← All news

Leestip: Universiteit, faciliteer een ondernemend ecosysteem

,

Universiteiten zijn een ontmoetingsplek voor ondernemers en investeerders en een veilige haven om te onderzoeken of in je goede idee ook een bedrijfje schuilt. Wat ze echter niet zouden moeten doen is durfinvesteerder spelen voor start-ups, dat is althans de raad die hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie Dries Faems de academie meegeeft na een decennium aan het opzetten van accelerators en incubators. Anders gezegd: schoenmaker blijf bij je leest, aldus Faems in een opinie in het FD.

Andere wereld

Een instelling besturen vraagt om een andere strategie dan het leiden van een start-up. Waar het besturen van een instelling vraagt om een risicomijdende aanpak, daar kan een start-up alleen verder komen door een gokje te wagen. Die verschillende werelden laten zich moeilijk met elkaar rijmen. Faems ziet die tegenstelling als een van de oorzaken van de gebrekkige financiering van start-ups. Bij de eerste de beste tegenslag wordt het universiteiten te warm onder de voeten en stoppen zij de financiering. En zonder financiering geen start-up. De meest risicovolle start-ups krijgen daardoor niet de mogelijkheid om door te groeien.

Juist in de kennis- en kapitaalintensieve biotechsector zien we dit terug. Eerder bleek uit onderzoek van HollandBIO dat de groei van innovatieve biotechbedrijven in Nederland sterk achterloopt op andere Europese landen, terwijl we qua kennis en octrooiaanvragen wel tot de Europese top behoren. Dat is zonde, want dat betekent uiteindelijk dat we impact en waarde voor patiënten en consumenten laten liggen.

Faciliteer een ondernemend ecosysteem

Faems ziet tegelijkertijd wel een belangrijke rol voor universiteiten in het stimuleren van start-ups. Ten eerste is de universiteit een ontmoetingsplek voor (would be) ondernemers en financiers. Initiatieven zoals Graduate Entrepeneur in Rotterdam en Delft zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunnen universiteiten ook een veilige omgeving bieden, waarin je mag vallen en opstaan, waar jonge ondernemers kunnen ontdekken of in hun idee ook een bedrijf zit.

Wij volgen Faems helemaal in deze opvatting. Sterker nog, zijn ideeën komen terug in ons biotech booster Groeifondsvoorstel. Door ideeën verder te brengen in een veilige omgeving en met bedrijfsmatige begeleiding kunnen we  meer successen boeken. Daarnaast richt het plan zich op het versterken van het biotech ecosysteem zodat we biotech innovaties tot bloei laten komen. Zo verzilveren we de waarde die biotech te bieden heeft!

← All news

Biotech rijk vertegenwoordigd in de R&D-top 30: de biotech-innovatiemotor draait op volle toeren

, ,

Ook dit jaar prijken er weer vijf biotechbedrijven in de lijst van dertig grootste R&D-investeerders in Nederland. Zoals in eerdere jaren is de lijst gevuld met bedrijven die actief zijn op zowel duurzaamheid, voeding en gezondheid. Onze innovatieve sector is rijk vertegenwoordigd in de lijst en investeert ruim €100 miljoen meer dan vorig jaar. Hiermee laat de sector zien dat de innovatiemotor nog steeds op volle toeren draait.

Investeringen nemen toe
Net zoals vorig jaar is de R&D-top 30 van het Technisch weekblad goed gevuld met biotechbedrijven. Over het algemeen nemen de investeringen bovendien zelfs toe. Met een R&D-budget van net geen half miljard (€499 miljoen) bezet Janssen de derde plek en stijgt daarmee een plek ten opzichte van vorig jaar. DSM neemt de vijfde plaats in met hun R&D-budget dat gegroeid is naar €217 miljoen. Ook Byondis (#14, €68 miljoen) en Enza Zaden (#17, €45 miljoen) behoren tot de groep grootste investeerders. Er is ook een nieuwkomer in de lijst dit jaar, uit nota bene onze achterban; KeyGene komt met een R&D-budget van ruim €19 miljoen binnen op plaats 24 in de lijst. In totaal zijn de R&D-investeringen van de in de lijst genoteerde biotechbedrijven gestegen van €743,5 miljoen naar maar liefst €848 miljoen in 2020.

