← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.

← All news

Europese Commissie: GGO-regels toe aan modernisering

, , ,

Mooi nieuws: de Europese Commissie stuurt aan op meer ruimte voor genetische modificatie. Na een uitvoerige studie concludeert de commissie wat HollandBIO allang wist: dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft. HollandBIO is blij met de conclusies, al had er een tandje bij gemogen. Om de vruchten te plukken van de mondiale biorevolutie, is een paradigmashift nodig.

Huidige regels niet fit for purpose

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de bevindingen van haar onderzoek naar New Genomic Techniques (NGTs). De belangrijkste conclusie: de huidige GGO-wet- en regelgeving is niet fit for purpose en dient aangepast te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De Commissie ziet een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën.

Uitspraak Hof blokkeert innovatie

De directe aanleiding voor het onderzoek was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2018,  dat organismen die ontwikkeld zijn met NGTs, gerichte methoden om DNA te modificeren, waaronder CRISPR-Cas, onder de GGO-wetgeving vallen. De uitspraak viel de biotech sector rauw op het dak, omdat dit in de praktijk betekent dat moderne technologie niet beschikbaar zijn. Het Europese toelatingstraject van GGO’s is dermate tijdrovend, duur en onzeker, dat het een onoverkomelijke barrière vormt voor met name startups en MKB’ers. Europa loopt hierdoor innovatiekracht en een breed scala aan producten mis die bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid. Gelukkig vond de biotech sector de Nederlandse overheid aan haar zijde. Mede dankzij de inzet van Nederland, startte de Europese Commissie een onderzoek naar de doeltreffendheid van de GGO-wet- en regelgeving.

Gelijke regels voor gelijksoortige producten

Het leeuwendeel van de studie richt zich op de plantenveredeling, waar de GGO-regelgeving de grootste barrière vormt. EFSA ziet geen enkel additioneel risico van mutagenese en cisgenese in vergelijking met traditionele veredeling. De Commissie oordeelt dat het niet te verantwoorden is, dat gelijksoortige producten onderhevig zijn aan verschillende regulatoire regimes. Aanpassing van de wet- en regelgeving is onafwendbaar, aldus de Commissie, te starten met een inception impact assessment in het derde kwartaal van dit jaar.

Medische toepassingen geborgd in European Pharmaceutical Strategy

Voor medische toepassingen verwijst de commissie naar de European Pharmaceutical Strategy. De geconsulteerde experts, lidstaten en stakeholders zijn unaniem van mening dat de farmaceutische wet- en regelgeving de risico’s, veiligheid en baten voldoende borgt en dat er geen noodzaak is voor separate GGO-regelgeving.

Commissie wil meer data over NGTs in dieren en micro-organismen

De Commissie geeft aan dat er voor het gebruik van NGTs in andere organismen, inclusief dieren en micro-organismen, op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, vooral op het vlak van veiligheid. Industriële toepassingen van biotech zijn al in volle gang, aldus de Commissie. Alle onderzochte industriële toepassingen, waarbij micro-organismen worden ingezet als fabriekjes voor de productie van allerlei duurzame grondstoffen, vallen onder ingeperkt gebruik. De Commissie wil als eerste stap meer data vergaren in het kader van eventuele beleidsacties.

HollandBIO: nu doorpakken

HollandBIO is blij met de conclusies van de Europese Commissie, al had er een tandje bij gemogen. Europa kan het zich niet permitteren om effectieve, veilige en duurzame oplossingen links te laten liggen. Er is geen tijd te verliezen, willen de NGTs bij kunnen dragen aan Europese doelstellingen voor 2030. Wel vinden we het echt een gemiste kans dat beleidsacties voor industriële toepassingen voorlopig geparkeerd worden. De wet- en regelgeving rondom ingeperkt gebruik is net zo gedateerd, en daardoor even zo hard toe aan modernisering als rondom introductie in het milieu.

