← All news

Nederland: Aanpassing Europese biotech wetgeving onafwendbaar

,

Het Kabinet laat zich niet van de wijs brengen door de teleurstellende uitspraak van het Europese Hof van Justitie over mutagenese en de moderne vormen daarvan. In een Kamerbrief maakt de regering bekend dat Nederland zich actief blijft inzetten in Europa voor vrijstelling van de moderne veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas, en de producten van deze technieken. Zo zal de Nederlandse regering op korte termijn de Europese Commissie vragen om gerichte aanpassing van de wetgeving voor genetische modificatie.

Naast deze gerichte aanpassing wil Nederland voor de langere termijn verdere modernisering van het biotechnologiebeleid bespreekbaar maken in Europa. De uitspraak van het Europese Hof laat volgens het Kabinet duidelijk zien dat de huidige wetgeving voor genetische modificatie verouderd en niet toekomstbestendig is. HollandBIO is erg blij met deze reactie van het Kabinet en hoopt dat Nederland kiest voor een slimme aanpak in Europa, waarin zij optrekt met de groeiende groep medestanders op dit onderwerp. Zo is de kans op vrijstelling van moderne veredelingsmethoden het grootst en kunnen we nog meer werk maken van een toekomst met een duurzame productie van voldoende, lekker en gezond voedsel.

Lees hier de volledige Kamerbrief

← All news

Steun uit Europese hoek voor Schoutens CRISPR-Cas pleidooi

,

Landbouwminister Schouten krijgt bijval vanuit Europa voor haar oproep tot actie voor meer ruimte voor moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas. Het Scientific Advice Mechanism (SAM), het onafhankelijke wetenschappelijke adviesorgaan van de Europese Commissie, heeft afgelopen week een statement gepubliceerd waarin zij oproept tot aanpassing van de volgens haar verouderde en achterhaalde wetgeving voor genetische modificatie.

De reden voor deze oproep is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat alle moderne veredelingsmethoden een vorm van genetische modificatie zijn die onder de bijbehorende strenge regelgeving vallen. Volgens het SAM laten hedendaagse wetenschappelijke inzichten echter zien dat mutaties, zowel kleine als meer omvangrijke, ook spontaan in de natuur plaatsvinden. Daarmee valt volgens dit adviesorgaan de wetenschappelijke basis weg om deze moderne veredelingsmethodes als genetische modificatie te beschouwen en laat zij de noodzaak zien van aanpassing van de regelgeving voor genetische modificatie. Twee Eurocommissarissen, Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) en Vytenis Andriukaitis, (Health and Food Safety), omarmen het advies van het SAM en ondersteunen de oproep voor aanpassing van wet- en regelgeving.

HollandBIO is blij met deze bevestiging uit Europa voor de noodzaak tot aanpassing van de wetgeving voor genetische modificatie. Wij blijven ons inzetten voor het vrijstellen van moderne veredelingsmethoden voor een duurzame productie van voldoende, lekker en gezond voedsel.

← All news

Draagvlak voor CRISPR-Cas in de kas

,

De oproepen voor een snelle toelating van CRISPR-Cas , een techniek om heel precies kleine veranderingen in het genetisch materiaal van een plant aan te brengen, worden alsmaar luider en veelvuldiger. Twee weken geleden deed landbouwminister Schouten al een oproep in de Volkskrant. Afgelopen week pleitte Arne Weverling, Tweede Kamerlid voor de VVD, voor een snelle toelating van het gebruik van CRISPR-Cas. Hij deed dit bij een bijeenkomst van Westlandse tuinders. Daarin belichtte hij niet alleen het belang van de techniek voor behoud van de toppositie van de Nederlandse plantenveredelaars, maar vooral ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te blijven dragen aan een duurzame wereld met genoeg en gezond voedsel.

