← All news

Tientallen stakeholders in dialoog over cel- en gentherapieën in Nederland

, ,

Afgelopen woensdag kwamen ruim 60 aanwezigen en 30 digitale deelnemers op 1,5 meter samen in het Louwman Museum in Den Haag voor een bijeenkomst over de mogelijkheden en uitdagingen waar we in Nederland tegenaan lopen bij de introductie van cel- en gentherapieën – bijvoorbeeld rond klinisch onderzoek, registratie en vergoeding of de praktische inbedding in ons zorgsysteem. De aanwezigen vormden een dwarsdoorsnede van de sector: er waren vertegenwoordigers vanuit academische ziekenhuizen, farmaceuten, patiëntenverenigingen, onderzoek, biotechbedrijven, medisch specialisten en ambtenaren. De discussies over deze nieuwe klasse behandelingen lieten zien dat er, naast de vele vraagstukken die cel- en gentherapieën met zich meebrengen, ook veel bereidheid is om na te denken over elkaars perspectieven en belangen en in sommige gevallen zelfs oplossingen. Wordt vervolgd!

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Leestip: beschikbaarheid nieuwe kankergeneesmiddelen duurt te lang

, ,

Weer laat een studie zien dat de beschikbaarheid van innovatieve oncologische geneesmiddelen sneller en beter kan én moet om te voorkomen dat er levensjaren verloren gaan.

In een recente publicatie onderzoeken C. Uyl-de Groot et al. (Erasmus Universiteit Rotterdam) hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van twaalf nieuwe kankergeneesmiddelen in de periode tussen 2010 en 2018. Uit de studie blijkt dat de geneesmiddelen in Europa van de EMA gemiddeld 242 dagen later een handelsvergunning verkrijgen dan in Verenigde Staten van de FDA. Daarna is het geneesmiddel overigens nog niet beschikbaar voor patiënten. Op nationaal niveau moet een geregistreerd geneesmiddel nog verschillende specifieke procedures doorlopen voordat het middel de patiënt ook echt bereikt. Voor de twaalf onderzochte middelen duurde dit gemiddeld 398 dagen. Net als uit het recent verschenen rapport “Every day counts”, blijkt de beschikbaarheid van kankergeneesmiddelen sterk uiteen te lopen tussen verschillende Europese landen (variërend tussen 17 en 1187 dagen).

In Nederland belemmeren onder andere langdurige sluisprocedures, maar ook onduidelijke procedures rondom bekostiging van niet-sluisgeneesmiddelen optimale toegang tot innovatieve geneesmiddelen, zo blijkt uit onderzoek waar HollandBIO momenteel mee bezig is. Volgens HollandBIO is het hoog tijd om samen met alle betrokken stakeholders werk te maken van een adaptief ecosysteem, waarbij vergoeding en beschikbaarheid voor de patiënt naadloos aansluit op registratie.

Bronnen:

← All news

De balans van 20 jaar Europese verordening weesgeneesmiddelen

, ,

De Europese commissie publiceerde recent de lang verwachte evaluatie van de Europese verordening weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen. Een genuanceerd rapport waarin zowel criticasters als farmafans elk hun eigen gelijk bevestigd zien, zo blijkt uit de enorm uiteenlopende reacties van betrokken. De waarheid ligt ons inziens in het midden. Werkt de wetgeving? Jazeker, vandaag de dag zijn er meer geneesmiddelen voor patiënten en patiëntjes met een zeldzame ziekte dan ooit te voren. Werkt de wetgeving perfect? Zeker niet. Nog veel te veel patiënten en patiëntjes hebben geen toegang tot of zelfs maar zicht op een effectieve behandeling. Kortom: er is ruimte om de effectiviteit van de wetgeving verder te verbeteren en wellicht aan te scherpen. Onderzoeksbureau Technopolis maant Europese beleidsmakers terecht tot voorzichtigheid bij aanpassing van de regelgeving: “In doing so, they should be careful not to let the perfect become the enemy of the good”, aldus Technopolis. Of, in goed Nederlands: gooi het kind niet met het badwater weg. Want, zoals de commissie eveneens constateert: de voordelen van de regelgeving voor de kwaliteit van leven van patiënten en kinderen wegen op tegen de kosten, voor zowel industrie als maatschappij.

