← All news

Patenten van essentieel belang voor industrie én academie

, ,

Een recent gepubliceerde studie van het Europees Octrooibureau laat zien dat Europese universiteiten en kennisinstellingen voornamelijk patenten gebruiken om hun innovaties te commercialiseren. Naast de industrie begint nu ook de academie steeds beter het nut in te zien van patenten; de manier om innovaties het lab uit te brengen naar de maatschappij.

De studie van het Europees Octrooibureau wijst uit dat 70% van de universiteiten en kennisinstellingen voor een patent kiest om hun bevindingen te beschermen en te commercialiseren. HollandBIO is blij om te horen dat de academie steeds beter begrijpt dat patenteren essentieel is om innovaties verder te ontwikkelen.  

Het aanvragen en houden van patenten is niets nieuws voor de biotechnologie-industrie, maar wel van essentieel belang. Patenten zijn het fundament waar een bedrijf op is gebouwd en de eerste stap in het valorisatieproces. Het beschermen van innovaties zorgt ervoor dat concurrenten niet zomaar zelf met deze innovatie aan de haal kunnen gaan. Dat stelt bedrijven in staat om open over de innovatie te spreken, data te delen, investeerders aan te trekken en een innovatie daadwerkelijk verder te ontwikkelen tot een product dat meerwaarde heeft voor zowel de maatschappij als de economie. HollandBIO zet zich middels het programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in op valorisatie en heeft al eerder vijf aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het versoepelen van valorisatie. Lees hier het volledige rapport.

← All news

Zuid-Koreaans “Nationaal Groeifonds” kiest voor biotechnologie

,

Nederland is niet het enige land dat kijkt naar het versterken van haar innovatie- en verdienvermogen. Zuid-Korea heeft vorige week een investering van ruim anderhalf miljard dollar in biotechnologie in de komende jaren bekendgemaakt. Hiermee komt Zuid-Korea in hetzelfde lijstje als Boston en Vlaanderen van landen en regio’s die proactief voor de life sciences kiezen als groeimotor. HollandBIO vraagt zich af: wanneer sluit Nederland zich aan bij deze winnende formule?

De Zuid-Koreaanse overheid gaat de komende jaren 30% meer investeren in biotechnologie. Daarbij gaat het land ook nog eens ruim 2000 nieuwe biotech professionals opleiden. Deze publieke investeringen gaan hand in hand met enorme private investeringen. Celltrion en Samsung bijvoorbeeld steken samen ruim 2 miljard dollar in de bouw van fabrieken en laboratoria. De verwachting is dat private investeringen in de Zuid-Koreaanse bio-gezondheidsindustrie toenemen naar in totaal 9 miljard dollar in 2023. Een verzesvoudiging van de overheidsinvestering!

Bij HollandBIO moeten we onze jaloezie onderdrukken als we dit soort duidelijke keuzes voor de life sciences zien. Zo is van de 20 miljard euro die bestemd is voor het Nationaal Groeifonds, geen apart deel bestemd voor biotechnologie. Ook blijven publieke investeringen in Nederland, of dat nu in de life sciences of in het algemeen is, achter bij vergelijkbare landen.

Dat Nederland vooralsnog geen expliciete keuze maakt voor de life sciences als groeimotor richting de toekomst is een gemiste kans. Biotech bedrijven ontwikkelen immers oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en gezondheid en vergroten tegelijkertijd het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen op een duurzame manier. Met voldoende financiering die aansluit bij de behoeftes van bedrijven, soepele tech transfer en een aantrekkelijk investeringsklimaat kan ook de Nederlandse overheid werk maken van biotech. Wat ons betreft volgt Nederland zo snel mogelijk het voorbeeld van Zuid-Korea!

Lees hier meer over het Zuid-Koreaanse plan:

https://www.dutchcowboys.nl/techinasia/zuid-koreaanse-bedrijven-injecteren-samen-9-miljard-in-biotechnologie

← All news

Verbetering nodig voor Nederlands scale-up klimaat

, ,

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship heeft onlangs zijn jaarlijkse ScaleUp Dashboard gepubliceerd. Het dashboard laat zien dat,  zelfs al voor de coronacrisis, de toename van het aantal scale-ups in Nederland tot stilstand is gekomen,. Ook de doorgroei van startups naar scale-ups stokt. Hoog tijd dus om doorgroei te bevorderen.