Biotech successen kweken
De biotechsector toont weer zijn kracht als innovatiemotor. Met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt tegelijkertijd het innovatie- en verdienvermogen van Nederland versterkt. Een unieke industrie waar wij geen genoeg van krijgen! Om nóg meer van dit soort successen te kweken op Nederlandse bodem moeten we nu inzetten op biotech. Bijvoorbeeld met biotech booster Groeifondsaanvraag of door in het deeptechfonds nog meer aandacht voor biotech te hebben. Want investeren in biotech, is jezelf de crisis uit innoveren!

← All news

WBSO blijft onderdeel van aantrekkelijk vestigingsklimaat

,

Innovatieve Nederlandse bedrijven haalden in 2020 ondanks de coronacrisis een voordeel van in totaal €1,2 miljard uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het WBSO-jaarverslag over 2020. Met de WBSO kunnen bedrijven sneller nieuwe innovaties en ideeën ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. HollandBIO is dan ook blij dat biotech bedrijven breed gebruikmaken van het instrument en dat het ministerie er voor het budget van 2021 een schep bovenop doet.

WBSO 2020 in getallen

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb – hebben in 2020 gebruikgemaakt van de WSBO. Al met al hebben ruim 135.000 R&D-projecten WBSO-subsidie ontvangen, een stijging van 6% ten opzichte van 2019. Ook de andere effecten van de WBSO zijn aanzienlijk: zo ondersteunt het instrument ruim 88.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen en leidt het volgens een recente evaluatie tot extra private R&D-investeringen, meer innovatie en een beter vestigingsklimaat.

Breed WBSO-gebruik biotech

Biotech bedrijven zijn, door hun innovatieve aard en activiteiten, als vanouds goed vertegenwoordigd in de WBSO. Tegelijkertijd blijft biotechnologie lastig in één categorie te vangen. Als we inzoomen op onderstaande tabel met uitsplitsingen per technologiegebied dan is natuurlijk de categorie biotechnologie relevant, maar onder de categorieën medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid ook veel biotech bedrijven of bedrijven die biotechnologie toepassen voor hun R&D-projecten. In 2020 zijn deze categorieën samen goed voor 1221 bedrijven die gebruikmaken van de WBSO.

Wat ook opvalt, is dat biotechnologie en biotech-gerelateerde categorieën als medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen, allemaal relatief veel arbeidsjaren en onderzoekskosten maken ten opzichte van veel andere sectoren. Als gevolg daarvan ontvangen zij naar verhouding ook een groot voordeel uit de WBSO in de vorm van afdrachtvermindering. Het onderstreept wat HollandBIO betreft nog maar eens het R&D-intensieve karakter van de biotech sector.

WBSO-budget 2021 omhoog   

HollandBIO is blij dat het ministerie van EZK het WBSO-budget in 2021 ophoogt met meer dan €150 miljoen zodat bedrijven zich nog beter uit de crisis kunnen innoveren. Bedrijven krijgen door de ophoging van het budget hogere kortingen op de eerste schijf en de startersschijf. Mooie ontwikkelingen die wat HollandBIO betreft een structureel karakter mogen aannemen.

Bronnen

← All news

Nieuwe aanpak nodig voor succesvolle opzet en doorgroei universitaire start-ups

, ,

Universiteiten halen te weinig waarde uit de excellente kennis die zij genereren, de activiteiten op valorisatie en kennisoverdracht zijn verlieslatend en ze zijn niet optimaal toegerust op het succesvol verder ontwikkelen van een bedrijf. Dat is de strekking van een artikel in het Financieele Dagblad, dat in de cijfers dook en een rondgang deed langs overheden, universiteiten, Knowledge Transfer Offices en start-ups. Ons Groeifondsplan biedt uitkomst.

