← All news

Secundair gebruik maakt data-dans tot feestnummer 

, ,

Het is al jaren een breed gedragen wens om zorgdata beter te ontsluiten: via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgen burgers immers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens, voor zorgpersoneel scheelt het administratieve lasten en -als we het hergebruik van data goed regelen- geven we ook onderzoek en innovatie een enorme boost. Een lerend zorgsysteem is binnen handbereik, ziet ook HollandBIO: in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en het Commissiedebat gegevensuitwisseling in de zorg riepen we dan ook op tot de benodigde investeringen om van data een nutsvoorziening te maken.

Nergens is “twee stappen vooruit, één stap terug” zo tastbaar als op het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. De stip op de horizon is al jaren helder, de hordes zijn in kaart gebracht, er is een routekaart vormgegeven en er zijn zelfs al slimmere oplossingen voor de praktijk uitgedacht. Neem  onder andere. het verbreken van het taboe rond de AVG-wetgeving , het creëren van een opt-out voor het delen van data en de inzet van gefedereerd leren, waarbij data bij de bron blijft, in plaats van opgeslagen wordt in één centraal domein…En tóch breken al jaren ons hoofd over de benodigde regels, wetten, financiering en benodigde (uitvoerende) instanties. Tijdens de recente debatten over gegevensuitwisseling leidde dit wederom tot de volgende rituele dans: 

 1. We vinden allemaal dat data gemakkelijker ontsloten moet worden én wel liever gisteren dan vandaag. 
 1. We herkauwen de uitdagingen die er liggen rond onder andere privacy, technologie en werkprocessen, raken verzand in details en verliezen het grote plaatje uit het oog. 
 1. We komen tot een aantal goedbedoelde suggesties om bepaalde –god forbid al dan niet nieuwe– initiatieven, projecten of trajecten te ondersteunen – vaak vanuit een nauwe scope en het liefst met een flinke zak geld. 

Het gevolg? Een wildgroei aan allerlei initiatieven die elk vanuit eigen perspectief met een legitiem doel een steentje bij proberen te dragen. Het geheel is hier echter minder dan de som der delen, en daarmee is van data als nutsvoorziening nog lang geen sprake. Zodra de pot met geld op is of we iets voor een andere aandoening of een andere post in de zorg willen realiseren, herhaalt het hele circus zich. 

Een structurele oplossing voor gegevensuitwisseling in de zorg is broodnodig: de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Wegiz) die net door de Tweede Kamer is aangenomen, is weliswaar een stap in de goede richting maar met een beperkte scope. De Wegiz moet vooral mogelijk maken dat data kan stromen tussen zorgverleners, maar regelt expliciet niet de toestemming voor het delen van die data of eventueel hergebruik. Gelukkig zwelt daarnaast de roep om data-uitwisseling, een data-infrastructuur en data als nutsvoorziening steeds verder aan: riep de expertcommissie Regie op Registers al eerder op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, ook het Amsterdam UMC concludeerde recent -nota bene in opdracht van VWS- dat VWS een nationale strategie voor data uitwisseling moet ontwikkelen. Voor data als nutsvoorziening, en afspraken over hergebruik, iets waar de European Health Data Space ook in wil voorzien, duurt de bovengenoemde tango ongetwijfeld nog even voort.  

Toch ziet HollandBIO het rooskleurig in. Uit de Prinsjesdagstukken en het Integraal Zorgakkoord blijkt immers dat er beweging zit in het dossier gegevensuitwisseling in de zorg. Daarbij gaat het niet uitsluitend om gegevensuitwisseling in het primair proces: de minister wil ook expliciet met het veld in gesprek over hergebruik van gegevens. In deze beleidsbrief over de middelen uit het Coalitieakkoord voor gegevensuitwisseling kondigt hij ook aan dat er aan een meerjarig beleidsplan wordt gewerkt. HollandBIO pleit daarom voor een nationale gezondheidsdata-infrastructuur als landelijke nutsvoorziening, die het registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata voor publieke én private partijen, conform breed gedragen criteria en randvoorwaarden, mogelijk maakt. Die nationale gezondheidsdata infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken. Ze kan bijdragen aan: 

 1. Continue verbetering van passende zorg.  
 1. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie.  
 1. Verminderen van administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.  
 1. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk.  