De natuur is de grootste engineer

Biotech maakt het leven beter. De sector put inspiratie uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruithelpen. De Europese GGO-wetgeving is zwaar gedateerd en verlamt biotech innovatie. De wetgeving draait om de vraag of een techniek veilig is, en of de inzet van die techniek al dan niet leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme of product. 40 jaar wereldwijd biotech onderzoek heeft ons geleerd dat de gebruikte techniek losstaat van de veiligheid van een product, en dat het onderscheid tussen GGO en non-GGO, of natuurlijk en niet-natuurlijk, arbitrair en irrelevant is. We hebben geleerd, dat als het gaat om DNA, de natuur zelf de grootste engineer is.

Paradigmashift nodig

Om de kansen van de mondiale biorevolutie voor gezondheid, duurzaamheid en economie te verzilveren, is een paradigmashift nodig. In plaats van hier en daar een marginale aanpassing in de wet- en regelgeving door te voeren, verkiest HollandBIO een nieuwe start met een schone lei. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van GGO’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. Voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak – waarmee Europa zich weer bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

Meer informatie

Studie Europese Commissie naar New Genomic Techniques

← All news

Rianne Hageman gestart als programmamanager Technologie voor een duurzame toekomst

, ,

Per 1 mei is Rianne Hageman gestart als programmamanager Technologie voor een duurzame toekomst. Rianne is dolenthousiast om deze nieuwe uitdaging met beide handen aan te grijpen. Na haar studie Voeding en Gezondheid in Wageningen met een afstudeeronderzoek over vleesvervangers is ze bijna 14 jaar bij Unilever R&D werkzaam geweest, waar ze heeft bijgedragen aan het wereldwijde Unilever Sustainable Living Plan. Haar focus lag op het verbeteren van de recepturen van voedingsmiddelen in het kader van suiker, zoutgehalte en vetzuursamenstelling. Met de aankomende biorevolutie zal haar enthousiasme en ervaring goed van pas komen.

“Na al mijn jaren binnen de voeding te hebben gewerkt, kijk ik ernaar uit om mij qua kennis en focus verder te gaan verbreden. Al een tijd lang heb ik HollandBIO in de gaten gehouden omdat ik op zoek was naar een baan waar ik kon bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid voor de maatschappij. Ik ben dan ook superblij om het team nu te mogen versterken!”

Kennismaken?

Rianne is te bereiken via rianne.hageman@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Van chemische industrie naar circulaire economie

,

Chemisch industriecomplex Chemelot in Geleen wil de eerste circulaire chemiehub van Europa worden. Het wil daarmee bijdragen aan de Nederlandse doelstelling dat we in 2050 een ‘groene economie’ zijn zonder afval.  Een consortium van bedrijven, kennisinstellingen zet in op het afstappen van fossiele grond- en brandstoffen door  innovaties die vergroening, elektrificering, en recycling bevorderen. Ook HollandBIO ziet toekomst in groene chemie en biotechnologie, iets waar Nederland alle benodigde ingrediënten voor in huis heeft. In het Financieele Dagblad  is uitgebreid aandacht voor de vraag hoe de aanjagers van dit plan hun ambities waar willen maken. Lees het hier (log in verplicht)

← All news

Terugblik webinar over versnelde vergunningsprocedure gentherapie

, , , ,

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven en wetenschappelijke instellingen sneller starten met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor veel van dit type onderzoek is verkort.

Op 4 februari maakten minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, beleidsadviseur Marie-Louise Bilgin en coördinator van loket gentherapie Marco Gielkens tijd vrij voor een toelichting van de doorgevoerde procesverbeteringen en het belang daarvan. Gijsbert van Willigen, milieuveiligheidsfunctionaris bij het LUMC en Paul Korte, werkzaam bij Janssen, duidden vervolgens de impact van deze wijzigingen.

Alle partijen kondigden ook aan blijvend samen te werken aan verbeterde en versnelde procedures. Heb je nog suggesties en inbreng hiervoor? Deze zijn van harte welkom bij HollandBIO en Bureau GGO.

Wil je de hele sessie terugkijken? Dat kan hier. Of bekijk de presentatie van minister van Nieuwenhuizen, Marie-Louise Bilgin, Marco Gielkens, Gijsbert van Willigen of Paul Korte op eigen houtje.

Liever in één oogopslag weten waar je aan toe bent? Focus je dan op deze overzichtelijke infographic.