Octrooien die stofhappen

Uit Europees onderzoek dat de bureaus voor kennisoverdracht bij universiteiten, ook wel TTO’s of KTO’s genoemd, hebben laten uitvoeren, blijkt dat van de eigen patenten 78% ongebruikt op de plank blijft liggen. Dit sluit aan bij het onderzoek en de bevindingen dat HollandBIO vorig jaar al publiceerde, waarin naar voren komt dat we in Nederland goede biotech kennis niet weten te verzilveren.

Stringente afspraken als belemmering voor doorgroei

In het artikel komt naar voren dat de stringente afspraken tussen universiteiten en start-ups een belemmering vormen voor de doorgroei. Een  ‘stemhebbend aandelenbelang’ kan bijvoorbeeld vervolginvesteerders afschrikken. Die conclusie is ook in lijn met het recente AWTI-rapport ‘beter van start’. In haar eerste reactie op dit rapport roept het kabinet gelukkig op om te stoppen met dergelijke afspraken.  

Valorisatie als ondergeschoven kind

Daar komt nog eens bij dat op dit moment de activiteiten op kennisoverdracht en het ontwikkelen van startupactiviteiten voor universiteiten gemiddeld genomen verlieslatend zijn. De VSNU, de koepelorganisatie van universiteiten, stelt dat ‘incidenteel succes niet opweegt tegen de kosten’, en het ministerie van EZK stelt zelfs dat valorisatie universiteiten alleen maar geld kost waardoor investeringen hierin achterblijven. Dit terwijl kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij, ook wel valorisatie genoemd, een van de kerntaken is van universiteiten volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Kennis en ervaring voor succesvolle bedrijfsontwikkeling ontbreken

Een laatste, belangrijk vraagstuk is dat universiteiten niet toegerust zijn op het succesvol opzetten en verder brengen van een startup en daardoor volgens een rapport van Dialogic uit 2018 zich vooral focussen op startups die sowieso wel een markt en financiering kunnen vinden. Dit betekent dat er een gat ligt bij startups en innovaties die nog te riskant zijn voor commerciële durfinvesteerders. Universiteiten hebben echter niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om deze startups verder te helpen. Zoals Steef Blok, directeur van Leidse KTO Luris het treffend verwoordt: ‘Wij als universiteiten doen alsof we verstand hebben van bedrijfsontwikkeling. We willen ondernemers maken van wetenschappers. Maar we willen en kunnen de risico’s niet lopen en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor. We hebben dus ook zeer weinig succes, want we weten niet wat we doen.’

Groeifondsplan helpt kennis omzetten in innovatie

HollandBIO ziet in het geschetste beeld een ultieme bevestiging van het probleem waar wij samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven in ons Biotech Booster Groeifondsplan werk van willen maken: het stimuleren van innovatie en het daadwerkelijk omzetten van de excellente kennis die we in Nederland hebben in mooie bedrijven, producten en diensten die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en het nationale verdienvermogen.

Lees het volledige artikel (inlog nodig): https://fd.nl/futures/1386812/universiteiten-hebben-geen-verstand-van-start-ups-oof1caSaM2Xs

← All news

Hooghangend investeringsfruit rijp om te plukken

,

De basis van ons investeringsklimaat is op orde, maar in bepaalde sectoren is nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie uit een recent onderzoek van Dialogic naar het Nederlandse investeringsklimaat. Dialogic geeft aan dat er specifiek beleid nodig is om het investeringsklimaat verder te verbeteren. Voor de life sciences & health (LSH)-sector bestaat dat uit: het verbeteren van het financieringslandschap, complexe wet- en regelgeving wegnemen en valorisatie versoepelen. En laten dat nou net de punten zijn waar HollandBIO op inzet.

Laaghangend investeringsfruit is al geplukt

In het rapport ‘Het Nederlandse investeringsklimaat’ onderzoekt Dialogic de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland ten opzichte van tien andere concurrerende landen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op algemene investeringsindicatoren staat Nederland in de Europese top 3 als het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Op specifieke deelgebieden scoren we minder goed. Dat komt door de keuze voor generiek innovatiebeleid.

