← All news

Update wijziging Wgp en modernisering GVS

,

De herijking van de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) per 1 oktober 2020 gaat gepaard met twee mitigerende maatregelen, zo laat VWS-minister van Rijn de Kamer weten in een Kamerbrief. Met deze maatregelen beoogt de minister risico’s op beschikbaarheidsproblemen te verkleinen en de geneesmiddelenmarkt, gezien de COVID-19-crisis, niet extra te belasten.

De eerste maatregel houdt in dat de overheid de prijsdaling eenmalig maximeert op 10 procent, waarmee de grootste prijsdalingen worden gedempt. Als tweede maatregel bestaat voor producten met een omzet lager dan € 1 miljoen per jaar in Nederland de mogelijkheid om vrijstelling van de herijking aan te vragen. Daarnaast blijft het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij acute beschikbaarheidsproblemen, voor een specifiek middel de maximumprijs aan te passen of zelfs los te laten als de prijs een belemmering vormt voor de inkoop.

In dezelfde brief informeert van Rijn de Kamer over de stand van zaken rondom de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), die op 1 januari 2022 in werking moet treden. Op dit moment werkt het ministerie van VWS aan de juridische verankering en de invulling van het begrip ‘medische noodzaak’ voor de GVS-bijbetaling. Aan het eind van dit kalenderjaar volgt meer informatie.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Je vindt hem hier.

← All news

Glasheldere procedures essentieel voor snelle toegang nieuwe geneesmiddelen

, ,

De herziene versie van de beoordelingsprocedure van de specialistische geneesmiddelen is gepubliceerd op de website van het Zorginstituut. De belangrijkste aanpassingen in de beoordelingsprocedure zijn de introductie van de sluisprocedure en de agendering van sluiskandidaten met behulp van de Horizonscan Geneesmiddelen. Voor een snelle toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen zijn glasheldere procedures immers onmisbaar. HollandBIO is dan ook blij dat de beoordelingsprocedure weer helemaal up-to-date is en werkt graag mee om ook procedures voor open instroom te expliciteren.

Voor specialistische geneesmiddelen die op basis van de horizonscan niet in de sluis zijn geplaatst, zijn die glasheldere procedures nu helaas nog ver te zoeken. Die producten volgen de route van open instroom, een wat misleidende naam. Conform de Zorgverzekeringswet (Zvw) beoordelen Zorgverzekeraars of een geneesmiddel recht heeft op vergoeding, door de stand van wetenschap en praktijk (effectiviteit) te duiden. In de praktijk vraagt de zorgverzekeraar echter ook gegevens over kosteneffectiviteit en wordt de aanspraakstatus willekeurig op NEE gezet. Zonder formele procedures, tijdslijnen of bezwaarmogelijkheden, dreigt open instroom te verworden tot een vagevuur, met de patiënt als kind van de rekening. Hier is volop ruimte voor verbetering.

Hoewel open instroom niet binnen de scope van de herziening door het Zorginstituut viel, blijkt uit de consultatieronde dat HollandBIO niet de enige partij is die zich zorgen maakt over het open instroom proces. Wij herkennen de wens om duidelijkheid te verkrijgen in de rollen voor betrokken partijen bij de verschillende routes voor een geneesmiddel om in het verzekerde pakket te worden opgenomen. In het Landelijk Overleg Dure Geneesmiddelen (LODG), waar veel van de geconsulteerde partijen zitting in hebben, zijn in de verschillende actielijnen deze partijen aan zet om hier gezamenlijk duidelijkheid in te geven, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid”, aldus ZIN.

Helaas zit de industrie niet aan tafel bij het LODG, al staan we steevast op het menu. Het is hoogste tijd om écht met alle stakeholders die handschoen op te pakken, en werk te maken van een adaptief ecosysteem waarbij vergoeding naadloos aansluit op registratie. HollandBIO werkt daar maar wat graag aan mee!

Op de website van het Zorginstituut kan men de volgende documenten downloaden, klik hier:

  • Definitieve versie van de beoordelingsprocedure van de specialistische geneesmiddelen.
  • Reactiebrieven van de geconsulteerde partijen, waaronder die van HollandBIO.
  • Reactiebrief van het Zorginstituut, waarin zij ingaan op de binnengekomen reacties.
← All news

Geneesmiddel sneller van lab naar patiënt: eerste parallelle procedure CBG-ZIN afgerond

, ,

Goed nieuws! Rybelsus® (semaglutide tabletten) heeft als eerste geneesmiddel de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig doorlopen. Nederland is daarmee een van de eerste landen binnen de EU waarin het middel wordt vergoed. In de pilot wordt een werkwijze ontwikkeld voor meer parallelle processen voor registratie en vergoeding. Dat houdt in dat het vergoedingstraject al start terwijl het registratietraject nog niet is afgerond. Hierdoor is het geneesmiddel sneller toegankelijk voor de patiënt. Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten is een ambitie van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie.

