

De Staatssecretaris geeft aan dat ze toe wil naar een beleid dat ruimte biedt aan de kansen van de biotechnologie voor een gezonde en duurzame samenleving. Uiteraard zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen. In 2018 zijn in samenwerking met stakeholders de bouwstenen voor een modern biotech beleid aangeleverd. De komende twee jaar wil de staatssecretaris deze samen met het veld verder concretiseren. Daarbij is er zowel aandacht voor korte termijn doelen, zoals optimalisatie van de uitvoeringspraktijk van de vergunningverlening in Nederland, als voor de langere termijn gericht op aanpassing van het Europees biotechnologiebeleid.

Daarnaast blijft Nederland zich in Brussel inzetten om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de Europese Agri-Food sector te krijgen. Modernisering van het huidige biotechnologiebeleid kan HollandBIO niet snel genoeg gaan. Als we in Nederland de vruchten willen plukken van de baanbrekende ontwikkelingen in de biotechnologie, zoals van cel- en gentherapie en plantenveredeling, is aanpassing van het nationale en Europese biotechnologiebeleid essentieel. HollandBIO is dan ook blij met het commitment van de Staatssecretaris en werkt graag mee om de mooie woorden in daden om te zetten.

← All news

Boer op de bres voor genetische modificatie

,

Boeren die duurzame landbouw willen bedrijven krijgen het steeds moeilijker. Het aantal toegestane bestrijdingsmiddelen neemt snel af, terwijl er niet altijd een duurzaam alternatief voorhanden is. De boer staat dan voor dilemma. Hij kan terugvallen op minder duurzame middelen, of de oogst zien verpieteren door ziekten en plagen. Akkerbouwer Michiel van Andel pleit in De Groene Amsterdammer voor realisatie van de meest duurzame oplossing: met moderne veredelingsmethoden ontwikkelde resistente gewassen.

Veel akkerbouwers zien de voordelen van genetische modificatie voor verduurzaming van de landbouw. Zij vinden het onterecht en jammer dat er in Europa zo moeilijk over wordt gedaan. Zo ook boer Michiel van Andel. In De Groene Amsterdammer uit hij zijn onbegrip over de regulering van veredelingsmethoden. Waarom mag je wel nieuwe resistente biologische uienrassen maken met een bombardement van straling, met duizenden onbekende mutaties tot gevolg, maar niet met precieze en gerichte genetische modificatie? Een gemiste kans.

HollandBIO is het met Van Andel eens. Gelukkig blijft Nederland zich in Europa inzetten voor het benutten van moderne veredelingsmethoden. Hopelijk komen die duurzame gewassen dan snel binnen handbereik van de Nederlandse akkerbouwers.

Lees hier het hele interview.

Bron: Groene Amsterdammer

← All news

Nederland blijft in Europa inzetten op vrijstelling moderne veredelingsmethoden

,

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet vol in op circulaire landbouw. De beschikbaarheid van robuuste gewassen die tegen een stootje kunnen, is daarvoor essentieel. Met moderne veredelingsmethoden kunnen deze gewassen veel sneller worden ontwikkeld, maar de strenge wet- en regelgeving staat het benutten van innovatieve technologie in de weg. Nederland pleit daarom al jaren in Europa voor vrijstelling van deze methoden van de regelgeving voor genetische modificatie.

Het Europese Hof van Justitie bestempelde de moderne vormen van mutagenese als genetische modificatie, en strooide daarmee zand in de raderen van de Europese beleidsmachine. Nederland laat het er echter niet bij zitten. Samen met andere Europese landen probeert zij de impasse te doorbreken en het onderwerp weer op de agenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement heeft de COGEM één van de mogelijke oplossingen geanalyseerd, de zogenaamde aanpassing van Annex 1B. Het adviesorgaan constateerde dat deze mogelijkheid, op een kleine aanpassing na, voldoet aan de intentie om de moderne veredelingsmethoden binnen handbereik van de agri-food sector te brengen.

HollandBIO is blij met de inzet van Nederland in Brussel om ruim baan voor de moderne veredelingsmethoden voor een duurzame voedselproductie weer op de Brusselse agenda te krijgen.

