← All news

Beschikbaarheid weesgeneesmiddelen moet sneller en beter

,

Het Zorginstituut bracht afgelopen week advies uit over twee nieuwe weesgeneesmiddelen voor de zeldzame ziekten SMA en taaislijmziekte. Het advies luidt in beide gevallen: vergoed deze middelen alleen uit het basispakket onder diverse voorwaarden, zoals het langdurig verzamelen van data, afspraken over gepast gebruik en betalingsafspraken op basis van prestatie. Het zijn illustratieve voorbeelden van toekomstbestendig pakketbeheer – we schreven er vorige week al over. HollandBIO’s grootste zorg: hoe wordt de toegankelijkheid voor patiënten tijdens de steeds complexere beoordelingsprocedures gewaarborgd? De adviezen zijn immers pas deel één van het sluistraject. Deel twee start nu pas, de onderhandeling, die gemiddeld zes maanden duurt. Gezien de substantiële prijsverlagingen (50% – 75%) die het Zorginstituut adviseert, is het aannemelijk dat het niet eenvoudig zal worden om tot overeenstemming te komen. En al die tijd is er geen sprake van vergoede zorg voor patiënten. Dat moet toch sneller en beter kunnen?                    

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2379792-novartis-stemt-in-met-betaling-zolgensma-op-basis-van-behandelresultaten

https://nos.nl/artikel/2379337-nieuw-medicijn-taaislijmziekte-alleen-vergoeden-als-prijs-75-procent-zakt

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/04/zorginstituut-maak-eu-prijsafspraak-medicijnen-taaislijmziekte

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/05/07/medicijn-zolgensma-voor-zeldzame-spierziekte-sma-alleen-in-basispakket-na-prijsonderhandeling

← All news

Kenniscoalitie pleit voor stevige investeringen in onderzoek en innovatie

, ,

De Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld waaronder VNO-NCW en TNO, roept op om in de komende 10 jaar tussen de €300 miljoen en €380 miljoen extra vrij te maken voor onderzoek en innovatie. Dat is hard nodig voor het behalen van de Europese doelstelling, om in 2030 tenminste 3% van het BBP te investeren aan R&D. VNO-NCW en TNO stellen dat meer publieke investeringen in onderzoek en innovatie daar essentieel in zijn. Deze publieke investeringen fungeren namelijk als vliegwiel voor forse investeringen uit het bedrijfsleven. Volgens HollandBIO slaan VNO-NCW en TNO de innovatieve spijker op zijn kop.  

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

De doelstelling van het kabinet om op korte termijn 2,5% van het BBP te investeren in R&D wordt al jaren niet gehaald. Op dit moment tikt Nederland met moeite 2,16% aan volgens een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoge-inkomenslanden. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. Gelukkig laat het OESO-rapport ook positief nieuws zien: bedrijven nemen het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. Een structurele oplossing volgt echter alleen bij aanzienlijke aanvullende publieke investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Ecosysteem-aanpak noodzakelijk

Als we in Nederland succesvol willen zijn en de doelstelling van 3% van BBP investeren in R&D willen behalen, dan moet ons hele ecosysteem groeien en bloeien. Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO, over deze ecosysteem-aanpak: “Als je succesvol wilt zijn, dan moet je in het hele kennisecosysteem floreren en niet in één deel. Als we vooraan willen staan in de innovatierace en het verdienvermogen van Nederland willen aanjagen, moet je de basis op orde hebben en ontdekkingen stimuleren waarop ook weer nieuwe bedrijvigheid kan worden gebouwd.”

Biotechbedrijven dragen hun steentje bij om de doelstelling in 2030 te realiseren, omdat zij bij uitstek investeren in R&D. HollandBIO zet zich er net als de Kenniscoalitie voor in dat het nieuwe kabinet werk maakt van publieke investeringen in R&D!

Bronnen

← All news

Europese Commissie: GGO-regels toe aan modernisering

, , ,

Mooi nieuws: de Europese Commissie stuurt aan op meer ruimte voor genetische modificatie. Na een uitvoerige studie concludeert de commissie wat HollandBIO allang wist: dat biotech van belang is voor het realiseren van de duurzame doelstellingen van de EU, dat de regelgeving voor genetische modificatie totaal niet meer voldoet en dus aanpassing behoeft. HollandBIO is blij met de conclusies, al had er een tandje bij gemogen. Om de vruchten te plukken van de mondiale biorevolutie, is een paradigmashift nodig.