HollandBIO is erg enthousiast over de pilot, die naadloos aansluit bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt. Binnen dit programma pleit HollandBIO voor oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie én betaalbaarheid hand in hand gaan. Eén van die oplossingsrichtingen is een adaptief ecosysteem waarin registratie, vergoeding en toegang door maatwerk en samenwerking naadloos op elkaar aansluiten. De pilot is een mooie eerste stap om zo’n adaptief ecosysteem een stap dichterbij te brengen.

Wij zijn trots dat koploper Novo Nordisk zo flexibel inspeelde op deze mooie kans. We kijken uit naar de resultaten en ervaringen van de volgende kandidaten. Uiteraard hoopt HollandBIO dat de pilot in de nabije toekomst resulteert in een verbeterd proces van registratie en vergoeding, waarbij innovatieve geneesmiddelen significant sneller beschikbaar zijn voor Nederlandse patiënten.

Bronnen:

← All news

Technologie: de innovatieve motor

, , ,

Steeds meer partijen werken aan technologie die de inzet en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins kan verbeteren en versnellen. Met genoegen ziet HollandBIO dat de aandacht voor deze prachtige innovaties toeneemt. Zo kwam er afgelopen week mooi nieuws uit het UMC Utrecht, dat met een nieuwe bloedtest honderden zeldzame ziekten tegelijk aan kan tonen. Daarnaast bracht premier Rutte een bezoek aan TNO’s Accelerator Mass Spectrometer, een andere technologische innovatie, waarmee bedrijven geneesmiddelen sneller en veiliger kunnen ontwikkelen door middel van vroeg-stadium concentratie- en effectmetingen.

Wat ons betreft snijdt het mes voor dit soort innovatieve technologieën aan twee kanten. Het stelt ons in staat om patiënten beter van medicatie op maat te bedienen én het vergroot de kans dat een geneesmiddel met succes en optimale snelheid de eindstreep van het onderzoeks- en ontwikkelproces haalt. Investeren in deze innovaties is dan ook een ontzettende no-brainer.

Toch is de route van lab naar praktijk lang niet altijd een gelopen race. HollandBIO helpt daarom graag bruggen te slaan tussen de verschillende stakeholders die deze route kunnen effenen. Meer weten? Contact HollandBIO’s Marit of Britt.

← All news

Tamara van Ark nieuwe minister voor Medische Zorg

,

VVD’er Tamara van Ark is vanaf 9 juli de nieuwe minister van Medische Zorg en volgt daarmee Bruno Bruins en zijn tijdelijke vervanger Martin van Rijn op. Van Ark is op dit moment staatssecretaris van Sociale Zaken, maar stapt over naar het ministerie van VWS. Daar is zij goed mee bekend, aangezien ze jarenlang als Kamerlid de langdurige zorg en thuiszorg in haar portefeuille had namens de VVD.

Bron: Skipr

← All news

EUPATI NL studenten vragen: kan het niet altijd sneller?

,

Vanwege het coranavirus verschijnen er steeds meer berichten over versnelde of aangepaste goedkeuringsprocedures van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Bij EUPATI NL studenten, de patiëntvertegenwoordigers van de toekomst, leidde dit tot de vraag: zijn de bestaande procedures dan niet efficiënt? Ze vroegen het aan prof. dr. Ton de Boer (voorzitter van het CBG). Zijn antwoord lees je hier. Het goede nieuws: nieuwe inzichten zullen worden gebruikt om het beoordelingsproces te verbeteren of te versnellen, zonder in te boeten op zorgvuldigheid en kwaliteit.      

← All news

Luistertip: #slimmezorg podcast van Vintura

, ,

In de derde aflevering van de #slimmezorg podcast van Vintura is Ingmar de Gooijer (myTomorrows) te gast. Arno Rutte en Ingmar praten over hoe versnelde toegang van nieuwe geneesmiddelen in combinatie met uitwisseling van real life data, de toegankelijkheid voor patiënten en betaalbaarheid voor de maatschappij kunnen vergroten. Als Ingmar minister van Volksgezondheid zou zijn dan stoppen we met polariseren en maken we werk van innovatieve geneesmiddelontwikkelingsmodellen. “Overheid en big farma zitten met de artsen en verzekeraars samen in het systeem dat ze zelf gecreëerd hebben. Laten we kijken met welk model we alle partijen bij elkaar kunnen brengen en laten we daar dan een paar serieuze pilots mee doen”, aldus Ingmar.