Dat de toelating van CRISPR-Cas hoog op de agenda blijft staan, bevestigde het NRC afgelopen zaterdag met een uitgebreide analyse van de belemmeringen die Europa opwerpt voor de toepassing ervan De kansen en toegevoegde waarde voor de plantenveredeling en duurzame voedselproductie stonden daarbij centraal, gevolgd door de conclusie dat een herziening nodig is van de verouderde Europese wetgeving. HollandBIO pleit al jaren voor het vrijstellen van CRISPR-Cas en andere moderne veredelingsmethoden van de knellende wetgeving voor genetische modificatie. En hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat we de volle potentie van deze slimme methoden kunnen benutten, doet het toenemende draagvlak voor dit standpunt ons goed.

← All news

Schouten op de bres voor rol CRISPR-Cas in duurzame landbouw

,

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ziet duidelijke kansen voor gene-editing technieken, zoals CRISPR-Cas, voor duurzame landbouw. Daarom wil ze graag voor CRISPR-Cas ‘experimenteerruimte’ hebben, zoals ze het afgelopen week noemde in de Volkskrant. Die ruimte is er nu nauwelijks omdat de producten van deze techniek onder de strenge regelgeving voor genetische modificatie vallen na de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Minister betreurt dat vanwege de gemiste kans die dit betekent voor het werken aan een duurzamere landbouw. Daarom kijkt ze nu samen met bedrijven, boeren en wetenschappers naar de mogelijkheden om die ruimte toch te creëren.

Met gene-editing kunnen veredelaars planten heel gericht en snel aanpassen aan veranderende leefomstandigheden of beter bestand maken tegen ziekten en plagen. Toepassingen die allemaal bijdragen aan duurzame landbouw. Terwijl in de rest van de wereld de toepassing  van deze moderne veredelingsmethoden een hoge vlucht nemen, werpt de uitspraak van het Europese Hof in Europa juist hoge toelatingsdrempels en politiek-bestuurlijke hindernissen op.

HollandBIO pleit al jaren voor het doorbreken van de Europese impasse rond moderne veredelingsmethodes en is dan ook blij met de visie en inzet van minister Schouten. Nederland kan daarmee het voortouw nemen in Europa.

 

← All news

HollandBIO Leestip: ‘Biotech-student leert alles, maar hij mag niets’

,

Afgelopen zaterdag stond er een lezenswaardige column van Rosanne Hertzberger over de spannende en interessante ontwikkelingen in de wetenschap in het NRC. Daarin merkt zij scherp op dat er technologisch gezien steeds meer kan, maar dat Europa de deur voor toepassing juist steeds verder sluit. Ofwel, wetenschappers hebben wel de tools, maar kunnen deze niet gebruiken.

Dit jaar gaan de Nobelprijzen vooral naar nieuwe technieken, zoals gerichte evolutie, immuuntherapie, superlasers en optische pincetten. Een techniek die volgens Rosanne nu nog in dit rijtje ontbreekt, maar die zeker ergens de komende jaren ook de Nobelprijs zal krijgen, is CRISPR-Cas. Terwijl in de rest van de wereld de ontwikkelingen en toepassing van deze techniek van geneeskunde tot landbouw een vlucht nemen, kijkt Europa liever de kat uit de boom. Het Europese Hof van Justitie heeft afgelopen zomer een onhaalbare barrière van bestuurlijke hindernissen en veiligheidseisen opgeworpen voor toepassing van onder andere CRISPR-Cas, door deze als genetische modificatie te bestempelen.

Hertzberger constateert dan ook terecht dat de huidige biotech-student weliswaar allemaal spannende technieken leert met geweldige toepassingen, maar dat deze in Europa niet gebruikt mogen worden. Het gevolg laat zich raden: briljante studenten verlaten de EU zo snel mogelijk na afstuderen en Europa blijft achter met totaal verouderde kennis en een gereedschapskist vol achterhaalde technieken.

HollandBIO wil het tij graag keren. Daarom roepen wij Nederland op om de voortrekkersrol in Europa te nemen en om samen met gelijkgestemde landen op zoek te gaan naar een oplossing. Toepassing van moderne veredelingsmethoden, zoals CRISPR-Cas, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan een duurzame en diverse landbouw, nieuwe geneesmiddelen en therapieën, en de circulaire economie. Hoe mooi zou het zijn als onze toonaangevende Nederlandse startups en MKB’ers eindelijk de instrumenten in handen krijgen om vaart te maken!

