← All news

Health~Holland lanceert pilot MKB R&D subsidiecall 

,

Biotech mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, heeft aangekondigd dat zij de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter wil laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dat gaat zij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

Verschuiving van kennisontwikkeling naar kennisbenutting 

Het mkb kan binnen deze nieuwe MKB R&D-call onder voorwaarden subsidie ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een industrieel PPS-project. Hierdoor komen meer middelen en menskracht vrij om life sciences innovaties verder door te ontwikkelen en dichter bij de patiënt te brengen. 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb 

Tot op de dag van vandaag wordt een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.  

Aanpassing PPS-toeslag is een mijlpaal 
  
HollandBIO is ontzettend blij dat Health~Holland de uitdagingen voor het innovatief mkb rondom de PPS-regeling ziet en met een concrete oplossing komt. Een stap in de goede richting, want deze oplossing draagt haar steentje bij aan een juiste publieke en private financieringsmix voor biotech bedrijven. 

Misschien kunnen we na deze goede stap wel meer stappen zetten om de PPS-middelen, die bijdragen aan industrieel onderzoek en aansluiten op de behoeften van het mkb, te vergroten? Hoe zouden andere topsectoren bijvoorbeeld naar zo’n pilot kijken? Food for thought – wij zien de potentie in ieder geval en blijven graag in gesprek met alle topsectoren!  
  
Uitgebreide informatie over deze pilot subsidie vind je hier.

← All news

Achterblijvende regels dwingt Nederlands enige medicinale cannabisproducent tot uitbreiding in buitenland 

,

Bedrocan, Nederlands enige bedrijf dat in opdracht van de overheid medicinale cannabis produceert, blijkt noodgedwongen naar het buitenland te moeten uitwijken. Om ook aan de groeiende internationale vraag van patiënten te kunnen voorzien, ziet de medicinale cannabisproducent zich genoodzaakt om een productiefaciliteit te openen in Denemarken. De achterblijvende Nederlandse regels staan het momenteel nog niet toe om alle buitenlandse patiënten van de door hen gewenste medicijnen te voorzien, ondanks de optimistisch stemmende beleidsaanpassing die minister Kuipers afgelopen mei “op korte termijn”  had aangekondigd. Helaas is het ministerie van VWS vooralsnog niet ingegaan op de herhaalde verzoeken van de Tweede Kamer om nu toch gauw met de beleidsaanpassing op de proppen te komen. HollandBIO blijft er bij het ministerie van VWS op aandringen om het stelsel vlot te trekken, zodat we in Nederland tot een volwaardige farmaceutische keten komen die patiënten in binnen- en buitenland kan voorzien van hun benodigde behandelingen.

← All news

AI voor gezondheid op maat: reproduceren kan je leren met meer en betere data 

,

Kunstmatige intelligentietools gebruiken voor betere diagnose en monitoring in de gezondheidszorg heeft enorme potentie. Maar hoe betrouwbaar zijn de modellen? Onderzoekers lopen tegen een reproduceerbaarheidscrisis aan, zo blijkt uit deze Nature publicatie. In een wedstrijd voor geautomatiseerde longkankerdiagnose behaalden de tien best presterende algoritmen slechts 60-70% nauwkeurigheid bij het testen op een subset van de gegevens. Deel van het probleem komt voort uit de relatief geringe hoeveelheid openbaar beschikbare data in de gezondheidszorg. Grotere datasets die voor iedereen toegankelijk zijn en diverse gegevens bevatten die het algoritme uitdagen, zouden kunnen helpen.

Grotere datasets beschikbaar maken valt of staat met een goede infrastructuur. Niet voor niets pleit HollandBIO voor een nationale gezondheidsdata-infrastructuur als landelijke nutsvoorziening, die het registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata voor publieke én private partijen, conform breed gedragen criteria en randvoorwaarden, mogelijk maakt. Die nationale gezondheidsdata-infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken. In onze position paper lichten we verder toe hoe zij bijdraagt aan: 

  1. Continue verbetering van passende zorg. 
  1. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie. 
  1. Het verminderen van administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 
  1. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk. 
← All news

Input gevraagd: enquête R&D-investeringen bedrijven 

,

Vanuit HollandBIO vragen we graag input van R&D-intensieve bedrijven, waar biotech ook toe behoort, voor het invullen van een enquête vanuit VNO-NCW met als deadline 3 februari. Met deze enquête wil VNO-NCW de uitgaven aan R&D in Nederland per technologie meer inzichtelijk maken. De geaggregeerde en geanonimiseerde uitkomsten dienen als belangrijke basis voor de Nationale Technologiestrategie die het ministerie van Economische Zaken aan het ontwikkelen is voor het stimuleren van (sleutel)technologieën. HollandBIO vindt het belangrijk dat biotechnologie een plekt krijgt binnen deze nieuwe strategie, dus zijn we al eens betrokken geweest bij één van de expertconsultaties. We stellen het enorm op prijs als bedrijven de enquête in willen vullen voor 3 februari.