Hoe? Dat lichten we in onze position paper verder toe. 

Het is wat ons betreft cruciaal om op een hoog niveau randvoorwaarden en afspraken te maken die ervoor zorgen dat we de goede kant op blijven bewegen. Net zoals we in het verleden afspraken hebben gemaakt over het afspelen van audio- of video-files op verschillende apparatuur zijn er nu ook afspraken nodig voor een data-infrastructuur. Om de cirkel rond te maken: zonder audio-player, zonder muziek en zonder toestemming van de verschillende danspartners loopt de eerder genoemde tango geheid niet zo soepel. En willen we er écht een feest van maken, polonaise inclusief, dan moet ook het hergebruik van data op orde zijn. Want daar zijn de patiënt, de zorgverlener, wetenschapper én innovator mee geholpen. 

← All news

Kabinet wil samenwerken om grote veranderingen landbouw, klimaat en zorg op te lossen – Prinsjesdag 2022

, , , , ,

We leven, zoals Koning Willem-Alexander in de Troonrede aanhaalde, in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Economische groei en lage werkloosheid staan tegenover uitdagingen rond de energiecrisis, stikstof, klimaat en de toekomst van de zorg. Het kabinet wil graag dat Nederland zelf koers bepaalt en stap voor stap en in nauwe samenwerking het hoofd biedt aan de grote veranderingen die op ons afkomen. HollandBIO is ervan overtuigd dat innovaties en ideeën uit de biotechnologie van doorslaggevend belang zijn: voor verduurzaming, zorg en ons verdienvermogen. Daarom maken wij graag, samen met de overheid, werk van de oplossingen van vandaag en morgen.

In de Troonrede, ditmaal uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, ging de Koning in op de vele grote veranderingen die ons tegemoet komen en hoe we daar in Nederland het beste mee om kunnen gaan. Vanuit het perspectief van de biotech sector viel vooral de aandacht voor klimaat, energie, landbouw, stikstof, zorg en het (toekomstige) Nederlandse verdienvermogen op. Daarbij ging de Koning ook in op de rol die nieuwe oplossingen, technologie en innovatieve start-ups spelen in het aangaan van deze uitdagingen.

Grote veranderingen en ingrijpende ontwikkelingen verlopen vaak stapsgewijs en in nauwe samenwerking. Zo benadrukte de Koning dat “[de wereld] anders zal zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven.” Het is precies die boodschap die ook zijn weerklank vindt in de Biorevolutie, een vooruitblik op hoe biotechnologie en andere technologieën de samenleving gaan veranderen in de komende jaren. Ook daar blijkt immers dat niet minder dan 70% van de maatschappelijke impact zit in de mate waarin we als samenleving erin slagen om innovaties en oplossingen te omarmen.

Miljoenennota 2023: miljarden voor crisesbestrijding

In de Miljoenennota voor het jaar 2023 staan onzekerheden centraal, iets waar de Koning ook al ruimschoots op inging tijdens de Troonrede: de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie als gevolg van onder andere stijgende energie- en grondstofprijzen nopen het Kabinet tot actie. Daar trekt zij ook de knip voor, met een koopkrachtplan van bijna 18 miljard euro dat zich richt op mensen en huishoudens met lage- en middeninkomens. Omdat het Kabinet de staatsschuld stabiel en houdbaar wil laten blijven, houdt dit aan de andere kant in dat zij bezuinigingen en besparingen gaat doorvoeren: zo gaan het lage tarief van de vennootschapsbelasting en de belastingen op vermogen omhoog.

Op klimaat maakt de overheid verder werk van het Klimaatfonds van 35 miljard euro, waarbij zij daarnaast nog ambitieuzere doelstellingen gaat hanteren met een doel van 60% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050. Om dit te bereiken, wil de overheid ook verdergaande normering en beprijzing gaan toepassen rond bijvoorbeeld CO2 en stimulering via duurzaamheidssubsidies als de SDE++.