Lees hier de column van Rosanne Hertzberger in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/13/biotech-student-leert-alles-maar-hij-mag-niets-a2417806

← All news

Mooi nieuws: aanvragen GM-vergunning sneller en makkelijker

, ,

HollandBIO is blij met de aanpassing van Besluit GGO 2013, recent aangekondigd in het Staatsblad, omdat deze het werken met genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) sneller en makkelijker maakt. De afgelopen jaren trok HollandBIO samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en andere stakeholders op om deze verbetering van de regelgeving te realiseren. Dankzij de aanpassing komen onnodige wachttijden te vervallen en is het voor bedrijven makkelijker om een kennisgeving of vergunning voor het werken met GMO’s aan te vragen.

 

HollandBIO ziet de wijziging als een waardevolle eerste stap in de goede richting en zo ziet de Staatssecretaris van IenW het ook. De Staatssecretaris werkt graag met HollandBIO verder aan onze andere aanpassingsvoorstellen, zoals het beoordelen van gentherapeutische toepassingen onder ingeperkt gebruik, het laten vervallen van een vergunning voor klinische proeven met geautoriseerde producten en het verhogen van de volumegrens voor bioreactoren. Wij nemen deze uitnodiging natuurlijk graag aan.

Lees hier de aankondiging.

← All news

Uitspraak Europees Hof blokkeert duurzaamheid, gezondheid en innovatie

, ,

Op 25 juli 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over moderne plantenveredelingsmethoden. Tot grote teleurstelling van HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector, ziet het hof deze moderne veredelingsmethoden niet als een vorm van ‘gewone’ plantenveredeling. Hoewel deze nieuwe planten ook in de natuur hadden kunnen ontstaan, is toch de zware wetgeving voor genetische modificatie van toepassing. De uitspraak is een klap in het gezicht voor de wereldwijd toonaangevende Nederlandse plantenveredelaars. Met nieuwe toepassingen kunnen zij veel beter en sneller voldoen aan de stijgende vraag naar groente en fruit dat duurzaam geteeld kan worden en gezond en lekker is. De uitspraak van het Europese Hof staat dit in de weg.

Na een jarenlange impasse in de Europese Unie over de status van de moderne veredelingsmethoden, kunnen Nederlandse plantenveredelaars door de uitspraak nu nog steeds niet aan de slag met deze nieuwe methoden. Ondertussen gaan veredelaars in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld gewoon door. Een blokkade op innovatie van deze omvang verandert Nederland en Europa uiteindelijk in een museum voor plantenveredeling.

Enorme gemiste kans voor duurzaamheid, gezondheid en welvaart
De uitspraak is een grote tegenvaller. Het toepassen van nieuwe veredelingsmethoden zou Nederlandse veredelaars de mogelijkheid bieden sneller, beter en preciezer producten te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Van voedsel met een nog betere smaak en voedingswaarde tot langere houdbaarheid en daarmee minder verspilling. Groenten en fruit met een hogere opbrengst die toch minder grondstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vragen omdat ze beter toegerust zijn op klimaatverandering, verzilting of droogte.

Door het onzekere, risicovolle en dure toelatingstraject voor genetisch gemodificeerde gewassen zijn de moderne verdelingsmethoden nu onbereikbaar voor start-ups en het MKB. Deze bedrijven zijn de motor achter de Nederlandse veredelingssector, die nu nog internationaal toonaangevend is. Daar komt bij dat de nieuwe innovaties voordelen zouden opleveren voor de hele keten, van teler tot consument. Deze gelegenheid was de grootste kans in jaren voor Nederland en Europa om te laten zien dat duurzaamheid, gezondheid, innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan.