Aan het eind van 2019 telt het Dashboard in totaal 3040 scale-ups in Nederland, maar de groei neemt voor het tweede jaar op rij sterk af. Ook de doorgroei van startups naar scale-ups staat onder druk: in 2016 was het aandeel van scale-ups jonger dan vijf jaar 12,3% van het totaal; in 2019 is dat nog slechts 9,7%. Eén van de belangrijke oorzaken volgens het onderzoek: structurele snelle groei is een te grote opgave voor veel scale-ups, zij lopen meestal vast in een tweede ‘Valley of Death’. 

Martin Luxemburg, Directeur Erasmus Centre for Entrepreneurship, benadrukt dan ook het belang van een stevig Nederlands scale-up klimaat: “Het scale-up klimaat in Nederland vraagt continue aandacht. Scale-ups zijn de motor van de economie; ze zijn verantwoordelijk voor het merendeel van nieuwe banencreatie, wat nu meer dan ooit nodig is. Niet alleen nationaal, maar juist ook regionaal en lokaal.”

Kansen om start- en scale-ups in de life sciences te laten groeien en bloeien

Een aantal bevindingen in het dashboard zitten op eenzelfde lijn als het eerder gepubliceerde onderzoek van HollandBIO ‘Van Nederlandse topkennis naar een life sciences ecosysteem van wereldklasse’. Nederland heeft een uitstekende kennispositie op het gebied van life sciences, maar deze vertaalt zich onvoldoende in bedrijvigheid en productontwikkeling. Onze vijf aanbevelingen dragen net zoals de conclusies uit het dashboard bij aan de doorgroei van bedrijven ten goede van een duurzaam, gezond en welvarend Nederland.

Klik hier om het volledige ScaleUp Dashboard terug te lezen.

← All news

Kabinet presenteert toekomstvisie industrie en ecosystemenstrategie

, ,

Net voor het weekend was het zover: het kabinet publiceerde de langverwachte toekomstvisie op de Nederlandse industrie, en in het kielzog daarvan de strategie om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te stimuleren. Beide plannen zijn voor de Life Sciences sector van belang, en de inhoud biedt wat HollandBIO betreft veel aanknopingspunten waarmee we werk kunnen maken van een ijzersterk innovatieklimaat en een bloeiende biotech sector.

Toekomstvisie Nederlandse industrie

In deze brief schetst het kabinet hoe het de toekomst van de industrie ziet en wat de bijdrage van de industrie kan zijn aan een hoger groeivermogen van de economie, een duurzame samenleving en aan een weerbaar en krachtig Europa. Dat is geen gegeven, want onze industrie moet meegaan in trends als digitalisering en verduurzaming en concurreren op een toenemend protectionistische wereldmarkt. Daar bovenop komt natuurlijk nog de coronacrisis, die naast economische schade ook leidt tot verstoring van productie en een haperende levering van onder andere medicijnen.

Het komen tot een groter groeivermogen en het hoofd bieden aan bovenstaande trends en uitdagingen, vereist volgens het kabinet een internationaal concurrerend investeringsklimaat, waardoor Nederland een aantrekkelijke locatie is om te innoveren én om te produceren, voor het mkb en voor grote bedrijven.

HollandBIO is blij met deze stevige inzet van de Nederlandse overheid, omdat resultaten op dit vlak bijdragen aan een ijzersterk innovatieklimaat in ons land. Ook goed is de specifieke aandacht in de Kamerbrief voor de Life Sciences sector, als een van de drie meest relevante domeinen in onze industrie. Zo wil het kabinet nagaan welke kansen we in de sector kunnen benutten en werk maken van intensievere samenwerking in waardeketens en op sleuteltechnologieën (waar biotechnologie ook onderdeel van uitmaakt).

Een ander aspect waar het kabinet oog voor heeft, is de rol van het regelgevend kader voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Ook daar komen Life Sciences en biotechnologie prominent in terug: de verbeterstappen die de overheid in samenwerking met veldpartijen aan het nemen is op klinisch onderzoek met cel- en gentherapieën, en de positieve effecten die dat gaat hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeks- en innovatieland, komen daar als voorbeeld in aan bod.