Op het gebied van curatieve zorg staat het recent gelanceerde Integraal Zorgakkoord in de schijnwerpers, waarin het verder beperken van de uitgaven aan innovatieve geneesmiddelen, het beter gebruiken van data en uitwisselen van gegevens in de zorg en de manier waarop we met preventie omgaan aan bod komt. Daarnaast reserveert de overheid 200 miljoen euro voor de versterking van de publieke gezondheidszorg en pandemische paraatheid, om daarmee goed zicht te houden op (potentiële) pandemieën. Het kabinet maakt tevens bekend dat er 15,4 miljoen euro beschikbaar komt om vanaf 2024 de vaccinatie voor baby’s tegen het Rotavirus onderdeel te maken van het Rijksvaccinatieprogramma. Op zich goed nieuws natuurlijk, al blijft HollandBIO hameren op het preventief budgetteren voor bewezen effectieve vaccinatie.

Al met al is dit de eerste afdronk van Prinsjesdag. Nu alle documenten gepubliceerd zijn, duikt HollandBIO verder de begroting van de verschillende ministeries in. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling blikken we verder vooruit op wat het komende jaar ons brengen zal.

← All news

Meer en meer EU-lidstaten willen biotech benutten

, ,

De huidige Europese GGO-wetgeving belemmert de bijdrage van nieuwe veredelingstechnieken aan de broodnodige verduurzaming van onze landbouw. De regels zijn zwaar verouderd, niet passend en mogelijk buitenproportioneel, zo concludeerde ook de Europese Commissie vorig jaar. Hoog tijd voor een paradigmashift, vindt HollandBIO, waarin een product op zijn merites beoordeeld wordt, in plaats van te worden gediscrimineerd op basis van de technologie die gebruikt is om het te maken.

HollandBIO is dan ook heel blij voor de groeiende Europese steun voor de inzet van nieuwe genomische technieken om met klimaatverandering om te gaan en voedselzekerheid te garanderen. Ook Tsjechië, de huidige voorzitter van de EU, sluit zich nu bij die groeiende groep aan. In een persconferentie na afloop van een informele landbouwraad benadrukt de voorzitter, de Tsjechische landbouwminister, het belang van de inzet van deze technieken om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen en de noodzaak tot revisie van de wetgeving. Veel Europese landbouwministers, waaronder Nederland als NGT-voorvechter van het eerste uur, staan hem hierin bij.

De academie ziet misschien wel al het langst de vele voordelen die biotechnologische vooruitgang ons brengt. Dr. Bert Lotz van de WUR geeft in een opiniestuk in Trouw (link achter betaalmuur) een prachtig doorkijkje naar de toepassingen: snellere ontwikkeling van goedgewortelde granen en robuuste gewassen die bestand zijn tegen ziekte en klimaatverandering, maar ook duurzaam resistent gemaakte gewassen, waarvoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en bodembiodiversiteit een boost krijgt. En hoewel nieuwe veredelingstechnieken – als het aan HollandBIO ligt: nóg – niet gebruikt mogen worden in de biologische landbouw, kunnen biologische aardappelen en gene edited aardappelen respectvol naast elkaar bestaan.  

Kortom, in aanloop naar het aanstaande wetsvoorstel voor aanpassing van de GGO-regelgeving (Q2 2023) wordt ons optimisme steeds steviger geworteld.

← All news

Recordbedrag WBSO in 2021, maar budget raakt op

,

Nog nooit in de geschiedenis van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is er zo veel geld voor innovatie vrijgekomen, blijkt uit de vorige week gepubliceerde WBSO-jaarrapportage 2021. Afgelopen jaar is een totaalbedrag van €7,8 miljard aan innovatieprojecten, verdeeld over ruim 20.000 bedrijven via de WBSO goedgekeurd. Goed voor €1,8 miljard aan afdrachtsvermindering. Tegelijkertijd groeien de budgetten niet per se mee. HollandBIO vindt het belangrijk dat het WBSO-budget geïndexeerd wordt, zodat de regeling innovatie optimaal blijft stimuleren – ook in tijden van ongekende inflatie.

