← All news

Naderende Brexit zet Nederlandse vestigingsklimaat nog verder in de spotlights

,

Nu de Brexit nog maar zes weken weg is, duiken steeds meer internationale media op de positieve en negatieve gevolgen daarvan in verschillende Europese landen. Afgelopen dagen kwam de New York Times met een uitgebreid stuk, waarin naast de risico’s ook de kansen vanuit de Brexit voor Nederland aan bod komen. De komst van EMA en in haar kielzog verschillende biofarmaceutische bedrijven, mede als gevolg van een subtiele maar overtuigende aanpak van Nederlandse overheden en instellingen, komt daarin prominent naar voren. Datzelfde geldt voor een item van Franse radiozender Europe 1 waarin Alnylam Pharmaceuticals bij monde van Anant Murthy, één van de sprekers tijdens het HollandBIO Year Event, uitlegt waarom het bedrijf juist voor Nederland koos en wat hen daarbij over de streep hielp.

Lees hier het volledige artikel van de New York Times: https://www.nytimes.com/2019/02/11/business/brexit-economy-europe-britain-netherlands.html

Lees hier het (Franstalige) artikel bij het item van Franse radiozender Europe 1: https://www.europe1.fr/international/enquete-comment-amsterdam-et-paris-se-demenent-pour-attirer-les-entreprises-apres-le-brexit-3854102

← All news

Budget Innovatiekrediet 2019 flink overvraagd

,

Schreven we vorige week nog over de positieve evaluatie van het Innovatiekrediet, deze week is er minder leuk nieuws. De RVO.nl website meldt dat sinds 1 januari 2019 het beschikbare budget voor klinische projecten flink is overvraagd. De budgetuitputting betekent dat veelbelovende initiatieven in 2019 niet meer in aanmerking komen voor financiering vanuit het Innovatiekrediet. RVO.nl adviseert om vóór het indienen van een aanvraag voor een klinisch ontwikkelingsproject eerst contact op te nemen. HollandBIO zet ondertussen alle zeilen bij om de gaten in het financieringslandschap te overbruggen, onder andere door te blijven inzetten op verruiming van het Innovatiekrediet.

Marktfalen in de life sciences

Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. De huidige financieringsmogelijkheden zijn vaak ontoereikend of onnodig complex te verkrijgen. De vroege uitputting van het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet toont dit marktfalen maar eens te meer aan. HollandBIO is er van overtuigd dat nieuwe initiatieven als de oprichting van Invest-NL hierin verschil kunnen brengen. Door als vliegwiel te dienen voor innovatie kan Invest-NL helpen de gaten in het financieringslandschap te overbruggen en daarmee het marktfalen in de life sciences sector tegen te gaan.

Heb je vragen over het Innovatiekrediet of over financiering in het algemeen? Neem dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

← All news

Positieve evaluatie Innovatiekrediet: regeling met 5 jaar verlengd

,

Afgelopen maanden liet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal financieringsinstrumenten evalueren. Uit de evaluatie van onder andere het Innovatiekrediet, de VroegeFaseFinanciering en de Seed Capital-regeling blijkt dat sinds de start ongeveer duizend ondernemingen zijn geholpen. Staatssecretaris Mona Keijzer concludeert dat de regelingen ondernemers verder helpt en heeft besloten de regelingen met nog eens vijf jaar te verlengen. Een mooie eerste stap voor de innovatieve MKB’ers uit de life sciences sector, waar de financieringsvraag uitdaging nummer één is en blijft. In de reactie op de aanbevelingen bij de evaluatie van het Innovatiekrediet stelt de staatssecretaris verder dat de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL naar verwachting ook een rol kan hebben bij het bieden van vervolgfinanciering.