Ecosystemenstrategie

In de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie die het Kabinet gelijktijdig met de toekomstvisie op de Nederlandse industrie presenteerde, komt naar voren dat florerende onderzoeks- en innovatie-ecosystemen helpen bij het vergroten van het langetermijnverdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het belang van gezonde ecosystemen en de uitdagingen daarin zijn wat de overheid betreft een belangrijk aangrijpingspunt voor het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland. Het Groeifonds kan een belangrijke impuls geven aan ecosystemen. Daarnaast is een pallet aan bestaande instrumenten relevant, binnen het innovatiebeleid, het wetenschapsbeleid, onderwijsbeleid en de beleidsterreinen die zich richten op de brede welvaart.

HollandBIO herkent zich in het belang van gezonde onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. De Nederlandse Life Sciences sector in brede zin – van geneesmiddelen en vaccins, tot zaadveredeling en gecultiveerd vlees, andere innovatieve eiwitbronnen of biobased materialen – is goed gepositioneerd om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het Nederlandse verdienvermogen en maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en gezondheid. Ook de tien uitdagingen die het kabinet schetst, komen sterk overeen met de thema’s, onderwerpen en knelpunten die we vanuit HollandBIO in de bredere biotech sector zien:

1. Langetermijnblik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie

2. Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten

3. Financiering voor startups en scale-ups: vroege fase financiering en doorgroei

4. Betrekken van gebruikers bij onderzoek en innovatie en marktcreatie

5. Vaardigheden en absorptiecapaciteit in het mkb

6. Ontwikkelen, aantrekken en behoud van toptalent

7. Versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact

8. Organiserend vermogen van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

9. Verbindingen tussen ecosystemen

10. Eerder in het proces aandacht besteden aan wet- en regelgeving

Vanuit HollandBIO maken we dan ook samen met de overheid en andere stakeholders graag verder werk van de toekomstvisie op de Nederlandse industrie en de ecosystemenstrategie!

Lees hier verder voor de Kamerbrief over de visie op de toekomst van de industrie in Nederland en diverse bijlagen.

Ook benieuwd naar de Kamerbrief over de ecosystemenstrategie van het Kabinet of de bijlage met de volledige strategie? Neem dan hier een kijkje.

← All news

Dutch Future Fund en Deeptech Fonds versterken Nederlands financieringslandschap

, ,

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Invest-NL en het Europese Investeringfonds (EIF) slaan de handen ineen en maken flink kapitaal vrij om te investeren in innovatieve en kennisintensieve start- en scale-ups waartoe life sciences en biotech ook behoren.

HollandBIO is zeer enthousiast over de twee nieuwe fondsen die in het leven worden geroepen om in te spelen op de financieringsbehoefte van innovatieve start- en scale-ups. In lijn met recente toonaangevende rapporten zoals het AWTI-advies ‘Beter van start – De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups’, pleit ook HollandBIO voor financiering die aansluit op de behoefte van dit type bedrijven. Biotech startups en scale-ups kennen een hoog risicoprofiel, lange ontwikkelhorizon en een grote kapitaalbehoefte waardoor zij grote moeite hebben met het aantrekken van financiering in de vroege fase. Beide fondsen helpen deze kennis- en kapitaalintensieve startups en scale-ups om de ‘Valley of Death’ te overbruggen en ze kansen te geven om door te groeien.  

Deeptech Fonds focust op kennisintensieve start- en scale-ups

Het Deeptech Fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers en wordt samen met het ministerie van EZK en Invest-NL verder vormgegeven. Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) of andere marktpartijen, kunnen een beroep doen op dit nog nader uit te werken fonds.

Dutch Future Fund focust specifiek op innovatieve scale-ups

Het EIF, Invest-NL en het ministerie van EZK leggen respectievelijk €150 miljoen, €125 miljoen en €25 miljoen euro in om het Dutch Future Fund vorm te geven. Het fonds zal ondergebracht worden bij het EIF en investeert in eerste instantie in 15 tot 20 innovatieve scale-ups die de Nederlandse economie toekomstbestendig maken en bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. De life sciences komt naar voren als focussector, en ook is er aandacht voor Key Enabling Technologies waar biotechnologie onder valt. De verwachting is dat het fonds in totaal €1,5 miljard aan MKB-investeringen losmaakt.