De cijfers op een rij
Biotechnologie is als technologiegebied belangrijk: inmiddels zijn er ruim 256 bedrijven die onderzoekskosten opgeven, goed voor in totaal €424 miljoen. Aangezien biotechnologie een sleuteltechnologie is, is dit niet het hele verhaal. Ook in levensmiddelentechnologie (€335 miljoen), plantaardige wetenschappen (€503 miljoen), materialentechnologie (€275 miljoen) en natuurlijk medische wetenschappen & farma (€684 miljoen) speelt Biotech gedeeltelijk een rol. Zo is biotechnologie betrokken bij meer dan een derde van al het research budget dat in Nederland wordt uitgegeven. Biotechnologie is met recht een sleuteltechnologie.

Het MKB is met 97% van de aanvragen goed vertegenwoordigd binnen het totaal aantal aanvragen. 2770 starters vroegen vorig jaar WBSO aan, dat is een kleine daling t.o.v. vorig jaar toen er 2800 starters voor het eerst WBSO aanvroegen. 

Buget raakt op

De WBSO is een belangrijke regeling om innovatie te stimuleren. Via de fiscale regeling van de WBSO kunnen ondernemers een deel van de kosten en uitgaven van R&D projecten vergoed krijgen. Hiermee is de WBSO een directe beloning voor het investeren in onderzoek. Keer op keer is de WBSO dan ook door onafhankelijke onderzoeksinstituten bestempeld als essentieel voor ons vestigingsklimaat. Ook dit jaar weer laten de hoge cijfers zien dat veel bedrijven baat hebben bij deze regeling.

Des te meer zorgen maakt HollandBIO zich over het gebrek van indexatie van het WBSO-budget. Het budget van de regeling die zo essentieel is voor ons toekomstig verdienvermogen heeft namelijk een vaststaand budget. We hebben te maken met ongekende inflatie, waardoor lonen, de basis van de WBSO, stijgen. Daarbij wordt er ieder jaar weer meer onderzoek en innovatie uitgevoerd waardoor de kosten ook stijgen. Het budget van de regeling gaat dus niet toereikend zijn, met als risico dat niet ieder bedrijf gebruik kan maken van deze regeling. HollandBIO is blij dat de regering voor 2023 een toereikend budget heeft gevonden. Tegelijkertijd roepen we met klem op om voor 2024 en verder dit belangrijke instrument beschikbaar te houden voor alle innovatieve bedrijven. Zodat innovatie niet lijdt onder deze ongekende inflatie.

← All news

The power of biotech proves to be not only effective for the future – Throwback Dutch Biotech Event 2022

, , , , ,

I couldn’t have welcomed you any better, cheered HollandBIO’s Annemiek after the video message of Minister Robbert Dijkgraaf, Ministry of Education, Culture and Science at HollandBIO’s Dutch Biotech Event 2022. Robbert Dijkgraaf spoke full of promise about our Dutch biotech sector: ‘Worldwide biotech saved us these last few years.’

The Princeton professor and now Science Minister spoke about the past (‘the covid vaccines were more successful, effective and faster developed than we could have dreamt’), but also about the future (‘The power of biotech is also promising for the future. After all, the Netherlands has a unique position in terms of our strength in life sciences research and the collab between brightest minds, beautiful corporations and world class institutions’). And last but not least, he acknowledged the promise of Biotech Booster that was assigned €250 million out of the National Growth Fund to improve biotech valorization.

Speaking of the brightest minds, the winner of the Venture Challenge Spring 2022 was announced on stage. The Venture Challenge is a 10-week program to develop an initial idea in life sciences into a solid business case. Startup Iprotics, that develops specific proteasome inhibitors that potentially treat multiple myeloma without the side-effects known from traditional proteasome inhibitors, won this edition.

Jeroen Hugenholtz, expert in food fermentation and co-founder of startup company NoPalm Ingredients had this year’s honor to present his keynote to the Dutch biotech ecosystem. NoPalm Ingredients is an alternative fat company that first of all is producing a sustainable alternative for palm oil. Jeroen concluded that fermentation makes live better. HollandBIO agrees on the bigger picture that biotech makes live better.