← All news

GOOD Meat ontvangt goedkeuring voor serumvrij groeimedium

,

De Singapore Food Agency (SFA) gaf vorige week groen licht aan GOOD Meat voor serumvrij groeimedium. Vooralsnog is gecultiveerd vlees alleen in Singapore verkrijgbaar, waar GOOD meat (bijna) slachtvrije kipstukjes aanbiedt. Met de nieuwe goedkeuring wordt het productieproces volledig slachtvrij, makkelijker schaalbaar, goedkoper en nog duurzamer. Overigens: de Nederlandse koplopers Meatable en Mosa Meat hebben serum al jaren geleden uit hun groeimedia verbannen. Onlangs deelde Mosa Meat haar expertise over serumvrij kweken middels een nieuwe publicatie.

https://www.businesswire.com/news/home/20230117006210/en/GOOD-Meat-Receives-Approval-to-Commercialize-Serum-Free-Media

https://mosameat.com/blog/cultivating-fat-without-fetal-bovine-serum

← All news

Kamerleden vol lof over potentie innovaties uit biotechnologie 

,

Afgelopen week vond het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plaats. HollandBIO hoorde dat verscheidene Tweede Kamerleden zich willen inzetten om de potentie van biotechnologie innovaties zoals kweekvlees, precisiefermentatie en nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR te benutten voor een duurzaam landbouwsysteem.

Eerste termijn Kamer 

De meest opvallende punten uit het verslag van de eerste termijn Kamer: 

De heer Van Campen (VVD) gaat in op gecultiveerd vlees en vindt het onvoorstelbaar dat deze innovatie nog steeds geen vrij baan krijgt en dat onze wet- en regelgeving een proeverij niet eens toelaat en verwijst naar de eerder aangenomen motie-Tjeerd de Groot/Valstar. Eveneens verwijst de heer Van Campen naar de motie rondom CRISPR, wat kan helpen gewassen resistent te maken.  

De heer De Groot (D66) sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD rondom gecultiveerd vlees.  

De heer Boswijk (CDA) noemt Nederland in zijn betoog het Silicon Valley van de wereld op het gebied van voedselproductie. “De wereldwijde eiwittransitie waar we voor staan, kan niet zonder onze zaadveredelaars, onze pootaardappeltelers en de wetenschappers van de Wageningen Universiteit, die dag in, dag uit olympische prestaties leveren.” 

Mevrouw Gündoğan houdt een betoog van maar liefst 29 minuten en gaat uitgebreid in op de mogelijkheden rondom precisiefermentatie als bijdrage aan de huidige klimaatproblemen. Gündoğan wil dat boeren tijdig worden geholpen om de transitie te maken naar een rendabel bedrijfsmodel en benoemt als voorbeeldland Costa Rica, waar de wetenschappelijke benadering van land sparing wordt toegepast waar moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR een belangrijke rol innemen en de wereld van fermentatie een oplossing bieden voor de grenzen van het huidige voedselsysteem. Een toekomst met gezonder, smakelijker en betaalbaarder eten met meer ademruimte voor de natuur en de mens, wij zijn er klaar voor!  

Motie over precisiefermentatie 

Tot slot valt uit de tweede termijn Kamer de motie op die de Kamerleden Gündoğan en Valstar indienden over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen omdat het nog onduidelijk is op welke wijze de Nederlandse overheid zich momenteel inzet voor de bevordering van deze techniek. De regering wordt verzorgd de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren. Deze motie is aangenomen.  

HollandBIO is blij om te horen dat Kamerleden net zo enthousiast als wij zijn over de belangrijke bijdrage die deze biotech innovaties kunnen leveren. We denken graag mee met de overheid voor concrete vervolgstappen.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/31#45ed813d

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/32#b87aebae

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D52663

← All news

Kuipers: “we moeten eerder aan de moleculaire diagnostiek” 

,

Patiënten eerder in hun ziekteproces toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek, daar wil minister Kuipers werk van maken, zo stelt hij in een Kamerbrief. Moleculaire diagnostiek moet daarmee deel gaan uitmaken van de reguliere zorg. Een mooie ontwikkeling, vindt HollandBIO. Wel zien wij nog een aantal uitdagingen.