Slimme zorg is een podcast over de gezondheidszorg in Nederland. Hoe waarborgen we dat voor iedereen goede zorg beschikbaar is, zowel vandaag als over twintig jaar? Dat kan alleen met slimme zorg. In deze podcast gaat Arno Rutte, director bij Vintura, op zoek naar oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Door in gesprek te gaan met mensen die er toe doen in de zorgsector horen we wat volgens hen slimme zorg is. Dat kunnen bestuurders zijn, maar ook specialisten die op operationeel niveau actief zijn, of patiënten die iedere dag bezig zijn hun zorg vorm te geven en te verbeteren.

Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering op Spotify, iTunes en jouw favoriete podcastapp. De links om de podcast terug te luisteren vind je hier.

← All news

Leestip: dure geneesmiddelen, de feiten op een rij

, , ,

Kees Wessels, Chef Zorg bij de Argumentenfabriek, duidt in Skipr-blog 4 recente publicaties over dure geneesmiddelen. Een feitelijk en to-the-point relaas, en daarmee onze leestip dubbel en dwars waard. Een feitelijke basis is onmisbaar in het verhitte debat rondom geneesmiddelenprijzen. De feiten laten zien dat de uitgaven per patiënt aan ziekenhuismedicijnen al jaren op rij dalen. En dat de uitgaven aan deze dure geneesmiddelen met ruim 2 miljard per jaar “slechts” 2,5 % van de totale zorguitgaven bedraagt. Kees Wessels: “Dat de zorgpremie stijgt door torenhoge geneesmiddelenprijzen lijkt mij moeilijk vol te houden.”

Dat neemt niet weg dat we als maatschappij ons geld maar één keer uit kunnen geven, en dus staat ook de betaalbaarheid van medicijnen onder druk. Daarom moeten we werk maken van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan, zodat de zorg ook in toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.

Voor wie op zoek is naar meer begrip over hoe de geneesmiddelenzorg in Nederland in elkaar steekt, is het boek: Zó werkt de geneesmiddelenzorg een must-read. In begrijpelijke taal en aan de hand van duidelijke illustraties maakt het boek onze complexe geneesmiddelenzorg inzichtelijk. HollandBIO werkte mee aan de uitgave. 

Bron: https://www.skipr.nl/blog/hoe-zit-het-nou-met-de-prijzen-van-dure-geneesmiddelen/

← All news

Resultaten DCRF-enquête knelpunten klinisch onderzoek tijdens coronacrisis gepubliceerd

,

De voortgang van het klinisch onderzoek in Nederland heeft een harde knauw heeft gekregen, zo blijkt uit de resultaten van een enquête van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) naar de gevolgen van de corona-crisis op het klinisch onderzoek. 40% van de studies is tijdelijk stop gezet en 40% is in aangepaste vorm doorgegaan. Bijna 80% van de respondenten gaf aan dat het niet meer mogelijk was om nieuwe patiënten te includeren. Ook de financiële gevolgen zijn door ca. 33%  van de respondenten als knelpunt geïdentificeerd.

Daarentegen, bleken medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) ondanks de crisis in staat om hun werk te blijven uitvoeren en waren er nauwelijks meldingen van het niet in behandeling nemen van onderzoeksprotocollen of amendementen. De versnelde toestemmingsprocedures voor COVID-19 studies werd door verschillende partijen gezien als best-practice, waar we in de toekomst van kunnen leren.

De resultaten van de enquête lees je hier

← All news

NZa publiceert jaarlijkse Monitor dure geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020

,

Gisteren verscheen de jaarlijkse monitor dure geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020. Goed nieuws, want dankzij de introductie van nieuwe geneesmiddelen kunnen steeds meer patiënten rekenen op een behandeling. De keerzijde is dat hierdoor de uitgaven aan geneesmiddelen ook groeien. En helaas groeit onze zorgbudgetboom niet tot in de hemel. Daarom moet er nu gezamenlijk werk gemaakt wordt van oplossingen die bijdragen aan het beheersen van de stijgende uitgaven, zodat de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst ook voor iedereen toegankelijk blijft. Lees het persbericht van de NZa hier.