In tien jaar tijd is Nederland opgeklommen van de middenklasse naar de topklasse. Dat is een enorme prestatie en is mede bereikt dankzij het generieke innovatiebeleid van de overheid. De basis van het investeringsklimaat is inmiddels op orde en het laaghangende fruit is nu geplukt. Om nog verder te groeien is het tijd om keuzes te maken en over te stappen op specifiek innovatiebeleid. De LSH-sector is goed voorgesorteerd voor dit specifiek innovatiebeleid.

Biotechnologie versterkt investeringsklimaat

Dialogic komt met een drietal aanbevelingen voor sectorspecifiek beleid binnen de LSH-sector. Om de potentie van biotech te verzilveren moeten er nog een aantal ingrediënten toegevoegd worden om het investeringsklimaat te verbeteren:

  • Gaten in het financieringslandschap dichten;
  • Complexe wet- en regelgeving wegnemen;
  • Valorisatie versoepelen en academisch ondernemerschap stimuleren.

De potentie is enorm. Biotechnologie maakt het leven beter. Uitvindingen van Nederlandse bodem zoals slachtvrij vlees zonder tussenkomst van een koe, bioplastics die onze CO2-uitstoot reduceren en vaccinaties tegen pandemieën helpen ons om de grootste uitdagingen van onze tijd op te lossen. Biotechnologie draagt op deze manier bij aan gezondheid, duurzaamheid en versterkt tegelijkertijd ons verdienvermogen.

De biotech boomgaard is dus goedgevuld met mooie innovaties. HollandBIO helpt graag mee om het hooghangend investeringsfruit te plukken. Zo maken we de bijdrage van biotech aan voeding, gezondheid en duurzaamheid zo groot mogelijk!

← All news

Met evenwichtige afspraken komen startups beter uit de startblokken

, ,

Het kabinet wil jonge ondernemers en universiteiten met elkaar aan tafel brengen om tot evenwichtigere afspraken bij het starten van een bedrijf te komen. Dat is hard nodig, want uit een recent AWTI-advies blijkt dat academische startups nog te vaak het onderspit delven bij onderhandelingen met universiteiten. En dat is zonde, want Nederland heeft een excellente kennispositie, maar in vergelijking met andere Europese life sciences hubs weten we die kennis nog onvoldoende om te zetten in bedrijvigheid en producten die ten goede komen van patiënt en consument. Startups moeten geholpen worden om goed uit de startblokken te komen. Dat doen we door evenwichtige afspraken tussen startups en universiteit de norm te maken.

Onderhandelingen terug in balans brengen

“Universiteiten hebben bij hun hightechspin-offs een te grote focus op rendement”, aldus de AWTI. “Universiteiten dragen nu te vaak een dubbele pet. Ze worden ook afgerekend op het geld dat terugvloeit uit hun startups. Dat maakt ze ongeduldig, bijvoorbeeld bij het incasseren van royalty’s over hun patenten.” aldus Jos Benschop, onderzoeker bij de AWTI.

Deze situatie zorgt voor een suboptimale start. Academische startups worden belemmerd in hun groei door ongunstige afspraken over bijvoorbeeld royalty’s, terwijl innovatieve startups een belangrijke economische motor zijn. Om tot meer evenwichtige afspraken te komen, wil het kabinet de universiteiten en startups met elkaar aan tafel brengen.

Tijd voor actie

HollandBIO zet zich in voor een ijzersterk innovatieklimaat.  Evenwichtige valorisatie, waarin academische kennis ten goede komt van de Nederlandse maatschappij, is daar een van de belangrijkste pijlers in. Al jaren loopt de valorisatie in Nederland sterk achter op andere landen. We kunnen niet langer stilzitten en toekijken hoe het innovatieklimaat achterop raakt, zeker omdat de basis er is. Nederland beschikt namelijk over een groot goed: een excellente kennispositie. Er is werk aan de winkel!   