 

Uit de evaluaties blijkt dat de regelingen het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen  versterken en additioneel zijn aan de markt. Start-ups en scale-ups kunnen hiermee aan financiering komen die zij anders niet hadden kunnen krijgen. HollandBIO droeg als gesprekspartner voor de interviews en de expertsessies bij aan de evaluatie van het Innovatiekrediet en is blij met de positieve evaluatie. Mede door het Innovatiekrediet weten bedrijven hun financiering rond te krijgen, gaan zij meer investeren in R&D en wordt de werkgelegenheid vergroot. Hiermee sluit de regeling aan bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Gaten in financieringslandschap

Toch is er niet alleen goed nieuws. Al jaren staat het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet onder druk. Uit de recente Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat er een knelpunt zit in de financiering van innovatieve start-ups en scale-ups. Voor de financiering van bedrijven in de life sciences zijn investeerders nodig die bereid zijn risico’s te nemen. Die staan in deze fases niet in de rij, waardoor er gaten vallen in het financieringslandschap.

 

Tweetrapsraket

Dit marktfalen kunnen we aanpakken door de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups te dichten met een elegante tweetrapsraket. Met een uitgekiende financieringsmix voor alle fases van ontwikkeling ligt een mooie toekomst in het verschiet. Het verlengen van een regeling als het Innovatiekrediet is een mooie stap om het innovatieklimaat te blijven versterken in de life sciences. Maar de oprichting van Invest-NL geeft pas echt de mogelijkheden om als life sciences sector valorisatie van academische kennis een impuls te geven, de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt te maken, de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe te laten nemen en tegelijkertijd een verschil te maken op maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en zorg.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

← All news

Subsidieoproep ‘Hart voor Duurzame zorg’

,

Medische technologie voor het eerder opsporen, monitoren en beter behandelen van hart- en vaatziekten is hard nodig. Technologische innovatie levert een belangrijke bijdrage aan een betere gezondheid. Deze innovaties zorgen voor kosteneffectiviteit en maken een persoonlijkere zorg mogelijk. Een zorg die is toegespitst op de wensen en mogelijkheden van het individu. Daarom investeren de Hartstichting, ZonMw en NWO in ‘Hart voor duurzame zorg’, een gezamenlijke subsidieoproep met een totale omvang van vijf miljoen euro. Heb je een briljant idee voor een nieuwe medische technologie? Of brengt je bestaande experimentele technologie naar de kliniek? Dien dan uiterlijk 9 april een voorstel in.

Lees hier verder voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/hart-voor-duurzame-zorg/

← All news

DuPont breidt biotech activiteiten uit in Leiden

,

Het Amerikaanse DuPont gaat zijn in Leiden gevestigde biotechnologie-activiteiten stevig uitbreiden. DuPont sleutelt in Leiden aan door micro-organismen gemaakte enzymen. Die vinden hun weg naar onder meer (vaat-)wasmiddelen, voedingsmiddelen en diervoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om enzymen die wassen op lagere temperaturen mogelijk maken en daarmee helpen om energie te besparen. De groei van deze activiteiten leidt nu tot een nieuwe investering van €30 mln, bestemd voor de opening van een nieuw en groter kantoor in 2020 en een groei van het aantal werknemers van 130 naar ruim 200.

Bron (inlog nodig): https://fd.nl/ondernemen/1286856/dupont-verdubbelt-bedrijfscapaciteit-op-leiden-bioscience-park 

← All news

Invest-NL schept kaders voor start-up en scale-up investeringen

, ,

Eindelijk was daar afgelopen vrijdag het wetsvoorstel met de machtiging voor de oprichting van Invest-NL. Een belangrijk moment, omdat hiermee de oprichting van deze nieuwe Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling een stap dichterbij is. Invest-NL gaat zich richten op bedrijven met een innovatief karakter. Kenmerkend daarbij zijn de hoge risico’s in de beginfase waardoor de markt nog niet kan instappen, maar waar wel een groot verdienpotentieel is. Dit biedt in de ogen van HollandBIO verschillende aanknopingspunten voor de life sciences sector als het gaat om een betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups!

 

Invest-NL heeft een duidelijke missie: het financieren en realiseren van innovatie met maatschappelijke impact waar de markt nu niet in voorziet. Invest-NL krijgt een investeringstaak met een investeringsvermogen van € 2,5 miljard voor een periode van 5 jaar. Het wetsvoorstel beschrijft een aantal randvoorwaarden voor het investeringsbeleid, die onder andere ingaan op het beoogde economische en/of maatschappelijke rendement. Een van de genoemde thema’s binnen de investeringsdomeinen is gezondheid en zorg. Invest-NL kan startende en innovatieve MKB-ondernemingen of doorgroeiende MKB-bedrijven financieren die onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken.

 

Markt laat het afweten

Dat is hard nodig. Hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. De huidige financiering in de vroege fase is ontoereikend en onnodig complex te verkrijgen. Daarnaast heeft de Nederlandse wetenschap een toonaangevende kennispositie, maar blijven we achter op de internationale ranglijsten met het aantal start-ups dat daaruit voortkomt. Daarbij komt de beruchte ‘Valley of Death’: de financieringskloof waarin life sciences scale-ups dreigen vast te lopen. De benodigde bedragen zijn in dit stadium doorgaans te groot voor publieke fondsen, en private financiers staan vanwege het nog hoge risicoprofiel en de lange tijdslijnen niet in de rij om te investeren. Het resultaat is dat de doorgroei van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler.

 

Tweetrapsraket

Dit marktfalen kunnen we aanpakken door de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups dichten met een elegante tweetrapsraket. Met een uitgekiende financieringsmix voor alle fases van ontwikkeling ligt een mooie toekomst in het verschiet. De life sciences sector kan dan blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Bovendien krijgt daarmee valorisatie van academische kennis een impuls, wordt de Nederlandse life sciences sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage van life sciences aan economische groei en werkgelegenheid toe. De oprichting van Invest-NL geeft mogelijkheden om werk te maken van deze mooie ambitie!

 

Meer informatie

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

 

Voor de volledige wettekst en aanverwante documenten, zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35123

← All news

Kabinet maakt werk van ijzersterk innovatieklimaat

, ,

Het Nederlandse ecosysteem voor start‑ups en scale-ups moet van sterkste van Europa doorstoten naar een wereldwijde top 5 positie. Dit blijkt uit een brief van Staatssecretaris Mona Keijzer die op de valreep van 2018 is gepubliceerd. Het kabinet streeft ernaar dat Nederland haar concurrerende en innovatieve positie verder versterkt. Een mooie ambitie die helemaal in lijn is met de toekomstvisie uit HollandBIO’s Life Sciences 2030. De Nederlandse life sciences sector heeft alles in zich om het Boston van Europa te worden. Cruciaal daarbij is dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. In de brief komen een aantal suggesties naar voren om het innovatieklimaat verder te versterken.

Startende en groeiende bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ze investeren veel in R&D en dragen bij aan werkgelegenheid. En daar blijft het niet bij. Start-ups en scale-ups uit de life sciences leveren keer op keer oplossingen op het gebied van maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Denk aan de mogelijkheden die gentherapie biedt met een belangrijke rol voor uniQure of de opkomst van CAR-T met een prominente rol voor het Amsterdamse T-Cell Factory en later Kite Pharma. Maar willen ook in de toekomst de vruchten blijven plukken van innovatie, dan moet Nederland blijven investeren in de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven.

Overbrug de gaten in het financieringslandschap

De meest prangende uitdaging ligt in het overbruggen van de gaten in het financieringslandschap. Ten eerste is de huidige financiering in de vroege fase ontoereikend en onnodig complex te verkrijgen. Het is illustratief dat de Nederlandse wetenschappelijke kennispositie op diverse vakgebieden wereldwijd toonaangevend is, maar het aantal start-ups op de ranglijsten in vergelijking daarmee achterblijft. Ten tweede is daar de beruchte ‘Valley of Death’: de financieringskloof waarin life sciences scale-ups dreigen vast te lopen. In dit stadium zijn de benodigde bedragen doorgaans te groot voor publieke fondsen, en private financiers staan vanwege het nog hoge risicoprofiel en de lange tijdslijnen bepaald niet in de rij om te investeren. Het resultaat is dat de doorgroei van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Kortom, hoewel de Nederlandse life sciences sector blaakt van potentieel, laat de markt het afweten.

Een ijzersterk innovatieklimaat

Voor start-ups en scale-ups is het cruciaal dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. Op het gebied van risicokapitaal in die fases loopt Nederland nog ver achter. Ons land kent verschillende maatregelen om bedrijvigheid te stimuleren. Maar wil het kabinet werk maken van haar ambitie is er meer nodig. Staatssecretaris Keijzer stelt in haar brief dat Invest-NL vanaf 2019 een belangrijke rol kan spelen bij risicovolle investeringen voor bedrijven. HollandBIO ziet hierbij veel kansen om de gaten in het financieringslandschap voor biotech bedrijven te overbruggen en daarmee een vliegwiel te creëren voor innovatie. Door meer bedrijvigheid te stimuleren kan valorisatie van academische kennis een impuls krijgen, wordt de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe. Laten we in 2019 werk maken van een ijzersterk innovatieklimaat, zodat de Nederlandse life sciences sector tot de absolute wereldtop gaat behoren!

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

De brief van Staatssecretaris Mona Keijzer lees je hier.

 

← All news

Minister Wiebes zet belang vestigingsklimaat op de kaart

,

Dinsdag verscheen een mooie brief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie. Daarin besteedt Wiebes veel aandacht aan het belang van gerichte acquisitie van bedrijven die de Nederlandse kennispositie verder versterken, met daarin een prominente rol voor de life sciences.

De aantrekkelijkheid van Nederland voor investeringen van buitenlandse bedrijven hangt niet alleen af van goede acquisitie, maar staat of valt met een sterk vestigingsklimaat. Minister Wiebes geeft aan dat de overheid hierin moet blijven investeren omdat dat ten goede komt van alle bedrijven, klein en groot, die in Nederland ondernemen. Eén van de elementen daarin richt zich op de gaten in het financieringslandschap, waar Wiebes mogelijkheden ziet voor Invest-NL. Ook haalt de minister extra investeringen in onderwijs aan die moeten zorgen voor voldoende beschikbaarheid van geschikt personeel, nu en in de toekomst.

Lees de hele brief hier

← All news

Innovatiekrediet klinische ontwikkeltrajecten omhoog naar € 30 miljoen

,

Voor een ijzersterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. HollandBIO maakt zich daarom hard voor een betere beschikbaarheid van financiering voor start-ups en scale-ups. Het is dan ook een flinke opsteker dat het budget voor klinische ontwikkeltrajecten met € 10 miljoen is opgehoogd tot € 30 miljoen. Een mooi resultaat waar HollandBIO zich jarenlang voor heeft ingezet. Het totale budget voor het Innovatiekrediet voor 2019 komt daarmee uit op € 60 miljoen.

 

Begin 2018 werd bekend dat het budget voor klinische projecten al op 1 januari flink was overvraagd. Het is daarom raadzaam om aanvragen op 1 januari 2019 in te dienen. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de dag van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvraag voor een Innovatiekrediet volledig wordt ingediend. Zie voor alle informatie over het Innovatiekrediet de website van RVO.

Gaten in financieringslandschap

Het financieringslandschap voor life sciences bedrijven vertoont nog flinke gaten. HollandBIO maakt zich binnen het programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’ onder andere hard voor betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups. We zien daarbij kansen voor de life sciences binnen de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL. Meer informatie vind je op onze website.

Zie ook:

https://www.hollandbio.nl/programmas/ijzersterk-innovatie-klimaat/

https://www.hollandbio.nl/nieuws/budgetuitputting-klinische-projecten-innovatiekrediet/

← All news

Biotech, zonder twijfel maatschappelijk relevant

,

Op 6 december draaide HollandBIO’s Biotech Thursday om maatschappelijk verantwoord innoveren in de biotech. Een term die steeds vaker de revue passeert, maar voor iedereen een eigen betekenis heeft. Hoewel iedereen het er over eens is dat biotechnologie zonder twijfel maatschappelijk relevant is, blijft het lastig te bepalen wat ondernemers daarmee moeten. Drie sprekers brachten hun visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid naar voren, wat de perfecte inleiding was voor een levendige discussie.

 

Stéfan Ellenbroek is als Business Developer bij InnovationQuarter dagelijks bezig met het tot bloei laten komen van de life sciences & health sector. De sector staat voor een aantal grote uitdagingen die het ontwikkel- en verdienmodel voor bedrijven steeds verder onder druk zetten. Bedrijven, van klein tot groot, moeten daarom hun verhaal een stuk eerder en beter gaan vertellen over hoe geneesmiddelenontwikkeling werkt en hoe trots zij zijn op de innovaties die hieruit voortkomen.

 

Vervolgens ging David Dasberg, Managing Director van Facio Therapies, in op de manier hoe zijn bedrijf aan een middel tegen FSHD werkt. Het bedrijf is ontstaan uit de frustratie dat er een ziekte is waar niemand iets aan leek te willen doen. Facio heeft als doel een oplossing te vinden voor FSHD, waarbij een mogelijk medicijn uiteindelijk betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Winst hoeft daarbij niet gemaximaliseerd te worden. Om daar te komen moet je als bedrijf afvragen wat een samenleving kan betalen voor een geneesmiddel, maar zeker ook blijven nadenken hoe dingen anders kunnen.

 

Als laatste was het woord aan Bart Filius, CFO en COO van Galapagos, die het publiek meenam in de bijdrage van biotech aan maatschappelijke uitdagingen en daarmee haar inherente maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doordat biotech enerzijds bijdraagt aan vooruitgang en anderzijds geen maatschappelijke schade veroorzaakt, is de sector zonder twijfel maatschappelijk verantwoord. De crux zit in de vraag wie daarvoor de rekening betaalt. De verwachte winst is voor bedrijven cruciaal voor de financiering van de innovaties van morgen.

 

Na deze prikkelende introducties konden de aanwezigen niet wachten om verder te discussiëren, deels aan de hand van stellingen. De belangrijkste conclusies:

  • Als sector laten zien wat de toegevoegde waarde van biotech is voor de maatschappij, vraagt om een benadering waarin we zowel gezondheidswinst als innovatie en betaalbaarheid een plek geven.
  • De definitie van maatschappelijk verantwoord verschilt per persoon. De waarde en betekenis daarvan is soms heel moeilijk te bepalen. Producten die op voorhand maatschappelijk relevant lijken, vinden soms toch maar moeizaam de weg naar de markt.
  • Academische instellingen moeten kennis overdragen aan bedrijven zodra waardevolle toepassingen ontstaan. Dit vormt de basis van succesvolle valorisatie die tot een win-win situatie leidt. Nederland kent veel goede voorbeelden en die mogen we wel wat vaker in de etalage zetten.
  • Voorwaarden stellen aan het gebruik van kennis uit de academie om daarmee ongewenst gedrag te voorkomen, is contraproductief en praktisch onhaalbaar. Stimuleer in plaats daarvan het gebruik van kennis en innovatie, waarmee je voorkomt dat de kennis op de plank blijft liggen.

 

De Biotech Thursday sloot uiteraard af met een borrel, waarbij nog lang werd doorgepraat over de bijdrage van biotech aan de maatschappij. HollandBIO ziet dankzij deze levendige Biotech Thursday weer meer dan genoeg aanknopingspunten. Aan de ene kant om het verhaal van biotech bedrijven en het begrip van de sector beter op het netvlies te krijgen, en aan de andere kant om te strijden voor oplossingsrichtingen die innovatie stimuleren zoals succesvollere valorisatie. Alleen daarmee komen we tot het ijzersterke innovatieklimaat dat we in Nederland voor ogen hebben! Meer over het HollandBIO programma een ijzersterk innovatieklimaat vind je op de website.

 

De Biotech Thursday werd mede mogelijk gemaakt door Health~Holland.