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland. Een van de belangrijke pijlers daarin is het financieringslandschap voor biotech bedrijven. HollandBIO zet zich ervoor in dat beide fondsen bijdragen aan een versteviging van het life sciences financieringslandschap.

Lees verder:

← All news

AWTI-rapport ‘Beter van start’ gaat ook voor een ‘IJzersterk Innovatieklimaat’

, ,

Het AWTI signaleerde vorige week in het rapport ‘Beter van start’ dat Nederland meer kan doen met haar topkennis door de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups te verbeteren. HollandBIO kwam tot vergelijkbare conclusies in ons onderzoek ‘Lost in translation’. We moeten alle zeilen bijzetten om de excellente kennispositie binnen de life sciences te vertalen naar producten met waarde voor patiënt en consument.

HollandBIO is enthousiast over de aanbevelingen in het recente gepubliceerde AWTI-rapport ‘Beter van start’ om de doorgroeikansen voor kennisintensieve startups zoals biotech startups, te verbeteren. Het recente onderzoek van HollandBIO over de huidige Nederlandse life sciences sector laat ook zien dat we meer kunnen profiteren van de uitstekende kennispositie in Nederland. Zoals het AWTI terecht concludeert zijn startups pas echt van maatschappelijke en economische waarde als ze weten door te groeien.

Wij zetten ons middels ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in voor een zo optimaal mogelijk innovatieklimaat en de aanbevelingen uit het AWTI-rapport sluiten goed aan bij de drie pijlers van dit programma.

Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven

Het AWTI-rapport laat zien dat kennisintensieve startups vaak in het nadeel zijn van algemene financiële regelingen. Door een hoog risicoprofiel en complexiteit delven ze gemakkelijk het onderspit. Denk bijvoorbeeld aan de getroffen coronamaatregelen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij kennisintensieve startups (ofwel niet-omzet bedrijven). Er zijn meer specifieke regelingen nodig om startups de zogeheten ‘Valley of Death’ te laten overbruggen en meer beschikbare financiering om doorgroei naar scale-ups te bevorderen.

Het versoepelen en stimuleren van valorisatie

‘In het beleid rond kennisinstellingen zien we dat deze een taak hebben om kennis te valoriseren, waarbij de route via ondernemerschap onbetwist is’. HollandBIO onderkent dit citaat uit het AWTI-rapport en we vragen graag aandacht voor de volgende aanbevelingen:

 • Een en dezelfde rol voor alle kennisinstellingen (valorisatie staat centraal)
 • Minder regionale competitie, maar elkaars sterktes erkennen en waarderen
 • Meer optrekken als één hub met zo veel mogelijk spin-offs zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ook werkt.

Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad

Het erkennen van academisch ondernemerschap als carrièrepad en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin zorgen ervoor dat academische kennis beter benut wordt. Daarnaast geeft het AWTI-rapport aan dat de unieke lessen, die ondernemers leren wanneer zij falen met een bedrijf, nog onvoldoende worden gewaardeerd. Door de schijnbare tegenstelling tussen wetenschapper en ondernemer te laten verdwijnen, wordt ook een bijbehorende cultuurverandering in gang gezet. Je kunt naast wetenschapper ook prima ondernemer zijn.

Zowel de aanbevelingen uit het AWTI-rapport als uit het onderzoek van HollandBIO laten op verschillende manieren zien dat er werk aan de winkel is om het opzetten van kennisintensieve startups en het doorgroeien richting succesvolle scale-ups te stimuleren zodat kennis het lab uit, de maatschappij in gebracht wordt en kan bijdragen aan profijt voor patiënt en consument en economische groei.

