← All news

Kamer wil stille pandemie van antibioticaresistentie bestrijden

, ,

Mooi nieuws! Unaniem spoort de Tweede Kamer de regering aan om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen. Deze motie volgt op het recent verschenen Access to Medicine Foundation-rapport “Biotechs are saving the world form superbugs. Can they also save themselves?”. Ook nu is er namelijk al sprake van een wereldwijde “stille pandemie” van resistente infecties die globaal jaarlijks aan circa 700.000 mensen het leven kost.

De ontwikkeling van nieuwe, levensreddende antibiotica ligt voor een groot deel in de handen van kleine, innovatieve biotech bedrijven. De route die hun nieuwe producten van lab naar praktijk moeten afleggen is veelal een financiële lijdensweg – als die producten de eindstreep al halen. Juist om resistentie te voorkomen worden nieuwe antibiotica namelijk slechts spaarzaam ingezet. Daardoor hebben steeds meer bedrijven moeite om het hoofd boven water te houden.

Volgens de Access to Medicines Foundation zijn er nieuwe marktprikkels nodig om een medische catastrofe te voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van abonnementsmodellen of beloningen voor het bereiken van mijlpalen, waaronder het bereiken van de markt (zogeheten market entry rewards). Volgens het rapport zou Nederland ook van de aanpak in Zweden en het VK kunnen leren. Genoeg te doen dus!

HollandBIO is daarom ontzettend blij dat de Kamer de regering oproept om werk te maken van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Zij vraagt de regering de bijdragen vanuit de overheid voor nieuwe vormen van antibiotica op zo’n wijze te construeren dat de slaagkans wordt vergroot en ook om zich op Europees niveau in te zetten voor vernieuwende vormen van investeringen in en onderzoek naar nieuwe antibioticavarianten.

← All news

Leestip: Universiteit, faciliteer een ondernemend ecosysteem

,

Universiteiten zijn een ontmoetingsplek voor ondernemers en investeerders en een veilige haven om te onderzoeken of in je goede idee ook een bedrijfje schuilt. Wat ze echter niet zouden moeten doen is durfinvesteerder spelen voor start-ups, dat is althans de raad die hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie Dries Faems de academie meegeeft na een decennium aan het opzetten van accelerators en incubators. Anders gezegd: schoenmaker blijf bij je leest, aldus Faems in een opinie in het FD.

Andere wereld

Een instelling besturen vraagt om een andere strategie dan het leiden van een start-up. Waar het besturen van een instelling vraagt om een risicomijdende aanpak, daar kan een start-up alleen verder komen door een gokje te wagen. Die verschillende werelden laten zich moeilijk met elkaar rijmen. Faems ziet die tegenstelling als een van de oorzaken van de gebrekkige financiering van start-ups. Bij de eerste de beste tegenslag wordt het universiteiten te warm onder de voeten en stoppen zij de financiering. En zonder financiering geen start-up. De meest risicovolle start-ups krijgen daardoor niet de mogelijkheid om door te groeien.

Juist in de kennis- en kapitaalintensieve biotechsector zien we dit terug. Eerder bleek uit onderzoek van HollandBIO dat de groei van innovatieve biotechbedrijven in Nederland sterk achterloopt op andere Europese landen, terwijl we qua kennis en octrooiaanvragen wel tot de Europese top behoren. Dat is zonde, want dat betekent uiteindelijk dat we impact en waarde voor patiënten en consumenten laten liggen.

Faciliteer een ondernemend ecosysteem

Faems ziet tegelijkertijd wel een belangrijke rol voor universiteiten in het stimuleren van start-ups. Ten eerste is de universiteit een ontmoetingsplek voor (would be) ondernemers en financiers. Initiatieven zoals Graduate Entrepeneur in Rotterdam en Delft zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunnen universiteiten ook een veilige omgeving bieden, waarin je mag vallen en opstaan, waar jonge ondernemers kunnen ontdekken of in hun idee ook een bedrijf zit.

Wij volgen Faems helemaal in deze opvatting. Sterker nog, zijn ideeën komen terug in ons biotech booster Groeifondsvoorstel. Door ideeën verder te brengen in een veilige omgeving en met bedrijfsmatige begeleiding kunnen we  meer successen boeken. Daarnaast richt het plan zich op het versterken van het biotech ecosysteem zodat we biotech innovaties tot bloei laten komen. Zo verzilveren we de waarde die biotech te bieden heeft!