De verordering weesgeneesmiddelen boekte tussen 2000 en 2017 mooie resultaten: 1956 producten kregen op enig moment in hun ontwikkeling een weesgeneesmiddelstatus toegekend en 131 weesgeneesmiddelen bereikten daadwerkelijk de markt. Een nette score in het licht van de kenmerkende, lange aanlooptijden in de geneesmiddelontwikkeling. Bovendien was er sprake van een duidelijke opwaartse trend in het aantal nieuwe behandelingen dat jaarlijks verscheen. Helaas lijkt die trend sinds 2017 af te vlakken. Een zorgelijke ontwikkeling, aangezien voor 95% van de zeldzame ziektes nog altijd geen behandelmogelijkheid bestaat. 

Wat kan er dan beter? Het rapport signaleert de nodige uitdagingen in het domein weesgeneesmiddelen, waaronder concentratie van ontwikkeling in specifieke therapeutische gebieden en gebrek aan ontwikkeling van generieken en biosimilars. Verder bleek de verordening ook toegankelijk in gevallen waarbij slechts een minimale investering nodig bleek voor registratie van een weesgeneesmiddel en er dus geen sprake was van marktfalen. Evenzo was zij niet in staat om marktexclusiviteit in zeer winstgevende gevallen te beperken. En, voor patiënten misschien nog het allerbelangrijkste: de verordening geeft geen garantie op gelijke toegang tot geautoriseerde weesgeneesmiddelen in Europese lidstaten.

Veel van bovenstaande uitdagingen liggen niet, of niet direct, in de invloedsfeer van de huidige verordening, die immers enkel innovatie aan moest jagen. Met 20 jaar ervaring op zak is het wat HollandBIO betreft logisch om de verordening tegen het licht te houden en deze, indien en waar nodig, aan te scherpen, en ook in breder perspectief te zoeken naar andere knoppen om aan te draaien. Denk aan verdere, meer gerichte, stimulering van innovatie binnen therapeutische gebieden waar de nood het hoogst is, de inzet van real world evidence en nieuwe methoden voor het ontwerpen van klinische trials en een vroege dialoog tussen alle betrokken stakeholders om toegankelijkheid te garanderen.

Feit blijft dat voor weesgeneesmiddelen over de hele linie nog werk te verzetten valt. Aan de ene kant willen we immers weesgeneesmiddelen ontwikkelen voor de ziektes waarvoor nu nog te weinig aandacht is, en aan de andere kant willen we ook generieken en biosimilars zien voor de ziektes waar wél behandelopties bestaan. HollandBIO is het dan ook volledig eens met de laatste alinea van het evaluatierapport: eventuele toekomstige aanpassingen aan de verordening vereisen een balans tussen het bevorderen van innovatie en het waarborgen van de beschikbaarheid en toegang tot weesgeneesmiddelen. Laten we vooral niet het kind met het badwater weggooien.

Bronnen en gerelateerde artikelen:

← All news

Input gevraagd voor de toekomstige Europese geneesmiddelenstrategie

, ,

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe Europese geneesmiddelenstrategie om het geneesmiddelenbeleid toekomstbestendig te maken. Middels een publieke consultatie vraagt ze om input. Een mooi moment voor HollandBIO en de sector om haar visie voor het voetlicht te brengen. Wij vulden de consultatie reeds in, en moedigen onze leden aan hetzelfde te doen. Je vindt hem hier. De deadline voor reacties is 15 september.

HollandBIO ziet volop kansen om nieuwe geneesmiddelen sneller en beter van lab naar de patiënt te brengen. Technologieën die helpen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals big data en kunstmatige intelligentie, openen nieuwe deuren voor mogelijkheden om patiënten te helpen. De Europese strategie moet helpen om goed met deze ontwikkelingen om te gaan, en om komende uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden, veroorzaakt door onder andere de coronapandemie en een vergrijzende bevolking.

De Commissie gebruikt de resultaten uit deze consultatie bij het opstellen van de nieuwe geneesmiddelenstrategie, gepland voor het einde van dit jaar. Wij hebben zelf deze consultatie al ingevuld en om de stem van de biotechsector zo goed mogelijk naar voren te laten komen willen wij onze leden uitnodigen hetzelfde te doen. De deadline staat op 15 september en je vindt hem hier!

← All news

HollandBIO verwelkomt Thomas Broekhoff

, ,

Sinds deze week heeft HollandBIO weer extra mankracht erbij. Per 1 augustus is Thomas Broekhoff begonnen als Project Manager op het programma Sneller & beter van lab naar patiënt.