Huidige regels niet fit for purpose

Vorige week publiceerde de Europese Commissie de bevindingen van haar onderzoek naar New Genomic Techniques (NGTs). De belangrijkste conclusie: de huidige GGO-wet- en regelgeving is niet fit for purpose en dient aangepast te worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. De Commissie ziet een rol voor biotech in het realiseren van de Europese doelstellingen voor een duurzaam agrifood-systeem, zoals vastgelegd in de Green Deal, de Boer-tot-Bord- en biodiversiteitstrategie, maar ook voor het verzilveren van gezondheidswinst, door het verbeteren en versnellen van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapieën.

Uitspraak Hof blokkeert innovatie

De directe aanleiding voor het onderzoek was de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2018,  dat organismen die ontwikkeld zijn met NGTs, gerichte methoden om DNA te modificeren, waaronder CRISPR-Cas, onder de GGO-wetgeving vallen. De uitspraak viel de biotech sector rauw op het dak, omdat dit in de praktijk betekent dat moderne technologie niet beschikbaar zijn. Het Europese toelatingstraject van GGO’s is dermate tijdrovend, duur en onzeker, dat het een onoverkomelijke barrière vormt voor met name startups en MKB’ers. Europa loopt hierdoor innovatiekracht en een breed scala aan producten mis die bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid. Gelukkig vond de biotech sector de Nederlandse overheid aan haar zijde. Mede dankzij de inzet van Nederland, startte de Europese Commissie een onderzoek naar de doeltreffendheid van de GGO-wet- en regelgeving.

Gelijke regels voor gelijksoortige producten

Het leeuwendeel van de studie richt zich op de plantenveredeling, waar de GGO-regelgeving de grootste barrière vormt. EFSA ziet geen enkel additioneel risico van mutagenese en cisgenese in vergelijking met traditionele veredeling. De Commissie oordeelt dat het niet te verantwoorden is, dat gelijksoortige producten onderhevig zijn aan verschillende regulatoire regimes. Aanpassing van de wet- en regelgeving is onafwendbaar, aldus de Commissie, te starten met een inception impact assessment in het derde kwartaal van dit jaar.

Medische toepassingen geborgd in European Pharmaceutical Strategy

Voor medische toepassingen verwijst de commissie naar de European Pharmaceutical Strategy. De geconsulteerde experts, lidstaten en stakeholders zijn unaniem van mening dat de farmaceutische wet- en regelgeving de risico’s, veiligheid en baten voldoende borgt en dat er geen noodzaak is voor separate GGO-regelgeving.

Commissie wil meer data over NGTs in dieren en micro-organismen

De Commissie geeft aan dat er voor het gebruik van NGTs in andere organismen, inclusief dieren en micro-organismen, op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, vooral op het vlak van veiligheid. Industriële toepassingen van biotech zijn al in volle gang, aldus de Commissie. Alle onderzochte industriële toepassingen, waarbij micro-organismen worden ingezet als fabriekjes voor de productie van allerlei duurzame grondstoffen, vallen onder ingeperkt gebruik. De Commissie wil als eerste stap meer data vergaren in het kader van eventuele beleidsacties.

HollandBIO: nu doorpakken

HollandBIO is blij met de conclusies van de Europese Commissie, al had er een tandje bij gemogen. Europa kan het zich niet permitteren om effectieve, veilige en duurzame oplossingen links te laten liggen. Er is geen tijd te verliezen, willen de NGTs bij kunnen dragen aan Europese doelstellingen voor 2030. Wel vinden we het echt een gemiste kans dat beleidsacties voor industriële toepassingen voorlopig geparkeerd worden. De wet- en regelgeving rondom ingeperkt gebruik is net zo gedateerd, en daardoor even zo hard toe aan modernisering als rondom introductie in het milieu.

De natuur is de grootste engineer

Biotech maakt het leven beter. De sector put inspiratie uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruithelpen. De Europese GGO-wetgeving is zwaar gedateerd en verlamt biotech innovatie. De wetgeving draait om de vraag of een techniek veilig is, en of de inzet van die techniek al dan niet leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme of product. 40 jaar wereldwijd biotech onderzoek heeft ons geleerd dat de gebruikte techniek losstaat van de veiligheid van een product, en dat het onderscheid tussen GGO en non-GGO, of natuurlijk en niet-natuurlijk, arbitrair en irrelevant is. We hebben geleerd, dat als het gaat om DNA, de natuur zelf de grootste engineer is.