After the plenary sessions, the attendees had the chance to visit several break-out sessions that have connections with biotech and entrepreneurship:   

National Growth Fund: Opportunities for biotech entrepreneurs

Four growth fund projects presented themselves and what they have to offer biotech entrepreneurs with the hundreds of millions in subsidies they will be receiving. Koen Daamen, Sector Lead Health & Care at National Growth Fund, was our moderator for this session. Cellular Agriculture, PharmaNL, Crop-XR and Biotech Booster took the stage for a short 5 minute pitch and questions. This carousel of growth fund proposals was a good conversation starter for the networking drinks.

Talent in turbulent times

Building a biotech company rarely is a linear uphill road. Promising results trigger exponential growth, whereas setbacks unavoidably lead to lay-offs. Adding the surging demand for, and scarcity of talent to the mix, and you’ll understand why your people strategy can make or break your company. How to navigate this inherent uncertainty from a human capital perspective? And how to attract and retain talent for a lifelong career in life sciences under these challenging circumstances? Lilian Hendrick (VP Human Capital at Agendia), Vera van Proosdij (Head of People at Mosa Meat) and Wiebe Teeuwen (Partner & BD director at QTC Recruitment) shared their insights on how a company’s purpose, communication and culture are key for people. Besides, in a lively discussion opportunities to join forces were explored, for instance via talent pools.

Early Stage Term Sheet Negotiation Game

Crawl across the table and put yourself in someone else’s skin – to increase the understanding of what it means to negotiate a term sheet in the early stage, Ruud Smits and Sybren de Beurs of NautaDutilh first showed us which fears and wishes both sides of the negotiation table have. They explained the possible elements of a early stage term sheet, before they put the group to work at the negotiation table themselves – encouraged by several skilled NautaDutilh’ colleagues. There, both the investors and founders experienced firsthand how hard it can be to get a handshake deal. Fortunately, at the end of the day, the negotiators were able to toast to a successful outcome – a bit wiser and more experienced than before.

How to survive & thrive in today’s bear biotech market

During this session Jan de Kerpel (Co-Head Corporate Finance at Kempen & Co) gave an insightful introduction on key trends in the life science sector regarding fundraising, mergers and acquisitions. Over the last 10 years companies are getting bigger, a parameter that our ecosystem is getting bigger. Jacquelien ten Dam (CFO at Mimetas) and Paul van der Horst (CBO at AgomAb Therapeutics) joined Jan de Kerpel on stage for a more detailed discussion on the current financial situation and conclude how “perseverance” is a beautiful take home message.

(Lab)space to grow your biotech startup

To grow as a biotech startup, you need adequate lab space to develop your products. With interesting talks by Janneke Meulenberg (MeiraGTx), Mauro Muraro (Single Cell Discoveries), Johan van Gerven (Kadans Science Partner) and Richard Rushby (Innolabs) led by Gonja van Hardeveld (Thermo Fisher Scientific) we discussed how biotech companies can find or realize adequate lab space. We found that cooperation and dialogue between all involved partners is key. By identifying upcoming demand for lab space before it’s urgently needed, developers can work to provide the best lab space possible.  

More than 200 participants joined us on Friday 9th of September and over networking drinks and a BBQ they had time to invest in meeting new potential partners for the future.

We want to thank all our attendees and speakers for creating again a beautiful event. We see you around at one of our other events!

©2022 Photo’s: Nils van Houts

← All news

Tweede Kamer: trek aan de GVS-noodrem

, ,

Het kan verkeren. Wat alle politieke partijen in 2015 een relatief pijnloze besparing leek van 140 miljoen, is anno 2022 een hoofdpijndossier gebleken. Dat patiënten de rekening zouden krijgen van de aanpassing van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), hadden we destijds ook kunnen voorzien. Maar dat die rekening bovenop exploderende energieprijzen en torenhoge inflatie zou vallen, viel niet te voorspellen. HollandBIO roept de Tweede Kamer dan ook op snel de stekker uit het plan te trekken. Gewoon, een kwestie van voortschrijdend inzicht en gezond verstand.