← All news

Gist en Delft blijkt wederom een gouden combinatie

,

Bij weinig wind ruik je in Delft de typische geur van gist. Al meer dan 150 jaar is Delft de stad waar gist geproduceerd wordt én waar biotechnologen onderzoeken hoe ze van gist steeds betere ‘celfabriekjes‘ kunnen maken. Door het genetisch materiaal van gist aan te passen kan je gist nuttige producten laten maken, zoals bio-ethanol, insuline of medicijnen tegen malaria. De manier waarop je deze aanpassingen doorvoert, blijkt telkens sneller en beter te kunnen met bijvoorbeeld CRISPR-Cas9. Onderzoekers van de TU Delft hebben nu echter met succes een kunstmatig chromosoom in gist gebouwd die aanpassingen nog makkelijker maakt. Ontketent deze doorbraak in gist een revolutie? De nieuwe mogelijkheden lijken eindeloos, bijvoorbeeld in duurzame productie van veel materialen en grondstoffen. HollandBIO is het dan ook volmondig eens met de woorden van professor Daran-Lapujade: “Wat biotechnologie betreft leven we echt in een fantastische tijd.”

Bronnen:

https://www.trouw.nl/wetenschap/een-doorbraak-in-gist-dankzij-delfts-onderzoek-het-kan-een-revolutie-worden~b47d274e/

https://www.tudelft.nl/2021/tnw/delftse-onderzoekers-bouwen-kunstmatig-chromosoom

https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkaa1167/6066629

← All news

Vacature: HollandBIO zoekt Programma Manager

, ,

Biotech fans opgelet: HollandBIO is op zoek naar een bevlogen en ervaren programma manager die zijn schouders zet onder het Programma ‘Technologie voor een duurzame toekomst’. De maatschappij staat te springen om baanbrekende innovaties ter verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie. Onze leden ontwikkelen weerbare gewassen, hoogwaardige voedingsstoffen, gecultiveerd vlees, en biobased materialen en grondstoffen. Samen met je collega’s en leden lever je een significante en zichtbare bijdrage aan het effenen van de weg die innovaties afleggen van lab naar maatschappij.

Benieuwd naar de volledige omschrijving? De vacaturetekst vind je hier.

← All news

Nationale Eiwitstrategie biedt volop ruimte voor bijdrage biotechnologie

, ,

Het nieuwe jaar start met een mooie opsteker, namelijk de publicatie van de Nationale Eiwitstrategie door Landbouwminister Carola Schouten. HollandBIO leverde een actieve bijdrage aan de consultatie over de Nationale Eiwitstrategie in het voorjaar van 2020 en is blij dat de definitieve strategie veel aanknopingspunten bevat voor bijdrages uit biotechnologische toepassingen.

De Nationale Eiwitstrategie wil de Nederlandse eiwitvoorziening verduurzamen. Zo wil de overheid onder andere minder afhankelijk worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen zoals soja van buiten de Europese Unie.

Het ministerie van LNV ziet vijf hoofdstromen, de zogenaamde “Big Five”, die de eiwittransitie mogelijk moeten maken in Nederland. Twee van de vijf lichten wij graag uit: microbiële eiwitbronnen voor mens en dier (waar gecultiveerd vlees en eiwitten uit micro-organismen onder vallen) en de veredeling van vlinderbloemigen (bv. veldbonen) en andere eiwitrijke gewassen.

De strategie bevat een aantal lopende acties, en acties die in 2021 plaatsvinden. De overheid wil in nauwe samenwerking met alle partners in de keten verder werk maken van maatregelen en suggesties voor de langere termijn. Daar haakt HollandBIO natuurlijk graag verder op in.

Lees hier verder voor de samenvatting, de bijbehorende Kamerbrief en de volledige Nationale Eiwitstrategie.

← All news

Diervriendelijk vlees bestaat, en in Singapore mag je het eten

, ,

Singapore heeft een wereldprimeur: als eerste land ter wereld heeft de stadstaat gecultiveerd (kippen)vlees tot de markt toegelaten. Wij vinden het fantastisch dat de wereldwijde erkenning voor dit diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees toeneemt. Hoog tijd dat Nederland dit staaltje innovatie van eigen bodem de topstatus geeft die het verdient en de Europese markt laat veroveren.