← All news

Van Nederlandse topkennis naar een Life Sciences ecosysteem van wereldklasse

, , ,

Den Haag, 8 oktober 2020 – Patiënten en consumenten kunnen nog meer profiteren van de uitstekende kennispositie die Nederland heeft in de life sciences, zo blijkt uit onderzoek dat HollandBIO – de belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector – vandaag publiceert. Onze kennispositie is één van de cruciale ingrediënten om de Nederlandse biotech sector aan te laten sluiten bij de wereldtop, maar helaas slagen we er in Nederland nog niet genoeg in om daar de vruchten van te plukken in de vorm van economische bedrijvigheid en toepassingen die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. Hier ligt een kans voor het grijpen! Daarom reikt HollandBIO vijf aanbevelingen aan voor het benutten van het volledige potentieel van ons Life Sciences ecosysteem.

De Nederlandse biotech sector is tussen 2005 en 2015 gegroeid als kool. De sector is in die tijd verdubbeld, zo bleek uit het Life Sciences 2030-rapport dat HollandBIO in 2016 uitbracht. “Onze ambitie is dat de Nederlandse Life Sciences ecosysteem in 2030 tot ’s werelds grootste en leidende clusters behoort”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. “Om dat doel te behalen, moet de sector tussen 2015 en 2030 nogmaals verdubbelen.” Voor HollandBIO reden te meer om in 2020 de tussenstand op te maken: kan de bloeiende biotech sector de groeiambitie bijbenen, en hoe doet Nederland het in vergelijking met zes andere Europese landen?

Goede kennispositie, bedrijvigheid en ontwikkeling toepassingen blijven achter

Uit het onderzoek van HollandBIO komt naar voren dat Nederland het goed doet op wetenschappelijk gebied in vergelijking met andere Europese landen. Dat is met name dankzij onze sterke academische kennispositie. Tegelijkertijd is het gras groener bij de buren als het gaat om de groei van het aantal bedrijven en het aantal producten in ontwikkeling. Zo kent Nederland een vrij laag groeipercentage als het gaat om het aantal biotech bedrijven tussen 2015 en 2019. Nog zorgelijker is dat Nederland als laatste uit de bus komt van de in totaal zeven landen die zijn vergeleken als het gaat om de groei van het aantal producten in ontwikkeling tussen 2015 en 2019.

Vijf aanbevelingen voor een wereldwijd toonaangevend Nederlandse Life Sciences ecosysteem

Op basis van de inzichten en conclusies uit het onderzoek, doet HollandBIO vijf aanbevelingen die van Nederland in 2030 een internationaal toonaangevend Life Sciences ecosysteem maken:

 1. Blijvend investeren om onze goede kennisbasis te versterken
 2. Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
 3. Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven
 4. Consequent en stimulerend overheidsbeleid dat inzet op biotechnologie
 5. De ontwikkeling en toepassing van innovatie inbedden in het Nederlandse ecosysteem

Naar een bloeiend Life Sciences ecosysteem

Met deze aanbevelingen bouwt Nederland voort op onze academische topkennis en maken we werk van een toonaangevend Life Sciences ecosysteem. “Zo kunnen we maatschappelijke uitdagingen zoals honger en ziekte wereldwijd aanpakken en tegelijkertijd op een duurzame manier het verdienvermogen van Nederland vergroten”, zo stelt Verkamman. “Hopelijk versnelt het onderzoek en de aanbevelingen die beweging.” HollandBIO ziet dat het kabinet oog heeft voor groei, getuige het Nationaal Actieprogramma ter versterking van de Life Sciences sector alsmede het onlangs gepresenteerde Nationaal Groeifonds. Verkamman: “Hoog tijd om alle kansen te verzilveren die de biotech Nederland biedt en de bloeiende Life Sciences sector uit te laten groeien tot de absolute wereldtop!”

Infographic: https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lost-in-translation-Infographic-HollandBIO.pdf

← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Van overbruggen naar investeren

, , ,

Met de Corona-Overbruggingslening (COL) is tot nu toe €217 miljoen verstrekt aan 600 innovatieve bedrijven, zo bericht Techleap in een tussentijds rapport. Aangezien 1.766 bedrijven een COL-aanvraag indienden, vielen maar liefst 1.166 innovatieve start-ups, scale-ups en MKB buiten de boot waaronder veel biotechbedrijven. HollandBIO vindt dat een zorgelijke situatie. We hebben immers alle innovatiekracht nodig om uit deze crisis te komen en de Nederlandse economie duurzaam te versterken. Na het enkel overbruggen van de crisis is het ons inziens dan ook hoogste tijd om Nederland uit de crisis te investeren en innoveren.      