Even terug naar 2015. We nemen een lijst met honderd en een beetje beleidsopties en laten politieke partijen aanvinken welke ze willen overnemen in hun verkiezingsprogramma’s. De duimschroeven wat verder aandraaien bij de farmaceutische industrie, dat lijkt iedereen wel wat. “Optie 66, Herberekenen limieten Geneesmiddelenvergoedingssysteem”, check, done. Maar al gauw bleek het herberekenen en opschonen in de uitvoer allemaal toch wat lastiger dan gedacht. Het plan komt het ministerie van VWS op zware kritiek uit het veld te staan: patiënten worden de dupe van wisselingen en bijbetalingen, arts en apotheker voorzien groeiende bureaucratie en ruzies aan de balie, de noodzaak ontbreekt, want bestaande prijsdruk en budgettaire onderuitputting, de besparingen zijn alleszins onzeker, het innovatieklimaat, de leveringszekerheid en onze strategische autonomie komen verder onder druk te staan, de lijst gaat maar door…

Door die kritiek (en o ja, een pandemie!) wordt de hete GVS-aardappel doorgespeeld, van Edith via Bruno en Tamara, naar het bordje van minister Ernst Kuijpers. Waar HollandBIO stiekem hoopte dat van uitstel afstel zou komen, lijkt daar geen sprake meer van. De structurele besparing van 140 miljoen euro per 2023 is reeds ingeboekt. En ondanks het recente negatieve advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk, moet het er acht jaar na die onschuldige politieke vinkjes dan toch echt van komen.

Het is een idioot gegeven: terwijl iedereen de modernisering Geen Verstandige Stap vindt, dendert de trein gewoon verder. Alleen de Tweede Kamer kan tijdens de aankomende begrotingsbehandeling nog aan de noodrem gaan hangen. In de coronapandemie hebben we bij uitstek geleerd hoe allesbepalend context is voor wat verstandig en effectief beleid is. Dat voortschrijdend inzicht een teken van wijsheid is. En dat politici en bestuurders die het beste met ons burgers voorhebben, bij een veranderde context juist koers durven wijzigen. Of, zoals politicus Eric van der Burg in de terugblik op de Volkskrant serie 180 graden zei: “Wie nooit van standpunt verandert, denkt niet na”. Begin juli haalde de motie van Corinne Ellemeet om af te zien van de modernisering van het GVS nog geen meerderheid, maar HollandBIO hoopt dat de Tweede Kamer nu bovenstaande wijze lessen in de praktijk zal brengen en een streep zet door het plan. Wij denken dat dan zelfs VWS stiekem een beetje opgelucht zal ademhalen.

← All news

Ook de Gezondheidsraad wil nu vaccinatie op maat

,

Een prachtige primeur: de Gezondheidsraad (GR) breekt een lans voor meer bekendheid en toegankelijkheid tot vaccinaties die op individueel niveau waarde toevoegen. Geweldig nieuws, al is het dan ook van belang dat de advisering over vaccins een stuk sneller en beter gaat – precies waar emeritus prof. Ronald de Groot in NRC wederom voor pleit.

Vooralsnog leidt het uitblijven van witte rook bij de GR, of een negatief advies over opname in een programma, ertoe dat vaccins in plaats van in een arm jarenlang op de plank belanden. Als hoeder van o.a. het Rijksvaccinatieprogramma beoordeelt de GR echter vooral de meerwaarde van een vaccinatie voor onze publieke gezondheid: iets dat aan tijd, uitbraken en treurig genoeg zelfs aan beschikbaar budget onderhevig is.

Veel vaccins hebben júíst ook een meerwaarde voor het individu, erkent de GR nu. Zij beveelt aan

de vaccinatiezorg zo in te richten dat ook deze vaccinaties de juiste arm bereiken en maakt daarmee de weg vrij voor vaccinatie op maat. Dat is essentieel, omdat de GR ook een toename verwacht van vaccins die vooral voor het individu waarde toevoegen. HollandBIO is daarom erg benieuwd hoe staatssecretaris van Ooijen en de GR zelf met deze aanbevelingen aan de slag gaan. Voor elk vaccin binnen één jaar een beleidsbesluit over een passende toegangsroute, ook als deze buiten het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt – corona liet zien: dat is hartstikke haalbaar.