← All news

Het effect van “Verder met Vaccineren”

,

Wat heeft het “Verder met Vaccineren”-beleid opgebracht? In deze voortgangsbrief belicht staatssecretaris Blokhuis de resultaten. De trendbreuk rond de -voorheen- dalende vaccinatiegraad geeft reden tot feest, al gaat bij HollandBIO de champagne pas écht open als het volgend kabinet doorpakt op de recente adviezen voor een verbeterd Nederlands vaccinatiestelsel.

Staatssecretaris Blokhuis zette zich de afgelopen beleidstermijn samen met “zijn” vaccinatiealliantie en de denktank desinformatie in voor het Nederlandse vaccinatiebeleid. Gewapend met een actieplan is het hem gelukt om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren: een mooi resultaat! Hij stelde daarnaast diverse nieuwe vaccinatieprogramma’s in, waaronder bijvoorbeeld de maternale kinkhoestvaccinatie en een uitbreiding van de HPV-vaccinatie naar jongens. Ook kijkt hij positief aan tegen de invoer van een gordelroosvaccinatie voor ouderen, en was hij eerder positief over de invoer van een rotavirusvaccinatie in risicogroepen, waar recent een aangepast GR-advies over uitkwam.

Tot HollandBIO’s grote genoegen merkte Blokhuis ook op dat het vaak lang duurt voordat nieuwe vaccins een arm bereiken. Diverse vraagstukken over de in- en uitvoer spelen daarbij een rol – en gaven Blokhuis aanleiding een verkenning naar de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel uit de zetten bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Nu de resultaten van de verkenning, en het advies van het Zorginstituut over de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen bekend zijn, laat Blokhuis de broodnodige verbeteringen aan het stelsel aan zijn opvolger over.

Hoewel er onder leiding van Blokhuis mooie stappen gezet zijn, gaat het dak er bij HollandBIO pas echt af als het ons lukt om ook het vaccinatiestelsel duurzaam te verbeteren. Essentieel daarvoor is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering. Blokhuis laat daarmee een bijzonder relevante en actuele uitdaging achter voor zijn opvolger. Wie pakt de handschoen op?

← All news

Zorginstituut: Nederlands vaccinatiebeleid moet beter, meer regie nodig

, ,

Naast de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeert nu ook het Zorginstituut (ZIN) dat het vaccinatiebeleid en de vaccinatiezorg in Nederland versnipperd zijn en beter moeten. Het Zorginstituut pleit daarom voor meer duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheid. Een oproep die HollandBIO in bredere zin steunt: laten we gezamenlijk werk maken van visie op het overkoepelende Nederlandse vaccinatiebeleid!

Volgens het Zorginstituut staat een gebrek aan regie en verantwoordelijkheid aan de basis van alle knelpunten die zij signaleert binnen de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen. Zo weten behandelaren en patiënten lang niet altijd van het bestaan en hebben zij onvoldoende kennis van deze zorg. Of is de bekostiging en vergoeding van vaccinatie voor medische doelgroepen onduidelijk. Ook is er per regio een andere invulling, met soms de medisch specialist en in andere gevallen de huisarts of de GGD als primair verantwoordelijke. Met een rol als “procesarchitect” wil het Zorginstituut deze kluwen aan knelpunten uiteenhalen en toekomstige verbeteringen realiseren voor de vaccinaties die binnen de Zorgverzekeringswet vallen, of zouden moeten vallen.

HollandBIO is allereerst buitengewoon blij met alle erkenning van de problematiek rond het Nederlandse vaccinatielandschap. Alle eerdere adviezen, verkenningen en loketten ten spijt, bereiken beschikbare vaccins blijkbaar nog steeds niet altijd tijdig de juiste arm, en laat Nederland nog altijd gezondheidswinst liggen. Daar moet snel verandering in komen.

Hoog tijd om op basis van de gesignaleerde knelpunten werk te maken van de Nederlandse ambitie om in de strijd tegen infectieziekten zoveel mogelijk gezondheidswinst te realiseren met behulp van vaccinaties. Waar ZIN pleit voor meer regie en verantwoordelijkheid voor vaccinaties van medische risicogroepen, trekt HollandBIO -ook in navolging van het RVS-advies– deze oproep graag breder. Wat ons betreft is een overkoepelende visie, met breed gedragen doelen, een bijpassende strategie en een goed gecoördineerde, gezamenlijke uitvoering nodig. Laten we als veldpartijen niet de formatie en beleidsreactie afwachten, maar kijken of we hier alvast een gezamenlijke basis voor kunnen leggen!