Techleap heeft een tussentijds rapport over de Corona-Overbruggingslening (COL) gepubliceerd. Slechts 34% van de 1.766 innovatieve bedrijven, die samen €635 miljoen aanvroegen, kreeg de lening. HollandBIO vindt het daarbij zorgelijk dat met name de gehonoreerde aanvragen van scale-ups en het innovatief MKB zijn goedgekeurd, terwijl aanvragen van start-ups massaal werden afgewezen (62%). Hoewel we het belang van ondersteuning van scale-ups en innovatief MKB natuurlijk volledig onderschrijven, hebben start-ups in de regel minder vet op de botten, waardoor zij in deze tijden van nood sneller omvallen. Juist start-ups zouden baat hebben bij de COL, zo hoopten wij.

Biotechstart-ups kennen vaak langere ontwikkeltijden dan andere start-ups om diagnostica, vaccins, geneesmiddelen of andere producten tot een proof-of-concept te brengen. De combinatie van weinig beschikbare financiële middelen en een grote kans op faillissement zorgt ervoor dat biotechondernemers grote risico’s moeten nemen om hun innovatie door te ontwikkelen. Bovengenoemde redenen maken de kans om in aanmerking te komen voor de COL – en dus te overleven – kleiner. Terwijl juist de biotechsector innovaties als vaccins, therapieën en diagnostica ontwikkelt om het coronavirus te lijf te kunnen gaan. Daarnaast maken biotechnologiebedrijven een belangrijk deel uit van de vruchtbare voedingsbodem die bijdraagt aan een innovatieve economie. Deze bedrijven in crisistijd steun ontzeggen schaadt niet alleen in inhoudelijke, maar ook in economische zin ons vermogen om te reageren op dit soort crisissen.

Dat er ook (financiële) steun nodig is na de overbruggingsperiode, wordt bevestigd in het Techleap-rapport. Bedrijven geven aan dat er €1,3 miljard aan structurele investeringen nodig is om uit de crisis te komen. Op basis van een uitvraag onder onze HollandBIO-leden zouden de volgende maatregelen uitkomst bieden voor biotechondernemers om uit de crisis te komen: het verruimen van de COL, het mogelijk maken van co-investeringen, huidige getroffen maatregelen openstellen voor niet-omzetbedrijven en een versoepeling van de regels om studies te herstarten.

Nederland moet de crisis niet slechts willen overbruggen, maar zich uit de crisis willen investeren, en biotechnologie biedt daar alle kans toe. Zo houden we de motor van ons innovatie- en verdienvermogen draaiende en zijn we – in innovatief en economisch opzicht – nog beter voorbereid op een volgende crisis.

Lees verder

← All news

Eenvoudig en uniform systeem voor intellectueel eigendom vergroot de maatschappelijke impact van kennis

, ,

Deze week hebben wij vanuit HollandBIO onze inbreng geleverd op de zogeheten roadmap voor Intellectual property action plan (actieplan voor intellectueel eigendom) van de Europese Commissie. Als dé belangenbehartiger voor de biotechnologiesector streven wij naar een omgeving waarin biotechnologiebedrijven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Een sterke basis voor intellectueel eigendom is daarvoor essentieel.

De Europese commissie deelt deze opvatting en is zich aan het oriënteren hoe intellectueel eigendom beter en breder ingezet en beschermd kan worden. Vandaar dit actieplan, waarvoor de Europese Commissie de mogelijkheid aan veldpartijen biedt om hun visie op het actieplan te geven.

HollandBIO maakt zich sterk voor adequate bescherming van intellectueel eigendom, omdat bedrijven zo in staat zijn om van een idee naar een concreet product te bewegen. Op deze manier faciliteert intellectueel eigendom een snelle en kostenefficiënte doorontwikkeling van academische kennis naar vernieuwende producten en technologieën.

Wij pleiten in onze inbreng daarom voor een systeem voor intellectueel eigendom:

 • Waar MKB-bedrijven eenvoudiger toegang toe hebben
 • Dat uniform is
 • Waarin het delen van data op vrijwillige basis gebeurt

Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.