← All news

De volle potentie van data: gezondheid op maat in een lerend zorgsysteem

,

Die computers en dat internet, dat gaat ooit nog eens groot worden. Zeker als je kijkt naar alle kennis en inzichten die data ons oplevert. Kwestie van tijd dus voordat we onze gezondheidszorg ermee gaan verbeteren. Althans, dat zou je zeggen, maar die digitale route kent nog wat hobbels op de weg. Als volleerde verkeersregelaar wijst HollandBIO graag de weg.

Een acuut verkeersinfarct op weg naar de vakantiebestemming? Google Maps leidt je er in real-time omheen. Een mooi rondje maken op de bestemming? Strava biedt uitkomst, gebaseerd op de input van vele andere fietsers en wandelaars die je voorgingen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de meerwaarde van secundair gebruik van data. Ook voor onze gezondheidszorg heeft optimaal gebruik én hergebruik van zorgdata enorme potentie. Zo kunnen we bijvoorbeeld diagnoses voor zeldzame aandoeningen eerder stellen (zie hier), infectieziekten beter bestrijden (zie hier)  en uiteindelijk gezondheid op maat mogelijk maken. De huidige inefficiënte uitwisseling van data maakt de realisatie van een lerend zorgsysteem echter lastig en verhindert optimale inzet van de nieuwste mogelijkheden op het vlak van diagnostiek, geneesmiddelen en therapieën. Bovendien staat het excellent wetenschappelijk onderzoek in de weg en remt de ontwikkeling van nieuwe innovaties in ons land. Daarom pleit HollandBIO fervent voor het sneller en beter registreren, uitwisselen en benutten van zorgdata door publieke én private partijen. Een nationale gezondheidsdata infrastructuur, als landelijke nutsvoorziening, is hiervoor een must.

De roep om data-uitwisseling, een data-infrastructuur en data als nutsvoorziening zwelt steeds verder aan: riep de expertcommissie Regie op Registers al eerder op tot centrale regie op het zorginformatielandschap, nuconcludeert ook het Amsterdam UMC -nota bene in opdracht van VWS- dat VWS een nationale strategie voor data uitwisseling moet ontwikkelen. Inspiratie is er op dit vlak gelukkig al te over. Deze paper en deze Massive Open Online Course laten zien dat the Nordics al een paar stappen op ons voorlopen. Bovendien staat inmiddels ook Europa al op de stoep met plannen voor een heuse European Health Data Space. Zij willen burgers meer controle en zeggenschap geven over hun eigen gezondheidsgegevens, zorgen dat EPD-systemen beter onderling communiceren en de beschikbaarheid van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid -secundair gebruik- vergroten. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar we bij HollandBIO erg blij van worden. In dit artikel enonderliggende webinar geeft VWS verdere toelichting op de Europese plannen, en duidt zij hoe deze zich verhouden tot het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling, dat deze maand ook in de Tweede Kamer besproken wordt.

Een nationale gezondheidsdata infrastructuur zal ons gezondheidsecosysteem op vele fronten versterken, ziet ook HollandBIO. In onze position paper lichten we verder toe hoe zij bijdraagt aan:

 1. Continue verbetering van passende zorg.
 2. Het stimuleren, versnellen en verbeteren van onderzoek en innovatie.
 3. Verminderen administratieve en financiële lasten van regulatoire vereisten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.
 4. Een naadloze uitwisseling tussen productonderzoek en zorgpraktijk.

Of we het nu hebben over het primair zorgproces, of over secundair gebruik: een nationale gezondheidsdata infrastructuur is onmisbaar om uitwisseling van gegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk mogelijk te maken. Bij het opzetten van zo’n nieuwe nutsvoorziening gaan de kosten ver voor de baten uit, en is structurele financiering een randvoorwaarde. We zijn dan ook erg blij dat VWS inmiddels een voorzichtige eerste offerte voor een data-infrastructuur heeft opgevraagd bij KPMG – want eerder gaf het Zorginstituut helaas aan vanuit de zorgverzekeringswet niet direct mogelijkheden tezien. Bijna letterlijk doodzonde, want hoe mooi zou het zijn als we -net als bij Google en Strava- gebaseerd op de geanonimiseerde data van ons allemaal niet alleen de verkeersinfarcten en opstoppingen, maar ook levensbedreigende hartinfarcten straks een stap voor kunnen zijn?