Paradigmashift nodig

Om de kansen van de mondiale biorevolutie voor gezondheid, duurzaamheid en economie te verzilveren, is een paradigmashift nodig. In plaats van hier en daar een marginale aanpassing in de wet- en regelgeving door te voeren, verkiest HollandBIO een nieuwe start met een schone lei. We moeten een einde maken aan de stigmatisering van GGO’s en ons concentreren op de vraag of een organisme of product veilig is voor het beoogde gebruik. HollandBIO pleit voor wetgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling en inzet van alle innovaties die bijdragen aan de Europese doelen op het vlak van gezondheid, duurzame voedselproductie en circulaire economie. Voor wetgeving die veiligheid borgt zonder te discrimineren op grond van technologie. HollandBIO ziet uit naar een ambitieuze, doortastende en voortvarende aanpak – waarmee Europa zich weer bij de innovatieve voorhoede van de wereld schaart.

Meer informatie

Studie Europese Commissie naar New Genomic Techniques

← All news

Zorginstituut publiceert adviezen en aanbevelingen voor toekomstbestendig pakketbeheer

,

Het Zorginstituut heeft onderzocht of de manier waarop het pakketbeheer uitvoert klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin door technologische innovaties meer geavanceerde en persoonlijke behandelingen mogelijk zijn. De wijze van beoordelen moet ook met de tijd meegaan. Afgelopen week publiceerde het Zorginstituut zijn bevindingen.

De voorgestelde verbeteringen:

Het Zorginstituut denkt het pakketbeheer te kunnen verbeteren door:

  • Betaalbaarheid nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te zetten, zowel die van individuele zorgvormen als die van de zorg in het algemeen;
  • Zich actiever als pakketbeheerder op te stellen in sectoren als de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en langdurige zorg;
  • Te zoeken naar manieren om beter om te gaan met onzekerheid in de beoordeling zodat meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk wordt.

Maatwerk voor zorg op maat

HollandBIO is blij met het voorstel om meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk te maken. Zeker voor de koplopers in de transitie richting gezondheid op maat, zoals weesgeneesmiddelen, ATMP’s en slimmer meten technologieën is dat nodig. De huidige status quo, waarin het effect van geneesmiddelen op populatieniveau bewezen dient te worden, is in die transitie niet meer passend. We moeten accepteren dat data op moment van beoordelen soms beperkt zal zijn, dat populaties klein en heterogeen zijn, en dat gangbare gouden standaarden als RCT’s en peer-reviewed publicaties niet altijd haalbaar of het best passend zijn.

Hoe?

De adviezen en aanbevelingen zijn vrij hoog over. Bij HollandBIO borrelen daardoor volop vragen op, die zich kernachtig laten samenvatten in het woordje “hoe”. Hoe wordt de werkwijze van beoordeling aangepast? Hoe zal cyclisch pakketbeheer er in de praktijk uit gaan zien? En hoe zorgen we ervoor dat de toegankelijkheid voor patiënten gewaarborgd is tijdens de steeds complexere beoordelingsprocessen? HollandBIO kijkt uit naar het vervolgtraject waarin de adviezen gerealiseerd worden. We begrijpen dat er geen pasklare antwoorden zijn. Juist daarom denken, praten én werken we graag mee aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Zo werken we gezamenlijk toe naar een adaptief gezondheidsecosysteem met heldere en optimale routes om producten naar de patiënt of de markt te brengen.

Bronnen:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/adviezen/2021/04/29/adviezen-en-aanbevelingen-voor-toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/magazine/2021/04/01/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/onderzoek-en-wetenschap/toekomstbestendig-pakketbeheer

← All news

Rianne Hageman gestart als programmamanager Technologie voor een duurzame toekomst

, ,

Per 1 mei is Rianne Hageman gestart als programmamanager Technologie voor een duurzame toekomst. Rianne is dolenthousiast om deze nieuwe uitdaging met beide handen aan te grijpen. Na haar studie Voeding en Gezondheid in Wageningen met een afstudeeronderzoek over vleesvervangers is ze bijna 14 jaar bij Unilever R&D werkzaam geweest, waar ze heeft bijgedragen aan het wereldwijde Unilever Sustainable Living Plan. Haar focus lag op het verbeteren van de recepturen van voedingsmiddelen in het kader van suiker, zoutgehalte en vetzuursamenstelling. Met de aankomende biorevolutie zal haar enthousiasme en ervaring goed van pas komen.