Lees hier de COGEM analyse

← All news

Denktank Europees Parlement onderstreept noodzaak moderne veredeling

,

Afgelopen maand publiceerde de denktank van het Europees Parlement, de European Parliamentary Research Service, een rapport over de mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese landbouw terug te dringen. Daarin komt ook naar voren dat moderne veredeling een belangrijk instrument is om te voldoen aan de vraag naar voldoende en gezond voedsel vanuit een duurzaam landbouwsysteem. Moderne veredeling maakt immers toepassingen mogelijk die minder gewasbeschermingsmiddelen vereisen omdat zij beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, terwijl de gewassen voldoende op blijven brengen. Ook spreekt het rapport teleurstelling uit over de gemiste kans in Europa als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor moeten producten uit moderne veredeling het langdurige, kostbare en onzekere traject voor genetisch gemodificeerde toepassingen blijven doorlopen.

HollandBIO blijft zich in Nederland en Europa inzetten om hier verandering in te brengen.

Lees hier het volledige Engelstalige rapport van de European Parliamentary Research Service: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634416/EPRS_IDA(2019)634416_EN.pdf

← All news

Superfotosynthese: de volgende grote revolutie in de landbouw?

,

De Volkskrant geeft in een artikel van afgelopen weekend van de hand van Maarten Keulemans een mooi inkijkje in de ontwikkelingen in plantveredelingsland. Het verbeteren van de fotosynthese van planten speelt daarin de hoofdrol.

Een relatief kleine verbetering op dat vlak brengt veel voordelen met zich mee, zoals gewassen die veel sneller en groter groeien dan ze nu zijn en velden die meerdere keren per seizoen oogst opleveren. Maar dat niet alleen. Ook leidt het mogelijk tot meer en diepere wortels waardoor de plant meer koolstof ondergronds opslaat. Dit zorgt voor een gezondere, beter doorvoede bodem, meer bodemleven en meer afvang van CO2 uit de lucht.

Volgens sommige berekeningen kan een paar procent verbetering in de fotosynthese genoeg zijn om de helft van al het door de mens uitgestoten koolstof in de grond te laten verdwijnen. Andere onderzoeken lijken er bovendien op te wijzen dat planten met een betere fotosynthese een kwart minder water gebruiken en mogelijk efficiënter omgaan met stikstof, waardoor de plant minder kunstmest nodig heeft en minder lachgas (N2O) uitwasemt, een broeikasgas.

Toch is het ook nog lang niet zover: fotosynthese is een stuk moeilijker bij te sturen dan andere eigenschappen die je veredelt in een plant. En als we daar vervolgens in slagen, is ook de achterhaalde Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie een groot obstakel voor toepassing in de praktijk.

Link naar het artikel van de Volkskrant

← All news

Nanobuisjes: doorbraak in plantenveredeling

,

Het gericht veranderen van het plantengenoom is niet makkelijk. Het moeilijkste is om het DNA of RNA in de plantencel te krijgen. Daar wordt vaak letterlijk grof geschut voor gebruikt, een methode die ‘shotgun’ heet. Het DNA met behulp van bacteriën in de cel brengen is subtieler, maar ook aan deze methode kleven verschillende nadelen. Zo blijven er altijd ‘sporen’ van het bacterieel DNA aanwezig. In Europa worden beide methoden als genetische modificatie beschouwd. Twee Amerikaanse onderzoeksgroepen hebben nu – onafhankelijk van elkaar – een briljant alternatief gevonden.  

De onderzoekers brengen het DNA in de cel via nanobuisjes gemaakt van koolstof. Deze buisjes zijn zo klein dat de plantencel ze met het water opnemen. Om het genoom van de plantencel te kunnen veranderen moeten de buisjes vervolgens nog doordringen in de celkern. De onderzoekers hebben er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken.

De echte doorbraak voor de plantenveredeling zal komen als de onderzoekers er in slagen om de onderdelen van het CRISPR-Cas systeem via deze nanobuisjes de cel in te krijgen. Dan kun je DNA gericht aanpassen terwijl je de plant bewatert. Diverse landen zien het aanpassen van DNA via CRISPR-Cas niet als genetische modificatie, waarmee de methode daar laagdrempelig en breed te benutten is. Helaas is dit in Europa niet het geval. Gelukkig laat de Nederlandse regering het hier niet bij zitten en zet zij zich in om ook in Europa CRISPR-Cas vrij te stellen van de GMO-richtlijn en breed toegankelijk te maken voor de duurzame productie van gezond voedsel.