Valorisatie-ingrediënten

Om van Nederland een life sciences ecosysteem van wereldklasse maken, zijn er wat HollandBIO betreft vier belangrijke ingrediënten nodig:

  • Het beter ondersteunen van startups. Volgens de OECD komt slechts 13% van de Nederlandse startups voort uit academie. Dat percentage kan toenemen als universiteiten aan het begin van de keten de doorgroei van bedrijven meer stimuleren.
  • Academisch ondernemerschap een erkend carrièrepad maken. Er moet meer focus komen om potentiële ondernemers te stimuleren. De Faculty of Impact van de VSNU is een mooi voorbeeld hoe dit opgelost kan worden.
  • Het versterken van de Knowledge Transfer Offices (KTO’s). Door een ondernemende cultuur, mandaat en financiering toe te voegen, kunnen KTO’s onderzoekers met kansrijke ideeën effectiever ondersteunen.
  • Financiering die aansluit op de behoefte van bedrijven. Biotech bedrijven zijn kennis- en kapitaalintensieve bedrijven met vaak lange doorlooptijden om producten te ontwikkelen. Als de financiering beter aansluit, kunnen bedrijven beter en sneller doorgroeien.

Alleen wanneer alle stakeholders, van overheid tot bedrijven, van academie tot science parken deze ingrediënten bij elkaar voegen, kan valorisatie aangepakt worden zodat Nederland weer kanshebber is om de life sciences hub van Europa te worden!

Bronnen

← All news

Kiezen voor de kenniseconomie

,

195 Nederlandse wetenschapper luidden vorige week in de Volkskrant de noodklok over achterblijvende investeringen in de onderzoek. Gezien kennis de grondstof is voor de kenniseconomie, en biotech een kennisintensieve sector is, mag het geen verassing heten dat wij dit pleidooi steunen.

Nederland loopt achter

Nederland hangt in de Europese middenmoot als het aankomt op de hoeveelheid geld die wij uitgeven aan R&D. Ook de schrijvers van de oproep komen hier op terug. Ze stellen dat het Nationaal Groeifonds een mooi begin is om deze achterstand in te lopen maar nog niet voldoende is. De Rabobank concludeerde dit al enkele maanden geleden in een van hun onderzoeken. Zowel private als publieke investeringen in R&D blijven achter. Het groeifonds, met €20 miljard, is in staat om de private investeringen op te krikken, maar niet de publieke investeringen.

Selectie op wetenschappelijke kwaliteit

De schrijvers van het artikel stellen dat met beperkte middelen er duidelijker gekozen moet worden voor excellentie. In plaats van het eindeloos uitsmeren van onderzoeksgeld moeten vooral de beste onderzoeken gefinancierd worden. Succesvolle biotechhubs, zoals Boston en Vlaanderen, hebben gemeen dat zij alleen de beste wetenschap subsidiëren en duidelijke keuzes maken. Willen wij van Nederland ook een toonaangevende biotech hub maken, dan is het maken van keuzes onontbeerlijk.

Ideeën zijn de grondstof in de kenniseconomie

Biotech is een kennis- en kapitaalintensieve sector. Door grote maatschappelijke problemen op te lossen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voeding versterken wij het verdienvermogen van Nederland. Goede ideeën zijn de grondstof van deze  motor, en we moeten voorkomen dat die motor stilvalt. Daarom moet er duidelijk gekozen worden voor de kenniseconomie, en herhalen wij het nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!

← All news

Brief aan informateur Hamer: biotech biedt een gezonder, duurzamer en welvarender Nederland

, , , , ,
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer
HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft de brief af bij de Tweede Kamer

Met de komst van Mariëtte Hamer heeft Nederland sinds vorige week een nieuwe informateur die aan de slag gaat met mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering. HollandBIO ziet dat een nieuw kabinet voor grote maatschappelijke uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en economische welvaart. Vanuit de biotech sector zien we dat de sector op alle vlakken een bijdrage kan leveren als we daar met alle betrokken partijen werk van maken. In een brief aan informateur Hamer, die HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman heeft afgegeven bij de Tweede Kamer, lichten wij dit verder toe.