“Na al mijn jaren binnen de voeding te hebben gewerkt, kijk ik ernaar uit om mij qua kennis en focus verder te gaan verbreden. Al een tijd lang heb ik HollandBIO in de gaten gehouden omdat ik op zoek was naar een baan waar ik kon bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid voor de maatschappij. Ik ben dan ook superblij om het team nu te mogen versterken!”

Kennismaken?

Rianne is te bereiken via rianne.hageman@hollandbio.nl of 070-833 1333.

← All news

Gezondheid op maat in een stroomversnelling dankzij slimmer meten innovaties

, , ,

Voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment: het is HollandBIO’s ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten onze leden zich in om deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste personen bereiken. Deze hoogtepunten laten zien dat de ontwikkelingen op dit vlak de laatste tijd in een stroomversnelling zitten.

Gezondheid centraal in een visie op het zorglandschap
Niet alleen HollandBIO maakt zich hard voor gezondheid op maat, ook bestuursvoorzitter Karien van Gennip zet met VGZ in op betere gezondheid. En VGZ is niet de enige. Recent stuurde onder anderen CZ, OLVG, Zilveren Kruis en Menzis een manifest uit waarin zij oproepen in een gezonde samenleving te investeren. Zij zetten daarmee een stip op de horizon. En die visie, vinden ook van Gennip en HollandBIO, verdient verdere uitwerking.

Patiëntenrevolutie drijft precision medicine
Zonder breed gedragen visie op de toekomst van ons zorglandschap, zal de patiënt opstaan en een revolutie afdwingen, voorspelt van Gennip. En afgaande op de Volkskrant is die patiëntenrevolutie al gaande. Want mede dankzij de inspanningen van nabestaanden is voor kankerpatiënten waarvan de primaire tumor onbekend is de uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS) DNA-test vanaf nu beschikbaar. Een mooie ontwikkeling die wat HollandBIO betreft de weg bereidt voor een bredere implementatie van technologische innovaties die gezondheid op maat helpen realiseren. Naast WGS zijn er namelijk nog vele andere innovatieve technologieën die kunnen helpen ziekten beter in kaart te brengen zoals bijvoorbeeld deze ‘Expansion Hunter’ diagnostiek en daarmee op termijn ook te behandelen.

Data is het nieuwe goud
HollandBIO weet het zeker: innovatieve meetmethoden stellen ons in staat steeds meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte. Daarmee kunnen we bepalen wat voor een individueel persoon de beste interventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie om ziekte te voorkomen, de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Of, waar goede behandelingen ontbreken, het benutten van data om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. Dat maakt data het nieuwe goud van de gezondheidszorg. De broodnodige eerste stap om de volle potentie van data te kunnen verzilveren is gezet door het akkoord van de ministerraad met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap? Optimaal gebruik van de data met een nationale data infrastructuur.

Gezamenlijk uitdagingen beslechten
Een eerdere inventarisatie in de HollandBIO-achterban liet zien dat de route van lab naar praktijk voor technologische innovaties nog wel enkele hordes kent. Als de technologie niet meer de bottleneck vormt, er een passende data-infrastructuur en wetgeving aanwezig zijn, is het ook nog een kwestie van willen én doen. Ook op dat vlak kunnen veldpartijen – en volgens McKinsey niet in de laatste plaats de sector zelf – nog een verbeterslag maken. Een gedeelde ambitie is daarvoor wat HollandBIO betreft essentieel. Wanneer we het eens kunnen worden over waar we naar toe willen met zijn allen, dan zullen de routes makkelijker te vinden zijn. Wij worden in ieder geval enthousiast van deze stroomversnelling op weg naar gezondheid op maat.    

← All news

EIC Accelerator maakt €1 miljard vrij voor innovatief MKB

, ,

Vorige week kondigde de Europese Commissie aan dat ze met de European Innovation Council (EIC) Accelerator €1 miljard vrijmaken om innovaties van startups, scale-ups en het MKB te helpen op te schalen en te versnellen. Bedrijven kunnen via de EIC Accelerator tot €2,5 miljoen aan subsidie aanvragen en deze subsidie combineren met aandeleninvesteringen uit het EIC-fonds oplopend tot €15 miljoen. HollandBIO is verheugd over het vrijkomen van deze subsidie. Deze draagt wat ons betreft bij aan het dichten van gaten in het Nederlandse financieringslandschap.

Subsidiebesteding EIC Accelerator

Van de €1 miljard die beschikbaar wordt gesteld via de EIC Accelerator, zal de helft worden aangewend voor innovaties die bijdragen aan de Europese Green Deal, digitalisering en gezondheid. De andere helft is niet geoormerkt.