← All news

Biotech rijk vertegenwoordigd in de R&D-top 30: de biotech-innovatiemotor draait op volle toeren

, ,

Ook dit jaar prijken er weer vijf biotechbedrijven in de lijst van dertig grootste R&D-investeerders in Nederland. Zoals in eerdere jaren is de lijst gevuld met bedrijven die actief zijn op zowel duurzaamheid, voeding en gezondheid. Onze innovatieve sector is rijk vertegenwoordigd in de lijst en investeert ruim €100 miljoen meer dan vorig jaar. Hiermee laat de sector zien dat de innovatiemotor nog steeds op volle toeren draait.

Investeringen nemen toe
Net zoals vorig jaar is de R&D-top 30 van het Technisch weekblad goed gevuld met biotechbedrijven. Over het algemeen nemen de investeringen bovendien zelfs toe. Met een R&D-budget van net geen half miljard (€499 miljoen) bezet Janssen de derde plek en stijgt daarmee een plek ten opzichte van vorig jaar. DSM neemt de vijfde plaats in met hun R&D-budget dat gegroeid is naar €217 miljoen. Ook Byondis (#14, €68 miljoen) en Enza Zaden (#17, €45 miljoen) behoren tot de groep grootste investeerders. Er is ook een nieuwkomer in de lijst dit jaar, uit nota bene onze achterban; KeyGene komt met een R&D-budget van ruim €19 miljoen binnen op plaats 24 in de lijst. In totaal zijn de R&D-investeringen van de in de lijst genoteerde biotechbedrijven gestegen van €743,5 miljoen naar maar liefst €848 miljoen in 2020.

Biotech successen kweken
De biotechsector toont weer zijn kracht als innovatiemotor. Met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt tegelijkertijd het innovatie- en verdienvermogen van Nederland versterkt. Een unieke industrie waar wij geen genoeg van krijgen! Om nóg meer van dit soort successen te kweken op Nederlandse bodem moeten we nu inzetten op biotech. Bijvoorbeeld met biotech booster Groeifondsaanvraag of door in het deeptechfonds nog meer aandacht voor biotech te hebben. Want investeren in biotech, is jezelf de crisis uit innoveren!

← All news

WBSO blijft onderdeel van aantrekkelijk vestigingsklimaat

,

Innovatieve Nederlandse bedrijven haalden in 2020 ondanks de coronacrisis een voordeel van in totaal €1,2 miljard uit de zogenoemde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het WBSO-jaarverslag over 2020. Met de WBSO kunnen bedrijven sneller nieuwe innovaties en ideeën ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. HollandBIO is dan ook blij dat biotech bedrijven breed gebruikmaken van het instrument en dat het ministerie er voor het budget van 2021 een schep bovenop doet.

WBSO 2020 in getallen

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb – hebben in 2020 gebruikgemaakt van de WSBO. Al met al hebben ruim 135.000 R&D-projecten WBSO-subsidie ontvangen, een stijging van 6% ten opzichte van 2019. Ook de andere effecten van de WBSO zijn aanzienlijk: zo ondersteunt het instrument ruim 88.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen en leidt het volgens een recente evaluatie tot extra private R&D-investeringen, meer innovatie en een beter vestigingsklimaat.

Breed WBSO-gebruik biotech

Biotech bedrijven zijn, door hun innovatieve aard en activiteiten, als vanouds goed vertegenwoordigd in de WBSO. Tegelijkertijd blijft biotechnologie lastig in één categorie te vangen. Als we inzoomen op onderstaande tabel met uitsplitsingen per technologiegebied dan is natuurlijk de categorie biotechnologie relevant, maar onder de categorieën medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid ook veel biotech bedrijven of bedrijven die biotechnologie toepassen voor hun R&D-projecten. In 2020 zijn deze categorieën samen goed voor 1221 bedrijven die gebruikmaken van de WBSO.

Wat ook opvalt, is dat biotechnologie en biotech-gerelateerde categorieën als medische wetenschappen/farma en plantaardige wetenschappen, allemaal relatief veel arbeidsjaren en onderzoekskosten maken ten opzichte van veel andere sectoren. Als gevolg daarvan ontvangen zij naar verhouding ook een groot voordeel uit de WBSO in de vorm van afdrachtvermindering. Het onderstreept wat HollandBIO betreft nog maar eens het R&D-intensieve karakter van de biotech sector.

WBSO-budget 2021 omhoog   

HollandBIO is blij dat het ministerie van EZK het WBSO-budget in 2021 ophoogt met meer dan €150 miljoen zodat bedrijven zich nog beter uit de crisis kunnen innoveren. Bedrijven krijgen door de ophoging van het budget hogere kortingen op de eerste schijf en de startersschijf. Mooie ontwikkelingen die wat HollandBIO betreft een structureel karakter mogen aannemen.