De biorevolutie brengt veel meer diagnostische innovaties 

Niet alleen op het vlak van moleculaire diagnostiek maken we meters voor de patiënt. Dankzij een enorme vooruitgang op het vlak van (bio)technologische innovaties kunnen we steeds meer waardevolle data over het individu verzamelen en analyseren. Op basis van deze data kunnen zorgprofessionals diagnoses stellen, de best passende behandeling voor een individu selecteren en het effect van een behandeling monitoren. Voor patiënten, consumenten en burgers is het geweldig dat we hen steeds beter van gezondheid op maat of passende zorg kunnen bedienen. Maar hoe gaan we zorgen dat al dit soort innovaties snel hun plek in het stelsel vinden? 

Een oordeel per test, in plaats van per indicatie 

Minister Kuipers wil dat moleculaire diagnostiek eerder beschikbaar komt voor tumorsoorten waar dit van meerwaarde is, geeft hij aan in zijn Kamerbrief aan. In het huidige beoordelingssysteem vergt dit per indicatie een oordeel of een test waarde toevoegt. Dat is uiteindelijk voor bedrijven die de testen ontwikkelen een duur grapje, want elke indicatie brengt nieuwe bewijslast met zich mee. Heeft een röntgenapparaat of CT-scan zich in het verleden ook per botbreuk of orgaan moeten bewijzen? Wij zijn erg benieuwd: wanneer komt het omslagpunt waarop we een test breder in willen zetten in de zorg? 

Een test op zichzelf heeft ook waarde – los van de behandeling die volgt 

Een volgende uitdaging zit hem in de manier waarop we testen beoordelen. Als we nieuwe testen blijven afrekenen op de waarde van de daarop volgende behandeling, gaan we voorbij aan de meerwaarde die een diagnose oplevert voor de patiënt, voor onderzoek en voor innovatie. De diagnostische gegevens van de patiënt van vandaag kunnen namelijk de zorg van morgen helpen verbeteren – wanneer deze gegevens uit het primair zorgproces gepseudonimiseerd toegankelijk zijn voor zogenaamd secundair gebruik door publieke en private partijen, oftewel voor hergebruik van data voor wetenschap en innovatie. Een test heeft dus op zichzelf ook al waarde, los van de behandeling die erop volgt. Hoe gaan we dat verwerken in de beoordelingskaders? 

Op naar een lerend zorgsysteem, dankzij een nationale gezondheidsdata infrastructuur 

De werelden van de reguliere zorg en onderzoek & innovatie liggen nu vaak nog mijlenver uiteen, dat concluderen we hierboven én schreven we ook in onze position paper over de potentie van data. Jarenlang onderzoek in een gecontroleerde trial-omgeving moet de effectiviteit van een nieuwe test of behandeling voor implementatie vaststellen. De starre toelatingsbarrière voor diagnostica, maar ook geneesmiddelen en andere therapieën kent nadelen: 

  • Allereerst staat lang niet altijd vast dat de resultaten van al die gecontroleerde trials ook representatief zijn voor inzet in de echte wereld.  
  • Ten tweede is de afgelopen jaren een complex oerwoud aan toelatingsroutes ontstaan, elk met uiteenlopende criteria, dat de toegankelijkheid van innovaties bemoeilijkt en vertraagt.  
  • Ten slotte veroorzaakt de barrière niet zelden een kip-ei probleem, waarbij een innovatie slechts geïmplementeerd wordt wanneer deze bewezen (kosten)effectief is, terwijl kosteneffectiviteit slechts bewezen kan worden door implementatie van de innovatie in de praktijk.  

Al met al zien we, in weerwil van het hoge innovatietempo, de route van lab naar praktijk steeds lastiger worden, met een stuwmeer aan onbenutte innovaties als resultaat. Zonder verandering lopen we de grote maatschappelijke en economische waarde van al die innovatie mis.  

Een nationale gezondheidsdata-infrastructuur kan helpen de kloof tussen zorg, onderzoek en innovatie te overbruggen. Het maakt een lerend zorgsysteem mogelijk, waarin we in plaats van vooraf, continu monitoren wat de waarde van een test of behandeling is, bij wie een innovatie zijn belofte waarmaakt, overtreft en waar deze tekortschiet. Zo kunnen we behandelingen in de praktijk passend benutten zonder de torenhoge barrières voor toegang vooraf. Het zou de route van lab naar praktijk – of het nu gaat om diagnostiek, om geneesmiddelen of andere behandelingen – een stuk sneller en beter begaanbaar maken. 