Bron: Trouw

← All news

Evaluatie Besluit GGO: maak Nederland koploper in gen- en celtherapie

, ,

HollandBIO ziet de lopende evaluatie van het Besluit GGO als een uitgelezen moment om een prangend knelpunt in het Nederlandse biotech beleid weg te nemen: de inschaling voor cel- en gentherapie. Het Besluit GGO ziet toepassing van cel- en gentherapie op het moment als introductie in het milieu. HollandBIO pleit voor inschaling van deze therapieën als ingeperkt gebruik. Alleen dan kan Nederland de vruchten plukken van deze aanstormende nieuwste generatie therapieën.

Naast dit knelpunt bracht HollandBIO een aantal andere verbeterpunten onder de aandacht om het Besluit en de uitvoering daarvan te verbeteren. Deze reiken van de introductie van een zelflerend vermogen, waarbij opgedane kennis en ervaring wordt meegenomen in de uitvoering tot de verbetering van de informatievoorziening op de website van bureau GGO. Lees hier onze volledige inbreng.

← All news

Allesbehalve een guilty pleasure: GMO-chocolade!

,

Ook zo’n zin in een overheerlijk stukje chocolade? Probeer dan de volgende keer eens deze nieuwe pro-GMO repen van Ethos Chocolate. Er zijn vier verschillende smaken. De repen zijn gemaakt van duurzaam geteelde cacao en fruit, dat is verbeterd, gered of in de toekomst alleen nog gered kan worden via genetische modificatie. En ze zijn niet alleen lekker, ze vertellen ook het verhaal hoe genetische modificatie bijdraagt aan de duurzame productie.

Door de klimaatverandering staat de cacaoproductie onder druk: als we niet ingrijpen, sterft de cacaoboom naar verwachting in 2050 uit. Niet alleen gebrek aan water en oplopende temperaturen, maar vooral schimmelziekten bedreigen de boom. En aangezien niemand grote hoeveelheden pesticiden wil gebruiken, werken onderzoekers hard om via genetische modificatie de cacaoboom zelf weerbaar te maken tegen deze schimmels. Dat dit mogelijk is, blijkt uit de papaja’s die Ethos Chocolate als fruit in één van de repen gebruikt. Zonder genetische modificatie zou de hele papajateelt op Hawaii zijn verwoest door een virus. Hetzelfde gaat mogelijk ook gelden voor de variant waarin sinaasappelen zitten: daarvan staat de teelt ook zwaar onder druk door een virus. De repen met appels dragen op een heel andere manier bij aan duurzaamheid. Deze bevatten namelijk niet-bruinende appels, ook wel bekend onder de naam Artic Apples. Deze appels zijn veel langer houdbaar en voorkomen voedselverspilling

Reden genoeg om heerlijk zonder schuldgevoelens een stukje chocolade te eten. HollandBIO kan niet wachten om de eerste reep te kunnen proeven!

Persbericht Ethos Chocolate

← All news

CasX, het kleine broertje van Cas9

,

CasX is de jongste telg van de Cas-familie, enzymen die binnen het CRISPR-Cas systeem het DNA op heel specifieke plaatsen knippen. CasX is een stuk kleiner dan Cas9 waardoor cellen het enzym makkelijker kunnen opnemen. Dat is vooral goed nieuws voor mensen met een genetische aandoening. Met CRISPR-CasX komt genezing dichterbij.

Een bijkomend voordeel: CasX komt uit een bacterie waar mensen nog niet mee in aanraking zijn geweest. Er is dus, in tegenstelling tot Cas9, nog geen natuurlijke afweer tegen opgebouwd. Dit vermindert het risico op bijwerkingen bij toepassing in mensen.

CasX knipt op dit moment het DNA nog niet zo specifiek als zijn verwanten, Cas9 en Cas12, maar dat zal een kwestie van optimalisatie in het lab zijn. Dat is de wetenschappers die het enzym hebben gevonden wel toevertrouwd. Zij behoren tot het lab van CRISPR-pionier Jennifer Doudna. Doudna ontrafelde het bestaan en de functie van het CRISPR-Cas systeem in bacteriën en bouwde het vervolgens om tot een gene-editing systeem voor mensen, dieren en planten.

HollandBIO hoopt dat CasX snel is geoptimaliseerd en kan worden ingezet om mensen met een genetische ziekte te genezen.

Bronnen: NRC (met podcast) en Nature