Gaten dichten in het financieringslandschap

De subsidies die via de EIC Accelerator worden toegekend aan het innovatief MKB spelen in op de gaten van het huidige financieringslandschap in Nederland. Financiering is een belangrijk onderwerp voor HollandBIO omdat dit een belangrijke succesfactor is voor biotechbedrijven. De laatste jaren zien we dat er voornamelijk veel financiering beschikbaar is in de late fase van biotech bedrijven, maar dat er voornamelijk in de vroege fase van bedrijven niet of nauwelijks financiering beschikbaar is die aansluit op de behoeften van biotech bedrijven. Startende biotech bedrijven kennen lange doorlooptijden, kostbare onderzoekstrajecten en grote risico’s in de vroege fase en deze eigenschappen maken het niet gemakkelijk om de geringe financiering die er wel beschikbaar is aan te trekken. De subsidies die vanuit de EIC Accelerator beschikbaar komen, spelen in op dit probleem. Zo kunnen innovaties uit het lab sneller en beter ontwikkeld worden in bedrijven en omgezet worden in daadwerkelijke producten die patiënt en consument bereiken. HollandBIO hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven volgen om de gaten in het financieringslandschap volledig te kunnen dichten.

Informatiesessie EU-fondsen

Op 29 juni organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een informatiesessie over verschillende EU-fondsen, waar de EIC Accelerator ook onder valt, die gefocust zijn op innovatie. Houd daarvoor de VNO-NCW-agenda in de gaten.

Verder lezen

← All news

Graduate Entrepeneurprogramma biedt welkome impuls aan academisch ondernemerschap

,

Met de oprichting van Graduate Entrepeneur bieden de Erasmus universiteit en TU Delft ondersteuning aan start- en scale-ups in een verenigd innovatiecluster rondom Rotterdam en Delft. HollandBIO is blij met dit soort initiatieven want, zoals in een recente FD-publicatie aan bod kwam, moeten we ondernemerschap binnen de academie stimuleren om meer uit onze excellente kennispositie te halen.

Succesvolle alumni en ondernemende studenten zijn samen met de Rotterdamse Erasmus Universiteit en de TU Delft Graduate Entrepeneur begonnen. Dit is een structurele samenwerking om start- en scale-ups te ondersteunen. Onderdeel hiervan is een pre-seed fund van €3 miljoen, diverse trainingen op het gebied van ondernemerschap en een accelerator programma.

Focus op ondernemerschap is hard nodig om kennispositie te verzilveren

Dit soort initiatieven juicht HollandBIO van harte toe. Wij schreven eerder in lost in translation over het belang van academisch ondernemerschap om met Nederlandse topkennis naar een life science ecosysteem van wereldklasse te bewegen. Het FD publiceerde afgelopen weekend een aantal lessen die Nederland kan leren van Silicon Valley om valorisatie te versterken. Onder meer praktische ondersteuning bij het opstarten van bedrijven en focus op valorisatie vanuit de academie zijn hierbij van belang. Daarnaast wordt samenwerking tussen kennisinstellingen op het gebied van valorisatie en tech transfer als aandachtspunt benoemd.

In de meest recente aflevering van de podcast betrouwbare bronnen komt mooi naar voren hoe een gezond innovatie-ecosysteem ideeën uit de universiteit bij patiënten en consumenten kan brengen.

Wij zien in het Graduate Entrepeneur initiatief precies deze zaken terug komen. HollandBIO heeft dan ook hooggespannen verwachtingen bij dit initiatief en hoe het tech transfer kan versterken. Dat is hard nodig. Want alleen als we dat doen plukken verzilveren we de excellente kennispositie van Nederland.

← All news

Oproep tot een internationaal pandemieverdrag: de bijdrage van biotech

, ,

Een pandemie tackel je niet in je eentje, moeten de World Health Organization (WHO) en de regeringsleiders van 23 landen – waaronder Mark Rutte – gedacht hebben. Daarom pleiten zij nu voor een internationaal pandemieverdrag. Een oproep die wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient. Het wij-versus-infectieziekten-gevoel kan namelijk wel een boost gebruiken! Daarom vertellen wij graag wat de biotech op dit vlak kan betekenen.