Bronnen

← All news

RVS fietst hem erin: rek uit hoofdlijnenakkoorden

,

“De zekerheid van kostenbeheersing is verleidelijk, maar staat op gespannen voet met noodzakelijke veranderingen in de zorg.”, zo staat te lezen in het persbericht dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceert naar aanleiding van haar advies over passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg. HollandBIO is het hier roerend mee eens: de transitie naar gezondheid op maat dwingt ons de status quo ter discussie te stellen.

HollandBIO roept het al jaren: om nieuwe behandelingen sneller en beter van lab naar patiënt of praktijk te brengen, moeten we werk maken van oplossingen waarbij gezondheid, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En als die niet binnen het huidige systeem passen, dan moet het op zijn minst bespreekbaar zijn om het systeem aan te passen. Door binnen het systeem eenzijdig op kostenbeheersing te focussen, dreigen innovatie en gezondheidswinst kind van de rekening te worden.

Door technologische innovaties zijn we steeds beter in staat om gezondheid op maat mogelijk te maken, ons langetermijnperspectief. Om deze ambitie werkelijkheid te zien worden, is het zaak dat innovatieve koplopers hun weg weten te vinden van lab naar praktijk. Hierbij gaan de kosten vaak voor de baten uit. HollandBIO kan zich dan ook helemaal vinden in de oproep van de RVS om “op korte termijn te komen tot een langetermijnperspectief op de houdbaarheid van de zorg in brede zin”. Al maken wij er dan nóg liever “op gezondheid in brede zin” van.

Samenvatting in Beeld uit advies “Opnieuw Akkoord?”, mei 2021 (RVS)

Het hele RVS rapport lees je hier: https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/06/21/stop-met-hoofdlijnenakkoorden-in-de-huidige-vorm

← All news

Minister van Ark: genetische informatie is de toekomst van de zorg

,

HollandBIO roept het wel vaker: onze ambitie is gezondheid op maat. Door innovaties uit de biotech sector maximaal te benutten kunnen we zorgen dat iedereen de beste behandeling op het juiste moment krijgt. Dit is van grote waarde voor patiënten, zo ziet ook minister voor Medische Zorg van Ark.

Goede diagnostiek is een belangrijke voorwaarde om te zorgen dat iemand de juiste behandeling ontvangt. Minister van Ark sluit zich hierbij aan, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Joba van den Berg (CDA) over de noodzaak om Next Generation Sequencing (NGS) in te zetten voor longkanker. In de schriftelijke reactie noemt de minister de inzet van genetische informatie de toekomst van de zorg. Dat sluit perfect aan bij onze inzet op slimmer meten, waarbij wij pleiten voor de inzet van technologische innovaties -waaronder NGS- om de zorg beter te maken.

De beantwoording van deze Kamervragen maakt duidelijk dat de minister ziet wat biotech voor de patiënt kan betekenen. De ambitie is er, de technologie ook. Laten we er dan nu als de wiedeweerga voor zorgen dat we de benodigde (nieuwe) biotech innovaties sneller en beter van lab naar praktijk brengen, waar ze hard nodig zijn om patiënten van gezondheid op maat te voorzien. De rode loper moet uit!

← All news

Nieuwe aanpak nodig voor succesvolle opzet en doorgroei universitaire start-ups

, ,

Universiteiten halen te weinig waarde uit de excellente kennis die zij genereren, de activiteiten op valorisatie en kennisoverdracht zijn verlieslatend en ze zijn niet optimaal toegerust op het succesvol verder ontwikkelen van een bedrijf. Dat is de strekking van een artikel in het Financieele Dagblad, dat in de cijfers dook en een rondgang deed langs overheden, universiteiten, Knowledge Transfer Offices en start-ups. Ons Groeifondsplan biedt uitkomst.

Octrooien die stofhappen

Uit Europees onderzoek dat de bureaus voor kennisoverdracht bij universiteiten, ook wel TTO’s of KTO’s genoemd, hebben laten uitvoeren, blijkt dat van de eigen patenten 78% ongebruikt op de plank blijft liggen. Dit sluit aan bij het onderzoek en de bevindingen dat HollandBIO vorig jaar al publiceerde, waarin naar voren komt dat we in Nederland goede biotech kennis niet weten te verzilveren.