← All news

WBSO-budget blijft gewaarborgd 

,

Het Kabinet heeft vorige week laten weten dat het WBSO-budget gewaarborgd blijft. Dat is fantastisch nieuws voor biotech bedrijven die R&D-activiteiten uitvoeren, want de WBSO is één van de meest waardevolle fiscale regelingen voor hen. Eerder dit jaar was de toekomst van de WBSO onduidelijk. Zo zou er wel voldoende budget zijn in 2023 om R&D innovaties te stimuleren, maar zou er geen verdere (inflatie)correctie plaatsvinden voor de organische groei in R&D-activiteit. HollandBIO heeft zich hard gemaakt voor een indexatie bij onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland en via de politiek, daarmee bijdragend aan dit fantastische fiscale nieuws!

Ontwikkelingen binnen de WBSO 

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijke fiscale regeling om onderzoek naar innovatie te bevorderen. De regeling vergoedt een deel van de gemaakte R&D-kosten. Eerder dit jaar bleek uit de begroting van het ministerie van EZK dat het WBSO-budget niet toereikend zou zijn vanaf 2024 en verder, mede dankzij de toenemende inflatie. Een WBSO die niet meegroeit met de organische groei van R&D-activiteiten in Nederland, zou onderzoek naar nieuwe innovaties belemmeren. 

Inzet HollandBIO 

Wij begrijpen dat de WBSO ontzettend belangrijk is voor onze achterban. Daarom heeft HollandBIO via verschillende routes zoals de politiek en stakeholders opgeroepen tot een indexatie van de WBSO. En met succes, want op 3 november 2022 bracht EZK een nieuwsbericht naar buiten dat de WBSO daadwerkelijk geïndexeerd gaat worden. Het uitvoeren van R&D innovaties wordt op deze manier blijvend gestimuleerd en het budget groeit mee met de groei van R&D-activiteiten. Wij zijn enorm blij met dit succes en hopen dat alle R&D-biotech bedrijven in Nederland hier de aankomende jaren wederom volop gebruik van kunnen maken.  

← All news

Great to be back at BIO-Europe

, , ,

After three very long digital years, colleagues of HollandBIO and Health~Holland were finally able to organize the Health~Holland pavilion again at BIO-Europe Leipzig! Not only did we facilitate introductions to foreign delegates about the strengths of the Dutch life sciences ecosystem, but we also created a home feeling and partnering place to the big Dutch delegation and organized a hospitality reception including our tradition to raffle a Dutch bike sponsored by Loyens & Loeff. We thank all who attended and are already looking forward to BIO-Europe Spring 2023 in Basel, Switzerland! 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6990224558096015361

← All news

European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) in Rotterdam next year!

, , ,

Last week almost 300 attendees from all over the world gathered in Vilnius for the European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB). The Netherlands was present prominently with a striking booth and bike raffle. Various HollandBIO members shined on stage with inspiring talks and next year’s host was revealed…. The Netherlands!!!

We are the Netherlands 

This year’s edition of the premium partnering conference, HollandBIO and topsector ChemistryNL made sure to give the Netherlands a prominent presence. Prior to the conference, we had the pleasure of bringing together the Dutch delegation and the Dutch ambassador for drinks and snacks. During the conference, a striking orange NL booth served as a central information point for international visitors to show what the Netherlands has to offer with videos and brochures of the various Dutch biotech companies. A raffle of a circular bike at the second day of the conference generated lots of interest and attention. The booth also served as a living room for Dutch attendees. Before or after a partnering meeting or presentation, visitors gladly came by to chat with their compatriots while enjoying some Dutch treats (stroopwafels).  

Dutch sector on stage  

EFIB 2022 hosted inspiring speakers with a plenary opening and keynote by Trish Malarkey, Chief Science Officer at DSM to set the scene on the global challenges ahead. Anne Arink, Director Center for Food Innovation at DSM presented on innovations for food system transformation. Linda Dijkshoorn, CEO and founder of EV Biotech presented on bioprocesses and technologies. Cindy Gerhardt, Managing Director at Planet B.io chaired the start-up hour where various start-ups pitched their company in front of an advisory panel.  
On day 2 Harald Ruijssenaars, Corporate Scientist Industrial Microbiology at Corbion chaired the workshop Building Blocks of the Circular Economy and HollandBIO’s Annemiek Verkamman chaired the final panel debate on an outlook on biotechnology innovation and regulation. Just before the closing reception the host of Lithuania formally handed over to David Pappie, Director of Top Sectors and Industry Policy at the Ministry of Economic Affairs & Climate in the Netherlands, as ChemistryNL and HollandBIO are honoured to host EFIB 2023.  

EFIB 2023 in Rotterdam 

We were extremely pleased with all the amazing people we met, the information received and the fruitful partnerships we helped in creating and want to thank EuropaBio and K.I.T. Group GmbH for their amazing support in making this a great success. Curious how this all looked like, see this video for a nice impression of the conference. We are already looking forward to next year, mark your calendars, as we hope to see you all again next year in Rotterdam, October 24-25