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Daarin staan we gelukkig niet alleen, zoals het recente Toekomstpact Biotechnologie van VNO-NCW aantoont. Wij zien vanuit onze sector ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  1. Gezondheid op maat: iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen

Benieuwd naar onze lobbybrief aan informateur Hamer? Lees de brief hier.

← All news

Europese Commissie waarschuwt voor afnemende investeringen in onderzoek en ontwikkeling

,

Afnemende investeringen in onderzoek en ontwikkeling, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, kunnen economisch herstel en toekomstige economische groei in Europa in de weg staan. Dat is de strekking van een notitie van de Europese Commissie waar de ministers van economische zaken en financiën van EU-lidstaten binnenkort over van gedachten wisselen. HollandBIO hoopt dat minister Hoekstra, als Nederlandse vertegenwoordiger, deze notitie omarmt en geeft hem graag de volgende boodschap mee: investeer in biotech, innoveer jezelf uit de crisis!

De biotech sector is namelijk perfect gepositioneerd om ons de crisis uit te innoveren: het is een kennisintensieve sector, die door het oplossen van maatschappelijke problemen ons verdienvermogen structureel vergroot. Grotere investeringen in onderzoek en ontwikkelingen in bijvoorbeeld de biotech sector dragen bij aan het economisch herstel en leiden tot grotere economische groei in de toekomst. De notitie van de Europese Commissie staat niet op zichzelf. Eerder werd al duidelijk uit een OESO-rapport dat Nederland en de Europese Unie als geheel nog te weinig geld steken in onderzoek en ontwikkeling waardoor we de aansluiting missen bij de internationale voorhoede. Partijen als TNO roepen op tot een ambitie van 3% van ons BBP aan R&D-uitgaven, vergelijkbaar met een koploper als Duitsland. Onze boodschap is dan ook helder: investeer in biotech, innoveer jezelf uit de crisis!

Meer lezen over de Nederlandse inzet bij de vergadering? Lees dan hier verder.

← All news

Kenniscoalitie pleit voor stevige investeringen in onderzoek en innovatie

, ,

De Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld waaronder VNO-NCW en TNO, roept op om in de komende 10 jaar tussen de €300 miljoen en €380 miljoen extra vrij te maken voor onderzoek en innovatie. Dat is hard nodig voor het behalen van de Europese doelstelling, om in 2030 tenminste 3% van het BBP te investeren aan R&D. VNO-NCW en TNO stellen dat meer publieke investeringen in onderzoek en innovatie daar essentieel in zijn. Deze publieke investeringen fungeren namelijk als vliegwiel voor forse investeringen uit het bedrijfsleven. Volgens HollandBIO slaan VNO-NCW en TNO de innovatieve spijker op zijn kop.  

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

De doelstelling van het kabinet om op korte termijn 2,5% van het BBP te investeren in R&D wordt al jaren niet gehaald. Op dit moment tikt Nederland met moeite 2,16% aan volgens een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoge-inkomenslanden. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. Gelukkig laat het OESO-rapport ook positief nieuws zien: bedrijven nemen het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. Een structurele oplossing volgt echter alleen bij aanzienlijke aanvullende publieke investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Ecosysteem-aanpak noodzakelijk

Als we in Nederland succesvol willen zijn en de doelstelling van 3% van BBP investeren in R&D willen behalen, dan moet ons hele ecosysteem groeien en bloeien. Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO, over deze ecosysteem-aanpak: “Als je succesvol wilt zijn, dan moet je in het hele kennisecosysteem floreren en niet in één deel. Als we vooraan willen staan in de innovatierace en het verdienvermogen van Nederland willen aanjagen, moet je de basis op orde hebben en ontdekkingen stimuleren waarop ook weer nieuwe bedrijvigheid kan worden gebouwd.”

Biotechbedrijven dragen hun steentje bij om de doelstelling in 2030 te realiseren, omdat zij bij uitstek investeren in R&D. HollandBIO zet zich er net als de Kenniscoalitie voor in dat het nieuwe kabinet werk maakt van publieke investeringen in R&D!

Bronnen