Nederlandse overheid aan zet
HollandBIO roept de Nederlandse regering op om snel een duidelijk standpunt in te nemen over de uitspraak van het Europese Hof. De uitspraak gaat rechtstreeks in tegen de ambitie in het Regeerakkoord om nieuwe veredelingsmethodes in Nederland en Europa beschikbaar te maken. HollandBIO roept de regering om zich in Europa met hernieuwde energie in te zetten voor deze ambitie.

← All news

Boeren en aardappeltelers zien toekomst voor moderne veredelingsmethoden

,

Boeren en aardappeltelers toonden afgelopen week vol trots hun producten aan het publiek tijdens de Bildtse Aardappelweken, aldus de Nieuwe Oogst van 30 juni. Niet alleen de aardappelen zelf zijn populair, ook het Nederlandse pootgoed vindt gretig aftrek in het buitenland. Dit komt voornamelijk door de goede rassen en exportlogistiek van de Nederlandse sector. Om deze positie te behouden is snel in kunnen spelen op veranderingen van levensbelang. Voor het vinden van oplossingen voor ziekten, stress en droogte willen de aardappeltelers daarom graag de moderne veredelingsmethoden kunnen inzetten. Helaas houdt belemmerende wetgeving dat nu nog tegen. HollandBIO hoopt daarom dat de uitspraak van het Europese Hof op 25 juli daar eindelijk verandering in brengt.

← All news

Researchers use crispr to improve nutrient use efficiency of rice

,

Rice is one of the most important targets for plant breeders to secure enough food for a growing population. Producing nutrient efficient crops has become essential to secure enough food as well as to eliminate environmental consequences of using fertilizers. The team of Nahed Mohammed from the University of York in the UK aims to explore the genetic diversity of rice to identify genotypes with high efficiency under Nitrogen (N), Phosphorus (P), and Potassium (K) deficient conditions.

The team wants to identify loci linked to NPK use efficiency using Genome Wide Association Studies (GWAS). Lastly, the team aimed to manipulate a proton pump using the CRISPR-Cas9 system to improve mycorrhiza-dependent nutrient uptake. Analyses of the 294 rice genotypes identified a set of genotypes as relatively tolerant to NPK nutrient limitation.

The GWAS study revealed new and previously known QTLs and genes related to NPK efficiency. Several genes involved in sodium transport were also identified as candidates. The team was also successful in using the CRISPR-Cas9 system to manipulate several candidate genes identified from GWAS, in addition to the rice H+-ATPase (OsHA1).

The results of the study can be used as a basis to conduct similar studies in other crops, which can contribute to food security.

Source: isaaa

← All news

VS: Innovatieve plantenveredeling krijgt de ruimte

,

Sonny Perdue van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft laten weten planten die verkregen zijn via nieuwe genome-editing veredelingsmethoden niet te zullen reguleren. Mits ze ook verkregen hadden kunnen worden via de huidig gangbare veredelingsmethoden. De USDA ziet deze methoden als een uitbreiding van de huidige veredelingsmethoden, alleen dan sneller en preciezer.

De slimme technieken geven de veredeling van gewassen waar de wereld om zit te springen een fikse impuls. Denk aan gewassen met een hogere voedingswaarde, gewassen die resistent zijn tegen ziekten en gewassen die beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte en verzilting. ‘Dankzij deze innovaties, kunnen boeren voldoen aan de wens van de consument om voldoende, gezond en betaalbaar voedsel met een lagere footprint te produceren’, aldus Perdue.

HollandBIO is blij met dit standpunt, die perfect aansluit bij onze inzet om moderne veredelingstechnieken de ruimte te geven optimaal bij te dragen aan gezondheid en duurzaamheid. Het Amerikaanse standpunt komt daarnaast overeen met het eerdere advies van de Advocaat Generaal Bobek aan het Europese Hof. Hierin geeft Bobek aan geen onderscheid te zien tussen gangbare en moderne vormen van mutagenese, waarmee hij de uitzondering van mutagenese van de GM-wetgeving  bevestigt.

Bron: USDA