Nu er in recordtempo een bescheiden wapenarsenaal tegen het coronavirus ontwikkeld is, is het zaak het virus zo goed en kwaad als het gaat de kop in te drukken. Dat kan alleen wanneer we wereldwijd zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen van effectieve vaccins voorzien. Hiermee voorkomen we namelijk niet alleen ernstige ziekte en overlijden, ook blijkt inmiddels dat vaccins helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een win-win dus!

Het is geen wonder dat iedereen om de schaarse vaccins zit te springen. Maar in de run op vaccins voert “eigen land eerst” in toenemende mate de boventoon, tot dreigementen met exportlicenties aan toe. En daarmee bewijzen we onszelf geen dienst, betogen special envoy vaccins Hans Schikan en Oxfam Novib. Het virus kent namelijk geen grenzen en kan ongebreideld doormuteren in gebieden waar geen vaccins beschikbaar zijn of waar de vaccinatiegraad achterblijft. “It ain’t over till it’s over”, zegt OMT-lid Koopmans. “Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen.” En dan zitten we wereldwijd wederom in de lappenmand.

Juist in de strijd tegen infectieziekten is internationale samenwerking essentieel. En de biotech sector heeft daarbij veel te bieden. De ontwikkeling van specifieke vaccins bijvoorbeeld, gaat van start zodra er een nieuwe, dominante virusvariant de kop opsteekt. Maar biotech kan ook zorgen voor een buffer van breedspectrum antibiotica en antivirale middelen, waarmee we uitbraken in een vroeg stadium kunnen remmen. En vergeet tenslotte de doeltreffende diagnostiek niet, waarmee we infectieziekten kunnen aantonen en monitoren zodat we daar beleidsmaatregelen op kunnen afstemmen. En biotech biedt nog zoveel meer. Zo zouden we met kweekvlees en andere alternatieve eiwitten de veestapel, de bron van 75% van alle ziekteverwekkers, kunnen reduceren. Wat HollandBIO betreft zijn al deze sporen de moeite waard om gezamenlijk en in internationale context te (v)erkennen!

Lees meer:

← All news

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

, ,

In een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoog inkomens landen, komt naar voren dat Nederland relatief weinig geld investeert in R&D. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. HollandBIO hoopt dat het bericht een wake-up call is voor de Nederlandse overheid en ziet veel kansen voor het kabinet om met publieke investeringen veel meer private R&D los te maken.

In het OESO-rapport worden de R&D-investeringen in 2019 onder de loep genomen. Voor Nederland zit daar een aantal zorgwekkende conclusies is. Zo komt naar voren dat de uitgaven aan R&D door OESO-landen gemiddeld 2,5% van het BBP bedragen, maar dat Nederland blijft steken op slechts 2,16% van het BBP. Verder maakt het rapport duidelijk dat de uitgaven aan hoger onderwijs, een belangrijke randvoorwaarde voor een kenniseconomie, met gemiddeld 2,4% groeiden in OESO-landen, terwijl deze uitgaven in Nederland al jaren niet groeien. Tenslotte blijkt dat OESO-breed publieke investeringen in R&D met 3,4% stegen, afgezet tegen de situatie in Nederland waar in 2012 een daling plaatsvond van 40% in publieke uitgaven aan R&D waarna de overheidsuitgaven tot en met 2019 vrijwel gelijk zijn gebleven.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Zo nemen bedrijven wel het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. De totale groei van R&D-uitgaven in OESO-landen komt voornamelijk op het conto van groeiende private investeringen. Ook in Nederland is een stijging van bijna 30% te zien van private investeringen in R&D sinds 2013. Vooruitlopend op de cijfers voor 2020 verwacht de OESO een flinke stijging van de gemiddelde R&D-uitgaven van 6,2% in verband met gezondheidsgerelateerde uitgaven voor vaccins en behandelingen voor Covid-19. Hierbij is  een hoofdrol weggelegd voor de life sciences.

Het OESO-rapport laat zien dat Nederland al jarenlang relatief weinig investeert in R&D en dat met name de Nederlandse overheid daar debet aan is. Willen we in Nederland echt werk maken van een toonaangevende biotech sector en ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen, dan moeten onze overheidsuitgaven aan R&D meer in lijn komen met andere innovatieve koplopers. Zweden, België, Duitsland: al deze landen steken ruim 2,5% van hun BBP in R&D en maken daarmee ook relatief veel private R&D-investeringen vrij. HollandBIO zet zich er voor in dat het nieuwe kabinet hier ook werk van gaat maken!

Bron:

https://www.neth-er.eu/onderzoek/nederlandse-o-o-investeringen-ver-beneden-oeso-gemiddelde