Stringente afspraken als belemmering voor doorgroei

In het artikel komt naar voren dat de stringente afspraken tussen universiteiten en start-ups een belemmering vormen voor de doorgroei. Een  ‘stemhebbend aandelenbelang’ kan bijvoorbeeld vervolginvesteerders afschrikken. Die conclusie is ook in lijn met het recente AWTI-rapport ‘beter van start’. In haar eerste reactie op dit rapport roept het kabinet gelukkig op om te stoppen met dergelijke afspraken.  

Valorisatie als ondergeschoven kind

Daar komt nog eens bij dat op dit moment de activiteiten op kennisoverdracht en het ontwikkelen van startupactiviteiten voor universiteiten gemiddeld genomen verlieslatend zijn. De VSNU, de koepelorganisatie van universiteiten, stelt dat ‘incidenteel succes niet opweegt tegen de kosten’, en het ministerie van EZK stelt zelfs dat valorisatie universiteiten alleen maar geld kost waardoor investeringen hierin achterblijven. Dit terwijl kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij, ook wel valorisatie genoemd, een van de kerntaken is van universiteiten volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Kennis en ervaring voor succesvolle bedrijfsontwikkeling ontbreken

Een laatste, belangrijk vraagstuk is dat universiteiten niet toegerust zijn op het succesvol opzetten en verder brengen van een startup en daardoor volgens een rapport van Dialogic uit 2018 zich vooral focussen op startups die sowieso wel een markt en financiering kunnen vinden. Dit betekent dat er een gat ligt bij startups en innovaties die nog te riskant zijn voor commerciële durfinvesteerders. Universiteiten hebben echter niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om deze startups verder te helpen. Zoals Steef Blok, directeur van Leidse KTO Luris het treffend verwoordt: ‘Wij als universiteiten doen alsof we verstand hebben van bedrijfsontwikkeling. We willen ondernemers maken van wetenschappers. Maar we willen en kunnen de risico’s niet lopen en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor. We hebben dus ook zeer weinig succes, want we weten niet wat we doen.’

Groeifondsplan helpt kennis omzetten in innovatie

HollandBIO ziet in het geschetste beeld een ultieme bevestiging van het probleem waar wij samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven in ons Biotech Booster Groeifondsplan werk van willen maken: het stimuleren van innovatie en het daadwerkelijk omzetten van de excellente kennis die we in Nederland hebben in mooie bedrijven, producten en diensten die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en het nationale verdienvermogen.

Lees het volledige artikel (inlog nodig): https://fd.nl/futures/1386812/universiteiten-hebben-geen-verstand-van-start-ups-oof1caSaM2Xs

← All news

Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN: en dat is zes

, ,

Nieuwe behandelingen komen sneller beschikbaar voor patiënten via de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. Vorige week werd bekend dat Janssen-Cilag B.V. zich als zesde kandidaat heeft aangemeld voor de pilot. Het gaat om een aanvraag voor het geneesmiddel Ciltacabtagene Autoleucel, een CAR-T-cel-therapie voor de behandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler). Ciltacabtagene Autoleucel heeft voor deze indicatie een PRIME designation van het Europees Medicijnagentschap (EMA) ontvangen. Dit is het eerste intramurale geneesmiddel dat deze parallelle procedure gaat doorlopen.

In de pilot slaan CBG en ZIN de handen ineen om de tijd van lab naar patiënt te verkorten, door eerder te starten met het nationale vergoedingstraject en dit (deels) parallel te laten lopen met het Europese registratietraject. Met dit parallel registratie- en vergoedingstraject is Nederland koploper binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen elders in de EU.

HollandBIO is erg enthousiast over de pilot, omdat deze naadloos aansluit bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt. Binnen dit programma werken wij aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren.

De eerste twee geneesmiddelen van Novo Nordisk en Insmed B.V. hebben dit proces ondertussen succesvol doorlopen. De doorlooptijd van registratie en vergoeding werd gemiddeld met 3 maanden verkort. Astellas Pharma B.V. doorloopt momenteel als derde kandidaat de parallelle procedure en ook Bayer B.V., Vifor Pharma en Janssen-Cilag B.V zijn aangemeld. Deze parallelle registratie- en vergoedingsprocedure starten in de tweede helft van 2021.

Het is de intentie van het CBG en ZIN om de parallelle procedure in te bedden als een optie voor vergoedingsaanvraag. Daarvoor is het zaak om vlieguren op te bouwen. Hiervoor staan het CBG en ZIN altijd open voor nieuwe pilot kandidaten die de uitdaging aandurven, dus wie o wie wordt nummer zeven?

Meer info:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/parallelle-procedures-cbg-zin

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-pilot-parallelle-procedures-cbg-zin