Na zijn bachelor Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft hij aan dezelfde universiteit een master Epidemiologie afgerond. Tijdens deze studie heeft hij zich ingezet voor zijn studievereniging en de medezeggenschap binnen de opleiding. Voor zijn masterthesis heeft hij onderzoek gedaan naar strategieën voor de vergoeding van innovatieve geneesmiddelen. Als afsluiter van zijn master heeft hij twee maanden stage gelopen bij HollandBIO, waar hij een project heeft gedaan over add-ongeneesmiddelen. Nu gaat hij echt aan de slag bij HollandBIO als Project Manager om innovaties sneller en beter van lab naar patiënt te krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat Thomas een waardevolle aanwinst is voor HollandBIO en zijn erg blij dat hij zich ervoor gaat inzetten om de Nederlandse life sciences sector nog verder te versterken.

“Tijdens mijn studie ben ik erg geïnteresseerd geraakt in de route van ontwikkelingen in de wetenschap naar innovaties waar de patiënt mee geholpen is. Ik ben erg blij met de kans die HollandBIO mij geboden heeft en kijk ernaar uit om zo veel mogelijk te betekenen voor de meest innovatieve sector die Nederland rijk is.”

Kennismaken?

Thomas is te bereiken via thomas.broekhoff@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Life Sciences Verkiezingsmanifest: voor een gezonde, duurzame toekomst

, , , , ,

Den Haag, 30 juli 2020 – Vandaag lanceert HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologiesector, haar Life Sciences Verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. In het manifest geeft HollandBIO politici, beleidsmakers en ambtenaren een overzicht van waar onze sector voor staat, waaronder de hordes die we nog moeten nemen. Het belang om te kiezen voor een duurzame en gezonde toekomst is – zeker in het licht van de huidige coronacrisis – urgenter dan ooit. De Nederlandse life sciences sector is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, mits we daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

De Nederlandse life sciences sector maakt haar belofte waar. “Innovaties uit biotechnologie brengen ons baanbrekende geneesmiddelen en vaccins, gewassen die bijdragen aan een duurzamere landbouw, en biobased grondstoffen en materialen die de transitie naar een hernieuwbare economie mogelijk maken”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. Biotechnologie kan een rol spelen bij 11 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kan daarmee van doorslaggevend belang zijn voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid en aan een innovatieve en welvarende samenleving – nu én in de toekomst.

‘The Bio Revolution’

De biotechnologische mogelijkheden groeien exponentieel. HollandBIO’s Annemiek Verkamman licht die ontwikkeling verder toe: “Het McKinsey Global Institute spreekt zelfs van een ware ‘Bio Revolution’. Met haar sterke, opkomende life sciences sector heeft Nederland een beloftevolle uitgangspositie om in te spelen op die revolutie”. Met het Life Sciences Verkiezingsmanifest doet HollandBIO beleidssuggesties om de kansen van de life sciences sector te verzilveren op verscheidene onderwerpen, namelijk:

  1. Ondernemerschap in de life sciences
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Preventie en gezondheid

Life Sciences Verkiezingsmanifest 2021

Benieuwd naar het volledige manifest? Belangstellenden kunnen het hier downloaden.

← All news

Hoopvolle stappen richting coronavaccin

, , ,

Het is een goede week in de zoektocht naar een coronavaccin, met positief nieuws uit de klinische onderzoeken van AstraZeneca & Oxford, Pfizer & BioNTech en CanSino. Ook Johnson & Johnson zet de eerste stappen richting de kliniek, met een door Janssen in Leiden ontwikkeld vaccin. Bovendien krijgt dit vaccin nog een extra Nederlands tintje…

Janssen haalt trials naar Nederland

Johnson & Johnson heeft een mooie opsteker voor Nederland: na België en de VS staan ook wij op de rol voor trials! Een prachtige resultaat voor iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet om de vergunningaanvraag voor klinisch onderzoek met cel- en gentherapie in Nederland te versnellen en te verbeteren.

Nederlandse bijdrage tegen corona in de spotlight

De multinationals zijn niet de enigen die zich wagen in de strijd tegen het coronavirus. Op de besloten website van het Financieele Dagblad schuilt een mooie tweeluik over de bijdrage van Nederlandse partijen in de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen. De vaccins komen aan bod in deel 1, waarbij de bijdragen van Intravacc, Halix, Mymetics, Janssen en Viroclinics toegelicht worden. In deel 2 ligt de focus op geneesmiddelen en staan ISA Pharmaceuticals, Protinhi Therapeutics en Pharming in de schijnwerpers.

Met zoveel inspanningen zowel binnen als buiten Nederland is de vraag niet of, maar wanneer biotech deze crisis weet te bezweren. We zien namelijk steeds vaker dat biotech de onmisbare schakel vormt voor oplossingen van vele maatschappelijke vraagstukken. De huidige situatie laat bovendien duidelijk zien dat we gebaat zijn bij een snelle en vooral ook betere route van lab naar praktijk. Daarom zijn we bij HollandBIO erg benieuwd welke lessen beklijven, zodat we de bijdrage van biotech aan onze samenleving duurzaam kunnen verbeteren!