← All news

HollandBIO’s feedback to public consultation NGTs

,

We are pleased to share HollandBIO’s feedback to the public consultation on plants produced by certain new genomic techniques (NGTs). So far more than 1300 respondents have delivered feedback to this public consultation. A targeted stakeholder consultation is still ongoing, to be finalized by the end of this month. We ask all biotech experts to express their opinion and provide input to this consultation before 21st of July via the European Commission website

Key messages HollandBIO

In line with our earlier input for the Inception Impact Assessment, HollandBIO stresses the need for a paradigm shift in order to realize the full potential of biotech innovation for health, sustainability and economy. Future-proof legislation should not discriminate against the technology used, but take into account the characteristics of the final product. A more thorough modernization of the GMO legislation is urgently needed by extending the modernisation’s scope to all genomic techniques and all organisms, including that of microorganisms.

There is no need for specific regulatory provisions on sustainability in this initiative. Sustainability should not create an additional hurdle during the product approval process, nor should it be an additional requirement for NGTs only. Allowing the application of NGTs will unlock a bigger potential to develop sustainable products. If any, sustainability criteria should be part of general (market) approval processes, regardless of the technique applied or product type.

Any regulation or addition to legislation should keep in mind startups, scaleups and SMEs. Given the great societal challenges of our time, the EU needs to embrace all solutions available.

Next steps European Commission

Input to this public consultation will be taken into account for further development and fine-tuning of a legal framework proposal for plants obtained by targeted mutagenesis and cisgenesis and for their food and feed products. The European Commission plans to present its proposal by the second quarter of 2023, followed by a legislative procedure with the European Council and European Parliament.

← All news

Progressie rond preventie: Kamer en Kabinet willen verbeteringen vaccinatiestelsel

, , ,

Maximale gezondheidswinst met vaccinatie: de ambitie is breed gedeeld, alleen in de praktijk liggen vaccins gemiddeld nog altijd 9 jaar op de plank. Gelukkig willen zowel Kamer als Kabinet daar met man, macht en motie mee aan de slag!

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er gauw verandering in de 9 jaar tussen EMA-registratie en arm. Zij spoort de regering met een motie aan de doorlooptijd voor vaccins drastisch omlaag te brengen, in overleg met veldpartijen. HollandBIO meldt zich bij deze graag als gesprekspartner!

De afgelopen jaren zetten wij de belangrijkste knelpunten op de route van lab naar arm op een rij. Hoewel het op veel stappen in het proces kan vastlopen, blijkt de agendering en de advisering over een keuze voor een route naar de arm de grootste vertragende factor. Hier vroegen we ook aandacht voor in onze inbreng voor het debat. Toch lijken de recente verbeterplannen van staatssecretaris van Ooijen zich voornamelijk te concentreren op de uitvoer. En recent waren we getuige van een nieuw dieptepunt: de rotavirusvaccinatie blijft na 16 jaar en met alle seinen op groen, alsnog op de plank liggen omdat er geen budget gereserveerd is. Een blunder van jewelste. Daarom zijn we blij dat staatssecretaris Van Ooijen zowel in het Commissiedebat Medische Preventie, als in het tweeminutendebat dat hierop volgde, toezegde de opties voor vergoeding van rotavirusvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma nogmaals in kaart te brengen.

We schreven het eerder: maximaal gezondheidswinst verzilveren met de preventieve kracht van vaccins vergt méér dan verbeteringen in de uitvoer, of een reactieve speurtocht naar budget. Het vraagt een passende route voor elk nieuw vaccin naar de juiste arm, voldoende menskracht en budget om dat te realiseren, binnen een vaste periode. Waar een wil is, is een weg, liet corona ons zien. Daarom gaat HollandBIO naar aanleiding van motie Den Haan en Rudmer Heerema graag met Den Haag in gesprek om tot een stelsel te komen waarin ook andere vaccins de prioriteit krijgen die zij, als hofleverancier van preventie, dubbel en dwars verdienen.