Singapore wil voor zijn voedselvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Gecultiveerd vlees, ook wel kweekvlees genoemd, leent zich daar goed voor. Het vlees wordt namelijk onder gecontroleerde omstandigheden geheel gecultiveerd gekweekt in een bioreactor. Daardoor is gecultiveerd vlees ook gelijk het diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees. Logisch dus dat de wereldwijde erkenning voor het hoogwaardige biotechnologische product razendsnel toeneemt.

Waar het nu nog het Amerikaanse bedrijf Eat Just is dat de Aziatische keuken verrijkt, zou Nederland de koppositie kunnen terugpakken. De eerste kweekburger werd immers in 2013 in een Nederlands laboratorium gepresenteerd. Hoogleraar Mark Post wordt internationaal erkend als drijvende kracht achter deze voedingsinnovatie. En ambitieuze Nederlandse bedrijven als Meatable en Mosa Meat hebben, na verschillende financieringsrondes, alle ingrediënten in huis om het gecultiveerde vlees op het bord te krijgen. Over vijf jaar zou gecultiveerd vlees zelfs in de Nederlandse schappen moeten liggen.

Zo ver is het nog niet. Nederland kent een rijke voedingsbodem voor gecultiveerd vlees, maar er is nog veel werk te verrichten voordat het op de menukaart staat. Na enig aandringen van de Tweede Kamer, is en blijft de Nederlandse overheid nu in gesprek met ontwikkelaars. HollandBIO is daar blij mee, want het waar mogelijk wegnemen van drempels en knelpunten betekent naast een stimulans voor dierenwelzijn en duurzaamheid ook krachtvoer voor de Nederlandse economie.

Voor meer informatie en achtergronden, zie ook:

← All news

Nobelprijs voor ontdekkers van CRISPR-cas

, , ,

De grondleggers van de gene-editing techniek CRISPR-cas, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna, ontvangen dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde. Zij ontdekten dat het in de natuur voorkomende CRISPR-cas kan worden ingezet om genetische informatie, van bacteriën en cellen tot planten en mensen, in stukjes te knippen en heel precies aan te passen. Het onderzoek van beide wetenschappers heeft volgens de voorzitter van het Nobelcomité, Göran Hansson, een revolutionaire invloed gehad op de life sciences.

Vanuit Nederland illustreert John van der Oost, microbioloog bij Wageningen University & Research en één van ’s werelds meest toonaangevende pioniers in de CRISPR-revolutie, de mogelijkheden van deze techniek: “Je kan er planten sneller mee laten groeien of ze bijvoorbeeld meer fruit laten produceren. Ook lopen er nu veelbelovende onderzoeken bij patiënten. Bijvoorbeeld naar bloedziekten. Je kunt bloedcellen afnemen van patiënten, daar genetische foutjes uit verwijderen met CRISPR-Cas en de gezonde cellen vervolgens weer teruggeven aan de patiënt.”

De kansen en mogelijkheden van deze fantastische techniek worden ook gezien door de Nederlandse plantenveredelaars. Zij staan te springen om met deze techniek betere plantenrassen te ontwikkelen, zegt Gerard Bakx, topman van de Nederlandse aardappelveredelaar HZPC. De strenge Europese wetgeving voor genetische modificatie, waar deze techniek in Europa onder valt weerhoudt de veredelaars om de techniek toe te passen. “Economisch missen we hierdoor de boot”, vult John van der Oost aan. In veel andere landen, waaronder de VS, China, en Japan, is dit geen issue en kunnen de producten gewoon de markt op. De roep om aanpassing van de Europese regels voor genetische modificatie wordt dan ook steeds luider. Hopelijk zo luidt dat de Europese Commissie in 2021 daar echt mee aan de slag gaat. HollandBIO zal tot die tijd op de trom blijven slaan, zodat we straks ook in Europa de vruchten ervan kunnen plukken .

HollandBIO feliciteert beide wetenschappers en is blij met de erkenning van het Nobelcomité voor deze, voor de gehele biotechnologie zo belangrijke en baanbrekende gene-editing techniek.

Lees hier het officiële persbericht: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/press-release/

Lees ook de volgende artikelen: