← All news

Prinsjesdag 2020 – Kabinet wil dat Nederland zich uit crisis investeert en innoveert

, , , , ,

In deze ongekende en onzekere tijden kiest het kabinet ondanks sterke economische krimp voor forse financiële ondersteuning. De regering wil Nederland uit de coronacrisis investeren en innoveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten.

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo sprak de koning over ‘de noodzaak van preventie en zorginnovaties’, ‘maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren’ en wees hij op de noodzaak ‘voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.’ Natuurlijk werden er ook woorden gewijd aan de strijd tegen het coronavirus: ‘Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen.’

Daarnaast komt de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus ook naar voren in de Miljoenennota, zo blijkt uit de maatregelen die het kabinet heeft opgesomd. Zo erkent het kabinet het belang van startups en scale-ups voor een gezonde economische groei. Eerder al stelde het rijk in deze kamerbrief daarom €300 miljoen beschikbaar voor deze groep. Zo wordt er een nationale scale-up faciliteit ingericht, om het eigen vermogen van kleine bedrijven te vergroten door directe investeringen met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Daarvoor werd eerder een bedrag van €150 miljoen genoemd. Daarnaast worden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) met €150 miljoen versterkt om investeringen in startups en scale-ups te vergroten.

Later deze week zullen we in een mailing naar onze leden de details van deze maatregelen nader uiteenzetten en duiden.

← All news

Van overbruggen naar investeren

, , ,

Met de Corona-Overbruggingslening (COL) is tot nu toe €217 miljoen verstrekt aan 600 innovatieve bedrijven, zo bericht Techleap in een tussentijds rapport. Aangezien 1.766 bedrijven een COL-aanvraag indienden, vielen maar liefst 1.166 innovatieve start-ups, scale-ups en MKB buiten de boot waaronder veel biotechbedrijven. HollandBIO vindt dat een zorgelijke situatie. We hebben immers alle innovatiekracht nodig om uit deze crisis te komen en de Nederlandse economie duurzaam te versterken. Na het enkel overbruggen van de crisis is het ons inziens dan ook hoogste tijd om Nederland uit de crisis te investeren en innoveren.      

Techleap heeft een tussentijds rapport over de Corona-Overbruggingslening (COL) gepubliceerd. Slechts 34% van de 1.766 innovatieve bedrijven, die samen €635 miljoen aanvroegen, kreeg de lening. HollandBIO vindt het daarbij zorgelijk dat met name de gehonoreerde aanvragen van scale-ups en het innovatief MKB zijn goedgekeurd, terwijl aanvragen van start-ups massaal werden afgewezen (62%). Hoewel we het belang van ondersteuning van scale-ups en innovatief MKB natuurlijk volledig onderschrijven, hebben start-ups in de regel minder vet op de botten, waardoor zij in deze tijden van nood sneller omvallen. Juist start-ups zouden baat hebben bij de COL, zo hoopten wij.

Biotechstart-ups kennen vaak langere ontwikkeltijden dan andere start-ups om diagnostica, vaccins, geneesmiddelen of andere producten tot een proof-of-concept te brengen. De combinatie van weinig beschikbare financiële middelen en een grote kans op faillissement zorgt ervoor dat biotechondernemers grote risico’s moeten nemen om hun innovatie door te ontwikkelen. Bovengenoemde redenen maken de kans om in aanmerking te komen voor de COL – en dus te overleven – kleiner. Terwijl juist de biotechsector innovaties als vaccins, therapieën en diagnostica ontwikkelt om het coronavirus te lijf te kunnen gaan. Daarnaast maken biotechnologiebedrijven een belangrijk deel uit van de vruchtbare voedingsbodem die bijdraagt aan een innovatieve economie. Deze bedrijven in crisistijd steun ontzeggen schaadt niet alleen in inhoudelijke, maar ook in economische zin ons vermogen om te reageren op dit soort crisissen.

Dat er ook (financiële) steun nodig is na de overbruggingsperiode, wordt bevestigd in het Techleap-rapport. Bedrijven geven aan dat er €1,3 miljard aan structurele investeringen nodig is om uit de crisis te komen. Op basis van een uitvraag onder onze HollandBIO-leden zouden de volgende maatregelen uitkomst bieden voor biotechondernemers om uit de crisis te komen: het verruimen van de COL, het mogelijk maken van co-investeringen, huidige getroffen maatregelen openstellen voor niet-omzetbedrijven en een versoepeling van de regels om studies te herstarten.

Nederland moet de crisis niet slechts willen overbruggen, maar zich uit de crisis willen investeren, en biotechnologie biedt daar alle kans toe. Zo houden we de motor van ons innovatie- en verdienvermogen draaiende en zijn we – in innovatief en economisch opzicht – nog beter voorbereid op een volgende crisis.

Lees verder

← All news

Eenvoudig en uniform systeem voor intellectueel eigendom vergroot de maatschappelijke impact van kennis

, ,

Deze week hebben wij vanuit HollandBIO onze inbreng geleverd op de zogeheten roadmap voor Intellectual property action plan (actieplan voor intellectueel eigendom) van de Europese Commissie. Als dé belangenbehartiger voor de biotechnologiesector streven wij naar een omgeving waarin biotechnologiebedrijven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Een sterke basis voor intellectueel eigendom is daarvoor essentieel.

De Europese commissie deelt deze opvatting en is zich aan het oriënteren hoe intellectueel eigendom beter en breder ingezet en beschermd kan worden. Vandaar dit actieplan, waarvoor de Europese Commissie de mogelijkheid aan veldpartijen biedt om hun visie op het actieplan te geven.

HollandBIO maakt zich sterk voor adequate bescherming van intellectueel eigendom, omdat bedrijven zo in staat zijn om van een idee naar een concreet product te bewegen. Op deze manier faciliteert intellectueel eigendom een snelle en kostenefficiënte doorontwikkeling van academische kennis naar vernieuwende producten en technologieën.

Wij pleiten in onze inbreng daarom voor een systeem voor intellectueel eigendom:

  • Waar MKB-bedrijven eenvoudiger toegang toe hebben
  • Dat uniform is
  • Waarin het delen van data op vrijwillige basis gebeurt

Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.

← All news

Life Sciences Verkiezingsmanifest: voor een gezonde, duurzame toekomst

, , , , ,

Den Haag, 30 juli 2020 – Vandaag lanceert HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotechnologiesector, haar Life Sciences Verkiezingsmanifest in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. In het manifest geeft HollandBIO politici, beleidsmakers en ambtenaren een overzicht van waar onze sector voor staat, waaronder de hordes die we nog moeten nemen. Het belang om te kiezen voor een duurzame en gezonde toekomst is – zeker in het licht van de huidige coronacrisis – urgenter dan ooit. De Nederlandse life sciences sector is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, mits we daar de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

De Nederlandse life sciences sector maakt haar belofte waar. “Innovaties uit biotechnologie brengen ons baanbrekende geneesmiddelen en vaccins, gewassen die bijdragen aan een duurzamere landbouw, en biobased grondstoffen en materialen die de transitie naar een hernieuwbare economie mogelijk maken”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. Biotechnologie kan een rol spelen bij 11 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kan daarmee van doorslaggevend belang zijn voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en duurzaamheid en aan een innovatieve en welvarende samenleving – nu én in de toekomst.

‘The Bio Revolution’

De biotechnologische mogelijkheden groeien exponentieel. HollandBIO’s Annemiek Verkamman licht die ontwikkeling verder toe: “Het McKinsey Global Institute spreekt zelfs van een ware ‘Bio Revolution’. Met haar sterke, opkomende life sciences sector heeft Nederland een beloftevolle uitgangspositie om in te spelen op die revolutie”. Met het Life Sciences Verkiezingsmanifest doet HollandBIO beleidssuggesties om de kansen van de life sciences sector te verzilveren op verscheidene onderwerpen, namelijk:

  1. Ondernemerschap in de life sciences
  2. Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  3. Preventie en gezondheid

Life Sciences Verkiezingsmanifest 2021

Benieuwd naar het volledige manifest? Belangstellenden kunnen het hier downloaden.

← All news

Een sprookjesachtig vestigingsklimaat

, ,

HollandBIO roept al jaren dat het vestigingsklimaat in Nederland fabelachtig is. De plannen om een research & development-campus voor onderzoek naar MS op te richten op het voormalige Land van Ooit in Drunen sluiten hier dan ook goed bij aan.

Jan Kelders, uitvinder van onder meer de prittstift, is de drijvende kracht achter de plannen om een onderzoekscampus naar neurologische aandoeningen op te zetten. Het onderzoek zal zich allereerst op MS en Alzheimer richten en wordt in de eerste plaats door hemzelf gefinancierd. Op de campus moet ook een diagnostisch centrum en zorgappartementen verrijzen.

De plannen laten zien dat Nederland een hotspot is voor biomedisch onderzoek, wat naadloos past bij andere succesverhalen in Zuid-Nederland zoals het Pivot Park in Oss en de Maastricht health campus. Om het sprookjeshuwelijk tussen biotech en Nederland nog lang niet te laten eindigen maken wij ons hard voor een IJzersterk innovatieklimaat. Daar lees je hier meer over.

← All news

Budget Corona-Overbruggingslening blijft achter bij de stijgende vraag

, ,

Bedrijven hebben al meer dan €665 miljoen aan Corona-Overbruggingslening (COL) aangevraagd, zo blijkt uit het nieuwe ‘live’ dashboard van Techleap. Helaas blijft het beschikbare budget al weken op €300 miljoen euro steken. Innovatieve startups, scale-ups en MKB wachten met smart op een goedkeuring of kregen reeds nul op het rekest. De vorige week aangekondigde procedurele wijziging maakt de kans dat biotech-bedrijven kunnen profiteren van het noodkrediet enkel kleiner.

De overheid komt Nederlandse ondernemingen zo goed mogelijk tegemoet met generieke noodmaatregelen, KLM, IHC en HEMA ontvangen miljarden aan staatsteun en diverse sectoren krijgen grote bedragen toegekend die worden toegekend als subsidies. Daarbij laat minister Wiebes weten dat Nederland zich uit de crisis wil investeren. Hoe kan het zo zijn dat biotech bedrijven moeten vechten om een overvraagde pot met €300 miljoen aan ‘nood’krediet onder een strikt eisen- en voorwaardenpakket?

ROM-Nederland laat weten dat het beoordelingsproces van de COL gewijzigd wordt waardoor biotech bedrijven, ook ten opzichte van andere start- en scale-ups, automatisch 10-0 achter staan. In een tendersysteem zal er in drie tijdsblokken om het resterende budget worden gestreden. Eerst wordt er gekeken naar een aantal formele criteria zoals de kans op terugbetaling van het krediet en de tijdslijnen van het bedrijf. Vanwege het risicoprofiel en lange tijdslijnen maken biotech bedrijven geen schijn van kans om geselecteerd te worden. Pas daarna wordt er gekeken naar de kwalitatieve criteria zoals belang van innovatie en aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, waar zij juist goed scoren. Ook lijkt het alsof er nogmaals €200 miljoen beschikbaar wordt gemaakt, maar ondernemers worden blij gemaakt met een dooie mus.

HollandBIO maakt zich zorgen dat biotech ondernemers over enkele maanden, in financiële problemen komen. Daarom is aanvullende noodfinanciering pure noodzaak. De biotech sector is immers allesbepalend voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd te bieden.

← All news

Dubbele versterking HollandBIO

, , ,

Vanaf vorige week is de mankracht van HollandBIO met niet één, maar zelfs met twee nieuwe krachten versterkt. Per 1 juli is Hugo van Rooijen aan de slag als kersverse Programmamanager IJzersterk innovatieklimaat en Casper Brack in de nieuwe functie van Communicatiemanager.

Hugo wil een lans breken voor de kennisrijke Life Sciences sector, die beeldbepalend is voor het toekomstig innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Voordat Hugo bij HollandBIO kwam, werkte hij als Governmental Affairs Manager bij Janssen. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan met het overheidsbeleid op het gebied van geneesmiddelen. Hugo heeft politicologie in Leiden en politieke communicatie in Antwerpen gestudeerd. Gezien zijn energieke inzet voor de sector zijn we maar wat blij dat Hugo zich bij team van HollandBIO heeft gevoegd en zich blijmoedig zal beijveren voor het programma IJzersterk innovatieklimaat.

Casper heeft een voorliefde voor begrijpelijke taal en weet dat bij HollandBIO goed te verbinden aan een gezonde maatschappelijke interesse. Voorheen werkte hij als redacteur en beleidsanalist voor Axon Healthcare, kennispartner binnen de gezondheidszorg. Hij is van huis uit neerlandicus en heeft zich gespecialiseerd in taalbeheersing, met een bachelor argumentatietheorie in Amsterdam en een master retorica in Leiden. Met zijn scherpe pen weet hij de mooie verhalen van onze sector te beschrijven, in de opgewekte toon die inmiddels zo kenmerkend is voor het team van HollandBIO en onze innovatieve branche.

“Wij hebben onwijs veel zin om het team te versterken. De huidige omstandigheden van de pandemie en coronacrisis onderstrepen de urgentie en het belang van de doorbraken die biotech ons allemaal bieden. Deze sector heeft ons namelijk veel te bieden en daar willen wij ons graag voor inzetten. Bovenal komen we bij HollandBIO in een warm bad met een groep enthousiaste en gedreven collega’s die met durf er de schouders onder zetten. Samen met hen willen wij de Life Sciences sector nog beter belichten en hen ondersteunen om nog innovatiever te worden!”

Kennismaken?

Onze kersverse krachten zijn bereikbaar via hugo.vanrooijen@hollandbio.nl en casper.brack@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Dutch Life Sciences Trend Analysis: Record year of venture financing

, , ,

Biotechgate, the leading global biotech database, presents the annual Trend Analysis Report for the Dutch life sciences sector. The report shows a stable amount of life sciences companies and a sector which has grown in maturity. Biotech companies were successful in attracting venture capital; 2019 is a record year for venture financing.

Dutch biotech companies have shown to be successful in attracting new venture financing to their businesses. $293.65 million was raised in twelve private equity rounds. The biggest financing round, $130 million was raised by AM-Pharma.

Biotechgate currently lists 678 R&D life sciences companies in the Netherlands, 87% of the companies are small to medium sized enterprises (SMEs). Oncology remains the most prominent therapeutic area, followed by neurology and infectious diseases. With many ground-breaking companies and world-class universities, the Netherlands is the perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe.

HollandBIO’s managing director Annemiek Verkamman is proud of the Dutch life sciences sector. “The life sciences sector is growing and getting more mature. Venture capitalists are getting more familiar with the specific business model of biotech companies and biotech companies are gaining experience in fund raising. This results in a record year for funding. By combining outstanding research, education and entrepreneurial spirit this sector trend can be successfully continued.”

Download full report.

Whether you are looking to partner with a Dutch company or looking for a specific service, you’ll find the most complete overview of the Dutch life sciences sector at www.dutchbiotech.com.

← All news

Successful first HollandBIO @Home Webinar

, , ,

On Friday 26th of June it was time for the first HollandBIO @Home Webinar. Daniel de Boer, (CEO of ProQR Therapeutics) interviewed Geraldine O’Keeffe (Partner at LSP), Arthur Franken (General Partner at Gilde Healthcare), Krijn de Nood (CEO of Meatable) and Jan De Kerpel (Managing Director at Kempen & Co) about the influence of COVID-19 on the biotech financing landscape.

The corona crisis has a huge impact on the public capital market. Initially, share prices dropped and investors got nervous. For two months, Europe did not see an IPO of European biotech companies. Markets dried out and investors had to support their portfolio companies, and managing their company’s cash runway was top of mind for any biotech CEO. In May the public capital market began to crawl back again to normal levels.

Both Gilde Healthcare and Meatable managed to secure funding during the crisis. How did they pull that off? For the new fund of Gilde Healthcare, it was all about fortunate timing and great preparation. The in house groundwork was done in 2019 and all in person meetings with LPs were handled before the lock-down. During lock-down, they were able to retain the interest, none of the investors backed out. In reaction to the pandemic, cultured meat company Meatable strengthened its outreach to investors, shifting focus from a more generalist venture space to new funds in the cellular agriculture niche, that weren’t affected by COVID-19. 

Raising capital has changed a lot over the last months. Investors and entrepreneurs had to adapt to a new reality of deal closing without meeting face-to-face, making it harder to get a feeling of the team and business model. But the market bounced back, and deals are being closed via digital platforms. The panelist see a bright future for biotech in Europe, investors are eager to close deals and have the money to do so. Geraldine O’Keeffe advices entrepreneurs to think big, and to benefit from the positive effects of today’s crisis. These digital times seem to make it easier to reach out to investors. Jan De Kerpel echoes her positive, can-do, mindset and stresses the importance to think ahead and be prepared. Because in biotech, there will always be a next crisis.

Webinar ‘Biotech financing during the pandemic’

← All news

Key stakeholders Massachusetts and the Netherlands meet again in virtual session

, ,

Two weeks ago, key stakeholders from Massachusetts and the Netherlands came together in a digital session to discuss how the Life Sciences & Health ecosystems are responding to COVID-19, which lessons could be learned from the reaction to the pandemic, and how to stimulate closer international collaboration.

The same organisations also signed a MoU in 2019 to advance ongoing collaboration in life sciences and included Mark Sullivan (Massachusetts Office of International Trade and Investment, MOITI), Elizabeth Steele (MassBio), and Jennifer Griffin (Massachusetts Life Sciences Center) from Massachusetts and Focco Vijselaar (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy), Clémence Ross-van Dorp (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy), Annemiek Verkamman (HollandBIO) and Carmen van Vilsteren (Health~Holland) from the Netherlands. Akshay Vaishnaw (Alnylam Pharmaceuticals) and Freddy Nguyen (MIT COVID-19 Challenge) were invited as speakers to share their activities in light of COVID-19. The session was moderated by Hans Schikan (Top Sector Life Sciences & Health). 

Biotech companies have proven to be dynamic and are pivoting to focus their work on therapies and vaccines. Even more so, participants observe an increased level of cooperation between different companies, researchers and governments to find solutions. For instance, the extent with which data has been shared across the sector has largely increased. This doesn’t stop at the private sector, as public and semi-public organizations have informed each other across borders to support each other in handling the situation. Also when looking at formal procedures, agencies have shown great efficiency in shortening approval procedures to speed up the development of vaccines and therapies.

A paradox can be observed regarding the supply of PPE and other vital medical equipment that companies have sourced internationally. The pandemic has shown the limits of international supply chains, therefore, will governments require that vital manufacturing be maintained within their geographical reach? On the other hand, participants in this virtual session agree that there will always be a need to collaborate internationally and make use of each other’s strengths. According to the Airbus model, if all strengths from different countries or ecosystems could be brought together, this will create a stronger value chain where collaboration between partners is needed and truly adds value.

When looking ahead, participants recognize that in a post-COVID world, we should be better prepared for a possible outbreak of a pandemic. That we need to be ready to think and act together, internationally, so we can organize the supply chain and share data and expertise when needed.