← All news

Slimmer meten wint aan draagvlak

, ,

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat onderzoeken hoe veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie kunnen bijdragen aan efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen en maatwerk in de klinische praktijk. HollandBIO juicht dit onderzoek toe, omdat het naadloos aansluit bij ons Slimmer Meten project.

De toenemende zorgvraag zet onze gezondheidszorg onder druk. Tel daarbij op dat het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen lang duurt, kostbaar en risicovol is. Wanneer er uiteindelijk een geregistreerd en vergoed geneesmiddel beschikbaar is, is het nog maar de vraag of het middel ook werkt bij een specifieke patiënt. Dat kan sneller en beter.

Door in Nederland werk te maken van slimme zorg die leidt tot de juiste én beste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment, komt maatwerk en personalised medicine in de zorg een stap dichterbij.

Gelukkig worden er wereldwijd én in onze achterban al vele innovatieve technologieën ontwikkeld en soms ook al toegepast. Denk aan modellen en testen gebaseerd op (stam-) cellen, biomarkers (DNA, RNA, eiwit, metabolieten), weefsels of computermodellen. Voorbeelden zijn: organoïden, organs-on-a-chip, de toxtracker, de MAT-test, de AMS microtracer of zelfs innovatieve productiemethoden, zoals het gebruik van mobiele RNA-molecuul printers.

De inzet van dit soort innovatieve technologieën en toepassingen biedt volop kansen bij het ontwikkelen van (high-throughput) screening systemen, als alternatief voor dierproeven, voor veiligheidstesten en voor diagnostische toepassingen (bv. companion diagnostics). Daarmee kunnen ze bijdragen aan snellere en betere ontwikkeling én inzet van nieuwe geneesmiddelen.

Ondanks het wenkend perspectief van personalised medicine blijkt de route van lab naar praktijk voor deze technologische innovaties hobbelig. Recent inventariseerden wij binnen ons Slimmer Meten project de uitdagingen op weg van lab naar praktijk. Om wat voorbeelden te noemen:

  • Gebrek aan financiering voor ontwikkeling, kwalificatie, validatie en commercialisatie;
  • In tegenstelling tot bij geneesmiddelen is er geen duidelijke route voor registratie en vergoeding voor deze innovaties en toepassingen;
  • Regelgeving tussen verschillende Europese landen loopt uiteen;
  • Onduidelijkheid en terughoudendheid bij verschillende stakeholders over wanneer en hoe een technologie of test, een dierpoef of fase I/II klinische trial kan vervangen;
  • Uiteenlopende belangen en gebrek aan de juiste kennis, procedures, processen en infrastructuur belemmeren toepassing in de klinische praktijk.

Werk aan de winkel dus! Daarom maakt HollandBIO zich hard voor een innovatieklimaat waarin biotechondernemers en bedrijven kunnen excelleren. We zetten in op verruiming en verbetering van de financieringsmogelijkheden en een heldere route lab naar praktijk. Wil je meer weten over ons “Slimmer meten” project? Neem contact op met HollandBIO’s Marit.

← All news

Update wijziging Wgp en modernisering GVS

,

De herijking van de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) per 1 oktober 2020 gaat gepaard met twee mitigerende maatregelen, zo laat VWS-minister van Rijn de Kamer weten in een Kamerbrief. Met deze maatregelen beoogt de minister risico’s op beschikbaarheidsproblemen te verkleinen en de geneesmiddelenmarkt, gezien de COVID-19-crisis, niet extra te belasten.

De eerste maatregel houdt in dat de overheid de prijsdaling eenmalig maximeert op 10 procent, waarmee de grootste prijsdalingen worden gedempt. Als tweede maatregel bestaat voor producten met een omzet lager dan € 1 miljoen per jaar in Nederland de mogelijkheid om vrijstelling van de herijking aan te vragen. Daarnaast blijft het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij acute beschikbaarheidsproblemen, voor een specifiek middel de maximumprijs aan te passen of zelfs los te laten als de prijs een belemmering vormt voor de inkoop.

In dezelfde brief informeert van Rijn de Kamer over de stand van zaken rondom de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), die op 1 januari 2022 in werking moet treden. Op dit moment werkt het ministerie van VWS aan de juridische verankering en de invulling van het begrip ‘medische noodzaak’ voor de GVS-bijbetaling. Aan het eind van dit kalenderjaar volgt meer informatie.

Benieuwd naar de hele Kamerbrief? Je vindt hem hier.